Return to Video

11-11 Hand Tracing

 • 0:00 - 0:04
  Bạn vừa làm việc với Sarah để viết và hiểu vài vòng lặp,
 • 0:04 - 0:08
  và thứ thường xảy ra với bạn là bạn có một vòng lặp rất bí ẩn.
 • 0:08 - 0:12
  Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Đây là code ở trong một chương trình
 • 0:12 - 0:16
  mà bạn sẽ dùng để giải quyết một vấn đề thường thấy, gọi là
 • 0:16 - 0:21
  xác định các số ngược lại trong credit card. Hãy xem đoạn code làm gì.
 • 0:21 - 0:25
  Bạn nên có một mảnh giấy. Và đây là tờ giấy của tôi. Bạn vẽ một cái bảng.
 • 0:25 - 0:29
  Một cột dành cho biến, Ở đây có biến n, biến sum.
 • 0:29 - 0:32
  Bạn nên dùng một cái để đánh dấu, tôi dùng cái paper clip này
 • 0:32 - 0:39
  để đánh dấu xem ta đang ở đâu. Ta set n = 365 và set sum = 0.
 • 0:39 - 0:43
  Ta bắt đầu vào vòng lặp. n>0? Có chứ. Ta bắt đầu vào lệnh này.
 • 0:43 - 0:48
  Ta cần tính n%10. Kết quả là số cuối của n. Nó là 5.
 • 0:48 - 0:54
  Và giờ ta có mộtb iến mới! Ta ghi nhớ nó, ta cho vào số 5. Tiếp tục,
 • 0:54 - 0:57
  sum = sum + digit, n = n/10, đó là phép chia số nguyên, nên ta vứt phần dư đi.
 • 0:57 - 1:04
  Ta di chuyển đến đầu vòng lặp. n > 0?
 • 1:04 - 1:11
  Tính n mod 10, 30%10 = 6, lưu nó trong biến digit. Sum = sum+digit.
 • 1:11 - 1:15
  kết quả là 11. n = n/10, giờ n=3. Quay lại đầu vòng lặp. 3 có lớn hơn 0 không?
 • 1:15 - 1:20
  Có chứ, nên ta vẫn ở trong vòng lặp. Giờ ta cần 3%10.
 • 1:20 - 1:24
  kết quả là 3. thêm vào sum. Chia n cho 10, đó là phép chia số nguyên,
 • 1:24 - 1:29
  nên giờ ta có 0, 0 không còn lớn hơn 0 nữa. Ta thoát khỏi vòng lặp,
 • 1:29 - 1:34
  và tới lệnh này. Và ta in ra cái gì? Bạn in ra 14. Okay,
 • 1:34 - 1:38
  vậy 14 là gì? Ta đã tính tất cả các chữ số của số 365, số 3, số 6,
 • 1:38 - 1:45
  số 5, và ta đã tính tổng của nó. 14 là tổng của các chữ số.
 • 1:45 - 1:49
  Đó là thứ người ta cần để xác nhận một credit card.
 • 1:49 - 1:53
  Bạn sẽ thấy trong bài tiếp theo để xem tính tổng các con số để làm gì.
Title:
11-11 Hand Tracing
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
01:54
TTmagic Nguyen edited Vietnamese subtitles for 11-11 Hand Tracing

Vietnamese subtitles

Revisions