Vietnamese subtitles

← 02-39 Parse Out the Max Temp

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/16/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Đây là giải pháp, ta nhìn vào list array.
  2. Mỗi element trong list đại diện cho 1 ngày dự báo.
  3. Cho day index để ta tìm temperature node và sau đó là
  4. max temperature, Và code của bạn sẽ trông giống thế này.
  5. Ta biến JSON string thành một JSON object.
  6. Sau đó ta tìm trong list array. Trong đó ta tìm đến
  7. ngày mà ta quan tâm. Sau đó ta tìm temp node.
  8. Và sau đó tìm max temperature.