Vietnamese subtitles

← 21-47 The Display Method

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Giờ thì chuyển sang phần thêm display method. Giả sử là
 2. để hiển thị một choice question trong định dạng như này. Trước tiên là text của câu hỏi.
 3. Tiếp theo là tất cả các lựa chọn. Và ta thêm các số 1, 2, 3, 4 vào trước
 4. mỗi lựa chọn để dễ phân biệt hơn.
 5. Phần này thì cũng dễ. Ta chỉ việc lặp qua mảng các lựa chọn
 6. và in chúng ra, với một con số ở trước. Và vì cái này không có liên quan gì
 7. tới việc học về inheritance (kế thừa), tôi sẽ đưa cho bạn đoạn code này.
 8. Nó ở đây. Nên ta in ra số của lựa chọn và lựa chọn đó.
 9. Trong Java, các lựa chọn được đánh số là 0, 1, 2, 3.
 10. Và ta thì muốn là 1, 2, 3, 4, nghĩa là tính bằng
 11. i + 1 như trên đây. Phần khó là hiển thị text của câu hỏi.
 12. Và, question text thì ở trong Superclass object, và ta không thể
 13. lấy nó trực tiếp. Hãy xem Superclass. Đây là question text,
 14. ta có method nào để đọc nó không? có đó. Và ta có thể gọi display,
 15. và sau đó nó sẽ in ra. Đó là thứ ta cần. Hãy làm thế.
 16. Ở đây tôi gọi display, nó sẽ hiển thị text và sau đó tôi có thể hiện thị
 17. các lựa chọn này. Oh, có điều gì đó không ổn ở đây,
 18. tôi có lỗi StackOverflow Error. Đó là do có một method
 19. mà gọi chính nó. Sao lại là chính nó. Xem method đang gọi display,
 20. và ở đây nó đang gọi chính nó. Đó là vấn đề, tôi không muốn gọi method của tôi,
 21. tôi muốn gọi display method của Question class cơ mà. Nên, vấn đề khó khăn là,
 22. có 2 method gọi là display, ở trong Superclass và ở subclass này.
 23. Và tên của nó giống nhau. Đó chính là vấn đề luôn xảy ra khi ta override một method.
 24. Giờ, có một cấu trúc đặc biệt để gọi Superclass method,
 25. và nó như này. Bạn đơn giản ghi là super.display() Tiếp tục và thử nó
 26. và sửa lỗi trong display method.