Vietnamese subtitles

← 08-28 Delete Old Weather Data - Solution

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Âu cơ, xong.
  2. Hãy xem giải pháp.
  3. Trong sync adapter, ngay sau khi bulk insert,
  4. ta có thể gọi content provider với một lệnh delete,
  5. với ngày theo JulianStartDay là -1.
  6. Đây là một trong những lợi thế của việc dùng Julian days.
  7. Xong.