Slovak subtitles

← Odhalením krutých tajomstiev kapitalizmu nájdeme novú cestu

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 15 created 09/25/2020 by Zuzana Šplhová.

 1. Som kapitalista.
 2. Po tridsaťročných skúsenostiach
  s kapitalistickým systémom
 3. a založení
  takmer troch desiatok spoločností
 4. s trhovou hodnotou
  v rozmedzí desiatok miliárd dolárov
 5. nepatrím medzi jedno percento
  najlepšie zarábajúcich,
 6. ale medzi jednu stotinu percenta.
 7. Keďže bohatstvo kapitalistov ako ja
  nikdy nebolo väčšie,
 8. prišiel som medzi vás,
  aby som sa podelil o naše tajomstvo.
 9. Otázka znie, ako sme to dokázali?
 10. Ako si dokážeme každým rokom
 11. odkrojiť stále väčší kus z ekonomiky?
 12. Sú bohatí múdrejší
  než pred tridsiatimi rokmi?
 13. Pracujeme tvrdšie ako kedysi?
 14. Sme vyšší a krajší?
 15. Bohužiaľ, nič z toho nie je pravda.

 16. Zdroj nášho úspechu sa dá zredukovať
  na jedno slovo –
 17. ekonómia.
 18. Teraz vám prezradím to kruté tajomstvo.
 19. V minulosti ekonómovia pracovali
  vo verejnom záujme,
 20. no v súčasnej ére neoliberalizmu
 21. pracujú len pre veľké spoločnosti
  a miliardárov.
 22. A to je čoraz viac problematickejšie.
 23. Môžeme prijať legislatívu,
 24. ktorej úlohou
  bude viac daňovo zaťažiť bohatých,
 25. regulovať vplyvné spoločnosti
  alebo zabezpečiť nárast miezd.
 26. V minulosti k tomu už došlo.
 27. No ekonómovia zastávajúci neoliberalizmus
 28. by nás varovali,
  že takáto legislatíva by bola chybou.
 29. Podľa nich zvyšovanie daní
  brzdí hospodársky rast,
 30. všetky formy štátnej regulácie
  sú neefektívne
 31. a zvyšovanie miezd vedie k znižovaniu
  počtu pracovných miest.
 32. Dôsledkom takejto argumentácie je fakt,
 33. že za posledných tridsať rokov
  len v samotných Spojených štátoch
 34. je jedno percento najlepšie zarábajúcich
  o 21 biliónov dolárov bohatších,
 35. zatiaľ čo spodných 50 percent
  je o 900 miliárd chudobnejších.
 36. Tento model prehlbovania nerovnosti
  sa do veľkej miery opakuje po celom svete.
 37. A napriek tomu, že rodiny strednej triedy
  bojujú o prežitie z platov,
 38. ktoré sa za posledných
  takmer 40 rokov nezmenili,
 39. neoliberálni ekonómovia naďalej tvrdia,
  že jediné rozumné vysporiadanie sa
 40. s bolestivými dôsledkami
  úsporných opatrení a globalizácie
 41. spočíva v ďalších úsporných opatreniach
  a ešte väčšej globalizácií.
 42. Čo má teda spoločnosť spraviť?

 43. Mne je úplne jasné, čo musíme urobiť.
 44. Potrebujeme nový model ekonómie.
 45. Ekonómia sa dlho považovala
  za nevýraznú vedu.
 46. Mali sme na to dobrý dôvod,
 47. lebo hoci sa v súčasnosti často vyučuje,
  nie je to vôbec veda.
 48. A to aj napriek jej pôsobivému
  matematickému aparátu.
 49. Čoraz viac akademikov a odborníkov z praxe
  dospelo k záveru,
 50. že nesprávnosť neoliberálnej
  ekonomickej teórie je až nebezpečná.
 51. Súčasná, stále naliehavejšia kríza
  zväčšujúcej sa nerovnosti
 52. a rastúca politická nestabilita
  sú priamym dôsledkom
 53. aplikovania zlej ekonomickej teórie
  za posledné desaťročia.
 54. Teraz už vieme, že ekonómia,
  ktorá mi umožnila zbohatnúť,
 55. je nielen nesprávna, ale aj spiatočnícka.
 56. Dospeli sme k záveru,
 57. že hospodársky rast
  nevytvára kapitál, ale ľudia.
 58. Prospechu spoločnosti
  nepomáha sledovanie vlastných záujmov,
 59. ale vzájomná pomoc.
 60. Spolupráca, nie konkurencia,
  vedie k jej prosperite.
 61. Teraz vieme, že nespravodlivá
  a elitárska ekonomická teória
 62. stojí v ceste
  efektívnej spolupráci medzi ľuďmi
 63. potrebnej na prosperovanie
  modernej spoločnosti.
 64. Čo sme teda spravili zle?

 65. Ukazuje sa, že je až bolestne zrejmé,
 66. že základné tézy tvoriace kostru
  neoliberálnej ekonomickej teórie
 67. sú objektívne nesprávne.
 68. V dnešnej prednáške vám najprv
  bližšie predstavím nesprávne tézy,
 69. potom opíšem,
  ktoré zdroje podľa vedeckej obce
 70. vedú k prosperite spoločnosti.
 71. Prvá téza neoliberálnej ekonómie

 72. vníma trh ako efektívny
  rovnovážny systém.
 73. Teda nárast jednej premennej,
  napríklad miezd,
 74. vedie k poklesu druhej premennej,
  napríklad pracovných miest.
 75. Keď sme v Seattli, mojom bydlisku,
  zaviedli v roku 2014
 76. prvú minimálnu hodinovú mzdu v USA
  v hodnote 15 dolárov,
 77. vnímali to neoliberáli ako ohrozenie
  ich vzácneho rovnovážneho systému.
 78. Varovali pred nárastom ceny práce,
  ktorý spôsobí,
 79. že firmy o ňu budú mať stále menší záujem.
 80. Tisíce nízkopríjmových zamestnancov
  príde o prácu.
 81. Zatvoria sa reštaurácie.
 82. No...
 83. nestalo sa tak.
 84. Miera nezamestnanosti výrazne klesla.
 85. Gastrobiznis v Seattli začal prekvitať.
 86. Prečo?
 87. Pretože žiaden rovnovážny systém
  neexistuje.
 88. Pretože zvyšovanie miezd
  neničí pracovné miesta, vytvára ich.
 89. Pretože, napríklad,
 90. povinnosťou majiteľov reštaurácií platiť
  svojim zamestnancom toľko,
 91. aby si aj oni mohli dovoliť jesť
  v reštauráciach,
 92. sa gastrobiznis nezmenšuje.
 93. Práve naopak, rastie.
 94. (potlesk)

 95. Ďakujem.

 96. Druhá téza tvrdí,

 97. že cena tovarov a služieb
  sa vždy rovná ich hodnote.
 98. To znamená, že dôvod,
  prečo vy zarobíte 50 000 dolárov ročne
 99. a ja 50 miliónov dolárov ročne,
 100. spočíva v tom, že hodnota mojej práce
  je tisíckrát vyššia.
 101. Určite pre vás nebude prekvapujúce,
 102. že táto téza hrá do karát
  výkonným riaditeľom,
 103. ktorí si sami vyplácajú
  50 miliónov dolárov ročne,
 104. no svojim zamestnancom platia
  mzdy na hranici chudoby.
 105. Prosím, verte mi ako niekomu,
  kto riadil desiatky podnikov –
 106. je to nezmysel.
 107. Mzdy pracovníkov
  nereflektujú hodnotu ich práce.
 108. Reflektujú ich schopnosť vyjednávať.
 109. Klesajúci podiel miezd na HDP
 110. nie je výsledok
  klesajúcej produktivity ich práce,
 111. ale rastúcej moci ich zamestnávateľov.
 112. A...
 113. (potlesk)

 114. Tým, že neoliberálna
  ekonomická teória zastiera

 115. túto obrovskú nerovnováhu
  medzi kapitálom a prácou,
 116. stáva sa v skutočnosti
  ochranným štítom bohatých.
 117. Tretia a zďaleka najškodlivejšia téza
  je založená na modeli správania,

 118. ktorý ľudí vníma ako „homo economicus“.
 119. Čo v podstate znamená,
  že sme všetci úplne sebeckí,
 120. dokonale racionálni a neprestajne
  robíme všetko vo svoj prospech.
 121. Položte si otázku, či vám dáva zmysel,
 122. že dôvod všetkých vašich dobrých skutkov
 123. by mal byť čo najväčší úžitok?
 124. Je možné, že keď vojak skočí na granát
  na obranu svojich spolubojovníkov,
 125. ide mu len a len o seba?
 126. Dôvod, prečo si myslíte,
  že to nedáva zmysel
 127. a protirečí morálnej intuícií,
 128. je ten, že to tak je.
 129. Potvrdzujú to aj najnovšie výskumy.
 130. Tento model správania
 131. však stojí v centre chladnej a krutej
  neoliberálnej ekonómie.
 132. Je morálne neprípustný,
 133. ako aj vedecky nesprávny.
 134. Ak bez uváženia akceptujeme
 135. prirodzenosť ľudskej sebeckosti,
 136. tak pri pohľade na nespochybniteľnú
  prosperitu vo svete
 137. dôjdeme k logickému záveru,
 138. že podľa definície musí platiť:
 139. milióny sebeckých skutkov
 140. zázračne vedú k prosperite
  a spoločenskému dobru.
 141. Ak sa ľudia snažia využiť všetko
  vo svoj prospech,
 142. potom musí mať prosperita
  zdroj v našej sebeckosti.
 143. Z tejto teórie logicky vyplýva,
 144. že chamtivosť je dobrá
 145. a vzrastajúca nerovnosť efektívna.
 146. Jediným účelom podnikania
 147. je obohatenie akcionárov.
 148. V opačnom prípade dochádza
  k spomaleniu hospodárskeho rastu
 149. a celkovému poškodeniu ekonomiky.
 150. Tento chválospev sebectva
 151. tvorí ideologický základ
  neoliberálnej ekonómie –
 152. spôsobu myslenia, ktorý viedol
  k ekonomickým opatreniam
 153. umožňujúcim mne a mojim bohatým kamošom
  patriacim do top jedného percenta,
 154. užívať si všetky výhody
  ekonomického rastu
 155. za posledných 40 rokov.
 156. Ale ak namiesto toho

 157. akceptujeme výsledky
  najnovších empirických výskumov,
 158. teda reálnej vedy, z ktorej vyplýva,
 159. že ľudia dokážu efektívne spolupracovať,
 160. vzájomne si pomáhať
 161. a intuitívne morálne konať,
 162. prídeme k logickému záveru,
 163. že zdrojom prosperity nie je sebeckosť,
  ale spolupráca,
 164. že hnacou ekonomickou silou ľudstva
  nie sú vlastné záujmy,
 165. ale vrodená schopnosť ľudí
  vzájomne si pomáhať.
 166. Základným pilierom
  nového modelu ekonómie

 167. sú naše životné skúsenosti,
  ktoré nám umožňujú zdokonaliť sa.
 168. Tento prístup k ekonómii je na rozdiel
  od predchádzajúceho
 169. založený na pravde a morálnosti.
 170. Chcem však zdôrazniť,
  že tento nový model ekonómie

 171. som nevymyslel sám.
 172. Na tvorbe a zdokonaľovaní
  jeho teoretických základov a modelov
 173. pracujú univerzity po celom svete.
 174. Ich východiskom je nový kvalitný
  výskum v oblasti ekonómie,
 175. teórie komplexnosti, evolučnej teórie,
 176. psychológie, antropológie
  a iných disciplín.
 177. Napriek tomu, že nový model ekonómie
  nie je opísaný v žiadnej knihe
 178. a nemá dokonca ani ustálený názov,
 179. môžeme podľa neho zjednodušene
  popísať zdroj prosperity nasledovne:
 180. trhový kapitalizmus je evolučný systém,

 181. ktorý definuje zdroj prosperity
  prostredníctvom priamej úmernosti
 182. medzi rastom inovácií a dopytu.
 183. Inovácie sa zameriavajú na riešenie
  ľudských problémov.
 184. Dopyt na trhu dohliada
  na výber užitočných inovácií.
 185. Čím viac problémov vyriešime,
  tým viac prosperujeme.
 186. S nárastom prosperity však priamo súvisí
 187. aj vzrastajúca komplexnosť
  našich problémov a ich riešení.
 188. Táto narastajúca technická komplexnosť
 189. si vyžaduje stále vyššiu úroveň
  sociálnej a hospodárskej spolupráce
 190. na výrobu
  stále špecializovanejších produktov,
 191. ktoré definujú obraz modernej doby.
 192. Áno, neoliberálna ekonómia
  sa nemýli, keď tvrdí,

 193. že hospodárska súťaž zohráva
  kľúčovú úlohu pri fungovaní trhu.
 194. Na druhej strane však prehliada fakt,
  že ide o konkurenčný boj
 195. skupín vyznačujúcich sa
  vysokou mierou spolupráce.
 196. Ide teda o boj medzi firmami,
  sieťami firiem a štátmi.
 197. Každý úspešný podnikateľ vie,
 198. že vybudovanie tímu
  s fungujúcou spoluprácou
 199. využitím potenciálu každého člena
 200. vedie takmer vždy k lepším výsledkom
  ako práca skupiny sebeckých hlupákov.
 201. Ako sa teda otočíme neoliberalizmu chrbtom

 202. a vybudujeme udržateľnejšiu,
  prosperujúcejšiu
 203. a spravodlivejšiu spoločnosť?
 204. Nový model ekonómie navrhuje
  len päť pravidiel.
 205. Po prvé, vyspelé ekonomiky
  nie sú džungle, ale záhrady.

 206. Čo znamená, že podobne ako záhrady
  aj trhy si vyžadujú starostlivosť.
 207. Trh je najlepšou sociálnou inštitúciou
  na riešenie ľudských problémov.
 208. Keď ho neregulujú sociálne normy
  a demokraticky prijatá legislatíva,
 209. je skôr zdrojom problémov ako riešení.
 210. Medzi typické príklady patria
  klimatická zmena
 211. a veľká finančná kríza v roku 2008.
 212. Druhé pravidlo považuje

 213. za zdroj hospodárskeho rastu inklúziu.
 214. Neoliberálny názor, ktorý tvrdí,
 215. že inklúzia je luxus,
  ktorý si pri absencií ekonomického rastu
 216. nemôžeme dovoliť,
  je nesprávny a spiatočnícky.
 217. Ekonomiku tvoria ľudia.
 218. Čím viac ľudí
  sa na nej rôznymi spôsobmi spolupodieľa,
 219. tým väčší je hospodársky rast
  trhových ekonomík.
 220. Tretie pravidlo

 221. poukazuje na to, že cieľom spoločnosti
  nie je len obohatiť akcionárov.
 222. Najväčšou podvodnou myšlienkou
  súčasného hospodárstva
 223. je neoliberálna predstava,
  že jediným cieľom spoločnosti
 224. a jedinou zodpovednosťou
  vedúcich pracovníkov
 225. je obohatiť seba a akcionárov.
 226. Nový model ekonómie musí
  a môže trvať na tom,
 227. že cieľom spoločnosti je zlepšiť
  životné podmienky
 228. všetkých zainteresovaných strán,
 229. či už zákazníkov, zamestnancov,
  komunít alebo akcionárov.
 230. Štvrté pravidlo:

 231. chamtivosť nie je dobrá vlastnosť.
 232. Nenásytnosť z vás nespraví kapitalistu,
 233. ale sociopata.
 234. (smiech)

 235. (potlesk)

 236. Keďže je naše hospodárstvo
  tak závislé od spolupráce,

 237. je sociopatia rovnako zlá
  pre spoločnosť, ako aj pre podnikanie.
 238. Po piate,

 239. na rozdiel od fyzikálnych zákonov,
 240. zákony ekonómie sú voliteľné.
 241. Neoliberálna ekonomická teória
 242. bola stále prezentovaná
  ako nemenný zákon prírody.
 243. No v skutočnosti ide o sociálne normy
  a vykonštruované naratívy
 244. založené na pseudovede.
 245. Naša túžba po spravodlivejšom,
 246. prosperujúcejšom
  a udržateľnejšom hospodárstve,
 247. dobre fungujúcej demokracii
  a občianskej spoločnosti,
 248. sa nezaobíde bez nového modelu ekonómie.
 249. Dobrou správou však je,

 250. že to, či bude meniť naše životy,
 251. závisí len od nášho rozhodnutia.
 252. Ďakujem.

 253. (potlesk)

 254. Nick, som si istá,
  že túto otázku dostávaš často.

 255. Ak nie si spokojný
  s hospodárskym systémom,
 256. prečo nerozdáš všetky peniaze
  a nepripojíš sa
 257. k zvyšným 99 percentám?
 258. No, áno aj nie.

 259. Stretávam sa s tým často.
 260. Často sa stretávam s výčitkou,
  že ak mi záleží na daniach a mzdách,
 261. prečo teda neplatím viac.
 262. Mohol by som to tak spraviť.
 263. Problémom však je,
  že takto sa toho veľa nezmení.
 264. Objavil som však spôsob,
  ktorý funguje oveľa, oveľa lepšie.
 265. Ok.

 266. Použijem svoje peniaze na tvorbu
  naratívov a prijímanie zákonov,

 267. ktoré od bohatých budú vyžadovať
  platenie daní
 268. a lepšie ohodnotenie zamestnancov.
 269. (potlesk)

 270. Napríklad naša 15-dolárová
  minimálna mzda

 271. ovplyvnila 30 miliónov zamestnancov.
 272. - To funguje lepšie.
  - Skvelé.
 273. Ak by si zmenil názor,
  nájdeme záujemcov o tvoje peniaze.

 274. - Ďakujem.
  - Veľmi pekne ďakujeme.