YouTube

Vous avez un compte YouTube ?

Nouveauté : activer les traductions et les sous-titres créés par les internautes sur votre chaîne YouTube !

Turkish sous-titres

← The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz

Obtenir le code d’intégration
46 langues

Afficher la révision 1 créée 07/08/2014 par ismail.dinc00.

 1. Çeviri&Senkronizasyon:
  Umutcan ÖNER
  @redlinetheturk
 2. Telif haklarý, sansür, devlet
  gözetimi, özgür yazýlým
 3. ve benzeri konular için:
  korsanparti.org , @korsanparti
 4. Adil olmayan yasalar mevcuttur;
 5. Onlara itaat etmekle mi yetinelim,
 6. Deđiţtirmek için mücadele edip,
  deđiţene dek itaat mi edelim,
 7. yoksa bir an evvel ihlal mi edelim?
 8. Sosyal bir haber ve eđlence sitesi Reddit'in kurucularýndan
  biri ölü bulundu.
 9. Kendini öyle görmüyor da olsa,
  kesinlikle bir dahi idi.
 10. Ýţ kurmak ve para kazanmak onu hiç heyecanlandýrmazdý.
 11. Aaron Swartz'ýn dođduđu kasaba
  Highland Park'a derin bir yas hakim.
 12. Ýnternet'in en parlak ýţýklarýndan
  birine sevenleri son bir veda etmekte.
 13. ...ve bilgisayar aktivistleri matem tutmakta...
 14. ...tanýyanlarýn ifadesiyle "Ţaţýrtýcý bir deha"...
 15. O'nu devlet öldürdü. MIT ise temel prensiplerinin
  tamamýna ihanet etti.
 16. ...Ýbret olsun diye O'nu cezalandýrdýlar...
 17. Devletlerin doymak bilmeyen bir
  kontrol iţtahý vardýr.
 18. 35 yýl hapis ve bir milyon dolarlýk
  bir ceza ile karţý karţýyaydý.
 19. Savcýlýđýn tutumu hevesli hatta
  görevi suistimal etmekte.
 20. Konuyu inceleyip bir
  sonuca varabildiniz mi?
 21. Büyürken farkettim ki, etrafýmýzda
  vuku bulan ţeylerin dođal
 22. olduđunun, insanlarýn dođaldýr, hep
  bu ţekilde olacaktýr yaklaţýmýnýn
 23. yanlýţ olduđunu, dođal falan olmadýđýný,
  bazý ţeylerin deđiţebileceđini;
 24. daha önemlisi bazý yanlýţ ţeylerin
  deđiţmesi gerekliliđiydi.
 25. Bu farkýndalýđýn geri dönüţü yoktu.
 26. Hikaye anlatma saatine hoţgeldiniz.
 27. Kitabýn adý "Paddington at the Fair"
 28. [Babasý] Aaron, Higland Park'ta
  dođdu ve burada büyüdü.
 29. Her biri sýradýţý zeki
  üç kardeţten biriydi.
 30. Hiç birimiz o uslu çocuklardan deđildik. Sürekli
  koţuţturan yaramaz üç ođlan çocuđu.
 31. Ama farkediyorum ki, Aaron, öđrenmeyi
  çok genç yaţta öđrenmiţti.
 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 33. -Tak tak. -Kim o? -Aaron.
  -Hangi Aaron? -Aaron Komikadam
 34. Ne istediđini hep bilirdi. Ýstediđini hep yapmalýydý. Ýstediđini
  hep yapardý.
 35. Meraký, sýnýrsýzdý. ...Burada
  da gezegenleri gösteren
 36. küçük bir resim var. Her bir
  gezegenin sembolleri var...
 37. Bir keresinde Susan'a ţehir merkezindeki parkta
  ücretsiz aile ţenliđinin ne olduđunu sordu.
 38. O sýrada üç yaţýndaydý.
  Susan neyden bahsettiđini
 39. anlamayýnca "Bak iţte buzdolabýnýn
  üzerinde yazýyor" dedi.
 40. Susan, O'nun okuyabildiđini farkedince dumur olmuţtu.
 41. ...Kitabýn adý "My Family Seder"...
 42. Chicago Üniversitesi'nin kütüphaneside olduđumuz günü anýmsýyorum.
 43. Raftan 1900'lü yýllardan
  kalma bir kitap çýkarttým
 44. ve dedim ki, burasý ilahi
  derecede sýradýţý bir yer.
 45. Hepimiz meraklý çocuklardýk, ama Aaron hem öđrenmeyi
  hem de öđretmeyi çok seviyordu.
 46. ...Ţimdi de alfabeyi tersten okumayý öđreneceđiz...
 47. Ýlk matematik dersini gördüđü gün evdeki halini
  anýmsýyorum.
 48. Noah, dur sana matematik öđreteyim diyordu.
  Bense matematik ne diyordum. Hep öyle biriydi.
 49. ...ţimdi de klik tuţuna basalým. Ýţte oldu.
 50. Ýki, üç yaţýndayken Bob O'nu
  bilgisayarla tanýţtýrdý.
 51. O noktadan sonra kendi
  baţýný alýp götürdü.
 52. Hepimizde bilgisayar vardý, ama Aaron gerçekten
  kendini adadý. Ýnternet'e adadý.
 53. -Bilgisayar baţýnda mýsýn? -Yoo... Anne neden
  hiçbirţey çalýţmýyor?
 54. Programlamaya çok erken bir yaţta baţladý.
 55. Benimle birlikte yazdýđý ilk program BASIC dilindeydi.
 56. Star Wars ile ilgili bir bilmece oyunuydu.
  Bodrumda bilgisayarýn baţýna geçerdik.
 57. Saatlerce bu oyunu programlardýk.
 58. Benim sorunum yapacak daha fazla
  bir ţey olmadýđýný düţünmemdi.
 59. Oysa o her zaman programlamayla daha
  fazla ţey yapýlabileceđine inanýyordu.
 60. Aaron, programlamayý büyü gibi görürdü.
  Bu yolla normal
 61. insanlarýn baţaramayacađý ţeyleri
  yapabileceđini düţünürdü.
 62. Aaron, karton ve Macintosh ile bir ATM yapmýţtý.
 63. Bir keresinde cadýlar bayramýna ne giyeceđimi bilememiţtim.
 64. O aralar en sevdiđi bilgisayar iMac kýlýđýna girmemin
  çok havalý olacađýný düţümüţtü.
 65. Kendisi cadýlar bayramý kýyafeti
  giymekten tiksinirdi, ama
 66. diđer insanlarý sevdiđi ţeyleri
  giymeye ikna etmeye bayýlýrdý.
 67. The Info adýnda bir web sitesi yapmýţtý.
  Ýnsanlar içerisine bilgi ekleyebileceklerdi.
 68. Mesela birileri altýn üzerine
  kapsamlý bilgi sahibi
 69. olabilirdi, neden gelip bu
  bilgiyi paylaţmasýndý ki?
 70. Sonra baţka insanlar gelip
  bu bilgiyi okuyup, gerekli
 71. düzenlemeleri yapabilirdi.
  Wikipedia'dan çok da farklý deđil.
 72. Ve bu olay, Wikipedia
  baţlamadan önce olmuţtu.
 73. Ve 12 yaţýndaki bir çocuk
  tarafýndan odasýnda üretilmiţti.
 74. Küçük bir sunucuda, çok eski
  teknoloji üzerinde çalýţýyordu.
 75. Öđretmenlerden birisi ţu tepkiyi
  verdi; "Çok kötü bir fikir.
 76. Herhangi birinin ansiklopedi
  yazmasýna izin veremezsin.
 77. Bilim adamlarýnýn var olmasýnýn tek
  sebebi bize bu kitaplarý yazmalarý.
 78. Nasýl bu kadar kötü bir
  fikir üretebilirsin?"
 79. Ben ve kardeţim, "Hee, Wikipedia hoţ ama
  bizim evde beţ yýldýr var." derdik.
 80. Aaron'ýn sitesi TheInfo.org,
  Cambridge asýllý ArsDigita'nýn
 81. düzenlediđi okul müsabakasýnda
  birinci gelmiţti.
 82. Ödülü almak için hep beraber
  Cambridge'e gitmiţtik.
 83. Aaron'ýn ne yaptýđýna dair
  hiç bir fikrimiz yoktu.
 84. Ödülün çok mühim olduđu ortadaydý.
 85. Aaron, bir süre sonra online programlama
  topluluklarýyla içli dýţlý olmaya baţlamýţtý
 86. ...sonra da, web için çok önemli
  yeni bir aracýn üretim sürecinde.
 87. Sonra yanýma gelip ţunu
  söyledi, "Ben, acayip süper
 88. bir ţey üzerinde
  çalýţýyorum, duyman lazým."
 89. "Neymiţ?" diye sordum.
  "RSS denilen bir ţey" dedi.
 90. RSS'in ne olduđunu açýklamaya baţladý.
  "Bunun nesi
 91. kullanýţlý, kullanan bir
  site var mý ki?" dedim.
 92. "Niye bunu kullanmak isteyeyim ki?"
 93. RSS üzerinde çalýţan
  kiţilerin yazýţtýđý bir mail
 94. listesi vardý, hatta genel
  olarak XML üzerine.
 95. Aaron Swartz isminde bir
  üye de vardý, diţli fakat
 96. oldukça zeki biri. Bir çok
  iyi fikri vardý fakat,
 97. Yüz yüze görüţmelerimize gelmezdi. Bu görüţmelere
  ne zaman geleceđini sorduđumuzda
 98. "Annemin izin vereceđini sanmýyorum, 14'üme
  yeni girdim." dedi. Ýlk tepkimiz
 99. bir yýldýr çalýţtýđýmýz bu kiţi, bu iţ arkadaţý
  13 yaţýndaymýţ ve henüz 14'üne girmiţ
 100. ve ikinci tepkimiz ise "O'nunla tanýţmamýz lazým.
  Ne kadar sýradýţý bir durum." oldu.
 101. RSS'in taslađýný hazýrlayan komitedeydi.
 102. Yaptýđý ţey, modern bir hypertext sürümünün
  tesisatýný döţemeye yardýmcý olmaktý.
 103. Ve O'nun üzerinde çalýţtýđý
  parça, diđer web
 104. sayfalarýnda olan bitenin
  özetini çýkaran aletti.
 105. Bunu daha çok bloglarda
  kullanýrsýnýz. Okumak
 106. istediđiniz 10,20 kiţinin
  RSS feedlerini alýr,
 107. ve o esnada neler döndüđünün özetini
  tek bir liste halinde görürsünüz.
 108. Aaron çok gençti, fakat
  teknolojiyi anlýyordu ve mükemmel
 109. olmadýđýný görüp daha iyi hale
  getirecek yollar arýyordu.
 110. Annesi Chicago'da uçađa bindirirdi, biz de onu San Fransisco'da alýrdýk
 111. Tartýţabileceđi ilginç
  insanlarla tanýţtýrýrdýk. Bu
 112. esnada korkunç beslenme
  alýţkanlýklarýný gözlemlerdik.
 113. Haţlanmýţ pirinç gibi sadece
  beyaz ţeyler tüketirdi. Kýzarmýţ
 114. pirinç yemezdi zira yeterince beyaz
  deđildi, beyaz ekmek vesaire.
 115. Tartýţmalarda bu küçük çocuđun ađzýndan çýkan
  argümanlarýn kalitesine hayret ederdik.
 116. Ýskorbütten ölmezse bu çocuk bir
  yerlere gelecek diye düţünürdük.
 117. -Aaron sýra sende. -Bana
  kalýrsa aradaki fark, artýk
 118. internetten, telefondan köpek
  mamasý satan ţirketler
 119. kuramazsýn. Ancak hala bir çok
  yenilik oluyor. Yenilikleri
 120. görmüyorsanýz belki de kafanýz
  kuma gömülü kalmýţtýr.
 121. Alfa nerd kiţiliđine bürünüp "Senden daha
  zekiyim. Bu yüzden senden daha iyiyim.
 122. Bu yüzden de sana ne yapman gerektiđini
  söyleyebilirim" kafasýna girerdi.
 123. Çok bilmiţ velet tarafýnýn
  bir uzantýsýydý.
 124. "...bir çok bilgisayarý bir araya
  getirip farklý problemler üzerinde
 125. uđraţabiliyorsunuz. Mesela uzaylýlarý aramak
  ya da kanserin tedavisini bulmak gibi."
 126. [WWW'nin mucidi] IRC üzerinde tanýţmýţtýk.
  Sadece yazan tiplerden deđildi,
 127. sorularýyla insanlarý heyecanlandýran,
  birbirine bađlayan biriydi. Özgür
 128. Kültür Hareketi onun enerjisinden
  bir hayli faydalandý. Bence Aaron,
 129. dünyayý çalýţýr bir hale getirmeye
  çalýţýyordu, onu tamir etmek istiyordu.
 130. Oldukça güçlü bir kiţiliđi vardý. Zaman
  zaman baţkalarýnýn tekerine çomak sokardý.
 131. Yani dünyayla karţýlýklý olarak
  iyi geçinememe sýkýntýsý vardý.
 132. Aaron liseye girdikten sonra
  bir hayli sýkýlmýţtý.
 133. Verilen dersleri, öđretmenleri
  pek sevememiţti. O
 134. zaten bilgiye nasýl ulaţacađýný
  biliyordu."Geometri
 135. öđrenmek için okula gitmeme
  gerek yok ki, geometri
 136. kitabýný okusam kafi. Amerikan
  tarihini onlarýn bakýţ
 137. açýsýyla öđrenmek istemiyorum,
  bak burada üç farklý
 138. tarih cildi var, onlarý
  okurum daha iyi. Onlarla
 139. ilgilenmiyorum, ben Web ile
  ilgileniyorum" kafasýndaydý.
 140. "Okuldan bayađý bunalmýţtým.
  Öđretmenler ne anlattýklarýný
 141. bilmiyordu. Otoriter ve
  kontrolcü bir tavýrlarý
 142. vardý. Ödevler öylesine veriliyordu.
  Zaman geçsin
 143. diye iţ yapýlýyordu. Ben
  de eđitimin tarihiyle
 144. ilgili kitaplar okumaya
  baţladým; ţimdiki sistem
 145. nasýl geliţtirilmiţti,
  alternatifleri neydi, ayný
 146. bilgileri geviţ getirmektense
  nasýl gerçekten
 147. öđrenebilirlerdi. Bu da
  beni sorgulamalara itti."
 148. ..."Bulunduđum okulu sorgulayýnca, onu inţa
  eden toplumu da sorgulamaya baţladým. Böyle
 149. bir eđitimle girilen ţirketleri sorguladým.
  Tüm bu yapýyý kuran devleti sorguladým."
 150. En tutkulu olduđu konulardan biri de telif haklarýydý,
  özellikle ilk baţlarda.
 151. Telif haklarý, yayýmcýlýk ve okuyucular
  için hep bir yük olmuţtur. Gerçi, aţýrý
 152. bir yük deđildir. Ýnsanlarýn cebine
  para girmesi için makul bir oluţumdu.
 153. Aaron'ýn neslinin maruz kaldýđý sýkýntý ise
  bu antik telif sistemi ve inţa ettiđimiz
 154. bu muhteţem ţey, Ýnternet'in çarpýţmasýydý.
  Bu çarpýţmadan bize kalan da kaos oldu.
 155. Sonrasýnda Harvard'da hukuk
  profesörü olan Lawrence
 156. Lessig ile tanýţtý. Kendisi
  o sýralar anayasa mahkemesinde
 157. telif haklarýna karţý mücadele
  etmekteydi. Genç Aaron
 158. bu duruţmayý dinlemek üzere
  Washington'a uçmuţtu.
 159. "Ben Aaron Swartz. Buraya
  Eldred* argümanýna tanýk olmaya
 160. geldim." "Neden ta Chicago'dan
  argüman dinlemeye buraya
 161. geldin?" "Bu zor bir soru. Çünkü..
  bilmem... anayasa mahkemesini
 162. ve bu kadar meţhur bir davayý
  canlý izlemek istedim."
 163. Lessig, ayný zamanda telif
  haklarýnýn internete yansýmasýnda
 164. yeni bir yol da açmaktaydý.
  Ýsmi Creative Commons idi.
 165. Creative Commons'ýn ardýnda çok basit bir fikir
  var. Yaratýcýlara, eserlerine imza atarken
 166. kendilerinin de sahip
  olduđu özgürlük fikirlerine
 167. özen gösterebilecekleri
  bir yöntem vermek.
 168. Yani telif hakký, "bütün
  haklarý saklýdýr" derken,
 169. CC "bazý haklarý saklýdýr" ţiarýdýr.
  "Eserimle
 170. ţunlarý ţunlarý yapabilirsin,
  ama bazýlarýný
 171. yaparken izin almalýsýn"
  demenin basit bir yoludur.
 172. Aaron'ýn rolü de bilgisayar kýsmýydý,
  lisanslarý nasýl makinelerin
 173. üzerinde iţlem yapabileceđi
  basitliđe indirgeyebilirdik.
 174. Ýnsanlar "Neden spesifikasyonlarý
  15 yaţýnda bir
 175. çocuđa yazdýrýyorsunuz,
  bu büyük bir hata" gibi
 176. tepkiler verdi. O ise yapýlacak en büyük hatanýn
  o çocuđa aldýrmamak olacađý kanaatindeydi.
 177. Gövdesinin kürsüden görünebileceđi uzunlukta
  bile deđildi. Ţu hareketli kürsülerden
 178. de olmadýđý için ekraný açtýđýnda yüzünün
  görünmediđi gülünç bir hale gelmiţti.
 179. "Web sitemize girdiđinizde Lisans
  Seç'e týklýyorsunuz. Size seçenekler
 180. sunuyor, ne anlama geldiklerini açýklýyor.
  Üç basit soru soruyor;
 181. Atýf gerekliliđi istiyor musun?
  Ticari kullanýma izin veriyor musun?
 182. Eserinin üzerinde deđiţiklik
  yapýlmasýna izin veriyor musun?
 183. Yetiţkinlerin, O'na da yetiţkin gibi davrandýđýný
  gördüđümde ţoke olmuţtum. Aaron, bir
 184. salon dolusu seyircinin karţýsýna geçip Creative
  Commons için oluţturduđu bir platformdan
 185. bahsetmeye baţlamýţtý. Ve hepsi ađzýnýn
  içine bakýyordu. Arkada oturup küçük bir
 186. çocuđu neden dinlediklerini sorguluyordum.
  Sanýrým ne olup bittiđini anlamamýţtým.
 187. Eleţtirmenler, sanatçýlarýn para
  kazanmasý adýna pek faydasý
 188. olmadýđýný söyleseler de, Creative
  Commons bir hayli baţarýlý
 189. oldu. Sadece Flickr'da bile
  200 milyonun üzerinde insan,
 190. eserlerinde Creative Commons
  lisanlarýndan birini kullanmakta.
 191. Teknik yetilerini kullanarak
  katký yapmýţ olsa da,
 192. bu onun için sadece teknik
  bir mesele deđildi.
 193. Aaron, kiţisel blogunda açýk bir
  ţekilde sýk sýk dile getirirdi.
 194. "Bir çok ţey üzerine derin
  düţünürüm, ve diđerlerinin
 195. de bunu yapmasýný isterim." .
  .."Fikirler için çalýţýr,
 196. insanlardan öđrenirim. Ýnsanlarý dýţlamam.
  Mükemmelliyetçiyim,
 197. fakat bunun yayýmlamanýn önüne
  geçmesine müsade etmem.
 198. Eđitim ve eđlence haricinde
  benim üzerimde etkisi olmayacak
 199. ţeylerle vakit kaybetmem.
  Herkesle arkadaţ olmaya
 200. çalýţýrým, fakat beni ciddiye
  almadýđýnýzda öfkelenirim.
 201. Kin tutmam çünkü yapýcý olmaz.
  Fakat tecrübelerimden öđrenirim.
 202. Dünyayý daha iyi bir yer
  haline getirmek istiyorum."
 203. 2004 yýlýnda Swartz Highland Park'tan ayrýlýr ve Stanford Üniversitesi'ne girer.
 204. Ülseratif Kolit hastalýđýndan muzdaripti.
  Ýlaçlarýný düzgün almamasýndan endiţe ediyorduk.
 205. Hastaneye kaldýrýlýrdý ve her gün hap kokteyli
  içmesi gerekirdi. O haplardan biri steroid
 206. idi, bu da büyümesini durdurdu. Bu yüzden
  kendini diđerlerinden farklý hissediyordu.
 207. Aaron, Stanford'a bilim insaný olmak
  üzere girdi ve karţýsýnda çok
 208. baţarýlý lise öđrencileri için
  çocuk bakýcýlýđý yapýlan bir
 209. program buldu. Bu kiţiler dört yýl
  sonra endüstriye önderlik edecek
 210. kimselerdi, %1'lik kýsým yani. Ve
  bana kalýrsa bu onu delirtmiţti.
 211. 2005 yýlýnda, sadece bir yýl sonra,
  Aaron'a bir iţ teklifi geldi. Paul
 212. Graham öncülüđündeki Y Combinator
  isminde bir giriţim ţirketiydi.
 213. Bir web sitesi fikrim var demiţti, ve
  Paul Graham O'nu "Tabi neden olmasýn"
 214. diyecek kadar sevmiţti. Okulu sallayýp
  yeni bir apartman dairesine taţýndý.
 215. Burasý, Aaron'ýn dairesiydi. Babamýn
  evi ayarlamanýn ne kadar zor
 216. olduđundan bahsettiđini anýmsýyorum,
  zira kredisi yoktu ve üniversite terkti.
 217. Aaron ţu an salon olan yerde kalýyordu.
  Duvardaki posterlerden bazýlarý
 218. ondan kalma, kütüphane de öyle. Baţka
  kitaplar da var, çođu Aaron'ýn.
 219. Aaron'ýn Y-Combinator sitesinin
  ismi infogami idi. Ýnternet sitesi
 220. yapmak için kullanýlacak bir araç.
  Fakat site kullanýcý bulmakta
 221. güçlük çekiyordu. Nihayetinde
  Aaron, sitesini, yardýma ihtiyaç
 222. duyan bir baţka Y-Combinator
  projesi ile birleţtirdi.
 223. reddit ismindeki projeye Steve Huffman ve
  Alexis Ohanian öncülük etmekteydi.
 224. "...Her ţeye sýfýrdan baţlamýţtýk.
  Kullanýcýsý, parasý
 225. ya da kodu yoktu. Gün be
  gün büyüyerek çok popüler
 226. bir site haline geldi. Yavaţlama
  eđilimi göstermiyordu.
 227. Baţta bin kullanýcýmýz
  vardý, sonra onbin oldu.
 228. 20 bin derken aldý baţýný gitti.
 229. reddit devasa bir hal aldý, internette geek bir köţe oldu.
 230. Bol miktarda mizah ve sanat vardý.
  Kullanýcýlar siteye üţüţmeye baţlamýţtý,
 231. ve bir çođu sabah bilgisayarýný açtýđýnda
  haberleri okuduđu ilk yer yapmýţtý.
 232. Bazý noktalarda reddit kaosun
  sýnýrýnda diyebiliriz.
 233. Bir yanda insanlarýn
  siyaset, teknoloji ve
 234. haberleri tartýţtýđý bir
  mecrayken diđer yanda iţ
 235. yerine uygun olmayan,
  saldýrgan materyallere de sahip.
 236. Troller'e ev sahipliđi yapan bazý
  subreddit'ler de var. Bu yüzden bazý
 237. tartýţmalara da meydan veren bir yer
  diyebiliriz. Kaosun kýyýsýnda duruyor.
 238. reddit, bir süre sonra
  kurumsal dergi devi Conde
 239. Nast'ýn gözüne takýlýr.
  Siteyi satýn almak isterler.
 240. Miktarýn ne kadar olduđunu soruyorsanýz,
  babamýn "Bu kadar çok parayý nerede
 241. tutmalýyým?" gibi sorulara maruz
  kalacađý kadar diyelim. -Çok para yani?
 242. -Bi'hayli çok.
 243. Büyük ihtimalle, bir milyon dolardan fazla.
  Ama tam olarak bilmiyorum.
 244. O esnada kaç yaţýnda?
  -19,20
 245. Bu dairedeydi. Bundan
  önceki koltuklarda oturup,
 246. reddit ile uđraţýyorlardý.
  reddit'i sattýklarýnda
 247. devasa bir parti verdiler,
  ertesi gün California'ya
 248. uçtular ve anahtarlarý
  da bana býraktýlar.
 249. Ţimdi düţününce biraz komik.
  Çünkü ţirketini satmýţtý
 250. ve aramýzdaki en zenginin o
  olduđunu varsayýyorduk. Ama
 251. O ayakkabý kutusu boyutlarýnda
  bir odayý tercih etti
 252. ve bu kadarý yeterli dedi.
  Bir gardoptan halliceydi.
 253. Pahalý ývýr zývýra para harcamasý imkansýzdý.
 254. "Apartman dairesinde yaţamayý seviyorum,
  ţatafatlý bir malikaneye niye para harcayayýmki"
 255. demiţti, "Kot, T-shirt
  giymeyi seviyorum bu yüzden
 256. yeni kýyafetlere de para
  harcamaya gerek yok."
 257. Swartz için önemli olan ţey, internet trafiđinin akýţýydý. Dikkatimizi yöneten ţey neydi?
 258. Yayýnlamanýn eski yöntemlerinde hava
  dalgalarýndaki limitle sýnýrlýydýnýz. Anten ile
 259. en fazla 10 T.V kanalýna yayýn verebilirdiniz.
  Kablolu ile dahi 500 kadar yeriniz
 260. olurdu. Oysa internette herkesin kendine ait
  bir kanalý vardýr, isteyen herkes kendine
 261. blog, Myspace sayfasý açabilir. Herkesin
  kendini ifade edebileceđi bir yer olur.
 262. Bu yüzden artýk problem
  kimin hava dalgalarýna
 263. eriţimi olduđu deđildir;
  problem insanlarý bulma
 264. yöntemlerine kimin hükmettiđidir.
  Gücün, Google
 265. gibi sitelerin tekeline
  geçtiđini görürsünüz.
 266. Ýnternet üzerinde nereye gitmek
  istediđinizi söyleyen bekçilerdir bunlar.
 267. Haberleri ve bilgiyi nereden
  temin edebileceđinizi
 268. gösterirler. Yani artýk belli bir
  zümrenin konuţma ayrýcalýđý yoktur,
 269. herkes bu ayrýcalýđa sahiptir.
  Sorun, kimin sesinin duyulduđudur.
 270. Böylece Conde Nast'te çalýţmak
  üzre San Fransisco'ya geldi.
 271. Ofise girdiđinde, içine bir
  sürü bok püsürün yüklendiđi bir
 272. bilgisayar verirler. Üzerine baţka
  bir ţey yükleyemezsin derler,
 273. ki geliţtiriciler için rezaletin
  bayrak tutaný bir durumdur.
 274. Ýlk günden itibaren bu ţeylerden dert yanmaya baţladý.
 275. Gri duvarlar, gri masalar, gri ses.
  Geldiđim ilk günden itibaren
 276. katlanmasý güç bir yerdi. Öđle
  yemeđinde kendimi tuvalete kilitleyip
 277. ađlamaya baţladým. Býrak iţ yapmayý,
  kulađýmda výzýldayýp duran
 278. birileri olduđu sürece akýl sađlýđýmý
  koruyabileceđimi dahi sanmýyorum.
 279. Ýţini bitirebilen baţka kimse de yok gibi.
  Herkes sürekli bizim odamýza gelip takýlýyor,
 280. sohbet ediyor ya da Wired incelemesi için
  kurulan oyun sistemini denemeye davet ediyor.
 281. O'nun siyasi tatta farklý tutkularý vardý.
  Silikon Vadisi'nde ise
 282. teknik aktiviteyi, siyasi amaçlar
  için kullanmak gibi bir kültür yoktu.
 283. Aaron kurumsal bir firmada
  çalýţmaktan nefret ediyordu. Hepsi
 284. böyle hissediyordu, ama Aaron
  katlanmayan tek kiţi oldu.
 285. Böylece Aaron hiç iţe
  uđramayarak kendini kovdurdu.
 286. Söylenene göre sýkýntýlý bir ayrýlýktý.
  Hem Steve Huffman
 287. hem de Alexis Ohanian belgesel
  için röportajý reddetti.
 288. Ýţ dünyasýný reddetti. Bu seçimle ilgili
  hatýrlamamýz gereken önemli ţeylerden biri de,
 289. giriţimcilik kültürünü býraktýđýnda,
  O'nu meţhur eden, sevdiren
 290. ţeyleri hayranlarýný hayal kýrýklýđýna
  uđratmak pahasýna býraktý.
 291. Olmasý gereken yere varmýţtý.
  Bok dađýna týrmanýp gül
 292. dikerken, koku alma duyusunu
  yitirdiđini itiraf edecek
 293. kadar özfarkýndalýđa sahipti.
  Orada oturup göründüđü kadar
 294. kötü olmadýđýný iddia
  etmektense tekrar aţađýya indi.
 295. Bu çok iyi birţeydi.
 296. Aaron programlamayý hep büyü gibi gördü, normal
  insanlarýn yapamayacađý ţeyleri yapmaktý.
 297. Büyülü güçlerin olsaydý onlarý iyilik için
  mi kullanýrdýn, yoksa dađlar kadar para mý?
 298. Swartz, çocukluđunda
  tanýţtýđý bir vizyonerden,
 299. WWW'in mucidi Tim
  Berners-Lee'den ilham alýyordu.
 300. 90'lý yýllarda, Berners-Lee 20.Yüzyýl'ýn
  en karlý icatlarýndan birinin üzerinde
 301. oturmaktaydý. Fakat bu icattan para
  kazanmak dururken, bunu ücretsiz dađýttý.
 302. WWW'in bugünkü varlýđýnýn tek sebebi budur.
 303. Aaron, kesinlikle, Tim'den derinden etkilenmiţti.
  Tim internetin ilk yýllarýndaki en seçkin
 304. dehalarýndan biriydi, ve asla satýp gitmedi.
  Milyarlarca dolar kazanmakla hiç ilgilenmedi.
 305. Özgür býrakýlmasaydý, bugün kocaman
  tek bir web yerine bir çok küçük web
 306. olurdu; bu ţekilde iţleyemezdi çünkü
  bir web'den diđerine geçiţ yapamazdýn.
 307. Düzgün çalýţmasý için
  kritik kütleye ulaţmasý
 308. gerekliydi, yani tüm
  gezegen olmadan olamazdý.
 309. (sakallý olan Richard M. Stallman reis)
 310. Dünya'yý olduđu gibi kabullenmemenin çok
  önemli olduđunu düţünüyorum. Sana verilene
 311. eyvallah demek, yetiţkinlerin, ailenin
  söylediklerine uymak yerine her zaman sorgulamalýsýn
 312. bence. Her ţeyi sorgularým, bilimsel yöntemle
  yaklaţýrým, öđrendiklerin geçicidir ve
 313. deđiţime açýktýr; yeni
  bulgularla çürütülebilir.
 314. Bence ayný yöntem topluma
  da uygulanabilir.
 315. Temelinde gerçekten ciddi
  sorunlar olduđunu gördüđümde,
 316. görmezden gelmenin mümkün
  olmadýđýný anladým.
 317. Birlikte çok vakit geçirmeye baţladýk, arkadaţçaydý.
  Saatlerce sohbet ederdik.
 318. Bakýnca, benimle flört ettiđini anlamýţ
  olmam gerekliydi diyorum. Galiba
 319. "Bu kötü bir fikir ve imkansýz" diye
  düţünüp olmuyormuţ gibi davrandým.
 320. Evliliđim dađýlýyordu, gidecek yerim yoktu;
  böylece ev arkadaţý olduk. Kýzýmý da götürdüm.
 321. Taţýndýk ve evi döţedik,
  son derece huzurluydu.
 322. Uzun süredir huzurum yoktu,
  buna ihtiyacým vardý.
 323. Çok ama çok yakýndýk. Romantik
  iliţkimizin baţlangýcýndan itibaren
 324. sürekli temas halindeydik. Ama
  ikimiz de zor insanlardýk.
 325. Ally Mcbeal vari bir
  tartýţmada bir fon ţarkýsý
 326. olduđunu itiraf etti.
  Onu çalmaya zorladým.
 327. Fiona Apple'dan Extraordinary Machine'miţ.
  Sanýrým ţarkýnýn
 328. sýkýţmýţlýđýyla birlikte umut
  da barýndýran havasýndandý.
 329. Bir çok açýdan, Aaron hayata
  muazzam bir iyimserlikle bakardý.
 330. Öyle hissetmese bile
  öyle davranýrdý.
 331. -Napýyorsun? -Flickr'da artýk video da var.
 332. Swartz, enerjisini, kamusal bilgiye eriţime
  dair bir çok yeni projeye harcýyordu.
 333. Bunlardan biri de hesap sorulabilirlik
  sitesi Watchdog.net idi.
 334. Bir de Open Library
  (Açýk Kütüphane).
 335. Açýk Kütüphane projesine openlibrary.org üzerinden
  eriţebilirsiniz. Altýndaki fikir de, her
 336. kitaba ait bir wiki, düzenlenebilir bir sayfa,
  adamak. Böylece ţu ana kadar yayýnlanmýţ
 337. bütün kitaplar için, içinde yayýmcý, satan
  yerler, bulunduđu kütüphaneler gibi bilgilere
 338. eriţip satýn almak, ödünç
  almak ya da incelemek
 339. için kullanabileceđiniz
  linkler koyulabilir.
 340. Kütüphaneleri çok severim.
  Yeni bir ţehre geldiđinde
 341. kütüphaneleri araţtýran o adam benim.
  Açýk Kütüphane'nin hayali
 342. de bu, kitaptan kitaba, insana,
  yazara, oradan konuya,
 343. fikre sýçrayabileceđiniz,
  kütüphanelerde gömülüp kayýplara
 344. karýţmýţ bu bilgi zenginliđine
  kolayca ulaţabilmek. Bu
 345. çok önemli çünkü kitaplar
  kültürel mirasýmýz. Kitaplar
 346. insanlarýn yazýmda kullandýđý
  ţeyler; ve tüm bunlarý bir
 347. ţirketin tekeline býrakamayýz.
  Korkutucu bir durum bu.
 348. Kamu alanýna, kamusal eriţimi nasýl
  getirebilirsiniz? Kulađa basit gelebilir ama
 349. kamusal alana kamunun eriţimi yoktur. Kamusal
  alan, herkes tarafýndan eriţilebilir
 350. olmalýdýr, fakat kilit altýndadýr.
  Birileri gelip keyfini çýkartmak ister
 351. ihtimaline karţý etrafý makinalý tüfekler
  ve siperlerle çevrilmiţ bir park gibidir.
 352. Aaron'ýn özellikle ilgilendiđi
  konulardan biri de, kamusal alana
 353. kamusal eriţim getirmekti. Onu bu
  kadar çok belaya sokan ţey buydu.
 354. A.B.D'de Federal Mahkeme kayýtlarýna ulaţmaya çalýţýyordum.
 355. Anlaţýlmaz bir sistemle
  karţý karţýya kaldým.
 356. Açýlýmý Elektronik Mahkeme
  Kayýtlarýna Kamusal
 357. Eriţim olan PACER diye bir sistemdi. Google'da
  arama yaparken Carl Malamud'a denk geldim.
 358. ABD'de yasal materyallere eriţim, yýllýk 10
  milyar dolarlýk bir ticaret. PACER, inanýlmaz
 359. menfur bir devlet hizmeti.
  Sayfa baţý 10 sent,
 360. görüp görebileceđiniz en ölü kod.
  Hiç bir ţey
 361. arayamazsýn, sýk kullanýlanlara atamazsýn,
  kredi kartýn olmalýdýr ve bunlar kamuya ait
 362. kayýtlardýr. Amerikan
  yerel mahkemeleri çok
 363. önemlidir, dava takiplerimizin
  çođu burada baţlar.
 364. Telif davalarý, patent davalarý, bin
  bir türlüsü. Öđrenciler, gazeteciler,
 365. vatandaţlar, avukatlar; hepsi PACER
  sistemine eriţmek durumundadýr, ve sistem
 366. her adýmda onlarla kavga eder. Sýradan
  insanlar, altýn American Express
 367. kartý olanlar kadar rahat eriţemezler,
  adalete eriţimde bir nevi vergidir.
 368. Yasalar, demokrasimizin
  iţletim sistemidir, ve görmek
 369. için para vermen gerekmesi?
  Bu pek demokrasi sayýlmaz.
 370. Yýlda yaklaţýk 120 milyon
  dolar kazanýyorlar. Ve kendi
 371. kayýtlarýna göre maliyeti
  buna yakýn bile deđil.
 372. Hatta, yasadýţý. 2002 yýlýnýn
  e-devlet kanununa göre, mahkemeler
 373. maliyeti karţýlamak üzre yalnýzca
  gerektiđi miktarda ücret alabilirler.
 374. Public.Resource.Org'un kurucusu
  Malamud, PACER ücretlerine
 375. protesto etmek istedi. PACER
  Geri Dönüţüm Projesini
 376. baţlattý. Böylece insanlar,
  ücretini verip indirdikleri
 377. dökümanlarý bu ücretsiz
  veritabanýnda paylaţabileceklerdi.
 378. Meclis, PACER iţletmecilerini kamu
  eriţimi üzerinden topa tutuyordu.
 379. Bunun üzerine ülke çapýnda
  17 kütüphanede, PACER'a
 380. ücretsiz eriţim sađlayan bir
  sistem kurdular. Her 57.000
 381. kilometre kareye bir kütüphane yani.
  Pek kullanýţlý deđildi.
 382. "Herkesi Flash Bellek Kuvvetleri'ne katýlmaya
  davet ediyorum. Kütüphanelerdeki veritabanýný
 383. indirin ve PACER Geri Dönüţüm Projesi'ne
  yükleyin." Ýnsanlar kütüphanelere gidip
 384. dökümanlarý belleklere yüklediler ve bana
  yolladýlar. Aslýnda bu bir geyikti, sitede
 385. Flash Bellek Kuvvetleri linkine týkladýđýnýzda
  Oz Büyücüsünden bir sahne açýlýyordu."
 386. Ama tabiki Steve Schultze ve Aaron beni
  arayýp, Flash Bellek Kuvvetleri'ne
 387. katýlmak istiyoruz dediler. O sýralarda
  bir konferansta Aaron'la karţýlaţtým.
 388. "Bu, bir çok farklý kiţinin el
  birliđiyle yapmasý gereken bir ţey."
 389. Ben de ona yaklaţtým ve PACER sorununa
  müdahale etmemiz gerek dedim.
 390. Schultze, kütüphanelerdeki sistemden
  otomatik olarak veri çekebilen
 391. bir program geliţtirmiţti bile.
  Swartz da göz atmak istedi.
 392. Ben de ona kodu gösterdim,
  ne olacađýný bilmiyordum.
 393. Sonradan anlaţýldýki,
  Aaron konferansýn
 394. son bir kaç saati boyunca çekildiđi köţede
  kodu geliţtiriyormuţ. Ayný zamanda da bu
 395. kütüphanelerden birinin yakýnýnda oturan bir
  arkadaţýný, programýn düzenlenmiţ halini
 396. test etmeye ikna etmiţ. Tabi mahkemedeki bazý
  insanlar bir problem olduđunu anlamýţlar.
 397. "...Veriler akmaya baţlamýţtý.
  Kýsa bir zamanda 760gb
 398. boyutunda 20 milyon sayfa
  PACER dökümaný birikti."
 399. Deneme kütüphanelerinden
  elde ettiđi bilgilerle,
 400. Swartz bu devasa arţivi
  paralel yüklemelerle
 401. kaydetmeye baţladý.
  Yaklaţýk 2.7 milyon mahkeme
 402. belgesini elde etmiţti,
  neredeyse 20 milyon sayfa yazý.
 403. Pilot eriţim projesini yöneten
  insanlarýn 20 milyon gibi bir rakam
 404. beklemediklerini kabul ediyorum. Ama bir
  bürokratý ţaţýrtmak yasadýţý deđildir.
 405. "Aaron ve Carl, olan biteni New York Times'a
  anlatmaya karar verdi." Ayný zamanda FBI'ýn da
 406. dikkatini çekmiţlerdi. Swartz'ýn ailesinin
  Ilinois'deki evini gözetlemeye baţlamýţlardý.
 407. ...sonra annesinden "ARA BENÝ" yazan bir
  tweet geldi. Ne olduđunu anlamadým.
 408. Nihayet Aaron'a ulaţtým. Annesi
  "FBI FBI FBI" diye sayýklýyordu.
 409. Bir FBI ajaný evimizin yolundan
  arabayla geçerken Aaron odasýnda mý
 410. diye kolaçan eder. O gün evdeydim
  ve o adamýn evimizin yolundan bir
 411. aţađý bir yukarý gidiţini garipsediđimi
  anýmsýyorum. Beţ yýl sonra
 412. bir FBI dosyasýný okurken anladým
  ki evimin yolundaki o adam ajandý.
 413. Dehţete düţmüţtü.
  Gerçekten korkuyordu.
 414. FBI O'nu arayýp, yanýnda avukatý olmadan bir
  kafede buluţmasý için kandýrmaya çalýţtýđýnda
 415. daha da çok korkmuţtu. Eve gidip yatađýna
  uzandýđýnda zangýr zangýr titrediđini söylemiţti.
 416. Ýndirmeler, mahkemlerin
  devasa gizlilik ihlallerini
 417. de açýđa çýkarmýţtý. Sonuç
  olarak mahkemeler bazý
 418. politikalarýný deđiţtirmek
  zorunda kaldý. FBI ise
 419. soruţturmayý dava açmaksýzýn
  kapatmaya karar verdi.
 420. Bugün bile ţaţýrdýđým bir konu var.
  Herhangi bir insanýn, en ýrak köydeki
 421. bir ofiste çalýţan bir FBI ajanýnýn
  bile, halkýn vergisini hukuku kamuya
 422. açan birine hýrsýzlýk suçlamasý için
  harcamasýný aklým almýyor. Hukuku kamuya
 423. açan birisiyle uđraţan hangi insan
  kendini kanun adamý olarak görebilir?
 424. Aaron, davasý için kendini tehlikeye atmýţtý.
 425. Gelir dađýlýmýndaki uçurumdan rahatsýz
  olduđu için, sýrf teknolojiyle
 426. yetinmedi; farklý siyasi davalara
  da kendini adamaya baţladý.
 427. [Arkadaţý] Ben meclise
  girmiţtim, O'nu da yanýmýzda
 428. takýlmasý, staj yapmasý için davet ettim.
  Böylece siyasi
 429. iţleyiţi öđrenebilirdi.
  ...yeni bir topluluđu, yeni
 430. maharetleri öđrenip siyaseti
  hacklemek istiyordu.
 431. Ben evde televizyon izleyip
  para kazanýrken, bir
 432. madencinin kan ter içinde
  çukur kazmasý; kazmazsa o
 433. akţam evine ekmek götüremeyecek
  olmasý çok saçma geliyor.
 434. Ama açýkça ortada ki
  dünya saçma bir yer.
 435. Yenilikçi Deđiţim Mücadelesi Komitesi adlý
  bir grubun kuruluţunda yer aldým. Yenilikçi
 436. siyaseti benimseyen ve ülkeye daha
  yenilikçi bir yol açmak isteyen insanlarý
 437. organize edip, mail listelerimize ve
  kampanyalarýmýza dahil ettiđimiz böylece
 438. seçimlerde yenilikçi adaylarýn seçilmesine
  yardýmcý olduđumuz bir sistemdi.
 439. Elizabeth Warren'ýn senatoya
  girmesini sađlayan kampanyanýn
 440. arkasýnda bu grup vardý. Halihazýrda
  sistemin aptalca olduđunu
 441. düţünüyordu, fakat geldi ve sistemi
  öđrenmem gerekli dedi. Zira bu
 442. sistem de herhangi bir sosyal
  sistem gibi manipule edilebilirdi.
 443. Ayný zamanda kütüphane ve öđrenme
  tutkusunu da bir kenara býrakmamýţtý.
 444. Akademik makaleleri yayýnlayan
  kurumlarý da incelemeye baţlamýţtý.
 445. Amerika'nýn büyük üniversitelerinden
  birinde olduđunuza göre geniţ
 446. bir bilimsel yayýn arţivine
  eriţiminizin olduđunu varsayýyorum. Bu
 447. büyük üniversitelerin hemen hemen
  hepsi JSTOR, Thomson gibi firmalara
 448. eriţim için ücretler öderken,
  dünyanýn geri kalaný göremiyor bile.
 449. Bu akademik yayýnlar ve makaleler,
  insanlýđýn tüm bilgi birikiminin
 450. depolandýđý online bir kütüphane. Ve
  çođu, vatandaţlarýn vergisiyle ya da
 451. devletin ayýrdýđý bütçeyle ortaya çýkan
  ţeyler. Fakat bunlarý okuyabilmek
 452. için Elsevier gibi yaýmcýlara çođu zaman
  tekrardan ödeme yapmanýz gerekir.
 453. Lisans ücretleri o kadar yüksek ki, Amerika
  yerine Hindistan'da okuyan kiţiler
 454. bu eriţime sahip deđiller. Bilimsel
  mirasýmýzýn tamamýndan mahrumlar. Bu
 455. dökümanlardan bazýlarý Aydýnlanma Dönemi'nden
  kalma. Birisi akademik bir yayýn
 456. ortaya çýkarttýđýnda taranýrlar ve dijital
  bir ţekilde koleksiyona girerler.
 457. Bu, bize ilginç ve bilimsel iţler ortaya
  çýkaran insanlardan kalan bir miras.
 458. Halka ait, ulaţýlabilir olmasý gereken bir miras.
  Fakat bunun
 459. yerine kilitlenip, kar amacý güden
  ţirketler tarafýndan internete
 460. koyulurlar ve onlar da edebilecekleri en
  yüksek karý elde etmeye çalýţýrlar.
 461. Üniversite ya da halk tarafýndan parasý ödenen
  bir araţtýrmacý, makale hazýrlar. Bütün iţ
 462. bittikten sonra, yani
  asýl araţtýrma, düţünme,
 463. deney gibi süreçlerin tamamý
  bittikten sonraki son
 464. aţamada araţtýrmacý telif
  hakkýný bu milyar dolarlýk
 465. ţirkete teslim etmek zorundadýr.
  Hasta durum.
 466. Tamamen gönüllü emek üzerine
  kurulmuţ bir ekonomidir,
 467. en tepede yayýmcý ţirket
  oturur ve kaymađý yer.
 468. Dolandýrýcýlýđýn dik alasý.
  Ýngiltere'deki yayýmcýlardan
 469. biri geçen yýl 3 milyar dolar kar etti.
  Ne vurgun ama.
 470. JSTOR, hikayede çok küçük bir rolde aslen. Her
  nedense, Aaron hedef olarak JSTOR'u seçti.
 471. [Arkadaţý] Açýk eriţim ve açýk yayým
  üzerine bir konferansa gitmiţti.
 472. JSTOR'dan, kim bilmiyorum,
  birisine veritabanýný
 473. ebediyen açmanýn ne kadara
  malolacađýný sormuţtu. 200 milyon
 474. dolar gibi Aaron'ýn da saçma
  bulduđu bir rakam verdiler.
 475. Harvard'da bursla çalýţtýđýndan,
  yan komţusu MIT'deki
 476. kullanýcýlarýn açýk ve
  hýzlý ađýndan haberdardý,
 477. ki yakýn zamanda JSTOR'un zengin arţivine eriţim
  izni de verilmiţti. Swartz, fýrsatý gördü.
 478. O kapýlarýn anahtarý elinizdeydi.
  Biraz Shell Script (~kabuk
 479. betiđi) sihriyle yayýnlanmýţ
  makaleleri alabilirdiniz.
 480. 24 Eylül 2010'da, Swartz yeni alýnmýţ
  bir laptop'ý Gary Host adýyla MIT ađýna
 481. kaydetti. Ýstemci adý olarak da
  GHost_laptop kullanýldý. (Hayalet_laptop)
 482. JSTOR'u geleneksel kullanýmýyla
  hackledi diyemeyiz. JSTOR
 483. veritabaný düzenliydi, bütün
  dökümanlarý indirmek için çok
 484. uđraţmak gerekmiyordu; sadece
  numaralar atanmýţtý. Örneđin
 485. ///makale444024, makale444025
  gibi gibi ilerlemekteydi.
 486. Turtayý Durmadan Al
  adýnda bir python betiđi
 487. hazýrlamýţtýk, ardý ardýna
  makaleleri topluyordu.
 488. Ertesi gün Hayalet_laptop
  makaleleri almaya baţlar.
 489. Fakat kýsa zamanda bilgisayarýn I.P.
  adresi engellenir.
 490. Tabi bu Swartz için çantada kekliktir.
  Hemen I.P.
 491. adresini deđiţtirir ve
  indirmeye devam eder.
 492. JSTOR ve MIT bu olayý durdurmak için farklý
  adýmlar atarlar. Hafif tedbirler iţe
 493. yaramadýđýnda, JSTOR, MIT'nin tamamýný engeller.
  Baktýđýnýz zaman, JSTOR veritabanýnýn
 494. etrafýnda geçen bir kedi fare oyunu gibidir.
  Kedinin Aaron olduđunu söyleyebiliriz,
 495. çünkü JSTOR'daki teknisyenlerden
  daha yetenekli olduđu ortada.
 496. Sonunda, Wi-Fi üzerinden uđraţmaktansa,
  kilitlenmemiţ bir malzeme dolabýna girdi ve ađa
 497. direk kabloyla bađlandý. Laptop'ýný harici bir
  disk ile birlikte makale indirmeye býraktý.
 498. Swarz bilmiyordu, fakat bilgisayarý
  yetkililer tarafýndan bulunmuţtu.
 499. Ýndirmeyi durdurmaktansa, içeriye
  güvenlik kamerasý yerleţtirdiler.
 500. Bilgisayarý, MIT binasýnýn bodrumunda
  bir odada buldular. Fiţini
 501. çekebilirlerdi, gelmesini bekleyip
  kimsin nesin durdur ţunu diyebilirlerdi.
 502. Ama bunlarý yapmadýlar. Bunun yerine
  delil oluţturmak için düzenek kurdular.
 503. Böyle bir ţeyi videoya almanýn
  tek sebebi bu olabilirdi.
 504. Ýlk görüntülerde görünen tek ţey, boţ ţiţeleri odada zulalayan bir adamdý.
 505. Fakat günler sonra Swartz'u da görüntülediler.
 506. Swartz, hard diski deđiţtiriyor.
  Beţ dakika kadar
 507. karenin dýţýnda kalýyor,
  sonra terkediyor.
 508. Bir gün MIT'den bisikletle evine
  geçerken, polisler yolunu
 509. deđiţtirir ve peţine takýlýr.
  Saldýrgan bir ţekilde
 510. yere yapýţtýrýldýđýný anlatmýţtý.
  Sanki polis deđil de
 511. saldýrmak için gelen kimseler
  gibi dövdüklerini söyledi.
 512. Yýkýlmýţtýk. Ailemizdeki
  herhangi birinin adli takibi o
 513. kadar uzak ve anlaţýlmazdýki,
  ne yapacađýmý bilemedim.
 514. Ellerindeki arama emrinde Cambridge'deki
  apartman dairesi ve Harvard'daki ofisi vardý.
 515. Tutuklamadan iki gün evvel, soruţturma
  JSTOR ve Cambridge'in yerel
 516. polisini aţmýţtý bile. Amerikan
  Gizli Servisi görevi almýţtý.
 517. Gizli servis bilgisayar ve kredi kartý sahteciliđi
  gibi ţeyleri soruţturmaya 1984 yýlýnda
 518. baţlamýţtý. Fakat 11 Eylül saldýrýlarýndan
  altý hafta sonra görev alaný geniţledi.
 519. Baţkan Bush, Patriot
  Yasasý'ndan faydalanarak
 520. Elektronik Suçlar Görev
  Kuvvetleri'ni oluţturdu.
 521. "...Ţu an önümde bulunan yasa
  tasarýsý modern teröristlerin
 522. ortaya çýkardýđý tehlikeleri
  de hesaba katýyor."
 523. Gizli Servis'in kendi söylemine göre temel
  görevleri ţunlardý: Ekonomik etkiye sebep
 524. aktiviteler. Organize suç örgütleri.
  Yeni teknolojileri kullanan komplolar.
 525. Gizli Servis, soruţturmayý Boston savcýlýđýna teslim eder.
 526. "Bilgisayar Suçlarý Görev Ekipleri Amiri"
  gibi bir unvaný olan bir adam vardý
 527. savcýlýkta. Baţka ne iţle meţguldü
  bilemem ama, soruţturacak bilgisayar
 528. suçu bulamazsa manasýz bir unvan
  olacađý kesin. O da balýklama atladý
 529. dosyaya, baţkasýný dahil etmedi ve
  kendine sakladý. Ýţte Stephen Heymann.
 530. Savcý Stephen Heymann, Aaron
  Swartz'ýn tutuklanmasýndan
 531. bu yana gözlerden uzak duruyor.
  Fakat American Greed
 532. adlý televizyon programýnda yaptýđý
  röportajda görebilirsiniz,
 533. bölüm Aaron'ýn tutuklandýđý
  sýralarda çekilmiţti.
 534. Önceki soruţturmasý meţhur hacker Albert
  Gonzalez davasýydý. Bu dava basýnýn
 535. ilgisini bi hayli çekmiţti ve övgüye
  bođulmuţtu. Gonzalez, 100 milyon kadar
 536. kredi ve banka kartý numarasýný ele geçirmiţti,
  ki bu tarihin en büyük vurgunuydu.
 537. Burada Heymann, Gonzalez'i ve genel
  hacker zihin yapýsýný açýklýyor.
 538. "...Böyle kiţileri teţvik eden ţeyler bizimkilerle
  hemen hemen ayný. Egolarý var. Zorlukla
 539. mücadeleyi severler. Ve
  elbette, parayý severler;
 540. tabi parayla elde
  edebileceđiniz ţeyleri de."
 541. Soruţturma kapsamýndaki ţüphelilerden biri de,
  genç hacker Jonathan James idi. Gonzalez'in
 542. suçlarý kendi üzerine yýkýlacađýna inanan
  James, soruţturma esnasýnda intihar etti.
 543. Devletin, Aaron Swartz davasýndaki
  duruţunu açýklayan eski bir
 544. basýn açýklamasýnda Heymann'ýn
  patronu savcý Carmen Ortiz
 545. ţunlarý söylemiţti: "Hýrsýzlýk,
  hýrsýzlýktýr. Bilgisayar komutu
 546. ya da levye ile; döküman, veri
  ya da dolar almak ayný ţeydir."
 547. Tabiki de dođru deđil. Zararsýz olduđunu
  söylemiyorum, bilgi çalmak suç kapsamýnda olmasýn
 548. da demiyorum. Fakat hangi zararýn gerçekten
  zararlý olduđunu iyi irdelemelisiniz.
 549. Mesela, levye ile herhangi bir yere
  girdiđimde ţüphesiz her seferinde
 550. hasar veririm. Fakat Aaron saniyede
  100 defa "Ýndir. Ýndir. Ýndir."
 551. diyen bir betik hazýrladýđýnda, kimseye
  bir zararý yoktur. Hele akademik
 552. araţtýrma için arţivi indirdiđinde,
  kimseye hiç bir zararý olmaz.
 553. Elde ettiklerini çalmýyor,
  satmýyor ya da dađýtmýyordu.
 554. Bence meramýný anlatmak
  için yapmýţtý.
 555. Tutuklama, Aaron'ý bitkin düţürmüţtü.
 556. Bu konuda konuţmazdý. Bi hayli gergindi.
  Düţünsene,
 557. FBI kapýnýn önünde bitmek
  için fýrsat kolluyor, sýrf
 558. kapýyý kilitlemeyi unuttuđun
  için çamaţýr yýkamaya
 559. çýktýđýnda evine giriyorlar
  Ben bayađý gerilirdim. Bu
 560. yüzden son zamanlarda Aaron
  hep ekţi bir ruh halindeydi.
 561. O sýralarda konumunu belli edecek hiç bir
  bilgi paylaţmadý. FBI gelir diye korkuyordu.
 562. Daha önce görülmemiţ çapta sosyal ve politik
  aktivizmin baţ gösterdiđi bir dönemdi.
 563. Hatta Time dergisi, 2011 yýlýnýn
  kiţisi olarak "Gösterici"yi seçmiţti.
 564. Her yer hacker eylemlerinin
  yuvasý haline bürünmüţtü.
 565. Wikileaks, sandýk dolusu diplomatik
  mesajlaţma ifţa etmiţti.
 566. Manning, sýzýntýnýn kaynađý olduđu
  kesinleţmediđi halde tutuklanmýţtý.
 567. Anonymous, kadrosunda
  bir çok hackerýn da
 568. olduđu bir online protesto grubu
  ayaklanmýţtý. Tüm bunlarýn
 569. olduđu bir zamanda O'nun
  davasý manasýzdý, JSTOR ve MIT
 570. kendi aralarýnda halletmeliydi.
  Ceza sisteminin dikkatini
 571. ayýrmamýţ olmasý gereken bir konuydu.
  Oraya ait deđildi...
 572. Dava açýlmadan önce bir
  anlaţma teklif edilmiţti; üç
 573. ay hapis, rehabilitasyon
  evinde bir süre konaklama
 574. ve bir yýl ev hapsi. Hepsinde
  bilgisayardan mahrum olacaktý.
 575. Tek ţart suçlamalarý
  kabul etmesiydi.
 576. Bulunduđumuz nokta ţöyleydi; devletin elindeki
  deliller, iddianame ne derece kuvvetli
 577. bilmiyorduk. Çok zor bir karar vermek
  durumundaydýk, avukatýmýz kabul etmemiz için baský
 578. yapýyordu. Devlet pazarlýksýz bir talepte
  bulunmuţtu. Bize söylenene göre galip gelme
 579. ihtimalimiz düţüktü. Suçlu olsan da olmasan
  da, en hayýrlýsý anlaţmayý kabul etmekti.
 580. Boston'ýn kendine ait bir Bilgisayar Suçlarý
  Bölümü vardý. Ýhtiyaçlarýndan çok daha fazla
 581. sayýda avukatlarý da mevcuttu. Bu durumu
  anlamak mümkün, zira zaman zaman karţýlarýna
 582. saati 500-700 dolar olan avukatlara sahip
  ţirketler, Rus hackerlar çýkardý. Bir de bir
 583. ţeyler yaptýđýný ispatlamanýn
  çok basit olduđu,
 584. FBI'ýn gözetlediđi çocuđun
  tekiyle bir dava.
 585. Neden elinden geldiđince kuvvetli
  saldýrmayasýn ki? Memleketin
 586. de hayrýna, zira o teröristlerle
  mücadele ediyorsun.
 587. Çok korkmuţtum. Bilgisayarýma el koymalarýndan
  korkuyordum. Hapse girmekten korkuyordum.
 588. Laptop'ýmýn içinde önceki iţimden kalma gizli
  kaynaklarým duruyordu. En büyük önceliđim
 589. kaynaklarýmý güvende tutmaktý. Ada'nýn
  baţýna geleceklerden korkuyordum. Aaron, bir
 590. anlaţma teklif ettiklerini söylemiţti. Eđer
  ben istersem kabul edeceđini söylemiţti.
 591. Kabul et demeye çok yaklaţmýţtým.
  Giriţimcilik olaylarýný býraktýđýndan
 592. bu yana çok ciddi siyasi tutkular
  edinmiţti. Bu politik yaţama sabýkalý
 593. biri olarak devam edemezdi. Bir gün
  Beyaz Saray'ýn önünden geçerken
 594. "Biliyor musun, burada sabýkasý
  olanlarý iţe almýyorlar." demiţti.
 595. Hayatýnýn o ţekilde olmasýný içten arzuluyordu.
 596. Kimseyi öldürmedi. Kimseye zarar vermedi.
  Para çalmadý. Suçlu gösterecek hiç bir
 597. ţey yapmadý. Sabýkalý biri olup oy verme
  hakkýný elinden almanýn hiç bir tutar
 598. yaný yoktu. Rezil bir durum, para cezasýna
  çarptýrýlmasý ya da MIT'ye girmesinin
 599. yasaklanmasý gibi ţeyler olsa anlarým.
  Ama bir suçlu kabul edilip hapsedilmesi?
 600. Swartz, anlaţma teklifini reddetti.
 601. "Heymann iki misli efor sarfetmeye baţladý. Bize her seviyede baský yapmaya baţladý."
 602. Aaron'ýn laptopýnda ele
  geçirilen fiziksel delillere
 603. rađmen, davacýlarýn,
  Aaron'ýn niyetine dair
 604. de delile ihtiyaçlarý vardý.
  Aaron neden JSTOR'dan
 605. makale indiriyordu?
  Bunlarla ne yapacaktý?
 606. Devlet, bunlarý yayýmlayacađýný iddia ediyordu.
  Gerçek niyeti bu muydu bilmiyoruz, zira
 607. Aaron'ýn eskiden beri dev
  makale setlerini analiz
 608. etme huyu vardý. Ýlginç
  çýkartýmlarý olurdu.
 609. Bunun en iyi kanýtý da ţudur;
  Stanford'da okuduđu dönemde
 610. Westlaw'ýn hukuk veritabanýnýn
  tamamýný indirmiţti.
 611. Stanford hukuk öđrencilerinin
  bir projesinde, Swartz
 612. Westlaw'ýn hukuk veritabanýný
  indirmiţti. Hukuki
 613. araţtýrmalara fon sađlayanlarla,
  çýkarlarýna uygun
 614. sonuçlar arasýnda rahatsýz
  edici bir bađ bulmuţtu.
 615. Hukuk profesörlerine para veren
  kar amacý güden ţirketler üzerine
 616. müthiţ bir analiz yapmýţlardý.
  Bu profesörler de Exxon gibi
 617. ţirketlerin zor zamanlarýnda iţine
  yarayacak makaleler hazýrlýyorlardý.
 618. Ýţe yaramaz araţtýrmalardan
  ibaret yozlaţmýţ bir sistem.
 619. Swartz, Westlaw dökümanlarýný ifţa etmemiţti.
  Teoride JSTOR veritabanýyla da ayný
 620. ţeyi yapýyor olabilirdi. Bu gayet olađan
  karţýlanýrdý. Fakat JSTOR'a rakip bir sistem
 621. kurup ücret karţýlýđý dađýtacak olsaydý,
  yaptýđý yasadýţý; elindekiler ile haksýz
 622. kazanç sađlýyor derdik. Fakat böyle bir
  niyetinin olduđunu düţünmek bile saçma.
 623. Bir de arada kalan bir ihtimal var.
  Ya geliţmekte olan ülkeler için
 624. özgürleţtirdiyse? Bu ihtimale
  baktýđýmýzda, yargý organýnýn farklý bir
 625. yaklaţým oluţturmasý gerekirdi. Devletse
  davayý yalnýzca ticari istismar
 626. kapsamýnda deđerlendirmekteydi, kredi
  kartý numarasý çalmýţ gibiydi.
 627. Veritabanýyla ne yapacaktý bilmiyorum.
  Fakat Aaron'ýn bir arkadaţýnýn
 628. anlattýđý kadarýyla, verileri analiz
  edecekti. Böylece ţirketlerin fon
 629. sađladýđý taraflý araţtýrmalarýn Ýklim
  Deđiţimi konusunda çarpýk sonuçlar
 630. çýkardýđýna dair kanýtlar elde edecekti.
  Buna kesinlikle inandým.
 631. Steve'in benimle konuţmak istediđini
  söylediler. Beni bu durumdan kurtaracak bir
 632. ţeydir diye düţündüm. Bilgisayarýma el
  konulacak korkusuyla yaţamak istemiyordum.
 633. Bilgisayarýmýn ţifresini çözmeye ikna
  ettikten sonra beni hapse atmalarýndan
 634. korkuyordum. Steve'in benimle konuţmak istediđini
  söylediklerinde kulađa makul gelmiţti.
 635. Norton'a Bir Günlük Kraliçe
  mektubu teklif ettiler.
 636. Bu, davacýlarýn dava
  hakkýnda soru sormalarýna
 637. imkan sađlýyordu; Norton'ýn bu esnada verdiđi
  bilgilere dair dokunulmazlýđý olacaktý.
 638. Sevmedim. Bir bit yeniđi varmýţ gibiydi.
  Dokunulmazlýk
 639. istemiyordum, ihtiyacým da yoktu.
  Bir ţey
 640. yapmamýţtým. Ama avukatlarým
  dokunulmazlýđý kabul
 641. etmeden onlarla görüţmemem
  konusunda çok katýydýlar.
 642. -Emin olmak için soruyorum, bu Bir
  Günlük Kraliçe teklifiydi deđil mi?
 643. - Evet -Yani dokunulmazlýk
  karţýlýđýnda bilgi verdin. -Bilgi
 644. vermek deđildi, en azýndan ben öyle
  görmüyordum. Söyleţi, tartýţma
 645. kývamýnda bir ţeydi.-Sonra sana
  sorular sormaya baţladýlar. -Evet
 646. -Ve ne öđrendikleri ţeylerle seni
  yargýlayamayacaklardý. -Öyle.
 647. Ben de inatla çýplak girmeye çalýţtým.
  Defalarca teklifi
 648. reddetmeye çalýţtým. Hastaydým,
  avukatlarýmýn baskýsý altýndaydým,
 649. kafam karýţýktý. Bu noktada
  kendimi pek iyi hissetmiyordum.
 650. Karamsardým, korkmuţtum. Neyin içinde
  olduđumu anlayamamýţtým. Niye bu durumda
 651. olduđumu da anlayamamýţtým. Býrakýn
  hatalýyý, ilginç bir ţey bile yapmamýţtým.
 652. Aklýmýzý kaybettik. Aaron buna çok ţaţýrmýţtý,
  avukatlarý çok ţaţýrmýţtý, hepimiz
 653. çok ţaţýrmýţtýk. Quinn'i avukatlarýný
  deđiţtirmeye ikna etmeye çalýţtýk.
 654. Silahlý, kocaman adamlarla bir dolu bir odada
  tutulmaya alýţkýn deđildim. Sürekli "Yalan
 655. söylüyorsun" diyorlardý, bir ţeyler yapmýţ
  olmalýydým. Yargýladýklarý ţeyin suç olmadýđýný,
 656. tarihin yanlýţ tarafýnda durduklarýný söyledim.
  Aynen bu kelimeleri kullandým, "Tarihin
 657. yanlýţ tarafýndasýnýz." Sýkýlmýţlardý. Kýzgýn
  falan deđillerdi, bildiđin canlarý sýkýlmýţtý.
 658. Sonradan anladým ki ayný diyalođu
  sürdürmüyormuţuz. Onlara
 659. insanlarýn neden akademik
  makale indirebileceklerini
 660. açýklýyordum, arada ne olduđunu
  anýmsamýyorum ama bir notkada
 661. O'nun bir blog yazýsýndan
  bahsettim, "Gerilla Açýk Eriţim Manifestosu"
 662. Bu, Gerilla Açýk Eriţim Manifestosu, Temmuz 2008'de
  Ýtalya'da yazýlmýţ. [I.Barýţ Fidaner'in çevirisidir] Bilgi güçtür. Fakat her
 663. zaman olduđu gibi bu gücü kendine saklamak
  isteyenler var. Yüzyýllarca dünyanýn her yanýnda,
 664. kitaplar ve dergilerde yayýnlanmýţ bütün bilimsel
  ve kültürel mirasýn giderek daha fazlasý
 665. sayýsallaţtýrýyor ve bir avuç özel ţirket tarafýndan
  kilit altýna alýnýyor. Dýţarýda býrakýlanlar, bu
 666. sýrada siz de boţ durmuyordunuz.
  Çatlaklardan
 667. gözlüyordunuz, çitlerden
  týrmanýyordunuz ve yayýncýlarýn
 668. kilit altýna aldýđý
  bilgileri özgürleţtirerek
 669. arkadaţlarýnýzla paylaţýyordunuz.
  Ama bütün bu
 670. eylemler karanlýkta,
  yeraltýnda gizlenerek
 671. ilerliyordu.Hýrsýzlýk veya
  korsanlýk denildi, sanki bir
 672. bilgi hazinesini paylaţmak
  bir gemiyi soyup
 673. mürettebatý öldürmek ile
  ahlaken eţdeđermiţ gibi.
 674. Fakat paylaţmak ahlaken yanlýţ deđildir, aksine
  ahlaki bir buyruktur. Yalnýz açgözlülükten
 675. gözü dönmüţ birisi arkadaţýna istediđi
  kopyayý vermez. Adil olmayan yasalarý
 676. izlemek adaletli olamaz. Aydýnlýđa çýkmanýn,
  büyük sivil itaatsizlik geleneđimizle,
 677. kamusal kültürümüzün ţahsi gaspýna karţý
  olduđumuzu ilan etmenin zamaný gelmiţtir.
 678. Ýddialara göre, manifesto aslýnda dört
  farklý kiţi tarafýndan yazýlmýţtý
 679. ve Norton tarafýndan düzenlenmiţti.
  Fakat altýna Swartz imza atmýţtý.
 680. Bittiđinde hemen Aaron'ýn
  yanýna koţtum ve olan
 681. biten ne hatýrlýyorsam anlattým.
  Çok sinirlenmiţti.
 682. Yaptýklarýmýn toplamý böyle
  çýkmamalýydý. Yanlýţ
 683. bir ţey yapmamýţtým, ama
  her ţey yanlýţ gitti.
 684. Ama hiç...
 685. Hala kýzgýným. Bu insanlarla dođru muhattap
  olmak için elinden geleni yaparsýn,
 686. ama onlar herţeyi aleyhine çevirirler ve
  incitebilecekleri her ţeyi kullanýrlar.
 687. Ve o anda, söylediđim
  ţeyden dolayý piţman oldum.
 688. Ama en büyük piţmanlýđým
  buna razý olmamýzdý.
 689. Kabul etmemizdi. Ýnsanlara
  tuzak kurup hayatlarýný
 690. mahveden bu adalet
  sistemini kabul etmemizdi.
 691. Bu yüzden, evet, keţke söylememiţ olsaydým.
  Ama asýl öfkem
 692. olduđum yeredir. Buna razý
  olan bir halk olmamýzdýr.
 693. Aaron'ý zor durumda býrakacak
  bilgiler edinebilmek için kýzcađýza
 694. hayal edebildikleri bütün fenalýklarý
  yaptýklarýný düţünüyorum.
 695. Ama, devlete koz verebilecek bir bilgiye sahip olduđunu düţünmüyorum.
 696. Swartz'ýn ailesi ve arkadaţlarý, korkunç
  iddianameyi beklerken aylar geçer. Bu
 697. esnada, Swartz internetle ilgili sorunlarda
  aranan bir uzman haline gelmiţti.
 698. ... siz internetin bir insan hakký olduđunu
  ve devletin buna engel olmamasý gerektiđini
 699. düţünüyor musunuz? - Evet, kesinlikle.
  Ulusal güvenlik, interneti kapatmak için
 700. bahane edilemez. Mýsýr, Suriye ve diđer
  ülkelerde duyduđumuzla ayný ţey. Dođru,
 701. Wikileaks gibi siteler Amerika'nýn yaptýđý
  utanç verici ţeyleri internete koyacaktýr,
 702. insanlar protesto etmek için
  toplanacaklardýr. Ama bu güzel bir ţey.
 703. Anayasanýn birinci
  maddesindeki ifade
 704. özgürlüđünün esprisi de budur zaten.
  Bunlarý engellemek
 705. ve kapatmak Amerika'nýn temel
  prensiplerine aykýrýdýr.
 706. Kurucu atalarýmýzýn zamanýnda
  internet olsaydý, anayasaya posta
 707. teţkilatý yerine internet servis
  sađlayýcýlarý koyarlardý.
 708. Swartz, aktivist Taren Stinebrickner-Kauffman
  ile tanýţýr ve çýkmaya baţlarlar.
 709. [Online Organizatörlerin
  Ađzýndan Çýkanlar videosundan]
 710. -Küresel çapta yaygara
  koparmamýz lazým. -Böyle
 711. bir ţeye gerek yok, bir
  ţey deđiţtirmeyecek ki.
 712. -Bence bu ţehirden dört kiţi
  küresel yaygarayý tetiklemeli.
 713. -Bence dilekçe
  imzalatacak biri lazým.
 714. Ne olduđunu çaktýrmadan, bazý olaylara karýţtýđýndan "Kötü Olay" ţeklinde bahsetmiţti.
 715. Benim aklýma da delice
  tahminler geliyordu, Elizabeth
 716. Warren ile gayrýmeţru iliţki gibi ţeyler.
  Ya Hillary
 717. Clinton idi ya da Elizabeth Warren.
  Temmuz'un sonu
 718. gibi bana telefon açtý ve
  "Kötü Olay" yarýn haberlere
 719. çýkabilir dedi. "Ben mi
  anlatayým yoksa haberlerde
 720. mi izlersin?" diye sordu.
  Tabiki ondan dinlemek
 721. istedim. Çok fazla sayýda
  akademik makale indirdiđini
 722. söyledi, ve O'nu ibret
  olsun diye yakacaklardý.
 723. "Bu mu yani?" dedim, "bunca
  keţmekeţ sýrf bunun için miydi?".
 724. Büyütülecek bir ţey yok gibiydi.
 725. 14 Temmuz 2011'de makamlar, Swartz'ý
  dört farklý maddeyle suçlarlar.
 726. Davanýn açýldýđý gün,
  Ýngiltere'de lulzsec üyesi iki
 727. kiţi ve bir kaç ciddi hacker tutuklanýr.
  Aaron da hacker gibi
 728. gözüktüđünden kellesini mýzrađa
  geçirip surlara dikeceklerdir.
 729. Aaron teslim olmaya gittiđinde O'nu
  tutukladýlar. Çýplak arama yaptýlar, ayakkabý
 730. bađcýklarýna el koydular, kemerini de
  aldýlar ve tecrit hücresine kapattýlar.
 731. Massachusetts Savcýlýđý'nýn
  basýn açýklamasýnda, Swartz'ýn
 732. 35 yýl hapis cezasý, üzerine
  üç yýllýk gözetimli
 733. salýverilme, zararýn karţýlanmasý,
  haciz ve bir milyon
 734. dolara kadar para cezasý istemiyle
  yargýlandýđýný bildirdi.
 735. 100.000 dolarlýk bir kefaletle serbest
  býrakýlýr. Ayný gün, davacý JSTOR resmi
 736. olarak bütün suçlamalardan vazgeçtiđini
  açýklar ve dava takibini reddeder.
 737. JSTOR bizim arkadaţýmýz deđildi,
  yardýmcý olduđu bir konu da yoktu.
 738. Sadece bu konuyla alakadar
  olmak istemiyorlardý.
 739. JSTOR ve ait olduđu ţirket ITHAKA, belgeselde
  temsil edilmekten kaçýndý. Ama o sýralarda
 740. dava açmanýn kendilerine deđil devlete
  ait bir karar olduđunu açýklamýţlardý.
 741. Hal böyle olunca, dava düţer sanmýţtýk.
  Steve Heymann davayý býrakýr
 742. ya da makul bir çözüme ulaţýrýz zannettik.
  Ama devlet reddetti.
 743. -Neden?
 744. Çünkü Aaron'ý ibret olsun diye
  cezalandýrmak istiyorlardý. Hatta
 745. sabýkasý olmamasýna rađmen hapis
  cezasýndan vazgeçmemelerinin
 746. sebebinin bu davanýn caydýrýcýlýk
  teţkil etmesi için olduđunu söylediler.
 747. -Bunu mu söylediler?
  -Evet -Ýbretlikti yani?
 748. -Evet
  -O'ndan ibret aldýracaklardý?
  -Evet
 749. Steve Heymann aynen bunu söyledi.
 750. Kimi caydýrýyorlardý? Etrafta
  JSTOR'a girip makaleleri indirip
 751. politik duruţ sergileyen insanlar mý vardý?
  Kimi caydýrdýlar?
 752. Wall Street ekonomik krizine sebep olan, yüz
  yýlýn en büyük ekonomi suçunu iţleyenleri
 753. yargýlamýţ olsaydý, Obama yönetiminin
  caydýrýcýlýk duruţu makul olabilirdi.
 754. Caydýrýcýlýk yöntemini seçici kullandýđýnýzda,
  hukuki yaptýrýmlarý sýrf siyasi ideolojilere
 755. uyguladýđýnýzda, sadece
  demokrasiye aykýrý olmaz,
 756. Amerika'lýlýđa da aykýrý
  davranmýţ olursunuz.
 757. Anlatýlana göre, Steve
  Heymann, MIT danýţmanýna
 758. bardađý taţýran son
  damlanýn Demand Progress
 759. adlý oluţumun basýn açýklamasý olduđunu
  söylemiţti. Aaron bu oluţumun kurucularýndandý.
 760. MIT dedikodusuna göre, Heymann
  bu ufak destek yazýsýna
 761. tepki göstermiţti. "Vahţi
  Ýnternet Kampanyasý" ve "ahmakça
 762. bir hamle" olarak nitelemiţti.
  Davayý insancýl, birebir
 763. halinden koparýp kurumsal bir
  mücadeleye dönüţtürmüţtü.
 764. Bu, zehirli bir karýţýmdý. Önünde siyasi
  bir kariyer olan ve çehresini yitirmek
 765. istemeyen bir savcý, böyle bir davanýn
  yoluna taţ koymasýný istemezdi.
 766. Kütüphaneden çok fazla kitap aldý diye
  yüksek miktarda vergiyi bir çocuđu
 767. tutuklamak için harcadýktan sonra, mahkemede
  eline vermeleri? Buna müsade etmezdi.
 768. Ben de MIT'nin bu yargýlamaya engel olmasý için harekete geçtim.
 769. -MIT'nin tepkisi ne oldu?
  - O noktada MIT'den hiç bir tepki yok gibiydi.
 770. MIT, Aaron'ý savunmadý. MIT içerisindeki
  topluluklarý öfkeye bođmuţtu bu durum.
 771. Çünkü MIT bu tarz hacker
  aktivitelerini teţvik eden bir yerdi.
 772. Girmenin yasak olduđu odalarda ve tünellerde
  gezinmek, MIT'de sadece bir geçiţ ayini
 773. deđildi, MIT turunun da bir parçasýydý bu.
  Kilitleri açmak için ders bile vardý.
 774. MIT'nin bu duruma engel olmak için ahlaki bir yükümlülüđü vardý.
 775. MIT olay boyunca hiç ayađa kalkýp saf
  tutmadý. Federallere aţýrý tepki
 776. veriyorsunuz, çok sert yükleniyorsunuz
  bi' durun demedi. Ben böyle biliyorum.
 777. Bir ţirket nasýl davranýrsa öyle
  davrandýlar. Devlete yardým ettiler,
 778. mecbur kalmadýkça bize etmediler.
  Ve durdurmaya çalýţmadýlar.
 779. Defalarca rica etmemize rađmen
  MIT yorum yapmayý reddetti.
 780. Fakat daha sonra yayýnladýklarý
  açýklamada, tarafsýz kalmaya
 781. çabaladýklarýný söylediler.
  Savcýlýk ve Heymann'ýn MIT'nin
 782. davayla ilgili düţüncelerini
  umursamadýklarýný belirttiler.
 783. MIT'nin davranýţlarý, kendi ahlaki deđerleriyle
  çeliţiyordu. Olan biteni görmezden geldiler
 784. diyebiliriz. Ve aslýnda "tarafsýz" duruţlarý,
  savcýlýđýn yanýnda olmaktan farksýzdý.
 785. Baktýđýnýz zaman Steve Jobs ve Steve
  Wozniak iţlerine Blue Box satarak
 786. baţlamýţlardý. Bu cihaz telefon
  ţirketini dolandýran bir ţeydi.
 787. Bill Gates ve Paul Allen'a
  baktýđýnýzda iţe Harvard'ýn
 788. bilgisayarlarýný kullanarak
  baţlamýţlardý, ki bu yasaktý. Bahsettiđim
 789. insanlarla Aaron arasýndaki tek
  fark Aaron'ýn para kazanmak
 790. yerine dünyayý daha iyi bir yer
  haline getirmek istemesiydi.
 791. Swartz, internetle ilgili çeţitli
  sorunlarda dobra olmaya devam etti.
 792. "...internetin iţlevselliđinin nedeni
  rekabet dolu bir fikir pazarý olmasý.
 793. Odaklanmamýz gereken ţey
  devletimize dair daha fazla
 794. bilgi edinebilmek, daha fazla
  eriţebilirlik ve daha fazla tartýţma.
 795. Oysa meclis bir ţeylere engel
  olmaya odaklanmýţ gibi gözüküyor."
 796. Aaron, insanlara olan biteni
  açýk ve anlaţýlýr biçimde
 797. izah ederek dünyayý
  deđiţtirebileceđini düţünmüţtü.
 798. "...FLAME tam anlamýyla bilgisayarýnýza
  hükmedip sizi izlemesini
 799. sađlayabilir. Programa tekrar
  hoţgeldin Aaron." "...týpký
 800. casuslarýn eski günlerde mikrofon vb.
  kullandýđý gibi,
 801. fakat bilgisayarýnýzý kullanarak
  ayný ţeyleri yapýyorlar."
 802. Swartz'ýn siyasi faaliyetleri devam eder.
  Dikkatini, internet
 803. korsanlýđýna engel olmak için hazýrlanan
  yasa tasarýsý SOPA'ya yöneltir.
 804. Peter Eckersley gibi aktivistler
  bunu ulaţýlabilir olmayan,
 805. internetin teknik bütünlüđünü bozacak
  bir hareket olarak gördüler.
 806. Yaptýđým ilk ţey Aaron'ý aramak oldu.
  Buna karţý büyük
 807. bir online kampanya yapabilir
  miyiz diye sordum.
 808. "Bu yasa tasarýsýnýn telif haklarýyla
  alakasý yok" dedi. "Yok mu?" dedim. "Hayýr"
 809. dedi, "bu bađlanma özgürlüđü ile ilgili
  bir ţey." O an dinlemeye baţladým.
 810. Üzerinde biraz düţündü ve evet dedi. Gidip Demand Progress'i (Ýlerleme Talep et) kurdu.
 811. Demand Progress bir online
  aktivizm topluluđudur. Ţu an bir
 812. buçuk milyon üyemiz var. 2010
  sonbaharýnda kuruldu. Aaron
 813. örgütlenmedeki en etkin
  kiţilerden biriydi, sosyal adalet
 814. kapsamýndaki konulara federal
  seviyede önderlik ediyordu.
 815. SOPA internet üzerindeki film, müzik gibi
  yapýtlarýn korsan kullanýmýný azaltma amacý
 816. güden bir yasa tasarýsýydý. Yaptýđý ţey ise
  neţterlik probleme balyozla vurmak gibiydi.
 817. Yasa geçseydi, firmalara yargý süreci
  olmaksýzýn sitelere finansal engel koyma imkaný
 818. verecekti. Hatta Google'a ilgili sitelerin
  linkini silmeye zorlayabileceklerdi.
 819. Tek ihtiyaçlarý telif hakký ihlali
  olduđunu iddia etmekti. Geleneksel medya
 820. titanlarýný, yeni ve çok daha sofistike
  remiks kültürüyle ayný çukura sokuyordu.
 821. ...Web sitesi iţleten herkesi polis
  memuruna konumuna düţürüyor.
 822. Eđer siteyi kullanan
  herkesi takip edip
 823. yasadýţý olma ihtimali bile
  olan ţeylere engel olmazlarsa,
 824. sitenin tamamý dava bile
  açýlmadan kapatýlabiliyor.
 825. Haddini aţan bir ţeydi, bir felaketti.
 826. Bu yasa tasarýsý, internet
  kullanan her bireyin ifade
 827. ve medeni haklarýna ciddi
  tehdit oluţturmaktadýr.
 828. [Oregon Senatörü] "Bakýn, biz de korsan yanlýsý
  deđiliz.Fakat korsanla mücadele uđruna
 829. interneti açýk ve özgür
  kýlan mimarisini yoketmenin
 830. bir manasý yok" diyebilen
  çok az kiţiydik.
 831. Ve Aaron bunu hemen anlamýţtý.
 832. Anayasa güvencesindeki özgürlükler,
  ülkemizi üzerine inţaa ettiđimiz bu
 833. özgürlükler; birden bire silinecek.
  Bize daha fazla özgürlük getirmesi
 834. gereken teknolojiler, kazanmýţ
  olduđumuz haklarý elimizden alacaklar.
 835. Ve o gün Peter ile konuţurken,
  buna müsade edemeyeceđimi anladým.
 836. SOPA, 2011 Ekim'inde duyurulduđunda
  kaçýnýlmaz gözüküyordu.
 837. O esnadaki stratejimiz
  yasalaţmasýný biraz
 838. geciktirmek ve belki biraz
  deđiţtirtmekti. Biz
 839. bile, bu yasayý durdurabileceđimizi
  düţünmüyorduk.
 840. Washington'da çalýţtýđýnda ţunu
  öđreniyorsun; yasama üzerine yapýlan
 841. kavgalar, farklý ţirketlerin maddi
  çýkarlarý üzerine kavgalardýr.
 842. En zorlu kavgalar, ayný seviyede maddi
  kaynaklara, lobi faaliyetlerine
 843. sahip iki firmanýn çýkar
  çatýţmasýnýn olduđu kavgalardýr.
 844. Bütün paranýn ve ţirketlerin
  ayný safta, karţýlarýnda ise
 845. milyonlarca insanýn olduđu
  kavgalarsa kavgadan sayýlmaz bile.
 846. Kamu hizmetinde geçirdiđim uzun
  yýllar boyunca PIPA ve SOPA
 847. benzeri ţeyler görmedim bile.
  Yasa tasarý halindeyken bile
 848. hali hazýrda destek veren 40 senatör vardý.
  Prosedürleri
 849. halletmek için gereken 60 oyun
  çođuna ulaţmýţlardý bile.
 850. Zor bir dönemdi, ben bile kendimden ţüphe etmiţtim.
 851. Swartz ve Demand Progress, devasa
  bir destek oluţturmuţtu bile.
 852. Geleneksel toplumsal
  öfke ve VoIP'yi
 853. (Internet Üzerinden Ses
  Protokolü) kullanmýţlardý.
 854. Ýnsanlar çok basit bir ţekilde
  meclisi arayabiliyorlardý.
 855. Hem hareket stratejisti hem
  de teknoloji yönünde O'nun
 856. seviyesinde uđraţ veren
  kimseyle tanýţmamýţtým.
 857. Milyonlarca insan meclisle
  iletiţime geçti ve SOPA
 858. karţýtý dilekçeler imzaladý.
  Meclis gafil aflanmýţtý.
 859. Tasarýyý tartýţan bihaber
  milletvekillerinin ilginç bir hali vardý.
 860. Bir avuç inek onlarýn interneti
  düzenlemesine engel olamazdý.
 861. -Ýnek deđilim. -...
  yeterince inek deđilim. -Bu
 862. ţeyin ne iţe yaradýđýný bi'
  kaç ineđe sormak lazým.
 863. -Bi'kaç inek çađýrýp soralým derim.
 864. Cidden mi? Ýnekler? Galiba aradýđýn kelime
  uzman olacaktý. Sizi bilgilendirip,
 865. çýkardýđýnýz yasanýn geri tepmemesini,
  interneti bozmamanýzý sađlayacak olan kiţiler.
 866. Biz "geek" terimini kullanýrýz. Kullanabiliriz, çünkü biz geekiz.
 867. Uzmanlara danýţmadan bu
  noktaya kadar gelmesi,
 868. kasabamýzda bir sýkýntý
  olduđu gerçeđini kanýtlar.
 869. Yaptýđýmýz ţeyin hatalý
  olduđunu, bu kurulun önüne
 870. geçip açýklayabilecek
  birilerini bekliyorum.
 871. Eskiden bilimsel ve teknolojik
  danýţmanlýk yapan bir daire vardý.
 872. Üyeler gidip x, y,
  z'yi anlamamý sađlayýn
 873. diyebiliyorlardý. Fakat para
  israfý diyerek orayý kapattýlar.
 874. O vakitten beri meclis
  Orta Çađ'a geri döndü.
 875. Aaron dahil kimse SOPA'yý
  yeneceđimizi düţünmüyordu.
 876. Denemeye deđerdi, ama
  kazanýlabilir gibi gözükmüyordu.
 877. Fakat bir kaç ay sonra
  bana "galiba kazanacađýz"
 878. dediđini anýmsýyorum. Müthiţ
  olur diye yanýtladým.
 879. Meclise yapýlan çađrýlar devam eder.
  GoDaddy adlý alan adý
 880. sunucusu, SOPA'ya destek verenler
  kervanýna katýlýnca onbinlerce
 881. müţterisi protesto amacýyla baţka
  servislere geçer. Bir hafta
 882. sonrasýnda, daha mütevazý bir
  GoDaddy duruţunu deđiţtirir.
 883. Plak ve film endüstrisine
  destekçi vekiller, ters
 884. tepkiyi gördüklerinde
  tasarýyý biraz törpülediler.
 885. Kývýrmayý görebiliyorduk, iddialarýmýz yankýlanmaya baţlamýţtý.
 886. Sanki Aaron her kibrit çaktýđýnda
  birisi söndürüyordu. Fakat o
 887. çaktýkça çýkan kývýlcýmlar alev aldý
  ve koca bir ateţ topuna dönüţtü.
 888. 16 Ocak 2012'de Beyaz Saray, tasarýyý
  desteklemediđine dair bir açýklama yaptý.
 889. Sonra da ţu oldu:
 890. Korsanla mücadeleye deđer veren,
  buna gerçekten inanan biriyim.
 891. Ama bu tasarý, dođru
  tasarý deđil.
 892. Jimmy Wales, desteđini Wikipedia'yý
  karartarak gösterdi. Dünyanýn en popüler 5.
 893. web sitesiydi, internetteki tüm
  týklamalarýn yüzde birkaçý bu sitedeydi.
 894. Wikipedia karardý, reddit
  karardý, Craigslist kardý.
 895. Meclis ile aramýzdaki uçurum eridi.
  Meclis üyeleri
 896. bir kaç gün evvel pohpohladýklarý
  tasarýdan desteklerini
 897. çektiđini açýklamak
  için yarýţmaya baţladý.
 898. 24 saat içerisinde, tasarýya karţý çýkanlarýn sayýsý 31'den 101'e çýktý.
 899. Meclis üyeleri ve senatörlerin sitelerin
  karartýldýđý gün içerisinde yavaţça taraf
 900. deđiţtirmelerini izlemek mükemmeldi. 100
  kadar temsilci taraf deđiţtirmiţti.
 901. Ýnanmasý her ne kadar güç olsa da, her ţeye
  rađmen kazanmýţtýk. Herkesin imkansýz olduđunu,
 902. dünyanýn en büyük ţirketlerinin
  boţ hayal olarak
 903. gördüđü ţey, gerçekleţmiţti.
  Baţardýk. Kazandýk.
 904. [SOPA öldü, ...]
 905. Ýnternet siyasetinde, hatta Amerikan
  siyasetinde tarihi bir haftadayýz.
 906. Washington D.C.'de mecliste
  çalýţanlardan duyduđumuza
 907. göre karartma günkü mail ve
  telefon trafiđi hiç bu kadar
 908. yođun olmamýţtý. Bence çok
  heyecanlý bir andý. Bu,
 909. internetin siyasi anlamda
  yetiţkinliđe eriţtiđi gündü.
 910. Çok neţeli bir zamandý, zira gerçekten
  olduđuna hala inanamýyorduk.
 911. Arkasýnda bu kadar maddi destek olan bir
  tasarý geçememiţti, hatta dibi boylamýţtý.
 912. Zaman zaman güçsüz hissetmek normaldir.
  Yürüyüţ yapar, bađýrýsýn ve
 913. kimse seni duymaz. Ama bugün size
  güçlü olduđunuzu söylemeye geldim.
 914. Zaman zaman kulak
  asmadýklarýný düţünürsünüz,
 915. ama bugün size sizi
  dinlediklerini söylüyorum.
 916. Bir fark yaratýyorsunuz. Mücadele etmeye devam
  ederseniz, bu tasarýyý durduracaksýnýz.
 917. PIPA'yý dur de, SOPA'ya dur de!
 918. Dev internet ţirketleri, açýk söylemek
  gerekirse, rekabetin olmadýđý,
 919. sansürlenen bir ortamdan fayda sađlarlar.
  Buna müsaade edemeyiz.
 920. Büyük bir deđiţimin bir parçasý olmaktansa,
  küçük bir deđiţimi kesinleţtirmeyi
 921. yeđlerdi. Ama SOPA, devasa bir
  deđiţimde devasa bir rol oldu.
 922. Bu, onun için kavram ispatý oldu. Yaţamýný
  dünyayý deđiţtirerek geçirmek istiyordu.
 923. Bilimsel bir tadda incelediđinde, ne derece
  etkisi olduđunu ölçtü ve mümkün olduđunu gördü.
 924. "Sürdürmek istediđim hayat
  tarzý mümkün, bunu ispatladým.
 925. Ben, Aaron Swartz, dünyayý
  deđiţtirebilirim"
 926. Çok da bir ţey yapamadýđýný
  düţünen bir adama göre,
 927. ki Aaron böyle biriydi,
  iyi bir ţeyler yaptýđýný
 928. hissettiđi ender anlardandý;
  bunu görebiliyordunuz.
 929. Hayatýnda zaferini kutladýđý
  tek an diyebiliriz.
 930. Herkes SOPA'yý durduramazsýnýz diyordu.
  Durdurduk. Manyak derece güzel üç tane
 931. zafer elde ettik, ve daha yýl bitmedi bile.
  Ýyimser olma zamaný bu zamandýr.
 932. Tutuklandýktan bir yýl
  sonra SOPA zaferini tattý,
 933. mutluluđuna ţaţýrmamak gerek.
  Bir çok olay vardý.
 934. Siyasi sürece o kadar uyum sađlamýţtýki, engellemek mümkün deđildi.
 935. Swartz'ýn kurduđu veya
  kurucularýndan biri olduđu
 936. organizasyonlarýn listesi devasaydý.
  Edward
 937. Snowden'ýn internet gözetlemelerini ifţasýndan
  yýllar önce Swartz bu konuda endiţeliydi.
 938. Hesap verme yükümlülüđünün bu kadar
  rahat ele alýnmasý ţoke edici.
 939. Casusluk programýnýn ne
  çapta olduđunu açýklayan
 940. istatistik bile yok. Cevap "Yea
  o kadar çok insaný gözetliyoruz
 941. ki saymanýn mümkünatý yok."
  ise, bu çok ciddi bir rakam.
 942. "Dinlediđimiz telefon
  sayýsýný biliyoruz, ama
 943. kaç kiţiye tekabül ettiđini
  bilemeyiz." deseler
 944. anlarým, ama yanýtlarda hiç bir zaman sayý
  vermiyorlar. Bu, bayađý korkutucu bir ţey.
 945. O'na inanýlmaz baský uyguluyorlardý.
  Bütün parasýný
 946. aldýlar, fiziksel özgürlüđünü
  almakla tehdit ettiler. Neden
 947. yaptýlar? Neden gerçeđi gün ýţýđýna
  çýkaranlarýn peţine düţüyorlar?
 948. Bankalardan savaţlara, bu
  devletin ţeffaflýđý...
 949. Yani, gizlilik; hali hazýrda
  gücü elinde bulunduranlarýn
 950. iţine yarýyor. Her nasýlsa
  ayný gizlilik, devletin
 951. muhtemelen yasadýţý ve anayasaya
  aykýrý ţeyler yaptýđý
 952. zamana denk geliyor. Yani,
  bu iki ţey rastlantý deđil.
 953. Açýkça ortadadýrki, bu teknoloji deniz
  aţýrý ufak ülkelere karţý deđil, ABD
 954. devleti tarafýndan kendi sýnýrlarý içerisinde
  kullanýlmak üzere geliţtirilmiţtir.
 955. Gözetleme programýyla ilgili
  problem, ta Nixon yönetiminden bu
 956. yana yavaţ yavaţ geniţlemesidir.
  11 Eylül sonrasýnda G.W.Bush
 957. zamanýnda devasa bir hale gelmiţtir,
  Obama da geniţletmeye devam etmektedir.
 958. Sorun gittikçe daha da
  kötü bir hale gelmiţtir.
 959. Hiç bir zaman "Gün
  bugündür, ţimdi duruţumuzu
 960. keskinleţtirmemiz gerek."
  dediđimiz bir an olmamýţtý...
 961. Aaron'ýn hukuki süreci, tahminimce, lazer
  kadar keskin bir mesaj yollamaktý.
 962. Obama yönetiminin siyasi tehdit olarak
  gördüđü bir grup insana bir mesaj.
 963. Bu grup; hackerlar, bilgi ve demokrasi
  aktivistleriydi. Ve Obama yönetiminin
 964. göndermek istediđi mesaj, tahminimce,
  "Bize dert açacak yetilerinizin
 965. olduđunu biliyoruz. Ve Aaron Swartz'ý
  size ibret olsun diye cezalandýrýyoruz.
 966. Böylece korkacak ve o derdi
  baţýmýza açamayacaksýnýz."
 967. ...ve devlet de dedi
  ki "Gözetim programýný
 968. yasallaţtýrmak için
  kullandýđýmýz hukuki görüţler
 969. de gizli belgelerdir, bu yüzden sizi gözetlerken
  kullandýđýmýz yasalarý söyleyemeyiz."
 970. ... her seferinde "siber savaţ
  halindeyiz, siber suçlular
 971. bize yine saldýrýyor.
  Hepimiz tehdit altýndayýz,
 972. tehlikedeyiz" diyorlar. Bunlarý
  da gittikçe daha tehlikeli
 973. hale gelen yasalarý çýkartmak
  için bahane ediyorlar.
 974. -Mücadelenin gidiţatý hakkýndaki görüţlerin ne?
  -Sana bađlý!
 975. Ýki farklý kutupta bakýţ açýsý var.
  Biri, her ţey süper;
 976. internet bize özgürlük
  verdi ve muhteţem bir ţey.
 977. Diđeri, her ţey felaket
  durumda, internet bizi
 978. gözetlemeleri ve baský kurmalarý
  için bir çok aygýt sundu.
 979. Ve ikisi de dođru. Ýnternet her ikisine
  de sebep oldu. Her ikiside ţaţýrtýcý
 980. ve hayret verici. Uzun vadede
  hangisinin kazanacađý bize kalmýţ. Biri
 981. diđerinden daha dođru demek gereksiz;
  ikisi de dođru. Hangisine yođunlaţýp
 982. faydalanacađýmýz ise bize kalmýţ; çünkü
  her ikisi de hep etrafta kalacak.
 983. 12 Eylül 2012'de, federal
  savcýlýk, eskisini
 984. geçersiz kýlan yeni bir
  iddianame hazýrladý. Üç
 985. yeni suçlama eklendi;
  elektronik sahtekarlýk,
 986. korunmuţ bir bilgisayardan
  hukuksuz bilgi edinimi
 987. ve bilgisayar sahtekarlýđý.
  Böylece Swartz, dört
 988. yerine on üç maddeden suçlanýyordu.
  Savcýlýđýn
 989. elindeki kozlar bi hayli çođalmýţtý, Swartz'ýn
  potansiyel hapis süresi ve cezasý da...
 990. Ayrý bir iddianame ile daha
  fazla suçlama yönelttiler.
 991. Eyleminin bir kaç tane
  federal suça neden tabi
 992. olduđuna dair bir teori ürettiler.
  Yasalara göre
 993. oldukça ciddi bir ceza
  gerektirebileceđini söylediler.
 994. Bu teori ve savcýlýđýn dava dosyasýndaki
  bir çok diđer madde, 1986 yýlýnda çýkan
 995. bir yasaya dayalýydý. Adý Bilgisayar
  Sahtekarlýđý ve Ýstismarý Yasasý idi.
 996. Bu yasa, baţrolünde Matthew
  Broderick'in olduđu 83 yapýmý
 997. WarGames (SavaţOyunlarý) filminden
  esinlenmiţti. Güzel filmdi.
 998. "Ţimdi yakaladým."
 999. Filmde, genç bir çocuk sihirli bilgisayar ađlarýný kurcalayarak nükleer saldýrý baţlatma yetisi ediniyor.
 1000. Tabiki böyle bir ţey mümkün deđil, 80lerde de
  deđildi. Fakat meclis üyeleri için yeterince
 1001. inandýrýcýymýţ ki Bilgisayar Sahtekarlýđý
  ve Ýstismarý Yasasý'ný geçirmiţlerdi.
 1002. Zamanýmýzýn gerisinde kalmýţ bir yasadýr.
  "Kullaným Koţullarý"
 1003. gibi anlaţmalarýn maddeleri
  üzerinden ceza verilebilir. Mesela
 1004. eHarmony gibi bir sitede kendinizi
  abartýrsanýz, bađlý bulunduđunuz
 1005. yetkili makama göre, baţýnýz
  yasalarla derde girebilir.
 1006. Hepimiz Kullaným Koţullarý'ndan
  haberdarýzdýr, fakat çok azýmýz koţullarýn
 1007. ne olduđunu inceler. Bu koţullara
  uymayarak suç iţliyor olabilirsiniz.
 1008. Web sitelerindeki Kullaným
  Koţullarý, genellikle
 1009. birbirinize nazik davranýn,
  uygunsuz davranýţlarda
 1010. bulunmayýn gibi ţeyler söyler.
  Yetkili makamlarýn bu
 1011. durumda söz sahibi olmasý, bir
  çok insana aptalca gelir.
 1012. Örnekler, daha da aptallaţmaya baţlar.
  Mart 2013'te
 1013. deđiţene kadar, seventeen
  (17) dergisine ait
 1014. internet sitesinin kullaným
  koţullarýnda "Okumak
 1015. için 18 yaţýndan büyük
  olmalýsýnýz." yazýyordu.
 1016. Adalet bakanlýđýnýn B.S.Ý.Y yorumuna göre, hepimiz yasalarý çiđniyoruz diyebilirim.
 1017. Belirsiz ve suistimale açýk yapýsýndan
  ötürü, B.S.Ý.Y, bilgisayarlarla
 1018. alakadar bir çok ihtilafta
  kullanýlan bir çekiç haline geldi.
 1019. Ýddianamedeki tek etken
  olmasa da, Swartz'a yönelik
 1020. 13 suçlamadan 11'inin
  dayanađý bu yasaydý.
 1021. "Neden?" sorusu, Aaron Swartz'ýn
  hikayesinin çođunda asýlýdýr.
 1022. Devlet bunlarý neden yapýyordui? Nasýl bir
  dava ile karţýmýza çýkacaklardý?
 1023. Adalet Bakanlýđý cevap
  istemlerimizi geri çevirdi. Fakat
 1024. Profesör Orin Kerr davayý
  incelemiţ eski bir savcýdýr.
 1025. [Hukuk Profesörü] Bu davaya diđerlerine
  göre daha deđiţik yaklaţmamýn bir
 1026. kaç sebebi var. Üç yýl boyunca Adalet
  Bakanlýđý'nda savcýlýk görevi yaptým.
 1027. Eđitmenliđe baţlamadan önce,
  devlet, hangi suçlarýn iţlendiđine
 1028. dair düţüncelerine dayanan bir
  iddianame ile geldi. Sadece avukat
 1029. gözünden bakýldýđýnda, önceki
  davalarla kýyaslayarak, eldekileri
 1030. inceleyerek baktýđýmda, adil bir
  iddianame olduđunu düţünüyorum.
 1031. Suçlama yapmalýlar mýydý, tartýţmaya açýk.
  Çok fazla ihtilaf var.
 1032. Bazý insanlar açýk eriţimden
  yana, bazýlarý da deđil.
 1033. Bana kalýrsa, devlet, Swartz'ýn
  Açýk Eriţim Manifestosu'nu
 1034. çok ama çok ciddiye aldý.
  O'nu davasýna sýmsýký
 1035. bađlý, ahlaki zorunluluk
  hissetmesinden ötürü adil
 1036. görmediđi yasalarý çiđnemeye
  kararlý biri olarak gördü.
 1037. Ve demokrasilerde bir yasanýn
  adil olmadýđýný düţünüyorsan,
 1038. onu deđiţtirmenin pek çok yolu vardýr.
  Swartz'ýn
 1039. SOPA'da ustalýkla uyguladýđý
  gibi meclise baţvurmak örneđin.
 1040. Ya da o yasayý iţlevsiz
  kýlmak için ihlal edersin.
 1041. Savcýlýđý böylesine dürten de bu
  hissiyattý; Swartz bu yasayý sadece
 1042. ihlal etmeye deđil, tamamen yok
  etmeye kendini adamýţ gibiydi.
 1043. Herkesin bu veritabanýna açýk eriţimi
  olacaktý. Diţ macununun tüpe geri
 1044. sokulamadýđý gibi, sona erecekti.
  Ve Swartz'ýn tarafý kazanacaktý.
 1045. Toplumda yasanýn adil olup olmadýđýna
  dair büyük bir anlaţmazlýk mevcut. Ve
 1046. nihayetinde, meclis yoluyla, bu Amerikan
  halkýnýn verebileceđi bir karar.
 1047. Ýkinci sorun da ţu; hangi suçlar
  az ciddi, hangileri çok ciddi.
 1048. Artýk bilgisayarlarýn ve onlarýn
  suistimalinin olduđu yeni
 1049. bir çevreye adým atýyoruz, ve
  bu çizgilerin tam olarak nerede
 1050. durmasý gerektiđini bilemiyoruz.
  Hala üzerinde uđraţýyoruz.
 1051. Bu olay, savcýlýđýn sađduyusunun
  yetersiz bir kullanýmýdýr.
 1052. Adalet Bakanlýđý'nýn
  insanlarý korkutma için
 1053. kullandýđý çekiç her geçen gün
  daha da büyüyor. Bu yüzden
 1054. bir çok insan hayatýný böyle
  kumarda yitirmek istemiyor.
 1055. Birisinin telefonunu dinlemeli miyiz?
  Görüntülerini
 1056. kaydetmeli miyiz?
  Birbirine karţý kýţkýrtýp
 1057. ifade verdirtmeli miyiz?
  Federal ajanlar ve
 1058. savcýlarýn düţünce tarzý bu.
  Davalarý inţa ederler.
 1059. Swartz, geri vitesi olmayan zalim bir
  adalet sisteminin diţlilerine sýkýţmýţtý.
 1060. Amerika'yý dünyadaki en yüksek mahkum
  oranýna sahip bir makina haline getirdi.
 1061. Kendimizi ülkece korku ve
  öfke siyasetine teslim ettik.
 1062. Ve korktuđumuz her ţey,
  mesela internetin geleceđi ve
 1063. eriţimi gibi, öfke duyduđumuz
  herhangi bir ţey, iç
 1064. güdüsel olarak müdahaleci bir
  adalet sistemi dođuruyor.
 1065. Tarihte adalet sisteminin ilgilenmesine
  hiç gerek görülmeyen bir çok
 1066. sorunu çözmek için bugün hapishaner,
  cezalar gibi ţeyleri kullanýyoruz.
 1067. Tehdit, itham, yargýlama gibi dürtüler,
  bilgiye internet üzerinden eriţmekteki
 1068. ihtilaf ve tartýţmalarýn temel sebebi oldu.
  Diđer konularda yaţadýđýmýzi
 1069. sýkýntýlara bir hayli benziyor aslýnda;
  tek farký bu tarz adil olmayan
 1070. mahkumiyetlerde genelde fakir ve
  azýnlýk mensubu insanlarýn olmasý.
 1071. Swartz ailesinden ve arkadaţlarýndan daha fazla soyutlanmaya baţladý.
 1072. Baţka bir ţeyle uđraţmaz oldu. Dava bütün hayatýný ele geçirmiţti.
 1073. Aaron'ýn avukatlarýndan biri, savcýlara,
  Aaron'ýn duygusal anlamda savunmasýz
 1074. olduđunu, buna göre hareket etmelerini
  söylemiţti. Yani bunu biliyorlardý.
 1075. Gerçekten büyük bir yük altýndaydý.
  Yapacaklarýnýn ve hareketinin kýsýtlanmasýndan
 1076. nefret ederdi. Sürekli kafasýna kaktýklarý
  hapis tehditi onun için dehţet vericiydi.
 1077. Maddi kaynaklarýný tamamen tüketmiţti. Bize
  de çok pahalýya mal olmuţtu. Yüksek bir
 1078. miktarda yardým toplamýţtý.
  Milyonlarca dolar harcanmýţtý.
 1079. -Hukuki savunma için mi? -Evet.
  -Milyonlar? -Evet.
 1080. Sanýrým insanlara yük olmak
  istemiyordu, bu da bir etkendi. Bir
 1081. yanda normal hayatý, öbür yanda
  uđraţmasý gereken boktan bir
 1082. durum. Elinden geldiđince sýnýrý
  korumaya çalýţmýţtý. Ama hepsi
 1083. bir araya bulanmaya baţladý ve
  herţey boktan bir hale geldi.
 1084. Her geçen zaman daha da güçleţen bir
  kararla karţý karţýyaydý. Suçu kabul
 1085. edip hayatýna devam etmek mi, yoksa
  bozuk bir sistemle mücadele etmek mi?
 1086. Hukuki dava için cevap basitti; anlaţma yoluna gitmedi ve bir dava tarihi belirlendi.
 1087. Aaron, adil olmadýđýna inandýđý bu
  durumla mücadele etmekte kararlýydý.
 1088. Bir yandan da
  korkuyordu.
 1089. Aaron'ý mahkum edeceklerini düţünmüyorum. Mahkemeden ayrýldýđýmýzda O'na sarýlacaktým. Boston'daki o köprünün üzerinde yürüyüp bir kaç bira devirecektik.
 1090. Haklý olduđumuzu düţünüyordum. Davayý kazanabilirdik, kazanacaktýk.
 1091. Pek bahsetmezdi, fakat çok acý çektiđini görebiliyorduk.
 1092. Aaron çocukluđunda ani ruh
  hali deđiţimi, depresif
 1093. nöbetler gibi ađýr
  depresyon sayýlabilecek
 1094. ţeyler yaţamadý. O sýrada depresif olabilir,
  normaldir, herkes zaman zaman depresif olur.
 1095. Ýliţkimiz henüz iki üç
  haftalýkken, "Sen benden
 1096. daha güçlüsün." dediđini anýmsýyorum.
  Bir çok
 1097. konuda gaddardý, hayat
  O'na ve bir çok insana
 1098. sert davranmýţtý. Bu,
  dehasýnýn bir parçasýydý.
 1099. Galiba 20'li yaţlarýnda klinik depresyon
  geçirmiţti. Fakat bir birlikteyken böyle
 1100. deđildi. Çok mutlu bir insandý diyemem, fakat
  bu depresif olduđu anlamýna da gelmiyor.
 1101. Ýki yýl boyunca çok çok ađýr baský altýnda kalmýţtý. Daha fazla uđraţmak istemedi.
 1102. Galiba, çok ađýr gelmiţti.
 1103. Gecenin bir vakti arkadaţým aramýţ.
  Bir ţeylerin yolunda
 1104. gitmediđini anlamýţtým. Aradým,
  ve ne olduđunu anladým.
 1105. Sosyal haber ve eđlence sitesi reddit'in
  kurucularýndan biri, evinde ölü bulundu.
 1106. Polise göre, 26 yaţýndaki Aaron Swartz
  Brooklyn'deki dairesine intihar etti.
 1107. Neslimizin en yaratýcý beyinlerinden birini kaybettik diye düţündüm.
 1108. O an dünya baţýma yýkýldý.
 1109. Hayatýmdaki en zor gecelerden biriydi.
 1110. Çýđlýk atýyordu, "Ne dediđini anlayamýyorum" dedim...
  Yeter. Daha fazla devam edemeyeceđim.
 1111. Olan biteni anlamlandýramadým. Hala anlayamýyorum.
 1112. Hüsran içindeydim, öfkeliydim.
 1113. Çocuklarýma açýklamaya çalýţtým.
 1114. Üç yaţýndaki çocuđum, doktorlarýn düzelteceđini söyledi.
 1115. Tanýdýđým pek çok insan
  öldü, fakat hiç birini bu
 1116. ţekilde kaybetmedim. Ben
  dahil çođu kiţi bir ţeyler
 1117. yapabilirdik diye düţünüyordu.
  Ama görememiţtik, böyle
 1118. olduđunu bilmiyorduk, bu
  kadar acý çektiđini...
 1119. Benim bir parçamdý. Gerçek
  olmamasýný diledim. Sonra
 1120. Wikipedia sayfasýna baktým
  ve ölüm tarihini gördüm.
 1121. "... ile 2013 arasýnda yaţadý."
 1122. Aaron öldü. Çivisi çýkmýţ
  dünyanýn gezginleri, akýl
 1123. hocalarýmýzdan birini, yaţlý
  bir bilgini kaybettik.
 1124. Dođrunun yolundaki hackerlar, bir eksildik,
  bizden birini yitirdik.
 1125. Anaçlar, ilgililer, dinleyenler,
  besleyenler, tüm aileler,
  çocuklarýmýzdan birini kaybettik.
 1126. Hepimiz ađlayalým.
 1127. Aklýma gelen ilk ţey, ya kimse
  farketmezse endiţesiydi.
 1128. Çünkü ne kadar dikkat çekici
  olduđunu bilmiyordum.
 1129. Daha önce hiç bu kadar duygusal taţmaya tanýk olmamýţtým.
 1130. Ýnternet alev aldý.
 1131. Herkesin kendine göre bir izah etmeye
  çabalýyordu, fakat daha önce hiç kimsenin
 1132. twitter'da yas tuttuđunu görmemiţtim.
  Ýnsanlar basbayađý internette yas tutuyordu.
 1133. O, internetin öz evladýydý. Ve eski dünya onu katletmiţti.
 1134. Korkunç adaletsizliđe el atýlmayan bir zamanýn ortasýndayýz.
 1135. Ekonomik krizin mimarlarý, baţkanla rahat
  rahat akţam yemeđi yiyorlar. Böyle
 1136. bir ortamda, devletin böyle bir ţeyi
  yargýlamýţ olmasý absürdden öte, trajik.
 1137. Asýl soru, baţýmýzdan geçen bunca ţeyden sonra,
  dünyayý daha iyi bir yer haline getirmek
 1138. bir ţeyler yapabilir miyiz? Bu mirasý nasýl
  daha ileriye taţýrýz, bu soruyu sormalýyýz.
 1139. Dünyanýn her yerinde hackathonlar, toplanmalar
  baţladý. Bir anlamda, Aaron Swartz
 1140. içimizdeki iyiyi çýkarttý, "Bu durumu
  nasýl düzeltiriz?" sorusunu sordurttu.
 1141. Nacizhane görüţüm, O'nun bu ülkenin yetiţtirdiđi en sýradýţý devrimcilerden olduđudur.
 1142. Aaron kazandý mý, kaybetti mi bilemiyorum.
  Fakat ţu açýktýr ki,
 1143. O'nun mücadelesinde kullandýđý
  ellerle ţekillenenleriz biz.
 1144. Kolluk kuvvetlerini,
  bilgiye eriţimi çoađaltmak
 1145. isteyen yurttaţlarýn üzerine
  saldýđýmýzda, hukukun
 1146. üstünlüđünü bozarýz ve adalet
  mabedimizi iđfal etmiţ oluruz.
 1147. Aaron Swartz bir suçlu deđildi.
 1148. Deđiţim, kendiliđinden kaçýnýlmaz
  olarak gelen bir ţey deđildir.
 1149. Sürekli mücadele
  sayesinde gelir.
 1150. Aaron, hakikaten de sihir yapabiliyordu.
  Ve kendimi
 1151. yaptýđý sihrin O'nunla birlikte
  ölmemesine için adadým.
 1152. Dünyayý deđiţtirebileceđine
  inanýyordu, ve haklýydý.
 1153. Geçen haftadan bu yana, bugün de, fonumuz artmakta.
 1154. Swartz'ýn ölümünden sonra, temsilci
  Zoe Lofgren ve senatör Ron Wyden,
 1155. Bilgisayar Sahtekarlýđý ve Ýstismarý
  Yasasý'ný reforme edecek bir
 1156. yönetmelik gündeme getirdiler.
  Swartz'a yönelik suçlamalarýn çođunun
 1157. dayandýđý eskimiţ yasa buydu.
  Adýna da, Aaron'ýn Yasasý dendi.
 1158. Aaron, insanýn kendine sürekli
  "ţu an üzerinde çalýţabileceđim
 1159. dünyanýn en önemli ţeyi nedir" sorusunu
  sormasý gerektiđine inanýyodu.
 1160. "Eđer onun üzerinde çalýţmýyorsan, neden çalýţmýyorsun?"
 1161. Keţke geçmiţi deđiţtirebilsek, ama
  deđiţtiremeyiz. Ama geleceđi deđiţtirebiliriz
 1162. ve deđiţtirmeliyiz. Aaron'ýn
  hatýrasý için yapmalýyýz. Kendimiz
 1163. için yapmalýyýz. Dünyayý daha iyi ve insani
  bir yer haline getirmek için yapmalýyýz.
 1164. Hukukun iţlediđi ve bilgiye
  eriţimin insan hakký olduđu bir dünya.
 1165. Geçtiđimiz ţubat ayýnda,
  Baltimore'lu bir çocuk vardý.
 1166. 14 yaţýndaydý. JSTOR'a eriţimi vardý.
  Bir ţey okuduktan
 1167. sonra JSTOR'u kurcalamaya baţlamýţtý.
  Ve pankreas
 1168. kanserini erken teţhis
  edebilen bir test geliţtirdi.
 1169. Pankreas kanseri, çatýr
  çutur öldürür; çünkü çok
 1170. geç tespit edilir ve
  tespit edildiđinde bir
 1171. ţeyler yapmak için çok geçtir. Johns Hopkins'in
  Onkoloji departmanýnýn tamamýna mail atar.
 1172. Çocuk 14 yaţýnda mý?
 1173. Evet 14 yaţýnda bir çocuk. Çođu
  aldýrmaz bile. Fakat bir tanesi
 1174. beđenir ve "Çok da aptalca bir fikir
  deđil, gel bir görüţelim" der.
 1175. Çocuk, akţamlarý ve haftasonlarý bu araţtýrmacýyla
  çalýţmaya devam eder. Aaron öldükten bir
 1176. kaç hafta sonra ţubat ayýnda haberlerde gördüm
  - o ara sýk sýk Aaron vardý haberlerde-.
 1177. Pardon.
 1178. Ve haberlerde olmasýnýn sebebini açýklýyordu,
  baţarmýţlardý, pankreas kanserini
 1179. erkenden saptayabilen bu hayat kurtaran
  testin dađýtýmýna baţlamýţlardý.
 1180. Ve dedi ki, "Aaron'ýn yaptýđý
  ţey iţte bu yüzden çok önemli."
 1181. [Aaron Swartz, Jack Andraka'nýn
  devrimsel kanser testininin önünü nasýl açtý]
 1182. Çünkü, geleceđi göremezsiniz deđil mi?
  Evrenin bu gerçeđi, sadece hýz limitini
 1183. saptayan yetkililerin kullandýđý bir
  gerçek deđil. Evladýnýn pankreas
 1184. kanserinden ölmesini engelleyen ţey de
  ayný yerden gelir. Eriţim olmadýđý zaman,
 1185. senin ihtiyaç duyduđun soruna çözüm
  bulacak kiţi, cevabý asla bulamayabilir.
 1186. o kadav iyi sývýţtýki, ..., uzay gemisine gevi döndüvünde bile...
 1187. -Afferin Aaron! Çok iyiydi.
  -Tam-mam, ţimdi ţarký vakti!