Vietnamese subtitles

← Average Mileage - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Nhiệm vụ của bạn là viết average method để tính giá trị trung bình
  2. của mức tiết kiệm nhiên liêu. Nó cũng giống như cách tính
  3. giá trị trung bình của diện tích. Hãy copy và paste code này.
  4. Chỉ có 2 chỗ mà tôi cần chỉnh sửa.
  5. Ở đây, thay vì country, nó sẽ là car. Và ở đây, thay vì gọi getArea,
  6. tôi sẽ gọi getFuelEfficiency. Hết rồi, cái này khá nhàm chán,
  7. phải có một cách tốt hơn.