Return to Video

05-13 Giải Quyết Vấn Đề Toán Học - Giải Pháp

 • 0:01 - 0:02
  Và đây là giải pháp.
 • 0:02 - 0:07
  Chúng ta gọi hàm display
  và trong dấu ngoặc, viết công thức toán.
 • 0:07 - 0:11
  Chúng ta cần 77 người,
  nhân 2 cho tổng số cà phê
 • 0:11 - 0:15
  của 77 Android developer,
  và 1 cho người đi trễ.
 • 0:15 - 0:18
  Chúng ta cần nhớ dấu ; ở cuối dòng lệnh.
 • 0:18 - 0:21
  Bây giờ tôi sẽ áp dụng
  vào Android Studio.
 • 0:21 - 0:24
  Tôi sẽ tô đậm phần
  đã có trong dấu ngoặc và xóa nó,
 • 0:24 - 0:27
  và tôi sẽ gõ 77 * 2 + 1.
 • 0:27 - 0:28
  Sau đó tôi sẽ chạy thử.
 • 0:30 - 0:32
  Khi chương trình khởi động,
  tôi sẽ nhấn nút Order
 • 0:32 - 0:35
  và nó sẽ tự động báo
  bao nhiêu cốc cà phê
 • 0:35 - 0:36
  cần cho tất cả developer.
タイトル:
05-13 Giải Quyết Vấn Đề Toán Học - Giải Pháp
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
0:38

Vietnamese subtitles

改訂