Turkish subtitles

← 07-10 Travel Times - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Tamam. Hemen baþlýyorum el
 2. simülasyonuna.
 3. Bu ilk üç satýrda üç
  deðiþkeni açýklýyoruz ve
 4. baþlangýç deðerlerine ayarlýyoruz.
 5. Tamam böyle gözükecek.
 6. Burada, bu aritmetiði
  göster diyeceðim.
 7. Þimdi bakalým, programýn bu
  aþamasýnda 1.,2., ve 3. günde deðerlere
 8. bakalým.
 9. 1. gün, 15.
 10. 2.gün, 22 ve 3. gün ise 18.
 11. Biraz aptalca gelebilir ama
  burada kenara kayýp deðiþkenleri
 12. izlemeye baþladým.
 13. Program daha karmaþýk ve
  deðiþik hâle geldiði için
 14. yapýlanlarý izlemek önemli.
 15. Neyse, asýl sorun,
 16. toplama ve bölmeyi
  yapýyor olmanýz.
 17. Katherine'nin iþlem srasý hakkýnda
  konuþtuðunu hatýrlayacaksýnýz,
 18. bölme her zaman
  toplamadan önce gelir.
 19. Yani ilk önce bölme yapýlacaktýr.
 20. Yani, 18'i 3'e
  böldüðümüzde 6 olacaktýr.
 21. Sonra 15 artý
  22 artý 6, 43 eder.
 22. Yani 43 yazacak.
 23. Doðru mu?
 24. Þimdi ortalamayý
  bulmaya çalýþacaðýz.
 25. Ortalamayý bulmak için
  bütün numaralarý toplayýp
 26. elde ettiðiniz numaraya
  bölmeniz gerek.
 27. Ama toplamayý çok önce yaptýk,
 28. bu numaralarý eklemeden
  önce yapacaðýz.
 29. aslýnda 15 artý 22 artý 18,
  üçle bölünmeli.
 30. Yani 43 doðru yanýt deðil.
 31. Bu kodu doðru yapmak için
 32. üç deðiþkeni parantezle
  çevrelemelisiniz.
 33. Ardýndan 15 artý 22 artý 18.
 34. Ve bunu 3'e bölün, doðru cevap
  olan 18.3'ü elde edeceksiniz.