Return to Video

07-75 How Many Columns Can We Fit?

 • 0:00 - 0:03
  Chúng ta muốn tìm ra có bao nhiêu cột
  trong mỗi hàng,
 • 0:03 - 0:05
  và mảnh đất rộng 1900m.
 • 0:05 - 0:08
  Nhưng có vẻ như nó còn phụ thuộc vào việc
  ta cắt chỗ này ở đâu nữa.
 • 0:08 - 0:11
  Một số hàng sẽ có chiều dài khác những
  cái còn lại.
 • 0:11 - 0:13
  Tôi đã làm một số phép toán cho bạn đây.
 • 0:13 - 0:18
  Vòng tròn đầu tiên ở hàng thứ 2 cách cạnh
  trái 400m.
 • 0:18 - 0:20
  Hãy đặt tên cho 2 loại hàng này nhé.
 • 0:20 - 0:25
  Hàng thứ nhất và thứ 3 là hãng lẻ, hàng
  thứ 2 và 4 là hàng chẵn.
 • 0:25 - 0:30
  Có bao nhiêu cột trong mỗi hàng lẻ?
  Và bao nhiêu trong mỗi hàng chẵn?
Title:
07-75 How Many Columns Can We Fit?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:30

Vietnamese subtitles

Revisions