YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 08-11 Relational Operators

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Đây là cách tôi làm. Nếu tôi nhìn vào một điểm nào đó, x và y
 2. luôn ở trong hệ tọa độ đồ họa của hệ thống, x tăng lên như này, và y tăng lên như này, đi xuống.
 3. Và rõ ràng là giá trị x ở đây không có gì để làm
 4. về vụ chọn màu nào, nhưng giá trị y thì có, nên tôi chỉ quan tâm tới giá trị y.
 5. lớn hơn hay lớn hơn hoặc bằng, ta sẽ quay lại trong 1 phút nữa,
 6. sau đó nửa chiều cao. Giờ nếu nó lớn hơn hay lớn hơn bằng,
 7. nhỏ hơn hay nhỏ hơn bằng, nó có thể khiến những thứ này bị sai.
 8. Nên, hãy xem giá trị thực sự. Giả sử chiều cao là 200.
 9. Trong trường hợp này, giá trị y có thể từ 0 tới 199. Nên, nếu nó từ 0 tới 99 thì ta dùng màu đỏ.
 10. Và nếu nó từ 100 tới 199 thì ta dùng màu trắng. Nên, nếu height = 200
 11. thì height/2 = 100. >= 100 sẽ cho ta màu trắng.
 12. Nên đây là điều kiện đúng, ta cho nó vào đây,
 13. còn nếu không thì ta dùng màu đỏ. Để tôi cho bạn xem thử. Tôi chỉ tạo 1 cái cờ,
 14. rất nhiều lá cờ có chiều rộng gấp rưỡi chiều cao, và tôi sẽ làm tương tự ở đây.
 15. Và nó đây rồi. Red ở trên, white ở dưới.
 16. Hãy tiếp tục với lá cờ phức tạp hơn.