Return to Video

21-12 Drawable Equals New Rectangle

 • 0:00 - 0:03
  Câu trả lời là, bạn không thể gán một object của một class vào một biến kiểu interface
 • 0:03 - 0:07
  mà class của object không implement. Ta đã thấy là
 • 0:07 - 0:11
  có thể gán được một object vào biến kiểu interface.
 • 0:11 - 0:13
  Và khai báo này thì không gán giá trị của kiểu interface vào biến kiểu class.
 • 0:13 - 0:18
  Ta có thể tạo 1 hình chữ nhật mà không phải có quá nhiều khó khăn,
 • 0:18 - 0:23
  nhưng retangle không implement drawable. Nên ta không thể lưu hình rectangle
 • 0:23 - 0:27
  mà ta đã tạo ở trong một biến kiểu drawable. Nghe có vẻ kì kì,
 • 0:27 - 0:30
  vì Class Rectangle cũng có draw method mà, và drawable interface
 • 0:30 - 0:35
  cũng chỉ có draw method và không có gì khác. Vấn đề ở đây là
 • 0:35 - 0:39
  rectangle không nói là nó implements drawable. Với vốn hiểu biết Java,
 • 0:39 - 0:44
  2 draw methods này là hoàn toàn khác nhau. Nếu ta muốn
 • 0:44 - 0:48
  lưu một rectangle trong một drawable variable, ta phải thay đổi Rectangle class
 • 0:48 - 0:51
  để nói rằng nó implements Drawable.
タイトル:
21-12 Drawable Equals New Rectangle
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:52

Vietnamese subtitles

改訂