YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Fulah feliratok

← Patrick Wowlii | Unreported World | Channel 4

Beágyazókód kérése
23 Languages

Showing Revision 3 created 03/25/2015 by Tafsir BALDE.

 1. (Debbo Jaayndiyanke):
  Patrick Otema ko mo duuɓi 15
 2. O jibindina e pahu
 3. E ngal diiwal weddiingal
  nder Ugandaa.
 4. Ekkol alanaa
  fayɓe pahooɓe ɓen.
 5. Gila o heɓaa, o wowlaali.
 6. Jam weeti, hiɗa e jam ?
 7. Ben makko, Charles, hino dankitoomo.
 8. Ɓe yewtirtaa si wanaa
  ɓaaƴoragol.
 9. Si mi yewtiriimo
  no mi yewtirta nii,
 10. O faamataa.
 11. Kono miɗo waawi ɓaaƴoraade mo nii
  mi fewtina mo hondu
 12. fii yo o ƴettu keri kin
  o fewra ka sarden.
 13. Men wowlaymo dow makko,
  tawa himo sutii men,
 14. o faamataa ko men haalata.
 15. Ɗum no nanndi e neetoriyaagal,
 16. kono ko nii Patrick
  woowiri.
 17. Miɗo wondi e goɗɗo
  wayloowo ɗum.
 18. Raymond Okkelo kadi ko paho,
  o jannay ɗum.
 19. O waaway ekkitaade siifugol?
 20. Miɗo tawƴinii ka mi
  jannirta mo newaare.
 21. Ko nii mi wa'unoo.
 22. Mi waawataano siifude,
  ko dogugol tun hula suuɗoo.
 23. Ko nii ngurndam Patrick ɗam wa'i :
 24. ben makko ñemmbanay mo ko o haani waɗde.
 25. No o gayniri, o yiltitoo ka togooru makko.
 26. o yawtinira ñallal ngal weddagol.
 27. Fodoore Patrick nden wonaa ko ɓolɗi
 28. Koheewi e pahooɓe
  Afrik ɓen
 29. ekkitotaako siifugol.
 30. ɓe ronka feere yewtidugol e jamaa on.
 31. ko kamɓe kasi hoore-maɓɓe.
 32. Raymond pahiɗu gila ko
  o nawni palii e entum.
 33. Duuɓi 6 nii,
  gila o setii ka saare mawnde
 34. fii janngugol gannde paho.
 35. Jooni non o artii waɗugol
  ko woowanooka :
 36. O jannginay fiinannde aranere nden
  e gannde paho ka nden diiwal !
 37. Raymond, hiɗa ɓiɗtii ?
 38. Oo'oo, mi weltor ko ɓe
  ekkitotoo kon siifugol.
 39. Ñallii, almuuɓe
  pahooɓe ɓe fuɗɗii arde ...
 40. fiinannde nden fuɗɗoo.
 41. Nem szinkronizált
  Jannde nden fuɗɗike, Patrick
  kan araali,
 42. Nem szinkronizált
  miɗo huli wata taw hara ben makko
  waawaali softinde mo no o ardira.
 43. Nem szinkronizált
  Neɓti seeɗa tun,
  Patrick hewti.
 44. Nem szinkronizált
  Fii waylagol Patrick ngol hino hawnii
 45. Nem szinkronizált
  Hino metti hoolaade wonde ko ngel
  cukalel men tindunoo e mun e nde'e.
 46. Nem szinkronizált
  Almuuɓe pahooɓe goo
  hino jokki arugol.
 47. Nem szinkronizált
  Buy e maɓɓe seppu ko juuti
  si hewti.
 48. Nem szinkronizált
  Hino e maɓɓe cukalel ngel duuɓe 9...
 49. Nem szinkronizált
  e debbo mo duuɓi 80.
 50. Nem szinkronizált
  Tuma jannde lanni, kala almuujo
  keso daroyto ka damal duɗal,
 51. Nem szinkronizált
  fii yo ɓe suɓano ɓe inɗe kese
 52. Nem szinkronizált
  Innde Patrick nden ko nii
  ka ganndal paho,
 53. Nem szinkronizált
  Ko nden o huutorta fotde himo wuuri.
 54. Nem szinkronizált
  O (r)okkaa innde
  e nder ngurdam kesam.
 55. Nem szinkronizált
 56. Nem szinkronizált
 57. Nem szinkronizált