Vietnamese 字幕

← 01-31 Create Some Fake Data

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 07/11/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Khi ListView của ta đã sẵn sàng, ta muốn tạo vài cái fake data để "populate it"
  2. mở MainActivity.java và sau đó cuộn xuống cuối
  3. nơi có PlaceholderFragment class.
  4. Ở trong onCreateView method, tạo một array list của Strings
  5. để đại diện cho các item dự báo thời tiết được hiển thị
  6. Ví dụ, list item của mục Today sẽ được đại diện bằng một string ở đây
  7. Khi bạn xong, check the box và submit.