Vietnamese subtitles

← 10-20 Finish the SyncAdapter

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ổn rồi, đây là một vấn đề lớn này.
 2. Hoàn thành SynchAdapter. làm nó lấy weather về
 3. và lưu nó trong database.
 4. Thay đổi hàm updateWeather
 5. trong ForecastFragment để bắt đầu việc sync với SyncAdapter.
 6. Có vài gợi ý ở đây. Lấy code từ
 7. on handle intent vào trong SyncAdapter củachúng ta.
 8. onHandleIntent ở trong Sunshine service của chúng ta.
 9. Tin tốt là abstract threaded
 10. SyncAdapter có cung cấp một background thread
 11. để lấy thông tin từ server, cũng như intent service làm.
 12. Ngoài ra, chỉ việc lấy location query
 13. từ utility class.
 14. Sau cùng, ta muốn chạy syncs như này mà không
 15. có sự tham gia của người dùng.
 16. Cuối cùng, làm SyncAdapter chạy khi ta gọi UpdateWeather.