Return to Video

چگونه یک تمدن می تواند خود را نابود کند -- و چهار راه برای جلوگیری از آن

 • 0:01 - 0:03
  کریس اندرسن: نیک بوستروم.
 • 0:03 - 0:07
  خوب، تو تا الان نظرات عجیب
  و غریب زیادی داشته ای.
 • 0:07 - 0:09
  فکر کنم چند دهه قبل است،
 • 0:09 - 0:12
  پیشنهاد دادی که ممکن است همه ما
  در یک شبیه سازی زندگی کنیم،
 • 0:12 - 0:13
  یا شاید می کردیم.
 • 0:13 - 0:15
  این اواخر،
 • 0:15 - 0:19
  مثال های کاملا زنده ای ترسیم کردی
  از اینکه چطور هوش مصنوعی عمومی
 • 0:19 - 0:21
  می تواند به شکل وحشتناکی اشتباه باشد.
 • 0:22 - 0:23
  و حالا امسال،
 • 0:23 - 0:25
  در حال نشرِ
 • 0:25 - 0:29
  مقاله ای هستی که
  فرضیات دنیایِ آسیب پذیر نام دارد.
 • 0:29 - 0:34
  و کار امروز عصر ما تهیه
  یک بروشور راهنما برای آن است.
 • 0:34 - 0:36
  پس بیا تا انجامش دهیم.
 • 0:37 - 0:39
  این فرضیات چه هستند؟
 • 0:40 - 0:42
  نیک بوستروم: سعی می کند تا درباره
 • 0:42 - 0:46
  نوعی از ویژگی های ساختاری
  وضعیت موجود انسان بیاندیشد.
 • 0:47 - 0:49
  تو از استعاره گلدان خوشت می آید،
 • 0:50 - 0:51
  پس از آن برای مثال استفاده می کنم.
 • 0:51 - 0:56
  یک گلدان بزرگ پر از توپ را تصور کن
 • 0:56 - 1:00
  که نمایشگر نظرات، راهکارها
  و فناوری های ممکن است.
 • 1:01 - 1:05
  می توانی تاریخ خلاقیت انسان را
 • 1:05 - 1:08
  به شکل بردن دست در گلدان و بیرون
  آوردن توپ یکی پس از دیگری تصور کنی،
 • 1:08 - 1:12
  و تاثیر کلی آن تا حالا
  بسیار مفید بوده، درست؟
 • 1:12 - 1:14
  تا حالا توپ های
  سفید خیلی خوبی را درآورده ایم،
 • 1:14 - 1:17
  انواع توپ های خاکستری،
  که چیزهای درهم خوب و بدی هستند.
 • 1:18 - 1:21
  و تا حالا هیچ توپ سیاهی بیرون نیامده --
 • 1:22 - 1:28
  فناوری که به شکل دائمی، تمدنی
  که پیدایش کند را نابود می کند.
 • 1:28 - 1:31
  این مقاله سعی دارد تا بررسی کند
  که چه چیزی ممکن است یک توپ سیاه باشد.
 • 1:31 - 1:33
  ک.ا: پس تعریف شما از این توپ
 • 1:33 - 1:37
  چیزی است که همراهش نابودی حتمی تمدن است.
 • 1:37 - 1:42
  ن.ب.: مگر آنکه از شرایطی که من اسمش
  را نیمه-آشفته گذاشته ام خارج شویم.
 • 1:42 - 1:43
  اما به شکلی، حتمی است.
 • 1:44 - 1:48
  ک.ا.: پس شما برای این که
  این نظریه قابل را قبول کنید
 • 1:48 - 1:50
  انواع مثال های مخالف را می آورید
 • 1:50 - 1:53
  تا نشان دهید تا حالا شانس آورده ایم،
 • 1:53 - 1:56
  و ممکن بود که توپ مرگ
  را بیرون می کشیدیم
 • 1:56 - 1:57
  بدون آنکه خودمان حتی بفهمیم.
 • 1:57 - 2:00
  گفته ای نقل شده، چه چیزی گفته شده؟
 • 2:01 - 2:03
  ن.ب.: خوب، معنی اش نشان دادن
 • 2:03 - 2:05
  سختی پیش بینی
 • 2:05 - 2:08
  این است که اکتشافات بنیادی
  ما را به کجا خواهند برد.
 • 2:08 - 2:11
  ما هنوز این توانایی را نداریم.
 • 2:11 - 2:15
  چون در توپ بیرون آوردن ماهر شده ایم،
 • 2:15 - 2:18
  اما واقعا توانایی برگرداندن توپ
  به گلدان را نداریم، غیر از این است؟
 • 2:18 - 2:21
  می توانیم اختراع کنیم،
  اما نمی توانیم حذف-اختراع کنیم.
 • 2:22 - 2:24
  پس راهبرد ما، هم این که داریم،
 • 2:24 - 2:27
  امیدواری به این است
  که توپ سیاهی در گلدان نباشد.
 • 2:27 - 2:31
  ک.ا.: پس وقتی بیرون آمد، بیرون آمده،
  و نمی شود برش گرداند،
 • 2:31 - 2:33
  و فکر می کنی که ما شانس آورده ایم.
 • 2:33 - 2:35
  برایمان از اینها چند مثال بیاور.
 • 2:35 - 2:38
  از انواع مختلف آسیب پذیری صحبت کرده ای.
 • 2:38 - 2:40
  ن.ب : ساده ترین نوع آن برای فهمیدن
 • 2:40 - 2:43
  فناوری است که به سادگی امکان می دهد
 • 2:43 - 2:46
  تا مقادیر عظیمی از تخریب ایجاد شود.
 • 2:47 - 2:51
  زیست شناسی مصنوعی ممکن است
  نمونه ای حاصلخیز از این توپ سیاه باشد،
 • 2:51 - 2:54
  اما خیلی چیزهای ممکن دیگر
  هم می توانیم انجام دهیم --
 • 2:54 - 2:56
  به مهندسی زمین شناسی
  توجه کنید که بسیار عالی است، نه؟
 • 2:56 - 2:58
  می توانیم با گرمایش جهانی مبارزه کنیم،
 • 2:58 - 3:01
  اما نمی خواهی که خیلی هم ساده باشد،
 • 3:01 - 3:03
  نباید که هر آدمی و مامان بزرگش مثلا
 • 3:03 - 3:06
  این قدرت را داشته باشند که آب و هوای زمین
  را به شدت تغییر دهند.
 • 3:06 - 3:10
  یا شاید هم پهپادهای خودکار مرگبار،
 • 3:10 - 3:13
  تولید انبوه شوند، ربات هایی به اندازه پشه
  هجوم ربات های کشنده.
 • 3:14 - 3:17
  فناوری نانو، هوش مصنوعی عمومی.
 • 3:17 - 3:19
  ک.ا : در این مقاله عنوان کرده ای
 • 3:19 - 3:21
  که این تنها از روی شانس است
  که وقتی ما کشف کردیم
 • 3:22 - 3:25
  که فناوری هسته ای می تواند بمب تولید کند،
 • 3:25 - 3:26
  می توانست اینطور باشد
 • 3:26 - 3:28
  که بمبی اختراع شود
 • 3:28 - 3:32
  که منابع آن خیلی ساده تر باشد،
  در دسترس همه.
 • 3:32 - 3:35
  ن.ب: درسته، فکر کنید
  به سال های ۱۹۳۰ برگردیم
 • 3:35 - 3:40
  موقعی که توانستیم برای اولین بار
  در فیزیک هسته ای پیشرفت هایی حاصل کنیم،
 • 3:40 - 3:44
  عده ای از نوابغ فهمیدند که می شود یک
  واکنش زنجیره ای هسته ای هم ایجاد کرد
 • 3:44 - 3:47
  و بعد متوجه شدند
  که این می تواند تبدیل به بمب شود.
 • 3:47 - 3:49
  و بعد ما کمی کار بیشتر کردیم،
 • 3:49 - 3:52
  و مشخص شد که چیزی
  که برای ساختن بمب نیاز داری
 • 3:52 - 3:54
  اورانیوم بسیار غنی شده یا پلوتونیم است،
 • 3:54 - 3:56
  که تهیه این مواد بسیار سخت و مشکل است.
 • 3:56 - 3:58
  به سانتریفیوژ های با سرعت
  خیلی بالا نیاز داری،
 • 3:58 - 4:02
  نیاز به راکتور دارید، مقادیر عظیم انرژی.
 • 4:02 - 4:04
  اما حالا فرض کنید به جایش
 • 4:04 - 4:08
  راه ساده ای وجود داشت
  تا انرژی اتم را آزاد کنی.
 • 4:08 - 4:11
  مثا اگر با پختن شن توی دستگاه مایکروویو
 • 4:11 - 4:12
  یا چیزی شبیه به آن
 • 4:12 - 4:14
  می توانستی انفجار هسته ای ایجاد کنی.
 • 4:14 - 4:16
  این را می دانیم که
  از لحاظ فیزیکی ممکن نیست.
 • 4:16 - 4:18
  اما قبل از انجام محاسبات فیزیکی لازم
 • 4:18 - 4:20
  از کجا می دانستی که نتیجه اش چه می شود؟
 • 4:21 - 4:22
  ک.ا: اگرچه، نمی شود بحث کرد
 • 4:22 - 4:24
  که تکامل حیات روی زمین
 • 4:24 - 4:27
  به طور ضمنی به معنی محیطی ثابت است،
 • 4:27 - 4:32
  و اگر ایجاد واکنش های
  بزرگ هسته ای نسبتا ساده بود،
 • 4:32 - 4:33
  زمین هیچ وقت ثابت نمی بود،
 • 4:33 - 4:35
  و ما اصلا اینجا نبودیم.
 • 4:35 - 4:38
  ن.ب: درسته، مگر آنکه چیزی باشد
  که انجام عمدی اش ساده باشد
 • 4:38 - 4:41
  اما به شکل اتفاقی انجام نشده باشد.
 • 4:41 - 4:43
  مثل کارهایی که به سادگی انجام می دهیم،
 • 4:43 - 4:45
  ما می توانیم ده قطعه چیزی
  را روی هم بگذاریم،
 • 4:45 - 4:48
  اما در طبیعت نمی توانی
  دسته ای از ۱۰ قطعه روی هم پیدا کنی.
 • 4:48 - 4:50
  ک.ا: بسیار خوب، پس این احتمالا همانی است
 • 4:50 - 4:52
  که خیلی از ما بیشتر نگرانش هستیم،
 • 4:52 - 4:55
  و بله، زیست شناسی مصنوعی
  احتمالا سریعترین مسیری است
 • 4:55 - 4:58
  که پیش بینی می کنیم
  که در آینده نزدیک ما را به اینجا بیاورد.
 • 4:58 - 5:01
  ن.ب: درسته، و توجه کن معنی اش چه بود
 • 5:01 - 5:05
  اگر، مثلا، هر کسی در آشپزخانه اش
  بعد از ظهر کاری می کرد که
 • 5:05 - 5:07
  می توانست شهری را نابود کند.
 • 5:07 - 5:10
  قابل تصور نیست که چطور تمدن های
  امروزی که ما می شناسیم
 • 5:10 - 5:12
  می توانستند باقی بمانند.
 • 5:12 - 5:14
  چون در هر جمعیتی از یک میلیون نفر،
 • 5:14 - 5:17
  همیشه کسی وجود دارد، که به هر دلیلی،
 • 5:17 - 5:19
  بخواهد که از نیروی تخریب استفاده کند.
 • 5:20 - 5:23
  پس اگر آن بازمانده از آخر دنیا
 • 5:23 - 5:25
  بخواهد که شهری
  را نابود کند، یا بدتر از آن،
 • 5:25 - 5:26
  پس آن شهرها نابود می شوند.
 • 5:26 - 5:29
  ک.ا: پس این نوع دیگری از آسیب پذیری است.
 • 5:29 - 5:31
  برایمان توضیح بده.
 • 5:31 - 5:35
  ن.ب: بله، علاوه بر این نمونه های
  کاملا واضح از توپ های سیاه
 • 5:35 - 5:37
  که می توانند چیزهای زیادی را منفجر کنند،
 • 5:37 - 5:42
  انواع دیگر از راه ایجاد
  مشوق های بد عمل می کنند
 • 5:42 - 5:44
  تا انسانها کارهای مضری انجام دهند.
 • 5:44 - 5:48
  اگر اسمش را نوع ۲-الف بگذاریم،
 • 5:48 - 5:53
  درباره فناوری است که مشوق هایی
  برای قدرت های بزرگ ایجاد می کند
 • 5:53 - 5:57
  که از نیروی عظیم شان
  برای تخریب استفاده کنند.
 • 5:57 - 6:00
  سلاح های هسته ای
  خیلی به این نزدیک هستند، نه؟
 • 6:02 - 6:05
  کاری که ما کردیم، کمی
  بیش از ۱۰ تریلیون دلار هزینه کردیم
 • 6:05 - 6:08
  تا حدود ۷۰،۰۰۰ کلاهک هسته ای بسازیم
 • 6:08 - 6:10
  و آنها را آماده شلیک قرار دهیم.
 • 6:10 - 6:12
  و چند باری هم در طول جنگ سرد
 • 6:12 - 6:14
  تقریبا همدیگر را از بین بردیم.
 • 6:14 - 6:17
  دلیلش این نبود که خیلی از افراد
  فکر می کردند که این کار خیلی خوبی است،
 • 6:17 - 6:20
  بیایید ۱۰ تریلیون دلار خرج کنیم
  تا خودمان را منفجر کنیم،
 • 6:20 - 6:23
  اما مشوق ها به گونه ای بود
  که خودمان را --
 • 6:23 - 6:24
  می توانست خیلی بدتر باشد.
 • 6:24 - 6:26
  فرض کنید که یک تهاجم
  اولیه بدون مشکل انجام می شد.
 • 6:26 - 6:29
  بعد ممکن بود وضعیت
  خیلی پیچیده ای پیش بیاید،
 • 6:29 - 6:30
  در شرایط بحران،
 • 6:30 - 6:33
  تا مانع از پرتاب تمام
  موشک های هسته ای بشویم.
 • 6:33 - 6:36
  اگر مانعی نباشد، چون می ترسی
  که طرف دیگر این کار را انجام دهد.
 • 6:36 - 6:38
  ک.ا: درست، تضمین تخریب متقابل
 • 6:38 - 6:41
  باعث شد تا دوران جنگ سرد نسبتا ثابت باشد،
 • 6:41 - 6:43
  بدون آن، شاید حالا الان اینجا نبودیم.
 • 6:43 - 6:45
  ن.ب: می توانست خیلی نامتعادل تر
  از آنچه بود باشد.
 • 6:45 - 6:47
  و می توانست مشخصات دیگر فناوری هم باشد.
 • 6:47 - 6:50
  بستن پیمان های تسلیحاتی
  می توانست سخت تر باشد،
 • 6:50 - 6:51
  اگر بجای تسلیحات اتمی
 • 6:51 - 6:54
  چیزهایی کوچکتر یا نامشخص تر بود.
 • 6:54 - 6:57
  ک.ا: و مانند مشوق های بد
  برای بازیگران قدرت،
 • 6:57 - 7:00
  می توانی نگران مشوق های بد
  برای همه ما باشی، اینجا در نوع ۲-ب.
 • 7:00 - 7:05
  ن.ب.: درسته، اینجا می شود
  مسئله گرمایش جهانی را در نظر گرفت.
 • 7:07 - 7:09
  راحت طلبی های کوچک زیادی هستند
 • 7:09 - 7:11
  که باعث می شوند ما کارهایی انجام دهیم
 • 7:11 - 7:14
  که جداگانه هر کدام
  اثر خیلی زیادی ندارند، درست؟
 • 7:14 - 7:16
  اما اگر میلیاردها نفر انجامش دهند،
 • 7:16 - 7:18
  اثر تجمیعی آن، مخرب است.
 • 7:18 - 7:21
  امروزه، گرمایش جهانی می توانست
  خیلی از این بدتر باشد.
 • 7:21 - 7:24
  ما مولفه حساسیت آب و هوا را داریم.
 • 7:24 - 7:28
  این مولفه ای است که می گوید
  چقدر گرمتر می شود
 • 7:28 - 7:30
  اگر مقدار معینی گاز گلخانه ای منتشر کنی.
 • 7:30 - 7:33
  اما، فرض کن به شکل دیگری بود
 • 7:33 - 7:35
  اگر با همان میزان گاز گلخانه ای
  که منتشر می کردیم،
 • 7:35 - 7:37
  بجای افزایش دمای، مثلا،
 • 7:37 - 7:41
  بین ۳ تا ۴/۵ درجه تا سال ۲۱۰۰،
 • 7:41 - 7:44
  فرض کنید بین ۱۵ تا ۲۰ درجه می شد.
 • 7:44 - 7:47
  اینطور، ممکن بود وضعیت
  خیلی بدی داشته باشیم.
 • 7:47 - 7:50
  یا فرض کنید که استفاده از انرژی های
  تجدید پذیر خیلی مشکل تر بود.
 • 7:50 - 7:53
  یا اینکه سوخت های
  فسیلی بیشتری در زمین بود.
 • 7:53 - 7:55
  ک.ا: آیا می شد دلیل آورد که در آن حالت --
 • 7:55 - 7:57
  اگر کاری که امروز می کنیم
 • 7:57 - 8:02
  موجب ۱۰ درجه تفاوت در مدت زمانی
  که می توانستیم ببینیم می شد،
 • 8:02 - 8:05
  واقعا بشریت تکانی به خودش
  می داد و کاری می کرد.
 • 8:06 - 8:08
  احمق هستیم. اما شاید نه آنقدر احمق.
 • 8:08 - 8:10
  شاید هم هستیم.
 • 8:10 - 8:11
  ن.ب: من اطمینان نمی کردم.
 • 8:11 - 8:13
  (خنده حضار)
 • 8:13 - 8:15
  می توانی ویژگی های دیگر را هم تصور کنی.
 • 8:15 - 8:20
  همین حالا، تغییر به انرژی های
  تجدید پذیر کمی مشکل است، درست،
 • 8:20 - 8:22
  اما شدنی است.
 • 8:22 - 8:25
  اما اگر خواص فیزیکی کمی متفاوت بود،
 • 8:25 - 8:27
  ممکن بود این کارها
  خیلی پر هزینه تر باشند.
 • 8:28 - 8:30
  ک.ا: و تو چه نظری داری، نیک؟
 • 8:30 - 8:32
  فکر می کنی با روی هم گذاشتن این احتمالات،
 • 8:32 - 8:37
  که با این زمین، بشریتی که ما هستیم
 • 8:37 - 8:38
  ما دنیایی آسیب پذیر هستیم؟
 • 8:38 - 8:41
  که یک توپ مرگ در آینده ما وجود دارد؟
 • 8:44 - 8:45
  ن.ب: پاسخ به آن سخت است.
 • 8:45 - 8:50
  منظورم اینکه فکر می کنم احتمال زیادی دارد
  که توپ های سیاه مختلفی در گلدان باشند،
 • 8:50 - 8:52
  اینطور به نظر می رسد.
 • 8:52 - 8:54
  اما ممکن است توپ های طلایی هم باشند
 • 8:54 - 8:58
  که به ما در برابر توپ های سیاه کمک کنند.
 • 8:58 - 9:01
  و نمی دانم که ترتیب
  بیرون آمدنشان به چه صورت است.
 • 9:01 - 9:04
  ک.ا: منظورم، یک انتقاد
  محتمل فلسفی به این تفکر
 • 9:04 - 9:10
  این است که به طور ضمنی این دید را
  دارد که آینده اساسا تثبیت شده است.
 • 9:10 - 9:13
  که یا این توپ آنجاست یا نیست.
 • 9:13 - 9:16
  و به شکلی،
 • 9:16 - 9:18
  این نگاهی به آینده نیست
  که بخواهم باور کنم.
 • 9:18 - 9:21
  می خواهم باور کنم که آینده قطعی نیست،
 • 9:21 - 9:23
  که تصمیمات امروز ما معین می کنند
 • 9:23 - 9:25
  که چه توپی را از گلدان بیرون می آوریم.
 • 9:26 - 9:30
  ن.ب: منظورم این است،
  که اگر همینطور نوآوری را ادامه دهیم،
 • 9:30 - 9:32
  نهایتا همه توپ ها را بیرون خواهیم آورد.
 • 9:33 - 9:36
  یعنی، فکر می کنم وجود مقدار کمی
  جبرگرایی فناوری
 • 9:36 - 9:38
  کاملا ممکن است.
 • 9:38 - 9:40
  شبیه به اینکه، احتمال
  کمی دارد که جامعه ای پیدا کنی
 • 9:40 - 9:43
  که از سنگ چخماق
  و هواپیمای جت با هم استفاده کند.
 • 9:44 - 9:48
  اما اغلب می شود یک فناوری را به عنوان
  مجموعه ای از ویژگی ها در نظر گرفت
 • 9:48 - 9:51
  پس فناوری چیزی است که به ما
  امکان انجام کارهای مختلف
 • 9:51 - 9:53
  و دسترسی به نتایج گوناگون را می دهد.
 • 9:53 - 9:56
  اینکه چطور از آن استفاده کنیم،
  مسلما به انتخاب انسان بستگی دارد.
 • 9:56 - 9:59
  اما اگر به این سه نوع
  آسیب پذیری فکر کنیم،
 • 9:59 - 10:02
  آنها فرضیات کاملا ضعیفی از انتخاب ما
  در چگونه استفاده کردنشان اند.
 • 10:02 - 10:06
  پس یک آسیب پذیری نوع ۱، مجددا،
  این نیروی عظیم مخرب،
 • 10:06 - 10:07
  این فرض ضعیفی است
 • 10:07 - 10:10
  که در میان میلیون ها انسان
 • 10:10 - 10:13
  بعضی ها هستند که بخواهند
  از آن برای تخریب استفاده کنند.
 • 10:13 - 10:15
  ک.ا: برای من، تنها موضوع ناراحت کننده
 • 10:15 - 10:20
  این است که واقعا ممکن است
  ما نگاهی به داخل گلدان بیاندازیم
 • 10:20 - 10:23
  که موجب شود واقعا
  محکوم به بدبختی شویم.
 • 10:23 - 10:28
  مثلا، اگر به قدرت مضاعف اعتقاد داشته باشی،
 • 10:28 - 10:30
  که شتاب فناوری ذاتی است،
 • 10:30 - 10:33
  که ما ابزارهایی می سازیم
  که ما را قوی تر می کنند،
 • 10:33 - 10:35
  پس زمانی به صحنه می آیی
 • 10:35 - 10:38
  که یک نفر به تنهایی
  می تواند حریف همه ما شود،
 • 10:38 - 10:41
  و بعد انگار که ما شکست خورده ایم.
 • 10:41 - 10:44
  این موضوعی خیلی نگران کننده نیست؟
 • 10:44 - 10:46
  ن.ب: آه، بله.
 • 10:47 - 10:48
  (خنده حضار)
 • 10:48 - 10:49
  به نظرم --
 • 10:51 - 10:53
  بله، ما بیشتر و بیشتر قدرت پیدا می کنیم،
 • 10:53 - 10:56
  و استفاده از آن ساده و ساده تر می شود،
 • 10:56 - 11:00
  ولی ما می توانیم فناوری هایی
  هم بسازیم که به ما در کنترل آن
 • 11:00 - 11:02
  که چطور مردم از این قدرت ها
  استفاده کنند کمک کند.
 • 11:02 - 11:05
  ک.ا: بگذار در موردش صحبت کنیم،
  در مورد پاسخ به آن صحبت کنیم.
 • 11:05 - 11:07
  فرض کن در نظر گرفتن همه حالت های ممکن
 • 11:07 - 11:09
  که حالا آنجا است --
 • 11:09 - 11:13
  تنها زیست شناسی مصنوعی نیست،
  چیزهایی مثل نبرد سایبری،
 • 11:13 - 11:17
  هوش مصنوعی، غیره و غیره. --
 • 11:17 - 11:21
  آن چیزها احتمالا
  آینده ما را محکوم می کنند.
 • 11:21 - 11:23
  پاسخ های ممکن چه هستند؟
 • 11:23 - 11:28
  تو درباره چهار پاسخ ممکن صحبت کرده ای.
 • 11:28 - 11:31
  ن.ب: محدود کردن توسعه فناوری
  به نظر امیدوار کننده نمی رسد،
 • 11:31 - 11:35
  اگر منظورمان یک توقف عمومی
  در پیشرفت فناوری است.
 • 11:35 - 11:36
  فکر نمی کنم هیچ کدام شدنی باشند،
 • 11:36 - 11:39
  هیچ کدام خواسته ما نیستند
  حتی اگر بتوانیم انجامشان دهیم.
 • 11:39 - 11:41
  به نظرم ممکن است در موضوعات محدودی
 • 11:41 - 11:44
  بخواهی که توسعه فناوری کندتر باشد.
 • 11:44 - 11:47
  فکر نکنم، توسعه سریعتر
  تسلیحات زیستی را بخواهی،
 • 11:47 - 11:49
  یا فرضا، جداسازی ایزوتوپ ها،
 • 11:49 - 11:52
  که تولید تسلیحات هسته ای
  را ساده تر می کند.
 • 11:53 - 11:56
  ک.ا: به نظرم، معمولا
  کاملا با آن همراه بودم.
 • 11:56 - 11:59
  اما حالا واقعا می خواهم
  دقیقه ای آن را کنار بگذارم.
 • 11:59 - 12:01
  تنها به دلیل، اول از همه،
 • 12:01 - 12:03
  اگر به تاریخ چند دهه اخیر نگاه کنی،
 • 12:03 - 12:07
  می بینی، که همیشه تخت گاز
  فشار به جلو با حداکثر سرعت بوده،
 • 12:07 - 12:09
  اشکالی ندارد، این تنها انتخاب ماست.
 • 12:09 - 12:13
  اما اگر به جهانی شدن
  و شتاب سریع آن فکر کنی،
 • 12:13 - 12:16
  اگر به راهبرد «تجربه
  مادر علم است» توجه کنی
 • 12:16 - 12:19
  و نتایجش را بررسی کنی،
 • 12:19 - 12:21
  و بعد به توانایی ذاتی
  زیست شناسی مصنوعی توجه کنی،
 • 12:21 - 12:26
  مطمئن نیستم که باید سریع حرکت کنیم
 • 12:26 - 12:27
  یا بدون هر گونه محدودیت
 • 12:27 - 12:31
  به سمت جهانی که می توانی یک
  چاپگر دی ان ای در هر خانه
 • 12:31 - 12:32
  یا آزمایشگاه دبیرستان داشته باشی.
 • 12:33 - 12:35
  محدودیت هایی وجود دارند، بله؟
 • 12:35 - 12:38
  ن.ب: احتمالا وجود دارند، در بخش اول،
  در امکان پذیر نبودن.
 • 12:38 - 12:40
  اگر توقف اش را بخواهی،
 • 12:40 - 12:41
  مشکل انجام شدنی بودن آن است.
 • 12:42 - 12:44
  پس واقعا فایده ای ندارد
  اگر نوعی از یک کشور --
 • 12:44 - 12:46
  ک.ا: فایده ای ندارد
  اگر یک کشور انجامش دهد،
 • 12:46 - 12:49
  ولی ما قبلا معاهده هایی داشته ایم.
 • 12:49 - 12:53
  روشی که واقعا
  از خطر هسته ای عبور کرده ایم،
 • 12:53 - 12:54
  با حرکت به سمتش بوده
 • 12:54 - 12:57
  و عبور از مسیر دردناک مذاکرات.
 • 12:57 - 13:02
  تعجب می کنم که آیا منطقی نیست
  اگر به عنوان اولویتی جهانی،
 • 13:02 - 13:04
  بخواهیم تلاش کنیم،
 • 13:04 - 13:06
  مثلا، همین حالا مذاکره
  برای قوانینی خیلی محکم را شروع کنیم
 • 13:06 - 13:09
  که تحقیقات زیست شناسی
  مصنوعی تا کجا ادامه یابد،
 • 13:09 - 13:12
  که این چیزی نیست که بخواهید
  به دست همه بدهید، نه؟
 • 13:12 - 13:14
  ن.ب: من کاملا موافقم که --
 • 13:14 - 13:18
  که این را می خواهیم، برای مثال،
 • 13:18 - 13:22
  شاید داشتن دستگاه های ترکیب دی ان ای،
 • 13:22 - 13:25
  وسیله ای نباشد که هر آزمایشگاه
  دستگاهش را داشته باشد،
 • 13:25 - 13:27
  شاید خدمات آن داشته باشد.
 • 13:27 - 13:29
  شاید مثلا چهار یا پنج محل در جهان باشند
 • 13:29 - 13:33
  که شما الگوی دیجیتال خود را می فرستید
  و دی ان ای برایتان بر می گردد، درست؟
 • 13:33 - 13:35
  و حالا این توانایی را دارید،
 • 13:35 - 13:37
  که اگر روزی واقعا به نظر لازم رسید،
 • 13:37 - 13:39
  محل های مشخصی برای خفه کردن داریم.
 • 13:39 - 13:43
  پس به نظرم به دنبال
  نوعی موقعیت خاص هستی،
 • 13:43 - 13:45
  که بتوانی کنترلی محکمتر داشته باشی.
 • 13:45 - 13:47
  ک.ا: به باور شما، اساسا،
 • 13:47 - 13:50
  ما با عقب نگاه داشتن
  موفقیتی بدست نمی آوریم.
 • 13:50 - 13:52
  کسی، جایی --
  کره شمالی، می دانی --
 • 13:52 - 13:56
  کسی به آنجا می رسد و دانش را بدست می آورد،
 • 13:56 - 13:57
  اگر آنجا باشد.
 • 13:57 - 14:00
  ن.ب: در شرایط موجود قابل قبول است.
 • 14:00 - 14:02
  تنها زیست شناسی مصنوعی هم نیست.
 • 14:02 - 14:04
  به نظرم هر نوعی از تغییرات
  جدید و عمیق در جهان
 • 14:04 - 14:06
  می تواند تبدیل به یک توپ سیاه شود.
 • 14:06 - 14:08
  ک.ا: بیا تا به شکل دیگری
  از پاسخ نگاه کنیم.
 • 14:08 - 14:10
  ن.ب: این هم، به نظرم،
  تنها توانایی محدودی دارد.
 • 14:10 - 14:14
  برای آسیب پذیری نوع ۱،
 • 14:14 - 14:18
  منظورم اینکه اگر بتوانی
  تعداد کسانی را کاهش دهی که انگیزه
 • 14:18 - 14:19
  نابودی جهان را دارند،
 • 14:20 - 14:22
  اگر تنها آنها به امکانات
  و روش ها دسترسی داشته باشند ،
 • 14:22 - 14:23
  چیز خوبی است.
 • 14:23 - 14:25
  ک.ا: در این تصویری
  که از ما می خواهی انجام دهیم
 • 14:25 - 14:27
  به نظرت این پهپاد هایی
  که دور دنیا پرواز می کنند
 • 14:27 - 14:29
  با توانایی تشخیص چهره.
 • 14:29 - 14:32
  اگر کسی را پیدا کردند
  که رفتارهای جامعه ستیزانه دارد،
 • 14:32 - 14:34
  باید با عشق نثارشان کرد، درمانشان کرد.
 • 14:34 - 14:36
  ن.ب: فکر می کنم این مثل
  تصویری ترکیبی است.
 • 14:36 - 14:40
  حذف یا معنی، حبس و کشتن می دهد،
 • 14:40 - 14:43
  یا می تواند تشویق کردن
  به نگاه بهتری از جهان باشد.
 • 14:43 - 14:45
  اما نکته اینجاست،
 • 14:45 - 14:47
  فرض کنید که بی نهایت در این موفق باشید،
 • 14:47 - 14:50
  و تعداد چنین افرادی را نصف کنید.
 • 14:50 - 14:52
  و اگر بخواهید با تشویق
  این کار را انجام دهید،
 • 14:52 - 14:55
  مجبور به رقابت با همه انواع
  نیروهای قدرتمند دیگر می شوید
 • 14:55 - 14:56
  که مردم را تشویق،
 • 14:56 - 14:58
  به صف بندی، دین،
  سیستم های آموزشی می کنند.
 • 14:58 - 15:00
  اما فرض کنید بتوانید نصفش کنید،
 • 15:00 - 15:02
  فکر نمی کنم که خطر آن به نصف کاهش یابد.
 • 15:02 - 15:04
  شاید پنج یا ۱۰ درصد.
 • 15:04 - 15:08
  ک.ا: توصیه نمی کنی که ما آینده بشریت
  را روی پاسخ دوم شرط بندی کنیم.
 • 15:08 - 15:11
  ن.ب: به نظرم این کار خوبی است
  که برای تشویق و تغییر افراد تلاش کنیم،
 • 15:11 - 15:14
  اما نباید آن را به عنوان
  تنها راه حفاظت بدانیم.
 • 15:14 - 15:15
  ک.ا: سومی چطور؟
 • 15:15 - 15:18
  ن.ب: به نظر من دو روش عمومی وجود دارد
 • 15:18 - 15:22
  که برای رسیدن به توانایی تثبیت جهان
 • 15:22 - 15:25
  در برابر طیف کاملی از نقاط ضعف
  احتمالی قابل استفاده هستند.
 • 15:25 - 15:27
  که احتمالا به هر دو نیازمندیم.
 • 15:27 - 15:31
  یکی، توانایی است بی نهایت موثر
 • 15:32 - 15:33
  در ایجاد نظم پیشگیرانه.
 • 15:33 - 15:35
  به گونه ای که بتوانی رهگیری کنی.
 • 15:35 - 15:38
  هرکسی را که خواست از این کارهای
  خطرناک انجام دهد،
 • 15:38 - 15:40
  بتوانی در لحظه پیدایشان کنی،
  و جلویشان را بگیری.
 • 15:40 - 15:43
  و این نیازمند نظارت فراگیر در همه جاست،
 • 15:43 - 15:45
  همه باید همیشه تحت نظر باشند.
 • 15:46 - 15:49
  ک.ا: این مثل فیلم «گزارش اقلیت» است،
  اساسا، به شکلی.
 • 15:49 - 15:51
  ن.ب: شاید الگوریتم های
  هوش مصنوعی داشته باشی،
 • 15:51 - 15:55
  مراکز بزرگ آزادی خواهی
  که این را بررسی می کنند، غیره و غیره.
 • 15:57 - 16:01
  ک.ا: می دانی که نظارت انبوه عمومی
  این روزها موضوع خیلی محبوبی نیست؟
 • 16:01 - 16:02
  (خنده حضار)
 • 16:03 - 16:05
  ن.ب: بله، این وسیله کوچک اینجا،
 • 16:05 - 16:09
  فرض کن این نوع از گردنبند
  که باید همیشه ببندی
 • 16:09 - 16:11
  با دوربین های تمام جهت.
 • 16:12 - 16:14
  اما، برای اینکه بهتر جا بیفتد،
 • 16:14 - 16:16
  اسمش را بگذار «پلاک آزادی»
  یا چیزی مشابه آن.
 • 16:16 - 16:18
  (خنده حضار)
 • 16:18 - 16:19
  ک.ا: قبول.
 • 16:20 - 16:22
  دوستان، این همان صحبتی است که باید باشد،
 • 16:22 - 16:25
  به این دلیل است که چرا این صحبت
  دیوانه کننده است.
 • 16:25 - 16:28
  ن.ب: واقعا، بحث های زیادی است
 • 16:28 - 16:29
  تنها در این مورد، مشخص است.
 • 16:29 - 16:32
  مشکلات و مخاطراتی عظیم
  همراهش است، درسته؟
 • 16:32 - 16:33
  شاید به آن برگردیم.
 • 16:33 - 16:34
  آن بعدی، آخری،
 • 16:34 - 16:37
  توانایی ایجاد ثبات عمومی
 • 16:37 - 16:39
  به نوعی اتصال یک شکاف
  مدیریتی دیگر است.
 • 16:39 - 16:43
  پس این نظارت نوعی
  از مدیریت شکاف مدیریتی در سطح-خرد است.
 • 16:43 - 16:46
  مثل، جلوگیری از از اینکه کسی
  هیچوقت خطای خیلی بزرگی نکند.
 • 16:46 - 16:49
  سپس، یک شکاف مدیریتی مشابه هم هست
 • 16:49 - 16:51
  در سطح-کلان، سطحی جهانی.
 • 16:51 - 16:54
  تو به توانایی و مطمئن بودن نیاز داری،
 • 16:54 - 16:57
  تا مانع از بدترین نوع
  عدم هماهنگی جهانی شوی،
 • 16:57 - 17:01
  مانع از جنگ میان قدرت های بزرگ،
 • 17:01 - 17:02
  مسابقات تسلیحاتی،
 • 17:04 - 17:06
  مشکلات فاجعه آمیز مشترک،
 • 17:08 - 17:12
  تا بتوانی با آسیب پذیری های
  نوع ۲-الف مواجه شوی.
 • 17:12 - 17:14
  ک.ا: مدیریت جهان عبارتی است
 • 17:14 - 17:16
  که امروزه خیلی از مد افتاده،
 • 17:16 - 17:19
  اما آیا می توانی اینطور
  نتیجه بگیری که در طول تاریخ،
 • 17:19 - 17:20
  تارخ بشریت،
 • 17:20 - 17:25
  در هر مرحله از افزایش قدرت فناوری،
 • 17:25 - 17:29
  انسان با سازماندهی دوباره،
  قدرت را مرکزی کرده.
 • 17:29 - 17:32
  برای مثال، وقتی که یک گروه جانی
 • 17:32 - 17:34
  می توانند جامعه ای را در اختیار بگیرند،
 • 17:34 - 17:36
  پاسخ این بود که شما یک کشور-ملت هستید
 • 17:36 - 17:38
  و تو نیرو را مرکزی مردی،
  مثل نیروی پلیس یا ارتش،
 • 17:39 - 17:40
  پس، «نه نمی شود این کار را کرد.»
 • 17:40 - 17:45
  شاید، منطقِ داشتن یک شخص یا گروه
 • 17:45 - 17:46
  که بتواند بشریت را رها کند
 • 17:46 - 17:49
  به معنی این است که زمانی
  باید وارد این مسیر شویم،
 • 17:49 - 17:51
  حداقل به شکلی، نه؟
 • 17:51 - 17:54
  ن.ب: مسلما درست است
  که اندازه سازمان های سیاسی افزایش یافته
 • 17:54 - 17:56
  که در طول تاریخ بشر.
 • 17:56 - 17:59
  معمولا شکارچی-گردآور بوده است، درست،
 • 17:59 - 18:01
  و بعد رئیس قبیله، دولت-شهر، ملت،
 • 18:02 - 18:05
  و حالا سازمان های بین المللی
  و به همین شکل و صورت.
 • 18:06 - 18:07
  حالا، می خواستم تا مطمئن شوم
 • 18:07 - 18:09
  که این موقعیت را داشته ام که تاکید کنم
 • 18:09 - 18:11
  مشخصا ضررهایی عظیم
 • 18:11 - 18:12
  و حقیقتا، خطراتی سنگین وجود دارند،
 • 18:12 - 18:16
  هم در نظارت سنگین عمومی
  و هم در مدیریت جهانی.
 • 18:16 - 18:18
  اشاره من تنها این است
  که ما خوش شانسیم،
 • 18:18 - 18:21
  جهان می توانست چنان باشد
  که اینها تنها راه های
 • 18:21 - 18:22
  بقا بعد از یک توپ سیاه باشند.
 • 18:22 - 18:25
  ک.ا: منطق این نظریه،
 • 18:25 - 18:26
  به نظر من،
 • 18:26 - 18:30
  این است که باید تشخیص دهیم
  که نمی شود همه چیز را با هم داشت.
 • 18:30 - 18:32
  که نوعی از،
 • 18:34 - 18:36
  رویای ساده لوحانه که خیلی از ما داشته ایم
 • 18:36 - 18:40
  که فناوری همیشه یک نیروی خوبی خواهد بود،
 • 18:40 - 18:43
  ادامه بده، توقف نکن،
  تا می توانی تند برو
 • 18:43 - 18:45
  و به بعضی از نتایج توجه نکن،
 • 18:45 - 18:47
  واقعا دیگر امکان پذیر نیست.
 • 18:47 - 18:49
  می توانیم آن را داشته باشیم.
 • 18:49 - 18:50
  و اگر داشته باشیم،
 • 18:50 - 18:52
  باید قبول کنیم
 • 18:52 - 18:54
  بعضی از چیزهای ناراحت کننده ای
  را که همراه آن است،
 • 18:54 - 18:57
  که نوعی از بودن در آن
  مسابقه تسلیحاتی با خودت است
 • 18:57 - 18:59
  که اگر قدرت می خواهی،
  بهتر است محدودش کنی،
 • 18:59 - 19:01
  بهتر است بفهمی چطور محدودش کنی.
 • 19:01 - 19:04
  ن.ب: به نظرم این یک انتخاب است،
 • 19:04 - 19:07
  یک انتخاب خیلی وسوسه کننده،
  از این نظر که انتخابی ساده تر است
 • 19:07 - 19:09
  که ممکن است جواب هم بدهد،
 • 19:09 - 19:13
  اما معنی اش این است که ما ذاتا
  در بیرون آوردن توپ سیاه آسیب پذیریم.
 • 19:13 - 19:16
  حالا، فکر کنم با کمی هماهنگی،
 • 19:16 - 19:18
  مثلا، اگر بتوانی مشکل
  این مدیریت کلان را حل کنی،
 • 19:18 - 19:20
  و مدیریت خرد را حل کنی،
 • 19:20 - 19:22
  می توانی توپ را از گلدان بیرون آوری
 • 19:22 - 19:25
  و کلی مزیت بدست آورده ایم.
 • 19:25 - 19:28
  ک.ا: اگر ما در یک شبیه سازی
  زندگی می کنیم، این اهمیتی دارد؟
 • 19:28 - 19:29
  برنامه را دوباره اجرا می کنیم.
 • 19:29 - 19:31
  ( خنده حضار)
 • 19:31 - 19:32
  ن.ب.: پس ... من ...
 • 19:32 - 19:35
  (خنده حضار)
 • 19:35 - 19:36
  حواسم به این یکی نبود.
 • 19:38 - 19:39
  ک.ا: شما چه نگاهی دارید؟
 • 19:39 - 19:44
  با کنار هم گذاشتن همه این اجزاء،
  احتمال محکوم به شکست بودنمان چقدر است؟
 • 19:44 - 19:46
  (خنده حضار)
 • 19:47 - 19:49
  عاشق خنده مردم هستم
  وقتی این سوال را می پرسی.
 • 19:49 - 19:51
  ن.ب: در سطح فردی،
 • 19:51 - 19:55
  به نظر می رسد که به هر شکل محکوم هستیم،
  تنها از دید زمانی،
 • 19:55 - 19:57
  ما می پوسیم و پیر می شویم
  و هه این چیزها، درست؟
 • 19:57 - 19:59
  (خنده حضار)
 • 19:59 - 20:00
  واقعا کمی پیچیده است.
 • 20:00 - 20:03
  اگر بخواهی به شکلی تنظیمش کنی که،
  بتوانی احتمالی هم به آن بدهی،
 • 20:03 - 20:05
  اول، ما که هستیم؟
 • 20:05 - 20:07
  اگر خیلی پیر هستید،
  احتمالا به دلایل طبیعی خواهید مرد،
 • 20:08 - 20:10
  اگر جوان هستید،
  احتمالا به ۱۰۰ سالگی برسید --
 • 20:10 - 20:12
  احتمال آن بستگی دارد از که بپرسید.
 • 20:12 - 20:16
  بعد آن آستانه، یعنی، چه چیزی
  را نابودی تمدن می دانیم؟
 • 20:16 - 20:22
  در این مقاله، من نیازی
  به یک فاجعه نابود کننده هستی
 • 20:22 - 20:23
  برای به حساب آوردن نداشته ام.
 • 20:23 - 20:25
  این تنها یک تعریف است.
 • 20:25 - 20:26
  فرض کنید یک میلیارد کشته،
 • 20:26 - 20:29
  یا کاهش ۵۰ درصدی تولید ناخالص ملی جهان،
 • 20:29 - 20:31
  اما با توجه به آستانه ای
  که شما تعریف می کنید،
 • 20:31 - 20:33
  تخمین متفاوتی از احتمال بدست می آورید.
 • 20:33 - 20:37
  اما فکر کنم شما بهتر است من را
  به عنوان یک خوشبین ترسو کنار بگذارید.
 • 20:37 - 20:38
  (خنده حضار)
 • 20:38 - 20:40
  ک.ا: تو یک خوشبین ترسو هستی،
 • 20:40 - 20:44
  که فکر کنم همین حالا کلی
  ترسوی دیگر بوجود آوردی ....
 • 20:44 - 20:46
  آدمهای.
 • 20:46 - 20:47
  (خنده حضار)
 • 20:47 - 20:48
  ن.ب.: در شبیه سازی.
 • 20:48 - 20:49
  ک.ا: در شبیه سازی.
 • 20:49 - 20:51
  نیک بوستروم، ذهن تو مرا شگفت زده می کند،
 • 20:51 - 20:54
  خیلی متشکرم از اینکه
  حالا ما را از روز روشن هم ترسانده ای.
 • 20:54 - 20:56
  (تشویق حضار)
Cím:
چگونه یک تمدن می تواند خود را نابود کند -- و چهار راه برای جلوگیری از آن
Speaker:
نیک بوستروم
Leírás:

بشریت در مسیر خود برای خلق یک «توپ سیاه» است: پیشرفتی در فناوری که می تواند همه ما را نابود کند، این گفته دانشمند و فیلسوف نیک بوستروم است. در این مکالمه صریح و بی تعارف با سرپرست تد کریس اندرسن، بوستروم به نقاط ضعفی اشاره می کند که می توانیم با آن مواجه شویم اگر ( و چه وقتی؟) کنترل نوآوری ها از دستمان در برود و بررسی می کند که چطور می توانیم از نابودی آتی خود جلوگیری کنیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
21:09

Persian subtitles

Felülvizsgálatok