Return to Video

06-05 Use CursorLoader with WeatherProvider

 • 0:00 - 0:04
  Ta đã tốn nhiều thời gian để tạo một Content Provider.
 • 0:04 - 0:06
  Nhưng, ta chỉ dùng nó để vừa đủ cho chúng ta
 • 0:06 - 0:09
  để test rằng ta có Content provider hoạt động được.
 • 0:09 - 0:14
  Khi ta truy vấn database, đây là cách những classes này được dùng.
 • 0:14 - 0:18
  UI của chúng ta, đầu tiên, sẽ builds một URI, dùng WeatherContract.
 • 0:18 - 0:22
  UI sau đó dùng cái UI này để gọi một method trong Content Resolver.
 • 0:22 - 0:26
  Cái mà cuối cùng sẽ chuyển tiếp request tới WeatherProvider của ta.
 • 0:26 - 0:28
  WeatherProvider sử dụng WeatherDBHelper
 • 0:28 - 0:31
  để lấy một thực thể của SQLite Database.
 • 0:31 - 0:34
  Tạo, hay update tables của database của chúng ta là cần thiết.
 • 0:34 - 0:39
  Sau đó ta truyền SQL query tới SQLiteDatabase class,
 • 0:39 - 0:42
  cái mà sẽ gửi query của chúng ta đi tới SQLite database.
 • 0:42 - 0:45
  Cursor Loader sẽ lấy URI, và
 • 0:45 - 0:49
  gọi Content Rưsolver thay mặt chúng ta, bên trong một AsyncTask.
 • 0:49 - 0:52
  Cuối cùng, cursor lấy những thứ được trả về tới Android UI,
 • 0:52 - 0:57
  và nó sẽ được sử dụng bởi một CursorAdapter, để populate cái list view,
 • 0:57 - 0:59
  trong Sunshine từ database cursor của chúng ta.
 • 0:59 - 1:03
  Tương tự cách mà ArrayAdapter populated list view từ một array.
 • 1:03 - 1:06
  Cho công việc tiếp theo của ta, ta sẽ thay thế ArrayAdapter,
 • 1:06 - 1:10
  ta có hiện tại trong forecast fragment, với một CursorAdapter,
 • 1:10 - 1:13
  mà ta cuối cùng sẽ kết nối nó tới database sử dụng CursorLoader.
タイトル:
06-05 Use CursorLoader with WeatherProvider
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
01:14

Vietnamese subtitles

改訂