Return to Video

12-27 Create an Object

 • 0:01 - 0:03
  Trong video trước, tôi có đề cập ngắn gọn rằng hàm tạo được
 • 0:03 - 0:08
  xác định trong một lớp, và được sử dụng để thực sự tao ra các mẫu đối tượng.
 • 0:08 - 0:11
  Do đó, chúng ta áp dụng hàm tạo TextView để tạo ra mẫu đối tượng này,
 • 0:11 - 0:14
  Và chúng ta lại áp dụng hàm tạo này để tạo ra một mẫu đối tượng khác, vv.
 • 0:14 - 0:17
  Chúng ta cùng xem xét mã lệnh để biết cách thực sự áp dụng một hàm tạo.
 • 0:18 - 0:22
  Bạn có nhớ cách chúng ta tạo một biến số nguyên mới có tên là số lượng và
 • 0:22 - 0:25
  chúng ta thiết lập biến đó có giá trị ban đầu bằng hai hay không?
 • 0:25 - 0:26
  Tạo ra một đối tượng mới và
 • 0:26 - 0:29
  lưu trữ đối tượng này trong một biến số được thực hiện theo một cách thức tương tự.
 • 0:30 - 0:32
  Việc đó sẽ giống như thế này.
 • 0:32 - 0:36
  Thay vì kiểu dữ liệu int (nguyên), thì chúng ta lại có kiểu dữ liệu đối tượng.
 • 0:36 - 0:39
  Kiểu dữ liệu đối tượng là bất cứ tên lớp nào mà chúng ta sử dụng.
 • 0:39 - 0:42
  Trong trường hợp này, đó là TextView.
 • 0:42 - 0:46
  Kiểu dữ liệu này có thể đặt tên bất kể là gì miễn là tuân theo quy ước đối với tên biến.
 • 0:46 - 0:48
  Do đó, chúng ta chỉ cần gọi nó là priceTextView.
 • 0:48 - 0:50
  Sau đó chúng ta thiết lập nó là một đối tương mới.
 • 0:50 - 0:52
  Nhưng chúng ta có thể phân chia phần bên tay phải này cụ thể hơn.
 • 0:53 - 0:58
  Phần bên tay phải tuân theo định dạn mới của kiểu dữ liệu đối tượng,
 • 0:58 - 1:00
  mà trong trường hợp này là TextView.
 • 1:00 - 1:04
  Điều này được gọi là một hàm tạo được xác định trong lớp TextView nên
 • 1:04 - 1:08
  chúng ta có dấu ngoặc đơn với đối số đầu vào của hàm tạo.
 • 1:08 - 1:11
  Như vậy, nếu hàm tạo yêu cầu đối tượng bối cảnh,
 • 1:11 - 1:13
  thì chúng ta cần phải có một bối cảnh ở đây.
 • 1:13 - 1:18
  Hãy nhớ rằng đối tượng bối cảnh giúp bạn tiếp cận các tài nguyên của ứng dụng và
 • 1:18 - 1:20
  những điều khác trong môi trường ứng dụng.
 • 1:21 - 1:24
  Do vậy, tất cả những điều này tạo nên một đối tượng TextView mới
 • 1:24 - 1:26
  bằng cách áp dụng hàm tạo và
 • 1:26 - 1:31
  Sau đó lưu trữ đối tượng mới này trong biến số gọi là priceTextView.
 • 1:31 - 1:35
  Và biến số này chỉ có thể bao gồm một đối tượng TextView đơn lẻ
 • 1:35 - 1:36
  như được xác định bởi kiểu dữ liệu của nó.
 • 1:37 - 1:40
  Dưới đây là một ví dụ khác về việc tạo đối tượng ImageView và
 • 1:40 - 1:42
  lưu trữ trong một biến số.
 • 1:42 - 1:46
  Kiểu dữ liệu là ImageView, tên biến số là coffeeImageView.
 • 1:46 - 1:50
  Và sau đó chúng ta có toán tử tác vụ theo ImageView mới.
 • 1:50 - 1:54
  Toán tử này được đánh vần chính xác cùng cách như kiểu dữ liệu đối tượng ở đây.
 • 1:54 - 1:57
  Bởi vì chúng ta áp dụng hàm tạo và chúng ta có được bất kỳ đầu vào nào,
 • 1:57 - 2:01
  chúng ta có dấu ngoặc đơn và sau đó chúng ta đặt các đầu vào trong ngoặc đơn.
 • 2:01 - 2:03
  Dưới đây là ví dụ thứ ba về tạo đối tượng nút và
 • 2:03 - 2:06
  lưu trữ trong biến số này.
 • 2:06 - 2:08
  Kiểu dữ liệu là Button, tên biến số là submitOrderButton,
 • 2:08 - 2:12
  và sau đó chúng ta nói, Button mới được áp dụng hàm tạo.
 • 2:13 - 2:16
  Bạn thậm chí còn có thể xác định các kiểu dữ liệu đối tượng của chính mình.
 • 2:16 - 2:20
  Ví dụ, tôi tạo định nghĩa lớp cho CatView.
 • 2:20 - 2:23
  Sau đó tôi có thể sử dụng dòng này để tạo CatView mới.
 • 2:23 - 2:25
  Trong trường hợp này, hàm tạo yêu cầu một chuỗi đầu vào cho
 • 2:25 - 2:29
  tên của danh mục vì vậy mà tôi đặt Tiger bên trong dấu ngoặc đơn và
 • 2:29 - 2:32
  Chuyển nó vào hàm tạo CatView.
 • 2:32 - 2:36
  Để xác định cần sử dụng điều gì là tham số đầu vào cho những hàm tạo này bạn
 • 2:36 - 2:41
  phải xem xét tệp Javadoc của lớp hoặc là tệp nguồn của lớp.
 • 2:41 - 2:46
  Tất cả những trường hợp này đều sử dụng từ mới để tạo đối tượng mới.
 • 2:46 - 2:48
  Nếu chúng ta qua lại danh sách từ khóa Java,
 • 2:48 - 2:51
  thì chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy từ mới trong danh sách đó.
 • 2:52 - 2:55
  Đôi khi bạn xem tài liệu,
 • 2:55 - 2:59
  bạn có thể được đề nghị sử dụng phương thức trả về đối tượng để tạo một đối tượng.
 • 2:59 - 3:02
  Đó là phương thức thay thế một hàm tạo.
 • 3:02 - 3:03
  Dưới đây là ví dụ.
 • 3:03 - 3:04
  Để tạo ra MediaPlayer mới,
 • 3:04 - 3:09
  tài liệu hướng dẫn bạn sử dụng phương thức MediaPlayer.create.
 • 3:09 - 3:13
  Và phương thức này trả lại đối tượng MediaPlayer có thể lưu trữ được trong biến số này.
 • 3:13 - 3:17
  Đối tượng này tuân theo định dạng của kiểu dữ liệu đối tượng, MediaPlayer với
 • 3:17 - 3:23
  chữ m viết hoa chấm và têm phương thức trả về đối tượng được tạo ra trong trường hợp này.
 • 3:23 - 3:26
  Sau đó bạn có được các đối số đầu vào để khởi tạo bộ phát phương tiện.
 • 3:27 - 3:30
  Dưới đây là một ví dụ khác về cách tạo Toast (Cửa Sổ Thông Báo).
 • 3:31 - 3:34
  Cửa sổ thông báo là một thông điệp bật lên tạm thơi trong ứng dụng của bạn và
 • 3:34 - 3:34
  sau đó biến mất.
 • 3:35 - 3:39
  Do đó mã lệnh bắt đầu với Toast là một chữ T viết hoa bởi vì
 • 3:39 - 3:40
  đây là kiểu dữ liệu đối tượng.
 • 3:40 - 3:44
  Và sau đó chúng ta có một dấu chấm và sau đó makeText là tên của phương thức trả lại đối tượng.
 • 3:44 - 3:49
  Và sau đó chúng ta có được các đối số đầu vào để tạo ra Cửa Sổ Thông Báo này.
 • 3:49 - 3:52
  Để biết tên của phương thức trả lại đối tương là gì và các đối số đầu vào là gì,
 • 3:52 - 3:55
  Bạn phải kiểm tra tài liệu của lớp Cửa Sổ Thông Báo.
 • 3:55 - 3:58
  Nói chung, để biết bạn nên tạo một đối tượng sử dụng
 • 3:58 - 4:02
  một hàm tạo hay phương thức trả lại đối tượng, bạn chỉ cần tìm kiếm trên Google về
 • 4:02 - 4:04
  cách tạo đối tượng đó.
 • 4:04 - 4:07
  Sử dụng một hàm tạo là cách phổ biến nhất để tạo một đối tượng mới.
 • 4:07 - 4:10
  Phương thức trả lại đối tượng ít cần phải sử dụng phổ biến hơn, những để biết
 • 4:10 - 4:13
  chắc chắn bạn cần sử dụng phương pháp nào, bạn chỉ cần tìm kiếm trên Google về
 • 4:13 - 4:14
  cách tạo đối tượng đó.
 • 4:15 - 4:18
  Sau đây là cơ hội thực hành tạo đối tượng.
 • 4:18 - 4:20
  Trong mỗi dòng mã lệnh này, có một lỗi.
 • 4:21 - 4:22
  Hãy tìm lỗi đó và
 • 4:22 - 4:25
  Sau đó viết dòng mã lệnh chính xác vào các ô dưới đây.
タイトル:
12-27 Create an Object
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
04:27

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions