North Ndebele 字幕

← Foodbanks by The Trussell Trust

埋め込みコードを取得する
33言語

Showing Revision 2 created 03/11/2017 by Jocelyn Selman.

 1. Abantu basitshela
 2. ukuba siyabasiza
 3. ngokubanika impilo.
 4. Mina ngizithi kimi
 5. " Kodwa sikunikeze ukudla nje.."
 6. Bona bethi
 7. "Unginikeze impilo,
 8. besengifuna ukuzithatha
 9. impilo yami".
 10. Akuzwisiseki,
 11. umuntu ulahla
 12. ithemba empilweni
 13. siyehlulwa
 14. langokukhokha
 15. imali yokukuhlawula
 16. indhlu esihleli
 17. kiyo, lokunika
 18. abantwana ukudla
 19. lempahla
 20. zokuqhoka.
 21. Besithwele
 22. Kanzima fethu.
 23. Siyabonga
 24. usizo lwenyu.
 25. Abantu esibasizayo
 26. Babuye basitshele
 27. imhuli
 28. zabo zibheke
 29. bona bodwa.
 30. Thina abe Trussell
 31. Trust Food Bank
 32. sinikeza imhuli yakho
 33. ukudla okuyakha umzimba
 34. njalo ungakusebenzisa
 35. amalanga amathathu.
 36. Abantu abalezikhalazo
 37. zokuswela ukudla
 38. babuya emahofisini
 39. ethu, ummeli
 40. ahle akhulume
 41. labo, abanikeze
 42. ukudla besazixoxela
 43. nje kodwa.
 44. Ukudla lokhu
 45. sikunikezwa
 46. yizakhamizi esihleli
 47. lazo lana e Ngilandi
 48. (England) UK
 49. Sisebenza njalo
 50. labe zikolo,
 51. abamabhizimusi
 52. labe nkondlo.
 53. Thina sithi ke kuwe
 54. "ungamunakekela na
 55. umakhelwane wakho?"
 56. Esibasizayo thina,
 57. bayasitshela ukuba
 58. uma beze kithi
 59. "yiyo indawo kuphela
 60. enza bazizwe labo
 61. bengabantu abaqotho
 62. bengabhekelwanga
 63. phansi"
 64. Kulabaningi ama Social worker
 65. esisebenza lawo
 66. abafundisi labe
 67. ntilongo, abathuma
 68. abantu lencwadi
 69. zokucela ukudla.
 70. Umuntu lo ukhuluma
 71. ecingweni uthi
 72. "ukudla ngokwa bantu
 73. ababili aba dala
 74. lengani ezine na?"
 75. Umbono wethu
 76. usegcekeni
 77. siyafisa ukuba
 78. indawo zibeningi
 79. zokunikeza abantu
 80. ukudla kungela nhlawulo
 81. Ngomnyaka 2015-16
 82. Sizaqoqa abantu
 83. abafika 5 Million
 84. Siza sebenza labo
 85. 同期していません
  kanye labe nkondlo.
 86. 同期していません
  Besizana lathi.