Vietnamese subtitles

← 07-10 Travel Times - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Okay.
 2. mô phỏng bằng tay
  cho bài toán này.
 3. Ba dòng đầu tiên chúng tôi
  chỉ khai báo ba biến và
 4. khởi tạo giá trị ban đầu cho chúng,
 5. Okay, vậy nên
  nó sẽ
  giống như thế này.
 6. Và đây là cái được hiển thị,
 7. Chúng ta hãy cùng xem các
  giá trị của
  day1, day2
 8. day 3 được thể hiện
  trong chương trình.
 9. Day 1 là 15.
 10. Day 2 là 22 và
  day 3 là 18.
 11. Bây giờ, có thể có một chút ngớ ngấn khi
  tôi ra khỏi chỗ này để chuyển sang đây và
 12. bắt đầu theo dõi các biến này, nhưng
 13. khi các chương trình trở nên phức tạp
  và các loại biến thay đổi và biến đổi
 14. trong chương trình, thì việc theo dõi
  những sự biến đổi đó là rất quan trọng.
 15. Dù sao, chía khóa bên trong
 16. của vấn đề này là bạn phải
  thực hiện cả cộng và chia ở đây.
 17. Bây giờ, nếu bạn nhớ về thứ tự thực hiện
  phép tính mà Katherine đã nói,
 18. thì chia luôn
  luôn thực hiện trước cộng.
 19. Có nghĩa là điều đầu tiên xảy ra
  là phép chia ở đây.
 20. Vì vậy, lấy 18 chia cho 3,
  được 6.
 21. Và tiếp tục ta lấy 15 cộng 22 cộng 6
  và kết quả là 43.
 22. Vì vậy, nó sẽ in ra kết quả là 43.
 23. Vậy,
  liệu kết quả này có đúng không?
 24. Vâng, những gì chúng ta đang cố gắng
  để làm là tìm giá trị trung bình.
 25. Việc tìm giá trị trung bình
  bao gồm cộng tất cả vào nhau
 26. sau đó chia cho tổng số bạn có.
 27. Nhưng chúng ta đã thực hiện
  việc cộng thêm vào quá sớm,
 28. Chúng ta thực hiện trước khi
  chúng ta thêm 3 số này.
 29. Thật ra, nó phải là 15
  cộng 12 cộng 18 rồi chia cho ba.
 30. Cho nên 43 không phải
  là câu trả lời đúng.
 31. Và để làm code này thực hiện đúng,
 32. bạn phải vây 3 biến
  này với dấu ngoặc đơn.
 33. Then, you'll add 15 plus 22 plus 18.
  Vậy thì bạn sẽ thêm 15 với 22 với 18.
 34. Và rồi chia nó thành 3 và
  câu trả lời chính xác là 18.3.