Vietnamese subtitles

← 10-18 Introducing SyncAdapters

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. SyncManager CÓ sắp xếp các công việc SyncAdapter của bạn
  2. nhưng nó không phải làm bất kỳ thứ gì mà quá giới hạn.
  3. Không có standard synchronization protocol nào cả.
  4. Và vì nó gắn liền với AccountManager,
  5. nên nó không có gì phải làm với vụ lưu thông tin account.
  6. Tuy nhiên, nó sẽ tự động thử requests lại,
  7. nếu điều kiện mạng có vấn đề.