Return to Video

شگفت‌انگیزترین واقعیت : نیل دوگراس تایزن

 • 0:02 - 0:08
  شگفتانگیزترین واقعیتی که میتوانید دربارهی کیهان با ما در میان بگذارید چیست؟
 • 0:08 - 0:12
  شگفتانگیزترین واقعیت
 • 0:12 - 0:15
  آگاهی ما از این نکته است که
 • 0:15 - 0:20
  اتمهای دربرگیرندهی زندگی روی کرهی زمین
 • 0:20 - 0:24
  اتمهای سازندهی بدن ما انسانها
 • 0:24 - 0:31
  سابقهیشان به بوتههای گداختهی آغازینی میرسد که در دل آنها
 • 0:31 - 0:34
  عناصر سبک به عناصر سنگین تبدیل شدند
 • 0:34 - 0:37
  آن هم زیر دما و فشاری شدید.
 • 0:37 - 0:40
  در میان این ستارهها، آنهایی که سنگینی جرمشان بیشتر بود
 • 0:40 - 0:43
  در آخرین لحظههای موجودیتشان بیثبات شدند
 • 0:43 - 0:51
  در هم فرو ریختند، منفجر شدند، و دل و رودهی غنیشدهیشان به کهکشان پاشید
 • 0:51 - 0:56
  دل و روده ای از کربن، نیتروژن، اکسیژن
 • 0:56 - 0:59
  و همهی دیگر مواد اساسی لازم برای پیدایش زندگی.
 • 0:59 - 1:03
  این مواد جزئی از ابرهای گازآمیزی میشوند که
 • 1:03 - 1:09
  در حین انقباض و فروپاشی، نسل جدیدی از سامانههای خورشیدی را بهوجود میآورند
 • 1:09 - 1:16
  یعنی ستارگانی که چندین کره دور آنها میگردند، کرههایی که حالا دیگر موادی برای پیدایش زندگی در آنها پدید آمده
 • 1:16 - 1:19
  بنابراین، من هنگامیکه به آسمان شبانگاهی مینگرم
 • 1:19 - 1:24
  میدانم که آری، ما بخشی از این کیهانیم
 • 1:24 - 1:31
  ما در این کیهانیم... اما از این دو نکته هم مهمتر
 • 1:31 - 1:35
  این است که کیهان در ماست.
 • 1:35 - 1:38
  هنگامیکه به این واقعیت میاندیشم، به آسمان نگاه میکنم...
 • 1:38 - 1:41
  بسا آدمها احساس کوچکی میکنند، زیرا خودشان را کوچک و کیهان را بزرگ میبینند
 • 1:41 - 1:49
  من اما خودم را بزرگ احساس میکنم، زیرا اتمهای وجودم از همان ستارهها میآید.
 • 1:49 - 1:52
  منظورم میزان وصل ماست
 • 1:52 - 1:56
  این چیزیست که همهی ما در زندگی میخواهیم. میخواهیم احساس وصل بودن و انطباق داشتن کنیم
 • 1:56 - 2:01
  احساس کنیم که در آنچه میگذرد مشارکت داریم
 • 2:01 - 2:04
  و در فعالیتها و رویدادها سهیمیم
 • 2:04 - 2:33
  و این دقیقاً همان چیزیست که هستیم، بهیمن همین زنده بودنمان...
Title:
شگفت‌انگیزترین واقعیت : نیل دوگراس تایزن
Description:

دکتر نیل دوگراس تایزن، فیزیکدان ستاره‌شناس، در پاسخ به پرسش خبرنگار مجله‌ی تایمز : «شگفت‌انگیزترین واقعیتی که می‌توانید درباره‌ی کیهان با ما در میان بگذارید چیست؟»... اگر می‌خواهید ویدئوی کامل مصاحبه را ببینید، لطفاً به پیوندهای زیر رجوع کنید.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34

Persian subtitles

Revisions Compare revisions