Return to Video

03-05 BatchCache_Observe,_Profile,_Analyze

 • 0:00 - 0:04
  Câu trả lời chúng ta tìm kiếm ở đây
  là phương thức computeFibonacci
 • 0:04 - 0:06
  Xem tôi phát hiện
  ra thế nào
 • 0:06 - 0:11
  Giờ hãy chạy Traceview trong
  hoạt động này, và cho hiển thị
 • 0:11 - 0:15
  thông tin cơ bản về phương thức
  bằng cách chạm phím compute Fibonacci
 • 0:15 - 0:17
  Giao diện Traceview
  sẽ như thế này.
 • 0:17 - 0:20
  Đây là kết quả có được
  từ Traceview đang chạy.
 • 0:20 - 0:22
  Giao diện phải thế này.
 • 0:22 - 0:24
  Hãy chú ý vùng lớn màu hồng này.
 • 0:24 - 0:26
  Đây là dấu hiệu xấu, cơ bản
  nghĩa là có hoạt động nào đó
 • 0:26 - 0:30
  chiếm nhiều thời gian CPU
  trong tiểu trình chính.
 • 0:30 - 0:35
  Nếu xếp lại theo thời gian chạy CPU
  hoặc trỏ chuột ngang qua vùng hồng này.
 • 0:35 - 0:39
  Bạn thức computeFibonacci
  ra từ hoạt động lưu trữ nội dung cache
 • 0:39 - 0:42
  chính là quy trình ngốn phần lớn
  tài nguyên CPU.
 • 0:42 - 0:44
  Đây là chỗ chúng ta phải sửa
Title:
03-05 BatchCache_Observe,_Profile,_Analyze
Description:

03-05 BatchCache_Observe,_Profile,_Analyze

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
0:45

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions