Return to Video

چگونه تنوع جنسیتی مجموعه‌ها را خلاق‌تر می‌کند؟

 • 0:02 - 0:03
  پانزده سال پیش،
 • 0:03 - 0:08
  فکر میکردم تنوع
  چیزی نیست که نگرانش باشم.
 • 0:08 - 0:12
  چیزی بود که نسل قبل من
  باید برای آن تلاش میکرد.
 • 0:13 - 0:17
  در دانشگاه من نسبت مردان به زنان برابر بود
 • 0:17 - 0:19
  و ما زنان معمولا نمرات بهتری میگرفتیم.
 • 0:19 - 0:23
  حال اینکه هیچ چیز کامل نیست
 • 0:23 - 0:25
  تنوع و تصمیمات رهبری
 • 0:25 - 0:29
  چیزی بود که درطول زمان
  به طور طبیعی اتفاق میافتاد، درسته؟
 • 0:31 - 0:32
  خب نه همیشه.
 • 0:33 - 0:36
  همینطور که پلههای ترقی را
  در سمت مشاور مدیریت
 • 0:36 - 0:38
  در اروپا و ایالات متحده طی میکردم،
 • 0:38 - 0:43
  متوجه میشدم هرچندوقت یکبار
  تنها زن مجموعه بودم
 • 0:43 - 0:46
  و هنوز هم مدیریت همگن است.
 • 0:48 - 0:49
  بیشتر مدیرانی که دیدهام
 • 0:49 - 0:54
  به تنوع به عنوان چیزی که فراتراز
  حقایق سیاسی را برآورده میکند نگاه میکنند
 • 0:54 - 0:57
  یا در بهترین حالت، کار درستی است،
 • 0:58 - 1:00
  اما نه به عنوان اولویت تجاری.
 • 1:00 - 1:03
  آنها دلیل درستی ندارند برای باور اینکه
 • 1:03 - 1:08
  تنوع به رسیدن به اهداف فوری
  و مهم آنها کمک میکند.
 • 1:08 - 1:11
  اهدافی مانند رسیدن به ارقام،
  تحویل محصولات جدید،
 • 1:11 - 1:13
  اهدافی واقعی که با آن سنجیده میشوند.
 • 1:14 - 1:18
  تجربه شخصی من در کار با مجموعه های متنوع
 • 1:18 - 1:22
  نشان داده است که با اینکه آنها
  در ابتدا به تلاش بیشتری نیاز دارند،
 • 1:22 - 1:25
  پیشنهادهای تازهتر
  وخلاقانهتری را ایجاد میکنند.
 • 1:26 - 1:28
  من میخواستم بدانم
 • 1:28 - 1:32
  آیا سازمانهای مختلط، خلاقتر هستند
 • 1:32 - 1:36
  و تنوع میتواند
  بیشتر نیازها را برآورده کند؟
 • 1:36 - 1:39
  آیا میتواند یک امتیاز رقابتی باشد؟
 • 1:40 - 1:45
  برای پاسخ به این سوالها، ما تحقیقی
  با همکاری دانشگاه صنعتی مونیخ انجام دادیم.
 • 1:45 - 1:51
  ما ۱۷۱ شرکت در آلمان، اتریش
  و سوئیس را بررسی کردیم،
 • 1:51 - 1:54
  و تا الان ما تحقیقمان را
 • 1:54 - 1:56
  تا ۱٫۶۰۰ شرکت
 • 1:56 - 1:59
  در پنج کشور دیگر گسترش دادیم.
 • 2:00 - 2:03
  ما اساساً دومورد را از آنها پرسیدیم:
 • 2:03 - 2:06
  چقدر خلاق هستند و چقدر مختلط هستند.
 • 2:07 - 2:08
  برای بررسی اولین مورد،
 • 2:08 - 2:11
  از آنها درباره مسیر خلاقیتشان پرسیدیم.
 • 2:12 - 2:15
  مسیر خلاقیت، اشتراک مسیرهایی است که
 • 2:15 - 2:18
  از محصولات و خدمات جدید
  در سه سال اخیر ساختهاند.
 • 2:18 - 2:21
  یعنی ما از آنها نپرسیدیم
  چند ایده خلاقانه دارند
 • 2:21 - 2:24
  بلکه پرسیدیم که آیا این ایدهها
  به محصولات و خدماتی که
 • 2:25 - 2:28
  امروز و آینده شرکت را
  واقعاً موفق میکند منجر شده است.
 • 2:30 - 2:34
  برای بررسی تنوع جنسیتی
  ما به شش عامل مختلف توجه کردیم:
 • 2:34 - 2:38
  کشور مبدا، سن و جنس، در مقایسه با دیگران.
 • 2:39 - 2:42
  وقتی برای پرسیدن سوالها آماده میشدیم،
 • 2:42 - 2:45
  با گروهم درباره اینکه
 • 2:45 - 2:48
  انتظار چه نتیجهای را داریم بحث کردیم.
 • 2:50 - 2:52
  صادقانه بگویم، خوشبین نبودیم.
 • 2:53 - 2:57
  مرددترین فرد گروه فکر میکرد
  یا یک احتمال واقعی را میدید
 • 2:57 - 2:59
  که هیچ چیز بدست نمیآوریم.
 • 3:00 - 3:03
  بیشتر اعضای گروه محتاط بودند
 • 3:03 - 3:07
  بنابراین ما همگی بر احتمالات باقی ماندیم.
 • 3:07 - 3:09
  یعنی احتمالا چند ارتباط
 • 3:09 - 3:11
  میان خلاقیت و نوآوری پیدا خواهیم کرد
 • 3:11 - 3:13
  اما نه از میان هیئت مدیره --
 • 3:13 - 3:16
  ترجیحاً فقط اگر ضوابط معین برآورده شود،
 • 3:16 - 3:20
  برای مثال سبک مدیریت، سبک مدیریت آزاد
 • 3:20 - 3:24
  که به افراد اجازه میدهد تا
  آزادانه و امن صحبت و همکاری کنند.
 • 3:26 - 3:28
  دوماه بعد، اطلاعات رسیدند
 • 3:30 - 3:34
  و نتایج بیشتر اعضایی که
  شک داشتند را قانع کرد.
 • 3:35 - 3:36
  جواب یک بله قاطعانه بود
 • 3:36 - 3:38
  بدون هیچ اما و اگری.
 • 3:39 - 3:41
  اطلاعات نمونههای ما نشان داد که
 • 3:41 - 3:45
  بیشتر شرکتهای مختلط، خلاقتر هستند، تمام.
 • 3:47 - 3:52
  حالا یک سوال بیطرفانه وجود دارد.
  این سوال همانند بحث مرغ و تخم مرغ است،
 • 3:52 - 3:56
  یعنی آیا شرکتها بخاطر اینکه مختلط هستند
 • 3:56 - 3:58
  خلاقتر هستند
 • 3:58 - 4:00
  یا برعکس؟
 • 4:00 - 4:01
  کدام یک؟
 • 4:01 - 4:05
  حالا ما نمیدانیم چقدر همبستگی
  در مقابل سبب وجود دارد،
 • 4:06 - 4:09
  اما چیزی که میدانیم این است که
 • 4:09 - 4:12
  در نمونه ما شرکتهایی که مختلط هستند
 • 4:12 - 4:14
  خلاقتر هستند،
 • 4:14 - 4:16
  و همچنین شرکتهای خلاقتر،
 • 4:16 - 4:18
  مدیریت مختلط دارند.
 • 4:18 - 4:21
  بنابراین منصفانه است که
  فرض کنیم هر دو صورت درست است.
 • 4:21 - 4:25
  تنوع جنسیتی به خلاقیت منجر میشود
  و خلاقیت به تنوع جنسیتی منجر میشود.
 • 4:27 - 4:30
  وقتی ما نتایج را منتشر کردیم،
 • 4:30 - 4:35
  از واکنش رسانهها شگفت زده شدیم.
 • 4:35 - 4:38
  تمام توجهها به ما بود.
 • 4:38 - 4:40
  از واکنشهای واقعیتر شروع شد،
 • 4:40 - 4:44
  مانند «سهم بالاتر زنان،
  خلاقیت را بالا می برد»
 • 4:44 - 4:48
  تا واکنشهای کمی احساساتیتر.
 • 4:48 - 4:50
  (خنده)
 • 4:50 - 4:51
  همانطور که میبینید،
 • 4:51 - 4:54
  "زنان خانهنشین میلیاردها میارزند"
 • 4:54 - 4:56
  و عنوان مورد علاقه من،
 • 4:56 - 4:59
  " زنان خانهدار خلاقیت را میکشند."
 • 4:59 - 5:02
  خب همچین چیزی به عنوان
  تبلیغ وجود ندارد، درسته؟
 • 5:02 - 5:04
  (خنده)
 • 5:04 - 5:06
  در پس این اخبار،
 • 5:06 - 5:10
  تماسهایی از طرف
  مدیران عالی رتبه دریافت کردیم
 • 5:10 - 5:12
  که میخواستند بیشتر
  در مورد این موضوع بدانند؛
 • 5:12 - 5:15
  مخصوصا درباره -- دیدید گفتم! --
  درباره تنوع جنسیتی.
 • 5:16 - 5:20
  من میخواهم این بحث را
  با پرسیدن این سوال آغاز کنم،
 • 5:20 - 5:24
  "خب، حالا شما درباره موقعیت
  سازمان خودتان چه فکری میکنید؟"
 • 5:24 - 5:27
  و عکسالعمل رایج به آن این است،
 • 5:27 - 5:31
  "خب ما به آن نقطه نرسیدیم
  ولی آنقدر هم وضعیت بدی نداریم."
 • 5:31 - 5:33
  یک مدیر برای مثال به من گفت،
 • 5:33 - 5:35
  "اوه ما آنقدر بد نیستیم.
 • 5:35 - 5:38
  یک عضو در مجموعه ما هست که زنه."
 • 5:38 - 5:39
  (خنده)
 • 5:39 - 5:40
  و شما میخندید --
 • 5:40 - 5:43
  (تشویق)
 • 5:47 - 5:50
  شما به آن میخندید اما آن مدیر
  با تاکید به آن افتخار میکرد.
 • 5:50 - 5:51
  چون در آلمان،
 • 5:52 - 5:54
  اگر در شرکت شما
 • 5:55 - 5:57
  یک عضو هیئت مدیره زن داشته باشید،
 • 5:57 - 6:00
  شما جزو آن ۳۰ شرکت
 • 6:00 - 6:03
  از لیست ۱۰۰ شرکت بزرگ دولتی هستید.
 • 6:03 - 6:08
  ۷۰ شرکت دیگر همگی
  هیئت مدیرهای کاملاً مردانه دارند،
 • 6:08 - 6:12
  و حتی یکی از این صد شرکت بزرگ دولتی
 • 6:12 - 6:16
  تا به حال یک مدیرعامل زن نداشته است.
 • 6:17 - 6:19
  یک دید بسیار مهم وجود دارد.
 • 6:20 - 6:24
  آن اندک هیئت مدیرههای زنانه هم
 • 6:24 - 6:26
  تاثیری ندارند.
 • 6:26 - 6:30
  دادههای ما نشان میدهند که برای اینکه
  تنوع جنسیتی بر خلاقیت تاثیر داشته باشد
 • 6:31 - 6:35
  باید نسبت مدیران زن بیشتر از ۲۰ درصد باشد.
 • 6:35 - 6:37
  بیایید به اعداد نگاهی بیندازیم.
 • 6:39 - 6:42
  همانطور که میبینید،
  ما نمونه را به سه گروه تقسیم کردیم
 • 6:42 - 6:45
  و نتایج بسیار درخشانی بدست آوردیم.
 • 6:45 - 6:50
  تنها در مجموعههایی که
  بیست درصد از مدیران زن هستند،
 • 6:50 - 6:54
  پیشرفت قابل ملاحظهای در مسیر خلاقیت
 • 6:55 - 6:57
  به قلههای ترقی میتوان دید.
 • 6:57 - 7:01
  بنابراین تجربه و دادهها به ما نشان میدهد
  که به تودهای از افراد نیاز داریم
 • 7:02 - 7:03
  تا به سمت شرکتهایی مانند
 • 7:03 - 7:06
  علی بابا، جی.پی. مورگان یا اپل برویم
 • 7:06 - 7:10
  که امروز به این به این درجه رسیدهاند.
 • 7:12 - 7:15
  واکنش دیگری که نسبتا زیاد
  دریافت میکردم این بود،
 • 7:17 - 7:19
  "خب این به مرور زمان حل میشود."
 • 7:20 - 7:23
  و من کاملاً با این نظر همدردی میکردم
 • 7:23 - 7:25
  چون من هم زمانی اینطور فکر میکردم.
 • 7:27 - 7:30
  بیایید نگاهی به اعداد بیندازیم
 • 7:30 - 7:32
  با مثال آلمان شروع کنیم.
 • 7:32 - 7:34
  بگذارید اول خبر خوب را به شما بدهم.
 • 7:34 - 7:37
  تعداد زنانی که تحصیلات دانشگاهی دارند
 • 7:37 - 7:41
  و حداقل ۱۰ سال تجربه حرفهای دارند
 • 7:41 - 7:44
  به طور قابل قبولی در
  بیست سال گذشته افزایش یافته است.
 • 7:44 - 7:48
  یعنی حوضی که مدیران خانم
  از آن ماهی میگیرند
 • 7:48 - 7:50
  در طول زمان گستردهتر شده است
 • 7:50 - 7:52
  و این فوقالعاده است.
 • 7:52 - 7:53
  حال بر اساس نظریه سابق من،
 • 7:55 - 7:56
  سهم زنان از مدیریت
 • 7:56 - 7:59
  به طور همزمان بیشتر یا
  کمتر شده است، درست است؟
 • 8:00 - 8:03
  بیایید به چیزی که در واقعیت
  اتفاق افتاده نگاهی بیندازیم.
 • 8:03 - 8:05
  حتی نزدیک هم نیستند.
 • 8:07 - 8:11
  یعنی من کاملا اشتباه کردم
 • 8:11 - 8:13
  و یعنی نسل من،
 • 8:13 - 8:15
  نسل شما،
 • 8:16 - 8:19
  تحصیلکردهترین نسل زن تاریخ،
 • 8:21 - 8:22
  ما هنوز موفق نشدیم.
 • 8:22 - 8:26
  ما در رسیدن به مدیریت
  به تعداد قابل توجه شکست خوردهایم.
 • 8:26 - 8:29
  تحصیلات به مدیریت منجر نمیشود.
 • 8:31 - 8:34
  خبر دردناکی برای من بود
 • 8:34 - 8:36
  و باعث شد من بفهمم
 • 8:36 - 8:38
  اگر میخواهیم این شرایط را تغییر بدهیم
 • 8:38 - 8:41
  باید دست به کار شویم و باید بهتر عمل کنیم.
 • 8:42 - 8:45
  حالا چه کنیم؟
 • 8:45 - 8:49
  رسیدن به اینکه بیست درصد زنان
  در مدیریت باشند
 • 8:49 - 8:51
  برای خیلیها کاری دشوار است
 • 8:51 - 8:54
  که به طور منطقی سابقه خوبی
  به جا میگذارد.
 • 8:55 - 8:56
  اما قابل اجراست
 • 8:56 - 9:00
  و شرکتهای زیادی هستند که
  دارند به این سمت میروند
 • 9:00 - 9:01
  و موفق هم هستند.
 • 9:01 - 9:05
  به عنوان مثال SAP که
  یک شرکت نرم افزار است،
 • 9:05 - 9:09
  در سال ۲۰۱۱، ۱۹ درصد
  از مدیران آن زن بودند
 • 9:09 - 9:11
  و تا حالا حتی بهتر هم شدهاند.
 • 9:11 - 9:14
  آنها کارهایی را که شما
  در هر زمینه دیگری از تجارت
 • 9:14 - 9:16
  که میخواهید پیشرفت کنید انجام میدهند.
 • 9:16 - 9:19
  آنها برای خود هدفهای
  قابل اندازه گیری تعیین میکنند.
 • 9:19 - 9:24
  آنها هدف رسیدن به ۲۵ درصد
  در سال ۲۰۱۷ تعیین کردهاند
 • 9:24 - 9:26
  که اخیراً به آن دست یافتهاند.
 • 9:27 - 9:31
  اهداف باعث میشوند خلاقتر به رشد مدیران
 • 9:31 - 9:33
  و استخدام نیروی تازه فکر کنند.
 • 9:33 - 9:37
  آنها اکنون حتی هدف قرار دادن ۳۰ درصد زنان
  در مدیریت را تا سال ۲۰۲۲ تعیین کرده اند.
 • 9:38 - 9:41
  پس تجربه نشان داده است که این کار عملی است
 • 9:41 - 9:43
  و در پایان روز،
 • 9:43 - 9:47
  این مسئله به دو تصمیمی ختم میشود که
 • 9:47 - 9:50
  بیشتر ما هر روز در هر سازمان میگیریم:
 • 9:52 - 9:55
  چه کسی را استخدام کنیم
  و به چه کسی ترفیع بدهیم.
 • 9:56 - 9:59
  حالا، هیچ چیز در برابر برنامهها،
 • 9:59 - 10:01
  شبکهها، تربیت و آموزش زنان نیست.
 • 10:01 - 10:02
  همه چیز خوب است.
 • 10:03 - 10:05
  اما این دو تصمیم است که
 • 10:05 - 10:09
  در پایان روز قوی ترین اخطارها را
 • 10:09 - 10:11
  به هر سازمانی میفرستد.
 • 10:13 - 10:16
  من هیچ وقت برای مدافع
  متنوع بودن تصمیمی نگرفتهام.
 • 10:16 - 10:18
  من یک مشاور کسب و کار هستم.
 • 10:19 - 10:24
  اما هدف امروز من، تغییر چهره مدیریت است
 • 10:24 - 10:25
  تا متنوعتر شود
 • 10:26 - 10:29
  و نه برای اینکه مدیران جعبه را بررسی کنند
 • 10:29 - 10:32
  و احساس کنند با چیزی مطابقت دارند
 • 10:32 - 10:34
  یا از لحاظ سیاسی قابل قبول هستند.
 • 10:34 - 10:36
  اما چون درک میکنند،
 • 10:36 - 10:39
  درک میکنند که تنوع سازمان آنها را
 • 10:39 - 10:41
  خلاقتر و بهتر میکند.
 • 10:42 - 10:46
  و با قبول تنوع، با قبول استعدادهای متنوع،
 • 10:46 - 10:48
  ما فرصتهای درستی
  برای همه به وجود میآوریم.
 • 10:49 - 10:50
  ممنونم. خیلی ممنونم.
 • 10:50 - 10:53
  (تشویق)
Title:
چگونه تنوع جنسیتی مجموعه‌ها را خلاق‌تر می‌کند؟
Speaker:
روسیو لورنزو
Description:

آیا شرکت‌های مختلط واقعا خلاق‌تر هستند؟ روسیو لورنزو و تیمش ۱۷۱ شرکت را بررسی کردند تا این را بفهمند -- و جواب یک بله قاطعانه بود. در یک گفتگو که به شما کمک می‌کند تا یک شرکت بهتر و قدرتمندتر تشکیل بدهید. لورنزو داده‌ها را بررسی می‌کند و این مسئله را روشن می‌کند که چطور شرکت شما می‌تواند تولید بهتر را آغاز کند و با قبول تنوع به عنوان یک مزیت رقابتی، خلاق‌تر شود.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:05

Persian subtitles

Revisions