Vietnamese subtitles

← 05-46 Find the Coordinates of the Endpoint

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/18/2015 by Thanh Pham.

 1. Hãy tưởng tượng là bạn đã thêm biến
  instance cho x và y. Bạn sẽ biết
 2. vị trí để vẽ vòng tròn khi bạn thêm một
  người bạn. Và vòng tròn đó đánh dấu
 3. một endpoint (điểm nút) cuối đường thẳng
  Nhưng còn những endpoint khác thì sao?
 4. Làm thế nào bạn có thể lấy nó? Dùng biến
  instance x và y. Dùng friend parameter.
 5. Dùng xCoord và yCoord. Lấy giá trị x và y
  từ friend parameter
 6. Hoặc thêm các tham số và addFriend method
  để lấy endpoint
 7. thứ 2 của đường thẳng