Persian subtitles

دین ارنیش می‌گوید ژن‌هایتان سرنوشت شما نیستند

دین اُرنیش نتیجۀ پژوهش‌های جدیدی را در میان می‌گذارد که نشان می‌دهد چگونه اتخاذ عادات سالم زندگی، می‌توان فرد را در سطح ژنتیک تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، او می‌گوید، وقتی سالم‌تر زندگی می‌کنید، بهتر تغدیه می‌کنید، ورزش می‌کنید و عشق می‌ورزید؛ به واقع سلول‌های مغزی شما افزایش می‌یابند.

Get Embed Code
55 Languages