Vietnamese subtitles

← What Does This Method Do - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/14/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Thanks Kai. Có vẻ như lớp picture có vài phương thức nữa.
  2. Trong BlueJ, tôi sẽ tạo một đối tược picture như ta đã làm trước đó. Và tôi sẽ
  3. cho nó bức hình của Jonathan, và đây là bức hình của Jonathan của tôi.
  4. Tôi sẽ translate nó một ít. Translate, và 100. Jonathan không thể chờ để lớn lên.
  5. Có methods nào trong picture class này có thể giúp anh ý không?
  6. Để xem nào. Method nào trong đây có thể làm cho anh ấy lớn lên?
  7. grow method thì sao? Nếu tôi điền vào 50 và 50 sau đó chọn OK, điều gì sẽ xảy ra?
  8. Jonathan sẽ mập thêm 50 pixels và cao hơn 50 pixels? Hay Jonathan sẽ lớn hơn 50%?
  9. Hay Jonathan sẽ tăng 50 pixels ở mỗi chiều? Hay là Jonathan sẽ
  10. già đi 50 tuổi?