YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Frisian subtitles

← Inicialoj dc - Berlyn sûnder dy

Berlino sen vi estas la lasta kanto el la albumo de inicialoj dc "PROPAGANDA".

Berlino sen vi is the last song on the initials dc album "PROPAGANDA".

www.initialsdc.net

Get Embed Code
32 Languages

Subtitles translated from Esperanto Showing Revision 1 created 09/14/2011 by Douwe Beerda.

 1. Berlyn sûnder dy
 2. Ast dat no earder sein hiest
 3. soe ik miskyn oant it stasjon ta gean
 4. myn jild opnimme, it paad ferjitte
 5. Ast dat no dúdliker sein hiest
 6. soe ik miskyn net as in metronoom reagearje
 7. en soe ik it lûd fan dyn stim foar it earst hearre
 8. Berlyn sûnder dy is in stêd sûnder harmony
 9. in treurich sliepplak fan tal fan minsken
 10. Berlyn sûnder dy lit my sûnder enerzjy
 11. yn it treurige sliepplak fan tal fan minsken
 12. Ast dat no earder sein hiest
 13. soe ik miskyn oant it fleanfjild ta gean
 14. om kaartsjes foar ús beide te keapjen
 15. Ast dat no dúdliker sein hiest
 16. soe ik miskyn sûnder dat fertriet libje
 17. soe ik no dyn stim mei emoasje beharkje
 18. Mar Berlyn sûnder dy is in stêd sûnder harmony
 19. In treurich sliepplak fan tal fan minsken
 20. Berlyn sûnder dy lit my sûnder enerzjy
 21. yn it treurige sliepplak fan tal fan minsken
 22. Foar my it fiersicht fan in treurich sliepplak fan tal fan minsken
 23. In stedsgesicht, wurdt nea de stêd fan myn hertewinsk
 24. Ast dat no earder sein hiest
 25. wie ik miskyn yn dat doarp bleaun
 26. en it is de muoite net om oan te jaan wêrom’t Peter fuortgie ...