Return to Video

06-04 Disadvantages Solution

 • 0:00 - 0:04
  Các phiên bản trước của Android không có cursor loaders.
 • 0:04 - 0:08
  Thay vào đó, CursorAdapter được truy vấn lại database trên main UI thread,
 • 0:08 - 0:11
  khi data từ một ContentProvider thay đổi.
 • 0:11 - 0:14
  Điều này làm cho frame rate bị giảm trong rất nhiều apps.
 • 0:14 - 0:16
  Câu trả lời đầu tiên rõ ràng là YES.
 • 0:18 - 0:21
  Ta đã được chú ý cách mà async tasks đi tới UI.
 • 0:21 - 0:24
  Nên một vài thứ nho nhỏ như khi xoay điện thoại
 • 0:24 - 0:27
  có thể làm cho câu truy vấn hoàn thành sau khi activity đã dừng.
 • 0:27 - 0:29
  Nên lại là một câu YES nữa.
 • 0:29 - 0:33
  Cursor cũng bị gắn với activity, cũng nghĩa là data thông thường sẽ
 • 0:33 - 0:37
  phải truy vấn lại khi màn hình bị xoay, nên
 • 0:38 - 0:40
  tất cả chỗ này hoàn toàn là điểm bất lợi.
タイトル:
06-04 Disadvantages Solution
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
0:41

Vietnamese subtitles

改訂