Return to Video

21-47 The Display Method

 • 0:00 - 0:04
  Giờ thì chuyển sang phần thêm display method. Giả sử là
 • 0:04 - 0:08
  để hiển thị một choice question trong định dạng như này. Trước tiên là text của câu hỏi.
 • 0:08 - 0:12
  Tiếp theo là tất cả các lựa chọn. Và ta thêm các số 1, 2, 3, 4 vào trước
 • 0:12 - 0:18
  mỗi lựa chọn để dễ phân biệt hơn.
 • 0:18 - 0:22
  Phần này thì cũng dễ. Ta chỉ việc lặp qua mảng các lựa chọn
 • 0:22 - 0:26
  và in chúng ra, với một con số ở trước. Và vì cái này không có liên quan gì
 • 0:26 - 0:30
  tới việc học về inheritance (kế thừa), tôi sẽ đưa cho bạn đoạn code này.
 • 0:30 - 0:36
  Nó ở đây. Nên ta in ra số của lựa chọn và lựa chọn đó.
 • 0:36 - 0:40
  Trong Java, các lựa chọn được đánh số là 0, 1, 2, 3.
 • 0:40 - 0:43
  Và ta thì muốn là 1, 2, 3, 4, nghĩa là tính bằng
 • 0:43 - 0:49
  i + 1 như trên đây. Phần khó là hiển thị text của câu hỏi.
 • 0:49 - 0:53
  Và, question text thì ở trong Superclass object, và ta không thể
 • 0:53 - 1:00
  lấy nó trực tiếp. Hãy xem Superclass. Đây là question text,
 • 1:00 - 1:05
  ta có method nào để đọc nó không? có đó. Và ta có thể gọi display,
 • 1:05 - 1:10
  và sau đó nó sẽ in ra. Đó là thứ ta cần. Hãy làm thế.
 • 1:10 - 1:15
  Ở đây tôi gọi display, nó sẽ hiển thị text và sau đó tôi có thể hiện thị
 • 1:15 - 1:20
  các lựa chọn này. Oh, có điều gì đó không ổn ở đây,
 • 1:20 - 1:25
  tôi có lỗi StackOverflow Error. Đó là do có một method
 • 1:25 - 1:32
  mà gọi chính nó. Sao lại là chính nó. Xem method đang gọi display,
 • 1:32 - 1:37
  và ở đây nó đang gọi chính nó. Đó là vấn đề, tôi không muốn gọi method của tôi,
 • 1:37 - 1:43
  tôi muốn gọi display method của Question class cơ mà. Nên, vấn đề khó khăn là,
 • 1:43 - 1:48
  có 2 method gọi là display, ở trong Superclass và ở subclass này.
 • 1:48 - 1:51
  Và tên của nó giống nhau. Đó chính là vấn đề luôn xảy ra khi ta override một method.
 • 1:51 - 1:55
  Giờ, có một cấu trúc đặc biệt để gọi Superclass method,
 • 1:55 - 2:01
  và nó như này. Bạn đơn giản ghi là super.display() Tiếp tục và thử nó
 • 2:01 - 2:04
  và sửa lỗi trong display method.
Title:
21-47 The Display Method
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
02:05

Vietnamese subtitles

Revisions