Return to Video

Phân số tối giản

 • 0:00 - 0:04
  Trước khi chúng ta đi sâu hơn về các biểu thức hữu tỉ, chúng ta hãy ôn lại
 • 0:04 - 0:08
  những kiến thức của chúng ta về phân số. Một phân số là một số hữu tỉ hay một tỉ số của hai .
 • 0:08 - 0:13
  số tự nhiên. Trong trường hợp này, chúng ta có tỉ lệ 5 phần 8. Một
 • 0:13 - 0:17
  sinh viên trình bày việc này khi lấy 5 chia cho 8. Bạn
 • 0:17 - 0:22
  có nghĩ rằng việc làm này là đúng, tại sao? Chọn "yes" hoặc "no" rồi sai đó đánh dấu cả
 • 0:22 - 0:24
  hai lý do để hổ trợ cho đáp án của bạn.
タイトル:
Phân số tối giản
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
MA006 - Visualizing Algebra
Duration:
0:25
phuctruongcong added a translation

Vietnamese subtitles

改訂