Return to Video

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve EŞİTSİZLİK - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • 0:09 - 0:15
  Merhaba, Toplumsal Tabakalaşma ve
  Eşitsizlik dersiyle ilgili bu programımızda,
 • 0:15 - 0:19
  Vatandaşlık, Eşitsizlikler ve
  Tabakalaşma üzerinde duracağız.
 • 0:35 - 0:42
  Vatandaşlık ya da diğer adıyla yurttaşlık genel
  olarak bir devlete ait olmakla ilgili haklar
 • 0:42 - 0:48
  ve yükümlülükler getiren birey ve devlet
  arasındaki bir hukuksal bağ olarak tanımlanır.
 • 0:48 - 0:54
  Bu hukuksal bağ, bireyin hem bir topluma
  üyeliğine hem de söz konusu kişinin
 • 0:54 - 0:58
  içinde bulunduğu toplumun siyasal
  kararlarına katılımına işaret eder.
 • 0:58 - 1:02
  Vatandaşlığın kavram ve kurum
  olarak ortaya çıkışının,
 • 1:03 - 1:08
  Antik Yunan’da siyasal yani kamusal alanın ortaya
  çıkışıyla eş zamanlı olduğu kabul edilir.
 • 1:09 - 1:14
  Zaman içindeyse vatandaşlık; Roma’nın civis,
  civitas (sivis/sivitas) kavramlarına göre,
 • 1:14 - 1:20
  düzenlenmiş siyasal bir cemaatin üyesi olmak
  biçiminde daha kesin bir anlam kazanır.
 • 1:20 - 1:26
  Bugünkü bildiğimiz anlamıyla siyasal, ekonomik ve sosyal
  haklara sahip bir vatandaşlık anlayışının gelişmesi
 • 1:26 - 1:36
  ve bu hakların kadın-erkek, yoksul-zengin tüm insanlara açık
  hale gelmesiyse modern ulus devletlerin gelişimiyle gerçekleşir.
 • 1:50 - 1:56
  Bunların ilki, yiyecek ve barınmayı kapsayan refah
  ve temel ihtiyaçlara yönelik ekonomik haklardır.
 • 1:56 - 2:03
  İkincisi hem refah uygulamalarına erişimi hem
  de eğitime erişimi içeren kültürel haklardır.
 • 2:03 - 2:09
  Üçüncüsü ise bireysel özgürlükler gibi
  geleneksel liberal kaygılar alanını
 • 2:09 - 2:14
  ve parlamento gibi siyasi araçlar vasıtasıyla ifade
  hakkını kapsayan siyasal haklardır.
 • 2:27 - 2:29
  meselesi üzerinden ele alınır.
 • 2:30 - 2:33
  Aslında, vatandaşlık, aynı anda
  üç farklı sürece işaret eder:
 • 2:34 - 2:40
  Birincisi, vatandaşlık, hak ve sorumluluklardan
  oluşmuş formel hukuki bir statüdür;
 • 2:40 - 2:48
  ikincisi, içinde bulunulan toplumun geleceğini
  şekillendirecek olan siyasal alana katılıma işaret eder;
 • 2:48 - 2:53
  üçüncüsü ise içinde bulunulan
  topluluğa bir üyelik veya mensubiyet bağıdır.
 • 2:54 - 3:03
  Vatandaşlığın bu birbiriyle ilişkili üç hâli, bir bireyi içinde bulunduğu
  toplumun üyesi yapacak etkinlik tarzlarıyla tanımladığı gibi,
 • 3:03 - 3:09
  aynı zamanda o toplumun üyesi olmayanları
  yani dışarıda bırakılan bireyleri de tanımlar.
 • 3:09 - 3:15
  Antik Yunan’da ortaya çıktığını söylediğimiz
  vatandaşlık bu dönemde eşitlik içermez.
 • 3:15 - 3:19
  Örneğin Atina’da vatandaşlık,
  on sekiz yaşından büyük Atinalı
 • 3:19 - 3:23
  bir baba ve anneden dünyaya
  gelen erkekleri kapsayan bir statüdür.
 • 3:23 - 3:31
  Sonuç olarak, Antik Yunan’da vatandaşlık, kadınları, köleleri
  ve yabancıları dışarıda bırakmakla birlikte,
 • 3:31 - 3:38
  hür ve servet sahibi erkeklerin kamusal yaşama sırası
  geldiğinde yöneten ve yönetilen olarak katılması anlamına gelir.
 • 3:39 - 3:42
  Roma imparatorluğu ile birlikte
  dönüşüme uğrayan vatandaşlık
 • 3:42 - 3:48
  feodalizmle birlikte sönümlenir ve
  tekrar ortaya çıkışında Rönesans etkili olur.
 • 3:48 - 3:54
  Ancak modern vatandaşlığın ortaya
  çıkışında itici güç Fransız Devrimidir.
 • 3:54 - 4:00
  Modern vatandaşlığın kuruluşunda etkili olan
  bireylerin siyasal kimliklerindeki dönüşümlerse;
 • 4:00 - 4:06
  feodal sistem, monarşik sistem, tiranlık,
  ulus ve yurttaşlık sırasıyla gelişir.
 • 4:07 - 4:13
  Bu bağlamda, modern yurttaşlıkta var olan özerklik,
  statüde eşitlik ve yönetime katılım kavramları,
 • 4:13 - 4:21
  teorik açıdan yurttaşlığı, feodal, monarşik ve tiranlıktaki
  sosyo-politik kimlik biçimlerinden farklı kılar.
 • 4:32 - 4:38
  Modern ulus devletlerinde vatandaşlığa baktığımızda,
  modern dönem öncesi yurttaşlık için aranan
 • 4:38 - 4:45
  kan ve toprak ölçütünün modern dönemde bir ulus
  devlete mensubiyet koşuluna dönüştüğünü görürüz.
 • 4:45 - 4:49
  Modern devlet içinde vatandaşlığın
  erdemleri, daha uygar
 • 4:49 - 4:53
  ve çoğulcu demokrasinin bir
  bileşeni ve parçası olarak görülür.
 • 4:53 - 5:01
  Vatandaşlığın merkezinde bireyleri ulus öncesi topluluklarla
  olan bağlarını kopararak kendi tekeline alma yatar.
 • 5:02 - 5:09
  İnsanların, bir devlet etrafında birleştirilmesi ve evrensel
  hakların tanınmasıyla statü farklılıkları ortadan
 • 5:09 - 5:16
  kaldırılması anlamına gelen vatandaşlık, bu dönemde
  ulusun inşa edilmesiyle aynı şey olarak görülür.
 • 5:16 - 5:21
  Yurttaş yetiştirme görevi ve
  ulusun inşasıysa okullara verilir.
 • 5:31 - 5:37
  Marksizim modern anlamdaki vatandaşlık anlayışını
  biçimsel bir eşitlik anlayışına sahip olmakla eleştirir.
 • 5:37 - 5:45
  Buna göre ekonomik anlamda eşit olmayan bireyler
  eşitliği sadece hukuksal ve kültürel anlamda deneyimler.
 • 5:45 - 5:52
  Modern liberal yurttaşlık, herkesi eşit sayan
  soyut ve resmi eşitlik idealiyle gerçekte yaşanan
 • 5:52 - 5:57
  eşitsizliği hem gizler hem de yurttaşlığı
  bu eşitsizlik üzerine inşa eder.
 • 5:58 - 6:02
  Ulus devletin inşa sürecinde
  kadınların vatandaşlığına baktığımızda
 • 6:02 - 6:05
  bu sürece en geç dahil olan
  toplumsal kesim olduğunu görürüz.
 • 6:06 - 6:11
  Bunun nedenleri arasında devletlerin,
  ulusların ve yurttaşların arasında eril bir dilin
 • 6:11 - 6:18
  hakim olması ve feminist çalışmaların yurttaş
  meselesinin kuramsal boyutunu ihmal etmesi yer alır.
 • 6:19 - 6:25
  Kadınların vatandaşlık statüsünü daha
  iyi anlayabilmek için, Liberal ve Cumhuriyetçi
 • 6:25 - 6:29
  perspektiften kadın yurttaşlığının
  nasıl ele alındığına değinmek gerekir.
 • 6:29 - 6:36
  Liberal anlayış, kadınların statüsünü toplumun dışında
  bırakan cinsiyet körü bir vatandaşlık önerir.
 • 6:36 - 6:43
  Kadın ve erkeği aynı olarak ele alan bu bakış
  kadının dezavantajlı koşullarını görmezden gelir.
 • 6:44 - 6:48
  Ayrıca liberal anlayış kamusal
  ve özel alan ayrımını esas alır.
 • 6:48 - 6:54
  Bu ayrıma göre kamusal alan rasyonaliteyi
  özel alan duygusallığı ifade eder.
 • 6:55 - 7:01
  Bu durum ise kamusal alanın erkeğe özel
  alanın kadına ait olduğu sonucunu doğurur.
 • 7:01 - 7:04
  Sonuç olarak, liberal
  gelenekte yurttaş̧;
 • 7:04 - 7:13
  cinsiyetsiz, soyut, toplumsal bağlam dışında, yüksüz yani bağlayıcı
  sorumlulukları olmayan bir birey olarak tanımlanmıştır.
 • 7:13 - 7:20
  Cumhuriyetçi perspektiften kadın yurttaşa bakıldığında
  yine kamusal ve özel alan ayrımının olduğu görülür.
 • 7:26 - 7:31
  Feminist bakış açısına göre, kadınların sosyal,
  siyasî ve medenî haklara sahip olmaları
 • 7:31 - 7:36
  yurttaşlık pratikleri acısından tam
  anlamıyla eşit olmaları için yeterli değildir.
 • 7:36 - 7:41
  Bu nedenle ana
  akım vatandaşlık söylemini eleştirir.
 • 7:41 - 7:45
  Bir diğer vatandaşlık meselesi
  göçmenler, mülteciler
 • 7:45 - 7:47
  ve sığınmacılar
  açısından ele alınır.
 • 7:47 - 7:49
  Modern devletler
  kendi uluslarını
 • 7:49 - 7:53
  vatandaş olarak sayarken
  diğerlerini yabancı olarak görür.
 • 7:53 - 7:59
  Her devlet vatandaşlarla yabancılar arasına
  kavramsal, yasal ve ideolojik bir ayrım koyar.
 • 8:00 - 8:05
  Bu durum göçmenlerin vatandaşlık
  deneyimlerinde farklılıklara neden olabilir.
 • 8:05 - 8:11
  Bazı ülkelerde göçmenlerin vatandaş
  olması çok zorken bazı ülkelerde
 • 8:11 - 8:15
  kültürel asimilasyon karşılığında
  göçmenler vatandaş kabul edilir.
 • 8:15 - 8:22
  İsveç ve Kanada gibi ülkelerdeyse göçmenler
  kendi kültürlerini koruyarak vatandaş olabilirler.
 • 8:22 - 8:25
  Görüldüğü üzere devletler
  göçmen vatandaşlığı
 • 8:25 - 8:29
  için siyasal, sosyal ve kültürel
  düzenlemelere gitmek zorunda kalır.
 • 8:40 - 8:46
  Birleşmiş Milletler mültecilere yasak haklar
  tanımış ve koruma garantisi vermiştir.
 • 8:46 - 8:51
  Sığınmacılar ise uluslararası sınırlar
  içinde koruma arayışında olan
 • 8:51 - 8:55
  ancak mülteci statüleri henüz
  karara bağlanmamış kişilerdir.
 • 8:55 - 8:59
  Sığınmacı konumundakilerin kişisel
  statüleri belirlenmediğinden
 • 8:59 - 9:04
  çoğu ülkede çalışma hakkı ve sosyal
  haklar gibi birçok haktan mahrum kalır.
 • 9:05 - 9:10
  Küreselleşmeyle birlikte farklı vatandaşlık biçimleri
  ve fikirlerinde söz etmek de mümkündür.
 • 9:10 - 9:15
  Avrupa Birliği vatandaşlığı küresel
  vatandaşlığın ilk örneğidir.
 • 9:15 - 9:19
  Bu vatandaşlık ilk kez bir ülkenin
  coğrafi sınırları olmaksızın
 • 9:19 - 9:26
  ve ulus-devlet egemenlik alanı dışında hukuksal bir gövde
  olarak açığa çıkan bir vatandaşlık kategorisidir.
 • 9:26 - 9:30
  Bir diğer vatandaşlık türü olan
  radikal demokratik vatandaşlık,
 • 9:30 - 9:36
  hukuki bir statünün ötesinde ortak
  bir politik kimlik kazanımını ifade eder.
 • 9:36 - 9:41
  Bir diğer kuramsal yaklaşım ise
  farklılaştırılmış vatandaşlık düşüncesidir.
 • 9:41 - 9:48
  Bu teoriye göre, eşitliğin aynılık olarak
  algılandığı evrensel vatandaşlık ideali yerine
 • 9:48 - 9:52
  tüm hakların farklılıkların göz
  önüne alınıp verilmesi gereklidir.
 • 9:52 - 9:58
  Farklılaştırılmış bir vatandaşlık anlayışı,
  toplumun heterojenliğini tanıyan
 • 9:58 - 10:01
  ve daha adil bir uygulama
  olduğunu ileri sürer.
 • 10:01 - 10:05
  Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
  dersiyle ilgili bu programımızda,
 • 10:05 - 10:10
  Vatandaşlık, Eşitsizlikler ve Tabakalaşma
  konusunu ele aldık.
 • 10:10 - 10:12
  Konumuzla ilgili;
 • 10:23 - 10:25
  başlıklarına değindik.
 • 10:26 - 10:30
  Bir başka programda tekrar
  görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Title:
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve EŞİTSİZLİK - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Description:

more » « less
Video Language:
Turkish
Duration:
10:35

Turkish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions