Return to Video

https:/.../FEAR_OF_A_BLACK_BLOC.mp4

 • 0:00 - 0:05
  Bu bildiđimiz dünyanýn sonu ve ben şahane hissediyorumun bu bölümü
 • 0:05 - 0:08
  Sizin gibi kölelerin katkýsý olmadan gerçekleţemezdi, çok teţekkürler
 • 0:08 - 0:12
  Polis: Ben dehţete kapýlmýţtým, arkadaţlarým için endiţeleniyorum.
 • 0:12 - 0:16
  muhabir: .. . Baţkan Tomas Nestal videoyu izliyor,
 • 0:16 - 0:20
  Videoda, polislerin tutuklamaktan kaçýndýđý söylenen ţüpheli Ernesto Haze
 • 0:20 - 0:24
  Polis memuru Samuel Washingtonun üzerine atýlýyor ve onu bir bankýn altýnda kýstýrýyor
 • 0:24 - 0:28
  Polis onun bilet dolandýrýcýlýđýndan arandýđýný söylüyor
 • 0:28 - 0:31
  Polis Washington onu durdurduđunda iţte bunlar oluyor
 • 0:31 - 0:39
  Polis amiri, tek bir yolcunun bile yardým çađýrmadýđýný, ama
  bu hanýmefendidin telefonunu çýkartarak kavgayý videoya çektiđini söylüyor
 • 0:39 - 0:46
  [*MÜZÝK: Bildiđimiz gibi dünyanýn sonu ve ben ţahane hissediyorum
 • 0:46 - 0:53
  Günaydýýýýýýýn köleler, Bildiđimiz gibi dünyanýn sonu ve
  ben ţahane hissediyorumda yeni bir isyana teţviđe hoţgeldiniz
 • 0:53 - 0:58
  Dövülen bir polis görseniz ne yaparsýnýz diye soran programa.
 • 0:58 - 1:02
  Bugün bunu sokakta pek çok insana sordum.
 • 1:02 - 1:06
  Çođu telefonlarýný çýkartýp kavgayý kaydedeceklerini söyledi
 • 1:25 - 1:29
  [*REKLAM SESÝ: Her geçen gün iPhonela diđer
  kameralara göre daha fazla resim çekiliyor.]
 • 1:29 - 1:29
  Ben sunucunuz Stimulator ve kahrolasý bir program
  yapmamýn üzerinden zaman hýzla akýp geçti
 • 1:30 - 1:35
  Ben sunucunuz Stimulator ve kahrolasý bir program
  yapmamýn üzerinden zaman hýzla akýp geçti
 • 1:35 - 1:40
  Ancak Meksika ve Brezilyadaki isyan pornosuna geçmeden
  önce, Herman Wallaceý hürmetle anmak isterim
 • 1:40 - 1:46
  Bu belalý özgürlük savaţçýsý
 • 1:46 - 1:50
  Kara Panterlerin ilk hapishane bölüklerinin kurucu
  ortaklarýndan olduđu için 41 kahrolasý yýldýr hücre hapsinde
 • 1:50 - 1:56
  Wallace karaciđer kanserinden can çekiţirken bile
  devlet bu cesur kardeţimizi dýţarý býrakmak istemedi
 • 1:56 - 2:01
  yani, ölümünden sadece birkaç gün önce
  hakim onu serbest býraktý
 • 2:01 - 2:04
  Wallaceýn durumu tek deđil, Amerika Pisleţmiţ
  Devletlerdeki düzinelerce politik mahkum
 • 2:04 - 2:11
  Týbbi tedaviden ve insanca muameleden
  mahrum sürekli mahrum býrakýlýyor
 • 2:11 - 2:15
  Bu insanlar senin özgürlüđün uđruna savaţmak
  için kendi özgürlüklerinden vazgeçtiler
 • 2:15 - 2:20
  Bu yoldaţlara destek atmak için Anarţist Kara Haç
  Federasyonnun web sayfasýný ziyaret edin: ABCF.net
 • 2:22 - 2:31
  Politik tutsaklarýn konusu açýlmýţken; Pussy Ritoun
  Nadezhda Tolokonnikovasý, veya Nadia birkaç gündür katýp
 • 2:31 - 2:37
  Rus hapishanesinin domuzlarýnýn demesine göre baţka bir
  hapishaneye nakil oluyor ama yoldaţlarý onun güvenliđinden endiţe ediyor
 • 2:37 - 2:43
  Pussy Riot, Meryem Ana Putini Gönder Gitsin
  [Virgin Mary, put Putin away] isimli ţarkýsýný
 • 2:43 - 2:48
  Moskovada Ortodoks bir kilisede çaldýktan
  sonra dünya çapýnda adý çýkmýţ bir Rus punk grubu.
 • 2:48 - 2:52
  10 sene önce iktidara geçtiđinden beri bu bölgeyi kendi özel
  derebeyliđi gibi yöneten Rus baţkanýna öfkelerini ifade ettikleri için
 • 2:52 - 2:59
  için bu hanýmlara acýmasýz hapishane cezalarý verilmiţtir.
 • 2:59 - 3:04
  Daha yeni Greenpeace aktivistleri Ruski
  domuzlarý tarafýndan içeri atýldý
 • 3:04 - 3:09
  çünkü Rus petrol devi Gazproma ait
  bir petrol platformuna girmeye çalýţtýlar
 • 3:09 - 3:13
  ve Gay karţýtý yeni bir yasaya karţý çýkan aktivistler
  sýklýkla homofobiklerin ve polislerin saldýrýsýna uđruyor
 • 3:13 - 3:18
  Elbette gelecek sene The 5 Cockrings of
  Death Rus topraklarýna girince
 • 3:18 - 3:20
  vaziyet daha da ilginç bir hal alacak
 • 3:20 - 3:24
  Amaaaaaa Olimpik baský hiç de yeni bir ţey deđil
 • 3:24 - 3:31
  Tacolar ülkesinde 1968 Olimpiyatlarýndan önceki gece, adam öldüren
  Meksika askerleri ateţ açarak yüzlerce göstericiyi katletti
 • 3:31 - 3:34
  Bu ţimdi Tlatelolco Katliamý olarak biliniyor
 • 3:34 - 3:37
  Amaaaaa, Anaonymous gibi, Meksika direniţi de
  diyor ki: Ehhh pentaco!
 • 3:39 - 3:46
  Binlerce kiţi ölen yoldaţlarýný onurlandýrmak
  Mexico City sokaklarýna döküldüler
 • 3:46 - 3:52
  Anarţistler Molotof fýrlatarak ortamý aydýnlattý ve
  hiddetle Meksikalý domuzlarý geri püskürttü
 • 4:05 - 4:12
  Amaaaaa, bu isyancý an Mexico City ile sýnýrlý
  kalmadý, Oaxacadaki anarţist yoldaţlar
 • 4:12 - 4:17
  oradakilere 68de olanlarýn asla tekrarlanmayacađýný gösterdi
 • 4:17 - 4:19
  Ţuna bir bakýn:
 • 4:31 - 4:36
  2006 isyanýnýn hatýrasý onlara yoldaţlarýn ve
  öđretmenlerin kendilerini nasýl ţehirden attýklarýný
 • 4:36 - 4:43
  hatýrlatýrken, Oaxacan polisi bu müthiţ
  sokak gücü gösterisine ţaţýrmamalý
 • 4:43 - 4:45
  Öfkeli öđretmenler demiţken
 • 4:45 - 4:49
  Brezilyadaki eđitimciler daha yüksek maaţ
  talep etmek için sokaklarý iţgal ettiler
 • 4:49 - 4:55
  Öđretmenler ađustostan beri grevdeydi ama hükümet parayý
  alakasýz bok püsüre harcamaya daha meraklý görünüyor
 • 4:55 - 5:02
  Ülkede Olimpiyatlarý ve Dünya Kupasýný
  destekleyip getirmek için para var da,
 • 5:02 - 5:05
  Eđitimimiz, sađlýđýmýz ve diđer her ţey için para nerede?
 • 5:05 - 5:11
  Kara Blok (Black Blocks) bu eylemlere katýldý ve
  taktiklerin taktiđine uluslararasý ilgiyi çekti
 • 5:11 - 5:17
  Yazar Chris Hedgese Brezilya öđretmen eylemlerinde
  Kara Bloku takip edip etmediđini sordum
 • 5:17 - 5:22
  Takip ediyordum çünkü Brezilya gazeteleri benimle röportaj yaptý
 • 5:22 - 5:26
  ve mm, eh, sendikalardaki pek çok insan ve
  Brezilyada bir sürü kiţi Kara Bloka epey kýzmýţ durumda
 • 5:26 - 5:29
  [STIMULATOR] Gerçekten mi Hedges? Öyle yanýlýyorsun ki
 • 5:29 - 5:34
  Brezilya Öđretmenler Sendikasý Kara Bloka
  dahil olduklarý için koţulsuz destek sözü verdi
 • 5:34 - 5:39
  Anarţistlerin öđretmenleri polis ţiddetinden
  koruduđu pek çok seferden bahsettiler
 • 5:39 - 5:43
  Öđretmenler sendikasýnýn genel koordinatörü
  Alex Trentino ţöyle dedi:
 • 5:43 - 5:50
  Sendikalar olarak öđretmen eylemleri örgütlemeye devam edeceđiz,
  Kara Blok her zaman memnuniyetle gelebilir
 • 5:50 - 5:55
  Sendikamýz daha önceki eylemlilikler için sorumlu
  deđildir ancak eylemlerde çatýţmayý baţlatanlar
 • 5:55 - 6:00
  Kara Blok deđil, polistir Alex Trentino
 • 6:00 - 6:02
  Söyle bakalým Hedges, artýk Kara Bloku
  desteklemeye hazýr mýsýn?
 • 6:02 - 6:03
  Tabii
 • 6:08 - 6:11
  [Pussy Riot Kýrmýzý bir hapishane gibi]
 • 6:15 - 6:18
  [Ülke mekanik emekten]
 • 6:18 - 6:21
  [Neredeyse hiç güçlenmedi]
 • 6:21 - 6:25
  [Daha fazla daha fazla, sert çalýţýyorum]
 • 6:25 - 6:28
  [terbiyesizim, uygun mudur bilmiyorum]
 • 6:28 - 6:31
  [Yerel aktivistler petrol için borularda yüzüyor]
 • 6:31 - 6:34
  [onlarý hayatla doldurup yýkýmý uyguluyorlar!]
 • 6:34 - 6:36
  [kuruluţlar/devlet teţebbüsleri]
 • 6:36 - 6:40
  [Zalim propaganda, zalim propaganda]
 • 6:47 - 6:49
  [Kaydolun!]
 • 6:49 - 6:52
  [Petrol kuleleri kahrolsun]
 • 6:52 - 6:54
  [masada petrol]
 • 6:54 - 6:57
  [Sechin Timsahlarla]
 • 6:57 - 7:00
  [Kýrmýzý bir hapishanedeki gibi]
 • 7:09 - 7:15
  [STIMULATOR] Birkaç hafta önce Mikmaq Savaţçýlarý
  Topluluđu üyelerinin baţlattýđý bir kuţatmaya kamp atmýţtým
 • 7:15 - 7:19
  SWINE South Western Energy (Güney Dođu
  Enerjisi) denen nalet bir maden ţirketinin
 • 7:19 - 7:23
  atadan kalma topraklarýnda dođal gaz
  keţfi yapmasýný durdurmak amacýyla
 • 7:23 - 7:28
  Bu pek çok ay boyunca, insanlarýn katil kötüler
  tarafýndan, yani Asil Kolonyel Atlý Öncüler tarafýndan
 • 7:28 - 7:34
  kýçlarýna tekmeyi yemelerinin ardýndan gelen bir gerilimdi
 • 7:34 - 7:36
  Seni zavallý!
 • 7:36 - 7:37
  Seni domuz!
 • 7:37 - 7:39
  Domuz parçasý!
 • 7:39 - 7:41
  Ne var orada he?
 • 7:43 - 7:46
  Koca bir domuzum ben!
 • 7:48 - 7:53
  [STIMULATOR] Savaţçýlar alanlarýný koruyup 17 Ekime kadar bütün faaliyetleri engellediler
 • 7:53 - 7:57
  Stereoid basýlmýţ 200 kiţi
 • 7:57 - 8:01
  Süvari çizmeli faţist fýrtýna birlikleri gibi alana geldiler
 • 8:01 - 8:08
  Bu içine girdiđim en týrstýrýcý durumdu ama donuma
  yapmaya engel olacak kadar sert durmayý baţardým
 • 8:13 - 8:16
  Sizler manyaksýnýz!
 • 8:16 - 8:24
  Sonunda, günün kahramanlarý Savaţçýlarý
  desteklemeye gelen halk oldu
 • 8:24 - 8:28
  Polisler gidene kadar alaný terk etmediler
 • 8:28 - 8:30
  Ve onlardan altýsýnýn cep telefonlarýný yaktýlar
 • 8:30 - 8:36
  Baskýndan sonra anaakým medya Savaţçý Topluluđu
  hakkýnda bir dolu zýrvaladý
 • 8:36 - 8:41
  Kanadadan muhabir Erza Levant: yerli halkýn organize
  suçuna karţý sert önlem almak konusunda isteksizler
 • 8:41 - 8:45
  oysa Hells Angels (Cehennem Melekleri) organize suçunda
  veya mafya söz konusu olduđunda böyle deđillerdi
 • 8:45 - 8:48
  O halde bu sadece sosyal bir suçluluk deđil,
  ayný zamanda politikacýlarýn korkusu
 • 8:48 - 8:53
  Oka eylemini hatýrlýyorlar hani Mohawk savaţçýlarýnýn
  ađýr ţekilde silahlandýđý
 • 8:53 - 8:54
  Kanada güçlerine gözlerini dikip
  Quebecli bir polisi öldürdükleri
 • 8:54 - 8:58
  [STIMULATOR] Ama sonuçta bu mankafalar
  Savaţçýlar hakkýnda bir bok bilmiyor
 • 8:58 - 9:04
  Çýkýn da oynayalýýýým
 • 9:04 - 9:08
  [STIMULATOR] hayýr hayýr o Savaţçýlar deđil
 • 9:09 - 9:19
  Bu savaţçýlar; bu savaţçýlar hemen harekete geçiyor, Quebec
  polisinin attýđý bir ön-uç yükleyiciyi kullanarak çeţitli barikatlar yapýyorlar
 • 9:19 - 9:23
  Ţimdi de 344 anayolunun üzerinde
 • 9:23 - 9:31
  1990da savaţçý topluluđu Mohawk de Kanestakeleri silahlý
  kuvvetlere ve kanada polisine karţý savunduklarý ve geri püskürttükleri
 • 9:31 - 9:35
  için uluslararasý düzeyde tanýndý, günümüzde
  bu Oka Krizi olarak biliniyor
 • 9:35 - 9:40
  Savaţçý Topluluđu hakkýnda daha fazla ţey öđrenmek
  için Kanesatakeli Clifton Nicholas ile konuţtum
 • 9:40 - 9:43
  Naber Clifton, nasýl gidiyor?
 • 9:43 - 9:45
  Ţahane
 • 9:45 - 9:47
  Bu Savaţçý Topluluđu da neyin nesi?
 • 9:47 - 9:56
  Öncelikle ţunu söyleyeyim, Savaţçý Topluluđunu temsil etmiyorum,
  onlar adýna da konuţmuyorum, hatta onlar bile demiyorum
 • 9:56 - 10:03
  Çünkü herkes onlarýn bir örgüt olduđu gibi yanlýţ
  bir düţünceye sahip, öyle deđil, o bir hareket
 • 10:03 - 10:09
  Tabii ki medya Savaţçý Hareketini bir motorsiklet çetesi veya
  organize bir suç gibi resmetmeye çalýţýyor, öyle deđiliz, öyle deđil o iţ.
 • 10:09 - 10:20
  Çünkü savaţçýyla gangsteri karýţtýran insanlar var.
 • 10:20 - 10:32
  Ama bu ikisi arasýnda çok büyük fark var. Savaţçýlar
  topluluđu 60ýn sonu 70lerin baţýnda oluţmuţ bir hareket
 • 10:32 - 10:43
  Bu da Amerika Yerli Hareketinin (American Indian Movement) baţlangýcýna
  denk geliyor, ve de 60lardaki diđer hareketlere, Sivil Haklar Hareketine mesela
 • 10:43 - 10:52
  Savaţçý Hareketi, geleneksel toplumlardaki kadýn ve
  erkeklerin görev ve sorumluluklarýný, rol ve görevleri
 • 10:52 - 11:00
  O insanlarýn lehine olacak ţekilde
  alevlendiren bir hareket
 • 11:00 - 11:09
  Ve Longhouseun (Komün ev) ve Longhouse insanlarýnýn bir parçasý,
  Büyük YasanGayanashagowa ve bütün bunlar hareketin eylemliliđini ţekillendiriyor
 • 11:09 - 11:15
  Bazýlarýnýn hareketi alýp Longhousedan ayýrdýđýný ve kendi
  denetimini sađlayan bir ţey olarak görmeye çalýţtýklarýný
  fark ediyorum, ama bu öyle bir ţey deđil
 • 11:15 - 11:21
  Savaţçý hareketi Longhouseun bir parçasý ve
  Longhouse Savaţçý hareketini ţekillendiriyor
 • 11:21 - 11:33
  Ongweowh; yani yerli olmanýn ve Gayanashagowayý yüređinde
  hissetmenin dýţýnda bir üyelik ţartý yok Savaţçýlar için.
  Bu, 1990dan kalma üzerinde Mohawk olan Savaţçý bayrađý
 • 11:33 - 11:45
  Ama orijinal Mohawk bayrađýnýn üzerinde bir adam ve kadýn var,
  olmasý gereken de bu deđil mi? Bu erkek egemen bir hareket deđil,
  bu harekette kadýnlarýn rolü çok büyük
 • 11:45 - 11:52
  Medyada savaţçýlar kadýnlarýn arkasýna
  saklanýyor ţeklinde konuţmalar duyarsýnýz
 • 11:52 - 11:59
  Öncelikle bir Mohawk kadýnýna ne yapmasý
  gerektiđini söylemezsiniz, o istediđini yapar
 • 11:59 - 12:06
  Biz de kadýnlarýn kendine ait bir yerleri, yaptýklarý ţeyleri
  yapmaya ve her ţeye katýlmaya haklarý olduđunu söyleyecek bilgelik var
 • 12:06 - 12:17
  1990da savaţçýlarý görüyorsunuz, kadýnlar orada polise yaklaţýyorlar,
  onlara gitmeleri gerektiđini söylüyorlar. Erkeklerse saklanmýyorlardý,
  kadýnlar düţmaný bizden koruyorlardý
 • 12:17 - 12:36
  Onlarýn rolü ve görevi zeytin dalýný ilk
  uzatmak, konuţalým, tartýţalým demek
 • 12:36 - 12:43
  Ama bizimle tartýţmak istemiyorlardý, öyle olunca,
  son aţama kadýnlar. Kadýnlar çekildi ve erkekler yerlerini aldý
 • 12:43 - 13:01
  Bu alýnmasý gereken büyük bir karar. Geleneksel olarak
  baktýđýmýzda Mohawk insanlarýnda savaţ iţlerinden kadýnlar sorumlu.
  Savaţýn baţlamasýna, erkeklerin savaţa gitmesine karar verenler
  kadýnlar, bu erkek kararý deđil.
 • 13:01 - 13:14
  Kadýnlar erkeklere Ţimdi savaţa gidebilirsin, ben ateţi
  söndüreceđim, ocađý söndüreceđim, evine ocađýna dönemezsin
  burada bir ţey yok, gidip savaţmalýsýn der
 • 13:14 - 13:18
  [STIMULATOR] Longhouseun (Komün evin)
  ne olduđunu açýklayabilir misin?
 • 13:18 - 13:26
  [CLIFTON] Longhouse temelde kendimizi adlandýrma
  ţeklimiz, içinde yaţadýđýmýz, geleneksel mesken anlayýţýna
 • 13:26 - 13:41
  geniţ ailelere sahip bir aile hanesi. Anne soyuna göre
  düzenlenen, klanlarýn yaţadýđý yer. Bizim toplumumuzda soy kadýnlardan
  geçer, yani kadýnýn maderţahinin (kabile reisi kadýn) evidir
 • 13:41 - 14:00
  Yakýlan ateţler pek çok farklý aile içindir. Anne, baba ve
  çocuktan oluţan bir çekirdek aile vardýr, bu aileler
  ateţlerini diđer bir aileyle paylaţýr, yani uzatýlmýţ bir ev vardýr
 • 14:00 - 14:14
  Iroquois (Güney Dakota) milletleri Konfederasyonu olarak biz
  buna Haudenosaunee diyoruz, yani Longhouse (Uzun ev) Ýnsanlarý
 • 14:14 - 14:27
  Bunu topluluđumuzun sembolü olarak kullanýyoruz, bunun manevi
  ve politik amacýna bakarsanýz, Longhouse buluţup ritüeller gerçekleţtirdiđimiz yapýydý.
 • 14:27 - 14:40
  Yani politik yapýmýz ve dini seremonilerimiz Longhouseda
  olurdu. Bu yüzden Iroquois insanlarýnýn sýk sýk bu kelimeyi kullandýđýný duyarsýnýz
 • 14:40 - 14:46
  [STIMULATOR] Arkadaţlarýn anarţistler ve geleneksel kültürler
  arasýnda benzerlikler olduđunu söylediđini duydum, o da nesi?
 • 14:46 - 14:53
  Evet bence Haudenosaune insanlarýnýn
  anarţist olmasý dođal bir ţey
 • 14:53 - 15:08
  Biri toplumumuz hakkýnda yazmýţtý. Adýný unuttum ama Cizvitti.
  Ve Haudenosaunee insanlarýndan, özellikle de Mohawklardan bahsetmiţti.
 • 15:08 - 15:16
  Ve ţunlarý söylemesi çok hoţuma gitmiţti Her bir kiţi
  kendini yönetir, kimseyi izlemez ve kimseden emir almaz.
 • 15:16 - 15:24
  Bence bu anarţist olmakla ilgili çok fazla ţey ifade ediyor,
  kendini yönetmek, krallarýnýn efendilerinin olmamasý
 • 15:24 - 15:29
  Bizim toplumumuz tarihsel olarak her zaman istediđini, istediđi
  zaman ve istediđi ţekilde yapmýţtýr; hem kadýnlar hem erkekler.
 • 15:29 - 15:36
  [STIMULATOR]: Teţekkürler Clifton. Bu, Bildiđimiz Gibi Dünyanýn
  Sonu ve Ben Ţahane Hissediyorumun bu bölümünün sonu.
 • 15:36 - 15:40
  Geçtiđimiz iki ay boyunca için Turtle Islanddaki
  (Bazý yerli dillerinde Kuzey Amerika demek)
 • 15:40 - 15:45
  Yerli mücadeleleri desteklemek baţka
  videolar hazýrlarken
 • 15:45 - 15:51
  bana destek olan herkese teţekkür ediyorum,
  hepiniz isyan pornosu ve yanan polislerden
 • 15:51 - 16:10
  daha fazlasýný umursuyorsunuz. Ýţte uzun teţekkür listesi:
  Adrian, Tim, Benjamin, Kurt, Andreas, Paul, Daniel, Alyssa, MG, Chris, Valentine, Miguel, Tomas, Max, NGSSports Designs, Gregory, Nicole, Dana, Christian, Kyle
  Globaluprisings.comu ziyaret ederek Amsterdamda bu hafta gösterilecek filmlere ulaţabilirsiniz.
Title:
Video Language:
Turkish
Duration:
17:31

Turkish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions