Vietnamese 字幕

← 07-03 Enjoyable Apps

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 08/01/2015 by Hoàng Vũ.

  1. Trước khi chúng ta tiếp tục, hãy dàng vài phút
    để xem xét những ứng dụng mà bạn thích.
  2. Nhìn chung thì chúng làm gì? Nó có mang lại sự thích thú khi sử dụng?
  3. Chọn lấy một ví dụ mà bạn thích và đăng screenshot
  4. lên diễn đàn daynhauhoc. Miêu tả cách thiết kế của nó
  5. đã ảnh hưởng đến sự thích thú của bạn khi sử dụng nó
  6. và nhấn vào box khi bạn đã hoàn tất.