ក្ដៅៗទៀតហើយ MV បទ ទុំទាវ 2017 ធានាថាសើបរហូតហៀរទឹកមាត់ម

Title:
ក្ដៅៗទៀតហើយ MV បទ ទុំទាវ 2017 ធានាថាសើបរហូតហៀរទឹកមាត់ម
Description:

ក្ដៅៗទៀតហើយ full MV បទ ទុំទាវ 2017 ធានាថាសើបរហូតហៀរទឹកមាត់ម
https://youtu.be/_7RbvUvw5gU
ស្ដាប់បទចំរៀងថ្មីៗពិរោះៗរបស់មាននៅទីនេះ
សូមជួយចុះ ( subscribe & share ) ដើម្បីទទួលបានបទចំរៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀត
ខ្មែរស្រលាញ៉ខ្មែរ I love cambodian

more » « less
Duration:
03:08
Format: Youtube Primary Original