YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 09-18 Coding the Details Screen

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by Thanh Pham.

 1. Làm thế nào để bẻ UI này thành nhiều mảnh nhỏ hơn
 2. Well, bạn có thể nghĩ là dùng 2 cột như thế này
 3. Nhưng nó sẽ khó để xác định vị tri cho các thành phần ở đây
 4. Bạn có thể để chúng ở trung tâm theo chiều dọc màn hình
 5. Nhưng nó sẽ không nhất thiết phải thẳng hàng với temperature view ở
 6. Bên tay trái
 7. Thay vào đó, như thế này thì giống linear layout ngang hơn
 8. rồi các phần còn lại có thể sử dụng một
 9. linear layout dọc
 10. linear layout dọc có 6 đứa người con :v
 11. Người con thứ 3 là một linear layout ngang, và có 2 người con nữa :3
 12. Người con cả sẽ là một linear layout dọc (giống ông nó :v ) với 2 người con là 2 text view
 13. và người con thứ 2 cũng như vậy, cũng là linear layout và có
 14. 2 người con
 15. Để làm cho nội dung chạy dọc theo màn hình
 16. ta đặt chúng vào trong một scroll view
 17. Dùng một list view thì hơi thừa
  vì chúng ta không cần tăng
 18. tới vô hạn các item và
  chúng ta không cần tái chế
 19. Khi có một lượng field cố định trên màn hình
 20. scroll view là lựa chọn hoàn hảo
 21. Tôi có thế cho bạn xem code của fragment detail layout
 22. Chúng ta hardcođe một số dữ liệu trong layout
 23. Vì thế nó sẽ hiển thị ở khung Design
 24. Ở gốc của view hierarchy (phân cấp view),
  chúng ta có một Scroll view
 25. ScrollView có thể chỉ có một con
 26. Nên chúng ta set nó cho vertical Linear layout
 27. Trong layout này, chúng ta có một TextView cho một ngày trong tuần
 28. ngày tháng và
  một horizontal linear layout
 29. Và theo sau là
  text view độ ẩm
 30. text view gió và áp suất
 31. trong XML code chúng ta thấy scroll view với linear layout con
 32. Chúng ta cho nó padding là 16dp
 33. vì thế nội dung không bị phình ra cạnh màn hình
 34. Rồi chúng ta thấy text view, theo sau
  là horizontal linear layout
 35. Chúng ta xác định layout margin top là 16dp
 36. để cho nó thêm khoảng trống
  với đáy của text view này
 37. Trong horizontal layout này
  chúng ta có một vertical linear layout.
 38. nó có width là 0 và weight là 1, và
 39. linear layout khác với width là 0
  và weight là 1
 40. Nghĩa là cả 2 layout con đều có cùng chiều rộng
 41. Với linear layout này, chúng ta để gravity là center horizontal
 42. Nghĩa là nội dung trong nó sẽ được căn giữa theo chiều ngang
 43. Cái mà chứa icon cũng như forecast text view
 44. Cuối cũng chúng ta có các textview còn lại cho các chi tiết khác về thời tiết
 45. Khi layout trông ổn,
  chúng ta update detail fragment
 46. Ở thời điểm này,
  Chúng ta cũng chuyển nó vào trong file của nó
 47. Trong onLoadFinished
 48. chúng ta đã từng có một find view by id để tìm text view
 49. Giờ detail fragment
  có rất là nhiều text view
 50. Chúng ta không muốn
  tiếp tục thêm lệnh find view by id ở đây nữa
 51. vì nó sẽ phải đi qua
  view hierarchy mỗi khi
 52. loader refresh
 53. Thay vào đó ta sẽ sửa phương thức onCreate
 54. Một khi fragment
  đã inflate ta sẽ tiếp tục
 55. tìm một tham chiếu đến tất cả các view
  mà chúng ta sẽ cần sau này
 56. ta lưu nhưng view này như là
  biến thành viên của class
 57. Vì thế nên nó bắt đầu bằng chữ m
 58. Trong on create loader chúng ta
  đảm bảo là cái projection đó
 59. cho content provider query của chúng ta chứa
  tất cả thông tin mà chúng ta cần
 60. Nó khai báo ở trên đầu file
 61. Lúc trước chúng ta gọi nó là forecast column, nhưng
 62. giờ ta sửa tên nó thành detail column
 63. Và chúng ta cũng thêm một số column nữa
  vì giờ ta phải hiển thị nhiều
 64. thông tin hơn trên màn hình
 65. trong onLoadFinished chúng ta lấy
  một con trỏ trả về với dữ liệu mà ta cần
 66. chúng ta đọc weather condition ID từ cursor
 67. vì chúng ta sẽ cần nó
  để xác định ảnh nào cần hiển thị nhưng
 68. giờ chúng ta có thể dùng một place holder icon
 69. Chúng ta tiếp tục đọc từ cursor
  để lấy data, description và
 70. những field khác
 71. Để format data đúng cách cho người dùng
  chúng ta cũng chép những chuỗi và
 72. utility từ gist