Vietnamese subtitles

← 03-15 Display Content in DetailActivity

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/18/2015 by Thanh Pham.

 1. Trong fragment Detail layout, một textview đã được định nghĩa.
 2. Chúng ta phải gán cho nó một ID để trong Detail fragment
 3. của DetailActivity chúng ta có thể dùng findViewbyid để tìm textview này.
 4. Để xác định thông tin dự báo nào mà text view hiển thị,
 5. chúng ta có thể truy cập intent mà được DetailActivity khởi chạy.
 6. Chúng ta sẽ sử dụng trong onCreateView
 7. (clicking, pressing key)
 8. Trong khi chúng ta thêm một intent extra với dữ liệu dự báo vào kia
 9. chúng ta có thể đọc intent data rồi trở lại hiển thị trên text view
 10. Như bạn thấy, chúng ta lấy được string dữ liệu dự báo
 11. từ intent, tìm ra rootView, và rồi setText
 12. forecast string