Vietnamese subtitles

← 10-17 Boolean

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 08/24/2015 by Thanh Pham.

 1. Bạn đã làm việc rất nhiều với and và or rồi
  và các biểu thức đang trở nên
 2. phức tạp. Sự phức tạp này đã thu hút
  sự quan tâm của các
 3. nhà toán học, như là thím trông có vẻ nghiêm khắc này :v
  Ông ý tên là George Boole
 4. Và ông chỉ ra những quy tắc để làm việc
  với các điều kiện những cái mà chỉ có thể là đúng hoặc sai
 5. Và kể từ đó, nó được gọi là Boolean logic
  Tại sao chúng ta phải quan tâm?
 6. Ta muốn chương trình dễ đọc hơn
  Và vì thế, khi ta có một điều kiện vừa dài
 7. vừa phức tạp, như là cái này,
  chúng ta có thể muốn để nó trong một
 8. method riêng biệt. Chúng ta hãy xem cái test này là cái gì.
  Cái này là test cho cả phần trắng
 9. của lá cờ, bạn thấy có một hình vuông
  màu xanh ở giữa. Và test này sẽ giúp bạn
 10. kiểm tra các pixel ở giữa. Nên nếu ta có
  một phương thức có thể kiểm tra cái đó
 11. Ta có thể nói, nếu x và y ở giữa, thì
  chúng ta muốn màu xanh, còn lại là màu trắng
 12. Dễ đọc hơn nhiều rồi. Chúng ta hãy cùng viết
  phương thức. Nó đây, isInMiddle,
 13. lấy tọa độ x và y. Và đây,
  bạn có chính xác cái điều kiện
 14. mà chúng ta có lúc nãy. Và ta chỉ cần
  tính toán và return nó. Chỉ còn một
 15. vấn đề. Chúng ta phải xác định kiểu trả về
  của method này. Và nó sẽ trả về
 16. cái gì đây? Nó là đúng hoặc sai.
  Trong java, kiểu mà có
 17. 2 giá trị, đúng và sai, được gọi là boolean
  để vinh danh anh bạn của chúng ta

 18. George. Vì thế khi bạn có một method
  mà có thể return một điều kiện
 19. là true hoặc false, thì bạn khai báo nó
  là Boolean method. Như thế bạn có thể dùng
 20. method đó trong một câu lệnh if khi
  bạn dùng các operator quan hệ
 21. Bạn sẽ muốn làm như thế.
  Mỗi khi một điều kiện trở nên
 22. phức tạp, bạn muốn đặt nó vào trong
  method của nó. Bạn có thể cũng
 23. khai báo các biến với kiểu Boolean.
  Hãy để tôi cho bạn một ví dụ nhanh
 24. Tôi đã viết lại isInMiddle method để
  dùng 2 biến Boolean
 25. Thử xem nào. Biến đầu tiên, xInMiddle
  kiểm tra xem x có nằm giữa 1/3
 26. và 2/3 chiều ngang. Nó đúng nếu điều kiện này hoàn thành
 27. Sai nếu nó không hoàn thành. Và tương tự. Biến này, yInMiddle,
 28. nó sẽ là true khi điều kiện này hoàn thành
  và false nếu không hoàn thành. Tại sao
 29. Tôi muốn làm cái này? Vì mỗi điều kiện đó
  đều rất phức tạp và đủ để
 30. cho vào các biến, nó làm cho code
  dễ đọc hơn. Bây giờ
 31. ở đây, tôi nói nếu cả 2 điều kiện này hoàn thành
  thì điểm sẽ ở
 32. giữa, vì thế tôi return and của 2 cái này
  Nói chúng, bạn dùng biến Boolean
 33. Nếu bạn muốn nhớ một giá trị đúng hoặc sai,
  vì thế bạn có thể sử dụng nó
 34. sau này, Sarah có một ví dụ cho bạn,
  trong một hoàn cảnh khác