Return to Video

چگونه سر و صدای انسان برزیستگاه‌های اقیانوس تاثیر می گذارد

 • 0:01 - 0:06
  در ١٩٥٦، مستندی از ژاک کوستو
 • 0:06 - 0:09
  برندهی جایزههای نخل طلا و اسکار شد.
 • 0:09 - 0:12
  این فیلم "Le Monde Du Silence"
  اسم گذاری شد
 • 0:12 - 0:14
  یا «جهان خاموش».
 • 0:14 - 0:20
  فرضیهی عنوان فیلم این بود که
  دنیای زیر آب، یک جهان صامت بود.
 • 0:20 - 0:23
  ٦٠ سال بعد از آن، امروز ما میدانیم،
 • 0:23 - 0:26
  که دنیای زیر آب هرچیزی هست،
  بجز دنیای صامت.
 • 0:27 - 0:30
  هرچند آن صداها از بالای آب
  غیرقابل شنیدن هستند
 • 0:30 - 0:33
  با توجه به اینکه کجا هستید
  و در چه زمانی از سال هستید،
 • 0:33 - 0:39
  صدای فراگیر زیر آب میتواند
  پر سر و صداتر از هر جنگلی باشد.
 • 0:40 - 0:45
  بی مهرگانی مثل میگو، ماهی،
  و پستانداران دریایی
 • 0:45 - 0:46
  همه صدا تولید میکنند.
 • 0:46 - 0:49
  آن ها از صدا برای بررسی زیستگاهشان
 • 0:49 - 0:52
  برای حفظ ارتباط با همدیگر
 • 0:52 - 0:53
  برای مسیریابی
 • 0:53 - 0:55
  برای شناسایی شکارچیان و شکار
  استفاده میکنند.
 • 0:56 - 1:01
  آنها همچنین با شنیدن صدا برای درک
  آنچه در محیطشان هست استفاده میکنند.
 • 1:01 - 1:04
  به طور مثال، قطب شمال را در نظر بگیرید.
 • 1:04 - 1:07
  به عنوان یک مکان وسیع و
  غیرقابل زندگی شناخته میشود.
 • 1:07 - 1:10
  بعضی مواقع به عنوان یک بیابان
  شرح داده میشود،
 • 1:10 - 1:13
  چرا که خیلی سرد و خیلی دور از دسترس است
 • 1:13 - 1:15
  و برای سال های متمادی
  پوشیده از یخ بوده است.
 • 1:15 - 1:17
  اما بر خلاف این اوصاف
 • 1:17 - 1:21
  هیچ کجا روی زمین را مانند
  قطب شمال ترجیح نمیدهم.
 • 1:21 - 1:25
  به خصوص زمانی که روزها طولانی
  و بهار آغاز میشود.
 • 1:25 - 1:30
  برای من، قطب شمال این گسستگی رو
  مجسم میکند که
 • 1:30 - 1:35
  بین آنچه در سطح زمین میبینیم
  و آنچه در زیر آب اتفاق میافتد.
 • 1:36 - 1:41
  شما میتوانید از بالا به یخ نگاه کنید
  تماما سفید و آبی و سرد
 • 1:42 - 1:43
  و هیچ چیزی نبینید.
 • 1:44 - 1:46
  اما اگر بتوانید زیرآب بشنوید،
 • 1:46 - 1:50
  صداهایی خواهید شنید
  که در ابتدا شگفت زده خواهید شد
 • 1:50 - 1:52
  و سپس لذت خواهید برد.
 • 1:52 - 1:56
  و زمانی که چشمانتان تا کیلومترها
  چیزی بجز یخ نمیبیند،
 • 1:56 - 2:01
  گوشهایتان به شما می گوید جایی در آن اطراف
  نهنگ های قطبی و سفید،
 • 2:01 - 2:04
  گرازهای دریایی و فک های ریش دار وجود دارد.
 • 2:05 - 2:07
  یخها هم صدا تولید میکنند.
 • 2:07 - 2:10
  یخ ها جیغ میکشدند و ترک میخورند
  و میترکند و ناله میکنند.
 • 2:10 - 2:15
  چون به دلیل تغییرات دما، جریانات و بادها
  بهم برخورد میکنند و ساییده میشوند.
 • 2:16 - 2:20
  و زیر دریای صددرصد یخ زده
  در زمستانِ مرده
 • 2:21 - 2:23
  نهنگهای قطبی آواز میخوانند.
 • 2:24 - 2:26
  و شما هیچ وقت انتظارش را ندارید،
 • 2:26 - 2:28
  چون ما انسانها
 • 2:28 - 2:31
  تمایل داریم حیوانات به شدت بصری باشیم.
 • 2:31 - 2:34
  برای اکثریت ما، البته نه همه،
 • 2:35 - 2:37
  حس بینایی ما وسیلهای برای
  جهت یابی در جهان ما است.
 • 2:38 - 2:40
  برای پستاندارانی که زیرآب زندگی میکنند،
 • 2:40 - 2:44
  جایی که سیگنال های شیمیایی
  و جابجایی نور ضعیف عمل میکنند،
 • 2:44 - 2:48
  صدا حسی است که با آن میبینند.
 • 2:48 - 2:51
  و صدا خیلی خوب در زیرآب منتقل میشود،
 • 2:51 - 2:53
  خیلی بهتر از هوا،
 • 2:53 - 2:56
  بنابراین سیگنال ها از فواصل
  خیلی دور شنیده میشود.
 • 2:56 - 2:59
  در قطب شمال،
  این موضوع به طور خاص اهمیت دارد.
 • 2:59 - 3:03
  چون نه تنها پستانداران دریایی قطب شمال
  باید صدای یکدیگر را بشنوند،
 • 3:03 - 3:06
  بلکه آنها باید
  سیگنالهای محیط را بشنوند.
 • 3:06 - 3:10
  این ممکن است نشان دهد توده یخی بزرگی
  پیش رو است یا آب آزاد.
 • 3:11 - 3:14
  به یاد داشته باشید، اگرچه آنها
  بیشتر زندگیشان را زیرآب سپری میکنند،
 • 3:14 - 3:16
  بهرحال پستاندار هستند،
 • 3:16 - 3:18
  بنابراین باید برای تنفس به سطح آب بیایند.
 • 3:18 - 3:22
  پس احتمالا آنها به صدای یخ های نازک
  یا قسمتهای بدون یخ گوش میدهند،
 • 3:22 - 3:25
  یا به پژواک صدای یخهای نزدیک گوش میدهند.
 • 3:27 - 3:32
  پستانداران دریایی قطبی، در منظر صوتی
  زیرآبی غنی و متنوعی زندگی میکنند.
 • 3:33 - 3:34
  در فصل بهار،
 • 3:34 - 3:36
  میتواند صدایی ناهنجار باشد.
 • 3:37 - 3:41
  (صدای پستانداران دریایی)
 • 3:53 - 3:56
  اما وقتی یخ عمیقی بسته شود،
 • 3:56 - 4:00
  و خبری از جابجاییهای زیاد دمایی
  و تغییرات جریانات نباشد،
 • 4:00 - 4:04
  سطح زیرآب قطب شمال یکی از کمترین
  سطوح سر و صدای محیطی را
 • 4:04 - 4:06
  در اقیانوسهای جهان دارد.
 • 4:06 - 4:07
  که اینک در حال تغییر است.
 • 4:07 - 4:11
  در درجه اول به دلیل
  کاهش یخهای فصلی دریایی است،
 • 4:12 - 4:15
  که اثر مستقیم انتشار گازهای گلخانهای
  توسط انسان است.
 • 4:16 - 4:19
  ما در واقع با تغییرات آب و هوایی،
 • 4:19 - 4:23
  آزمایش تماما کنترل نشدهای را
  روی سیارهمان انجام میدهیم.
 • 4:24 - 4:26
  در طول سی سال گذشته،
 • 4:26 - 4:30
  مناطقی از قطب شمال در معرض
  کاهش یخهای فصلی
 • 4:30 - 4:34
  از شش هفته تا چهار ماه قرار داشته است.
 • 4:35 - 4:39
  این کاهش در یخهای دریایی،
  گاهی اوقات به افزایش در
 • 4:39 - 4:41
  فصل آبهای آزاد ربط داده میشود.
 • 4:41 - 4:45
  این زمانی از سال است که
  قطب شمال قابل کشتیرانی است.
 • 4:46 - 4:48
  و نه تنها گستره یخ تغییر میکند،
 • 4:49 - 4:53
  بلکه عمر و ضخامت یخ نیز تغییر میکند.
 • 4:53 - 4:55
  حالا، شما ممکن است شنیده باشید
 • 4:55 - 4:58
  که کاهش در یخهای فصلی
  باعث از بین رفتن محیط زندگی
 • 4:58 - 5:00
  برای حیواناتی که به یخ وابسته هستند
  میشود،
 • 5:00 - 5:04
  مانند فوکهای یخی، یا گرازهای دریایی،
  یا خرسهای قطبی.
 • 5:05 - 5:10
  کاهش در یخهای دریایی همچنین باعث
  افزایش فرسایش در دهکدههای ساحلی
 • 5:10 - 5:13
  و در دسترس بودن شکار برای پرندگان
  و پستانداران دریایی را تغییر میدهد.
 • 5:14 - 5:17
  تغییرات آب و هوایی و کاهش یخهای دریایی
 • 5:17 - 5:22
  صداهای فراگیر زیرآب در
  قطب شمال را دگرگون میکند.
 • 5:23 - 5:25
  منظور من از صداهای فراگیر چیست؟
 • 5:26 - 5:29
  کسانی از ما که در اقیانوسها
  به اصوات گوش میکنند
 • 5:29 - 5:31
  از ابزاری به نام هیدروفون استفاده میکنند.
 • 5:31 - 5:33
  که همان میکروفونهای زیرآبی هستند.
 • 5:33 - 5:35
  و ما سرو صداهای محیطی را ضبط میکنیم --
 • 5:35 - 5:37
  سرو صداهای اطراف ما.
 • 5:37 - 5:40
  و صدای فراگیر اجزای متفاوت
  این پهنه صدایی را
 • 5:40 - 5:42
  توصیف میکند.
 • 5:43 - 5:45
  چیزی که ما از هیدروفونهای خود میشنویم
 • 5:45 - 5:49
  صدای کاملا واقعی تغییرات آب و هواست.
 • 5:50 - 5:52
  ما این تغییرات را از سه جبهه می شنویم:
 • 5:53 - 5:55
  از هوا،
 • 5:55 - 5:56
  از آب،
 • 5:56 - 5:57
  و از زمین.
 • 5:58 - 6:01
  اول: هوا.
 • 6:02 - 6:05
  باد روی آب موج ایجاد میکند.
 • 6:05 - 6:06
  این امواج ایجاد حباب میکنند.
 • 6:06 - 6:08
  حبابها میترکند.
 • 6:08 - 6:09
  و زمانی که این اتفاق میافتد،
 • 6:09 - 6:11
  صدایی تولید میکنند.
 • 6:11 - 6:14
  و این صدا شبیه صدای هیس
  یا یک صدای ایستا در پس زمینه است.
 • 6:15 - 6:18
  در قطب شمال، زمانی که پوشیده از یخ است،
 • 6:18 - 6:22
  اکثریت صداهای ناشی از باد
  وارد ستون آب نمیشود،
 • 6:22 - 6:27
  چون یخ به عنوان یک حائل
  بین اتمسفر و آب عمل میکند.
 • 6:27 - 6:28
  این یکی از دلایلی است که
 • 6:28 - 6:32
  قطب شمال میتواند سطح خیلی کمی از
  سر و صداهای محیطی داشته باشد.
 • 6:33 - 6:35
  ولی با کاهش یخهای فصلی،
 • 6:35 - 6:40
  نه تنها قطب شمال به روی این
  سر و صداهای امواج باز است،
 • 6:40 - 6:44
  بلکه تعداد طوفانها و شدت طوفانها
  در قطب شمال
 • 6:44 - 6:45
  در حال افزایش است.
 • 6:46 - 6:50
  تمام این افزایش سطح سر و صدا
  در اقیانوسی است که سابقا ساکت بوده.
 • 6:51 - 6:53
  دوم: آب.
 • 6:54 - 6:56
  با یخهای فصلی کمتر،
 • 6:56 - 6:59
  گونههای نیمه قطبی به سمت
  شمال حرکت میکنند،
 • 6:59 - 7:04
  و از مزایای زیستگاه جدید که به وسیله
  آب آزاد ایجاد شده است، استفاده میکنند.
 • 7:05 - 7:08
  حالا، والهای قطب شمال، مثل این نهنگ قطبی،
 • 7:08 - 7:09
  هیچ باله پشتی ندارند،
 • 7:09 - 7:14
  چون آنها برای زندگی و شنا در
  آبهای پوشیده از یخ رشد کردهاند.
 • 7:14 - 7:18
  و نداشتن چیزی که پشت شما چسبیده باشد
  چندان مساعد برای
 • 7:18 - 7:19
  مهاجرت کردن بین یخها نیست،
 • 7:19 - 7:23
  و در حقیقت، ممکن است
  حیوانات را از یخ بیرون بکشد.
 • 7:24 - 7:26
  اما حالا، هرکجا که ما گوش کردیم،
 • 7:27 - 7:30
  صدای نهنگهای بالهدار و نهنگهای گوژپشت
 • 7:30 - 7:31
  و نهنگهای قاتل را میشنویم.
 • 7:31 - 7:33
  خیلی جلوتر از شمال،
 • 7:33 - 7:35
  و خیلی عقبتر از فصلی که باید،
 • 7:36 - 7:37
  در واقع، ما
 • 7:37 - 7:41
  صدای حمله به قطب شمال را،
  توسط گونههای نیمه قطبی می شنویم.
 • 7:42 - 7:44
  و نمیدانیم به چه معنایی است.
 • 7:44 - 7:49
  آیا جنگی بر سر غذا در
  بین حیوانات قطبی و نیمه قطبی است؟
 • 7:49 - 7:54
  ممکن است این گونه های نیمه قطبی انگلها و
  بیماریهای جدیدی به قطب شمال بیاورند؟
 • 7:55 - 7:58
  و صداهای جدیدی که آنها تولید میکنند،
 • 7:58 - 8:00
  و به صدای فراگیر زیرآب اضافه میکنند،
  چگونه است؟
 • 8:01 - 8:03
  و سوم: زمین.
 • 8:03 - 8:05
  و از زمین...
 • 8:05 - 8:06
  منظورم مردم است.
 • 8:07 - 8:10
  پهنه آبی بیشتر به معنی استفاده بیشتر
  انسان از قطب شمال است.
 • 8:11 - 8:13
  دقیقا همین تابستان گذشته،
 • 8:13 - 8:17
  یک کشتی عظیم کروز، راهش را
  از وسط گذرگاه شمال غربی،
 • 8:17 - 8:20
  از مسیر اسطورهای بین
  اروپا و اقیانوس آرام، انتخاب کرد.
 • 8:21 - 8:28
  کاهش در یخ های دریایی به انسان ها اجازه
  می دهد قطب شمال را بیشتر تصرف کنند.
 • 8:28 - 8:33
  اجازه می دهد اکتشافات و استخراج نفت و گاز،
  افزایش پیدا کند،
 • 8:33 - 8:35
  پتانسیل کشتیرانی تجاری،
 • 8:35 - 8:37
  درست مانند گردشگری افزایش یابد.
 • 8:38 - 8:43
  و حالا میدانیم که صدای این کشتیها سطوح
  هورمونهای استرس را در والها بالا میبرد،
 • 8:43 - 8:45
  و میتواند رفتار تغذیهای را مختل کند.
 • 8:46 - 8:51
  تفنگهای بادی، که تولید صدای زیاد میکنند،
  صداهای مهیب با بسامد کم
 • 8:51 - 8:54
  هر ١٠ تا ٢٠ ثانیه،
 • 8:54 - 8:57
  شنا و رفتار صوتی وال ها را تغییر می دهد.
 • 8:58 - 9:03
  و تمام این منابع صوتی، فضای آکوستیکی که
 • 9:03 - 9:06
  در آن پستانداران دریایی گفتگو میکند،
  را کاهش میدهد.
 • 9:07 - 9:11
  حالا، پستانداران دریایی قطب شمال
  به سر و صدای زیاد در زمانهای
 • 9:11 - 9:13
  مشخصی از سال، عادت کرده اند.
 • 9:13 - 9:17
  اما این موضوع عمدتا از حیوانات دیگر
  یا از یخهای دریا است،
 • 9:17 - 9:20
  و اینها صداهایی هستند که
  با آنها رشد کردهاند،
 • 9:20 - 9:23
  و اینها صداهایی هستند که
  برای بقای حتمی آنها حیاتی است.
 • 9:23 - 9:27
  این صداها جدید، بلند و
  بیگانه هستند.
 • 9:27 - 9:32
  آنها محیط زیست را به روشهایی
  که ما فکر میکنیم میدانیم،
 • 9:32 - 9:35
  و همچنین نمیدانیم، تحت تاثیر
  قرار میدهند.
 • 9:37 - 9:42
  به یاد داشته باشید، صدا مهمترین حس برای
  این پستانداران است.
 • 9:42 - 9:46
  و نه تنها زیستگاه فیزیکی قطب شمال
  بلکه زیستگاه آکوستیک نیز،
 • 9:46 - 9:49
  در حال تغییرات سریع است،
 • 9:49 - 9:53
  مثل این است که ما این حیوانات را از
  ییلاقات آرام جدا کردهایم،
 • 9:53 - 9:56
  و آنها در یک شهر بزرگ در
  ساعت شلوغی انداختهایم.
 • 9:57 - 9:58
  و آنها نمیتوانند فرار کنند.
 • 10:00 - 10:02
  خب، حالا جه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
 • 10:03 - 10:05
  ما میتوانیم سرعت باد را کاهش دهیم
 • 10:05 - 10:09
  یا حیوانات نیمه قطبی را از
  شمال دور نگه داریم.
 • 10:09 - 10:11
  یا اینکه میتوانیم بر راه حلهای موضعی،
 • 10:11 - 10:14
  با هدف کاهش صداهای مولد
  انسانها در زیرآب، کار کنیم.
 • 10:15 - 10:18
  یکی از این راه حلها
  کاهش سرعت کشتی هایی است که
 • 10:18 - 10:20
  از قطب شمال عبور میکنند.
 • 10:20 - 10:23
  چون کشتی با سرعت کمتر، کشتی ساکتتری است.
 • 10:24 - 10:28
  ما میتوانیم دسترسی در فصل ها و مناطقی که
 • 10:28 - 10:32
  برای جفت گیری و تغذیه و مهاجرت مهم هستند،
  را محدود کنیم.
 • 10:32 - 10:36
  میتوانیم در ساکت کردن کشتیها
  هوشمندانهتر عمل کنیم
 • 10:36 - 10:39
  و راههای بهتری برای اکتشاف
  در زیر اقیانوسها پیدا کنیم.
 • 10:40 - 10:42
  و خبر خوب اینکه،
 • 10:42 - 10:44
  افرادی هستند که در حال حاضر
  روی این موضوع کار میکنند.
 • 10:46 - 10:48
  اما در نهایت،
 • 10:48 - 10:51
  ما انسانها باید کار سخت وارونه کردن
 • 10:51 - 10:55
  یا حداقل کاهش سرعت تغییرات اتمسفری مرتبط
 • 10:55 - 10:57
  با فعالیت انسانها، را انجام دهیم.
 • 10:57 - 11:02
  بنابراین، اجازه بدهید برگردیم به ایده
  دنیای زیرآب خاموش.
 • 11:03 - 11:05
  این تماما ممکن است
 • 11:05 - 11:08
  که خیلی از والهایی که
  امروز در قطب شمال شنا میکنند،
 • 11:08 - 11:11
  به خصوص گونه های دارای عمر طولانی
  مانند نهنگ قطبی
 • 11:11 - 11:15
  که اسکیموهای شمال کانادا میگویند:
  میتواند دو برابر انسان عمر کند ---
 • 11:15 - 11:19
  ممکن است این وال ها در ١٩٥٦ زنده بودند،
 • 11:19 - 11:21
  وقتی ژاک کوستو فیلمش را ساخت.
 • 11:22 - 11:24
  و در نگاه به گذشته،
 • 11:24 - 11:28
  با در نظر گرفتن تمام سر و صدایی که
  ما امروزه در اقیانوسها تولید می کنیم،
 • 11:29 - 11:32
  شاید آن در واقع «جهان خاموش» بوده باشد.
 • 11:33 - 11:34
  متشکرم.
 • 11:34 - 11:37
  (تشویق حضار)
Title:
چگونه سر و صدای انسان برزیستگاه‌های اقیانوس تاثیر می گذارد
Speaker:
کیت استافورد
Description:

کیت استافورد، اقیانوس‌شناس، ما را به عمق غنی اقیانوس قطب شمال می‌برد، جایی که یخ‌ها ناله می‌کنند، نهنگ‌ها برای برقراری ارتباط در فواصل وسیع آواز می‌خوانند - و تغییرات اقلیمی و سر و صدای انسانی، محیط را به شیوه‌ای که قادر به درک آن نیستیم، تغییر می‌دهد. بیشتر بدانید درباره اینکه چرا این صدای فراگیر زیرآبی مهم است و آنچه ممکن است برای محافظت از آن انجام شود.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:51

Persian subtitles

Revisions