Vietnamese subtitles

← 03-05 BatchCache_Observe,_Profile,_Analyze

03-05 BatchCache_Observe,_Profile,_Analyze

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 01/20/2016 by sp8.

 1. Câu trả lời chúng ta tìm kiếm ở đây
  là phương thức computeFibonacci
 2. Xem tôi phát hiện
  ra thế nào
 3. Giờ hãy chạy Traceview trong
  hoạt động này, và cho hiển thị
 4. thông tin cơ bản về phương thức
  bằng cách chạm phím compute Fibonacci
 5. Giao diện Traceview
  sẽ như thế này.
 6. Đây là kết quả có được
  từ Traceview đang chạy.
 7. Giao diện phải thế này.
 8. Hãy chú ý vùng lớn màu hồng này.
 9. Đây là dấu hiệu xấu, cơ bản
  nghĩa là có hoạt động nào đó
 10. chiếm nhiều thời gian CPU
  trong tiểu trình chính.
 11. Nếu xếp lại theo thời gian chạy CPU
  hoặc trỏ chuột ngang qua vùng hồng này.
 12. Bạn thức computeFibonacci
  ra từ hoạt động lưu trữ nội dung cache
 13. chính là quy trình ngốn phần lớn
  tài nguyên CPU.
 14. Đây là chỗ chúng ta phải sửa