Return to Video

فرانس د وال: رفتار اخلاقی در جانوران

 • 0:00 - 0:02
  من در دِن بوش به دنیا اومدم،
 • 0:02 - 0:05
  جایی که هیرونیموس بوشِ نقاش، نامش را از آن اقتباس کرد.
 • 0:05 - 0:07
  من همیشه طرفدار این نقاش بودم
 • 0:07 - 0:10
  که در قرن پانزدهم کار و زندگی میکرد.
 • 0:10 - 0:12
  نکتهی جالب درارتباط با او و اخلاقیات این است که
 • 0:12 - 0:15
  او در دورانی زندگی میکرد که نفوذ دین در حال افول بود،
 • 0:15 - 0:17
  و فکر کنم که او متعجب بود که،
 • 0:17 - 0:19
  برای جامعه چه اتفاقی میافته
 • 0:19 - 0:22
  اگر دین وجود نداشته باشه یا کمتر باشه.
 • 0:22 - 0:25
  و اینطور شد که او نقاشی مشهور خودش "باغ لذتهای زمینی" را کشید،
 • 0:25 - 0:27
  که برخی آن را
 • 0:27 - 0:29
  انسانیت قبل از هبوط،
 • 0:29 - 0:32
  یا انسانیت بدون هیچگونه هبوطی، تفسیر کردهاند.
 • 0:32 - 0:34
  و بنابراین باعث میشه با خود فکر کنیم،
 • 0:34 - 0:37
  چی میشد اگه به قول معروف، ما میوهی دانش را نخورده بودیم،
 • 0:37 - 0:40
  و چه نوع از اخلاقیاتی میداشتیم؟
 • 0:40 - 0:42
  سالها بعد به عنوان یک دانشجو،
 • 0:42 - 0:44
  من به باغ خیلی متفاوتی رفتم،
 • 0:44 - 0:47
  یک باغ جانورشناسی در آرنهم
 • 0:47 - 0:49
  جایی که شامپانزهها را نگهداری میکنیم.
 • 0:49 - 0:51
  این منم در جوانی با یک بچه شامپانزه.
 • 0:51 - 0:54
  (خندهی حاضران)
 • 0:54 - 0:56
  اونجا بود که کشف کردم
 • 0:56 - 0:59
  شامپانزهها خیلی تشنهی قدرتند و در مورد آن کتابی نوشتم
 • 0:59 - 1:02
  در آن زمان تمرکز بسیاری از تحقیقاتی که بر روی جانوران انجام می شد
 • 1:02 - 1:04
  بر روی خشونت و رقابت بود.
 • 1:04 - 1:06
  من یک تصویر کلی از فرمانروایی جانوران کشیدم،
 • 1:06 - 1:08
  که شامل انسان ها هم می شد،
 • 1:08 - 1:10
  [اون تصویر] این بود که ما در عمق وجودمان رقیب همدیگر هستیم،
 • 1:10 - 1:12
  ما خشن هستیم،
 • 1:12 - 1:15
  اساساً ما همه به دنبال منفعت خودمانیم.
 • 1:15 - 1:17
  این عکسی از به بازار اومدن کتاب منه.
 • 1:17 - 1:19
  من مطمئن نیستم که شامپانزهها با چه دقتی اون رو خوندن،
 • 1:19 - 1:22
  اما به نظر میاد براشون جالب بوده.
 • 1:24 - 1:26
  حالا در فرآیند
 • 1:26 - 1:28
  کار بر روی قدرت و غلبه
 • 1:28 - 1:30
  و خشونت و غیره،
 • 1:30 - 1:33
  من کشف کردم که شامپانزهها بعد از جنگ آشتی می کنند.
 • 1:33 - 1:36
  چیزی که اینجا میبینید دو شامپانزهی نر هستند که با هم جنگیدهاند.
 • 1:36 - 1:39
  حالا بالای درختند و یکی از اونها دستش رو به سمت دیگری دراز کرده
 • 1:39 - 1:42
  و حدود یک ثانیه بعد از اینکه من این عکس رو گرفتم، اونا روی یک شاخه درخت به کنار هم رفتند
 • 1:42 - 1:44
  و همدیگر رو بغل کردند و بوسیدند.
 • 1:44 - 1:46
  این خیلی جالبه
 • 1:46 - 1:49
  چون [در آن زمان] همه چیز حول رقابت و خشونت میگشت،
 • 1:49 - 1:51
  پس این [آشتی کردن] معنیای نخواهد داشت.
 • 1:51 - 1:53
  تنها چیزی که مهمه اینه که تو بردی یا باختی.
 • 1:53 - 1:55
  پس چرا بعد از جنگ آشتی کنیم؟
 • 1:55 - 1:57
  این کار معنایی نداره.
 • 1:57 - 2:00
  بونوبوها هم همین کار رو میکنند. اونا با سکس هر کاری رو انجام می دهند.
 • 2:00 - 2:02
  و اونها همچنین به وسیلهی سکس آشتی میکنند.
 • 2:02 - 2:04
  اما قاعده کلی و منشاء آن دقیقاً یکیه.
 • 2:04 - 2:06
  اصل اینه که شما
 • 2:06 - 2:08
  یک رابطهی ارزشمند دارید
 • 2:08 - 2:10
  که به علت رویارویی و کشمکش آسیب دیده،
 • 2:10 - 2:12
  برای همین باید براش کاری انجام بدید.
 • 2:12 - 2:14
  پس تصویر کلی من از فرمانروی جانوران،
 • 2:14 - 2:16
  که شامل انسانها هم میشه،
 • 2:16 - 2:18
  از اون زمان شروع به تغییر کرد.
 • 2:18 - 2:20
  تصویری که ما داریم
 • 2:20 - 2:22
  در علوم سیاسی، اقتصاد، علوم انسانی،
 • 2:22 - 2:24
  و حتی فلسفه،
 • 2:24 - 2:26
  که آدم برای آدم دیگه گرگ است.
 • 2:26 - 2:29
  وعمق طبیعتمون در واقع کریه و زننده ست.
 • 2:29 - 2:32
  من فکر میکنم این تصویر نامنصفانهای برای گرگهاست.
 • 2:32 - 2:34
  هر چی باشه گرگها،
 • 2:34 - 2:36
  موجودات خیلی همراهی هستند.
 • 2:36 - 2:38
  به همین خاطر هم هست که خیلی از شماها یک سگ توی خونه دارین،
 • 2:38 - 2:40
  که همهی این ویژگیها رو داره.
 • 2:40 - 2:42
  و [این تصویر] خیلی هم نسبت به انسان ها نامنصفانهست،
 • 2:42 - 2:46
  چون انسانها خیلی بیشتر از گرگها همراه و همدل هستند
 • 2:46 - 2:48
  بیشتر از چیزی که به اونا نسبت داده میشه.
 • 2:48 - 2:50
  این طور بود که من به این موضوعات علاقهمند شدم
 • 2:50 - 2:52
  و شروع به مطالعهی اونا در جانوران دیگه کردم.
 • 2:52 - 2:54
  اینا ستونهای اخلاقند.
 • 2:54 - 2:58
  اگر از هر کس بپرسید که "اخلاق بر چی بنا شده؟"
 • 2:58 - 3:00
  اینها دو اصل ای هستند که پدیدار میشوند.
 • 3:00 - 3:02
  یکی مقابله به مثله،
 • 3:02 - 3:05
  که حس عدالت و انصاف رو به دنبال خودش داره.
 • 3:05 - 3:07
  و دیگری همدردی و دلسوزی ست.
 • 3:07 - 3:10
  و اخلاق انسانی بیشتر از اینهاست،
 • 3:10 - 3:12
  اما اگه این دو ستون رو بردارید،
 • 3:12 - 3:14
  فکر کنم چیز زیادی باقی نمونه.
 • 3:14 - 3:16
  بنابراین اینا مطلقاً لازمند.
 • 3:16 - 3:18
  خب، بذارید براتون چند تا مثال بزنم.
 • 3:18 - 3:20
  این فیلم خیلی قدیمیای از یرکس پرایمت سنتر است
 • 3:20 - 3:23
  که در آن شامپانزهها رو برای همکاری با یکدیگر تعلیم می دهند.
 • 3:23 - 3:26
  حدودا صد سال از زمانی که بر روی همکاری آزمایش میکردیم میگذره.
 • 3:26 - 3:29
  حدودا صد سال از زمانی که بر روی همکاری آزمایش میکردیم میگذره.
 • 3:29 - 3:32
  چیزی که اینجا میبینید دو تا شامپانزهی جوانند که یک جعبه دارند،
 • 3:32 - 3:35
  این جعبه برای یک شامپانزه سنگینه و نمیتونه اون رو به سمت خودش بکشه.
 • 3:35 - 3:37
  البته روی این جعبه میوه هست.
 • 3:37 - 3:39
  وگرنه اونا اینقدر محکم نمیکشیدندش.
 • 3:39 - 3:41
  خب حالا دارند جعبه رو به سمت خودشون میکشند.
 • 3:41 - 3:43
  و میتونید ببینید که با هم هماهنگند.
 • 3:43 - 3:46
  میبینید که با هم کار میکنند، در یک لحظه می کشند.
 • 3:46 - 3:49
  تا همین جا هم پیشرفت بزرگی نسبت به بقیهی حیواناته
 • 3:49 - 3:51
  که نمی تونستند این کار را انجام بدن.
 • 3:51 - 3:53
  حالا یه تصویر جالبتر هم میبینید،
 • 3:53 - 3:56
  چون به یکی از این دو تا شامپانزه غذا داده شده.
 • 3:56 - 3:58
  پس یکی از این دوتا علاقه ای
 • 3:58 - 4:01
  برای انجام این کار نداره.
 • 4:01 - 4:04
  (خنده ی حاضران)
 • 4:08 - 4:13
  (خنده ی حاضران)
 • 4:19 - 4:22
  (خنده ی حاضران)
 • 4:35 - 4:38
  حالا نگاه کنید آخرش چی میشه.
 • 4:41 - 4:43
  (خنده ی حاضران)
 • 4:52 - 4:54
  اون اساسا همهاش رو برمیداره.
 • 4:54 - 4:57
  (خنده ی حاضران)
 • 4:57 - 4:59
  خب، این دو تا قسمت جالب داره.
 • 4:59 - 5:01
  یکی اینکه شمپانزهی سمت راستی
 • 5:01 - 5:03
  کاملاً فهمیده که به همکارش نیاز داره --
 • 5:03 - 5:05
  فهم کامل نیاز به همکاری.
 • 5:05 - 5:08
  دوم اینکه همکارش هم حاضر به همکاریه
 • 5:08 - 5:10
  حتی با اینکه علاقهای به غذا نداره.
 • 5:10 - 5:13
  چرا اینطوریه؟ خب، احتمالاً به مقابل به مثل مربوطه.
 • 5:13 - 5:15
  مدارکی زیادی در نخستیها و دیگر حیوانات هست
 • 5:15 - 5:17
  که اونا مقابله به مثل میکنند.
 • 5:17 - 5:19
  پس این لطف او به صورتی در آینده
 • 5:19 - 5:21
  جبران خواهد شد.
 • 5:21 - 5:23
  و همهی اینها به همین صورت کار می کنند.
 • 5:23 - 5:25
  ما همین کار را با فیل ها هم انجام دادیم.
 • 5:25 - 5:28
  حالا کار کردن با فیل ها خیلی خطرناکه.
 • 5:28 - 5:30
  مشکل دیگه با فیل ها اینه که
 • 5:30 - 5:32
  نمی شه وسیله ای ساخت
 • 5:32 - 5:34
  که برای یک فیل بیش از حد سنگین باشه.
 • 5:34 - 5:36
  حالا ممکنه شما بتونید بسازیدش،
 • 5:36 - 5:38
  اما فکر می کنم وسیله ی بی دوامی بشه.
 • 5:38 - 5:40
  پس بنابراین کاری که ما در این مورد انجام دادیم --
 • 5:40 - 5:43
  ما این تحقیقات را برای جاش پلاتنیک در تایلند انجام دادیم --
 • 5:43 - 5:46
  ما وسیله ای داریم که یک طناب داره، فقط یک طناب.
 • 5:46 - 5:48
  اگر این سمت طناب را بکشید،
 • 5:48 - 5:50
  طناب از سمت دیگه ناپدید می شه(طناب در میره).
 • 5:50 - 5:53
  بنابراین هر دو فیل باید در یک لحظه طناب را بردارند و بکشند.
 • 5:53 - 5:55
  وگرنه هیچ اتفاقی نمی افته
 • 5:55 - 5:57
  و طناب ناپدید می شه.
 • 5:57 - 5:59
  اولین فیلمی که خواهید دید
 • 5:59 - 6:01
  دو فیل هستند که با هم رها می شوند
 • 6:01 - 6:03
  و به دستگاه می رسند.
 • 6:03 - 6:06
  دستگاه در سمت چپ قرار داره و غذا بر روی آن است.
 • 6:06 - 6:09
  بنابراین اونا با هم میان و با هم [به دستگاه] می رسند،
 • 6:09 - 6:11
  بنابراین با هم برمی دارند و با هم می کشند.
 • 6:11 - 6:14
  بنابراین برای فیل ها کار ساده ای ست.
 • 6:15 - 6:17
  اینجا هستن.
 • 6:24 - 6:26
  و اینطوری می کِشندش.
 • 6:26 - 6:28
  و حالا ما کار را سخت تر می کنیم.
 • 6:28 - 6:30
  چون هدف از این آزمایش اینه
 • 6:30 - 6:32
  که ببینیم فیل ها چطور همکاری را می فهمند.
 • 6:32 - 6:35
  آیا آنرا به خوبی شامپانزه ها می فهمند؟
 • 6:35 - 6:37
  پس قدم بعدی اینه که
 • 6:37 - 6:39
  ما یک فیل را قبل از دیگری آزاد می کنیم،
 • 6:39 - 6:41
  و آن فیل باید اونقدر باهوش باشه
 • 6:41 - 6:43
  که صبر کنه و طناب را نکشه --
 • 6:43 - 6:46
  چون اگر طناب را بکشه، اون ناپدید میشه(در میره) و آزمایش تمام میشه.
 • 6:46 - 6:48
  حالا این فیل یک کار غیر قانونی انجام میده
 • 6:48 - 6:50
  که ما به او یاد ندادیم.
 • 6:50 - 6:52
  اما به ما نشون میده که چی فهمیده،
 • 6:52 - 6:55
  چون پای بزرگش را روی طناب میگذاره،
 • 6:55 - 6:57
  روی طناب می ایسته و صبر می کنه تا دیگری بیاد،
 • 6:57 - 7:00
  و بعد دیگری همه ی کار را برای او انجام میده.
 • 7:00 - 7:03
  این همون چیزیه که ما بهش سوء استفاده کردن می گیم.
 • 7:03 - 7:05
  (خنده ی حاضران)
 • 7:05 - 7:08
  اما این هوش فیل ها را نشون میده.
 • 7:08 - 7:11
  اونا چند تا از این راه کارهای دیگر را پیدا می کنند
 • 7:11 - 7:14
  که ما لزوماً [اونها رو] تأیید نکردیم.
 • 7:14 - 7:19
  خب حالا فیل بعدی داره میاد
 • 7:19 - 7:22
  و طناب را می کشه.
 • 7:38 - 7:41
  حالا به دیگری نگاه کنید. البته، اون یادش نمیره که غذاها را بخوره.
 • 7:41 - 7:45
  (خنده ی حاضران)
 • 7:45 - 7:47
  این قسمت همکاری و مقابله به مثل بود.
 • 7:47 - 7:49
  حالا چیزی راجب همدردی بگم.
 • 7:49 - 7:51
  همدردی موضوع اصلی تحقیقات فعلی منه.
 • 7:51 - 7:53
  همدردی دو کیفیت داره.
 • 7:53 - 7:56
  اولین بخش، فهمیدن اونه. این یک تعریف معمولی از اونه:
 • 7:56 - 7:58
  توانایی درک کردن و سهیم شدن در احساسات دیگری.
 • 7:58 - 8:00
  و قسمت احساسی آن.
 • 8:00 - 8:02
  پس همدردی اساساً دو کانال داره.
 • 8:02 - 8:04
  یکی کانال بدن است.
 • 8:04 - 8:06
  اگر شما با یک فرد غمگین صحبت کنید،
 • 8:06 - 8:09
  شما هم قیافه ی غمگین و حالت غمگین به خودتون می گیرید،
 • 8:09 - 8:11
  و قبل از اینکه بدونید چطور، شما هم احساس ناراحتی می کنید.
 • 8:11 - 8:14
  و این یه جورایی کانال بدن برای همدردی احساسی ست،
 • 8:14 - 8:16
  که خیلی از جانوران دارند.
 • 8:16 - 8:18
  سگ های معمولی شما هم این را دارند.
 • 8:18 - 8:20
  در واقع به همین علته که مردم پستانداران را در خانه نگه می دارند
 • 8:20 - 8:22
  نه لاکپشت و مار و چیزهایی شبیه اونا
 • 8:22 - 8:24
  که این گونه از همدردی را ندارند.
 • 8:24 - 8:26
  و بعد از اون، یک کانال شناختی هم وجود داره،
 • 8:26 - 8:28
  که شما می تونید دیدگاه شخص دیگری رو بفهمید.
 • 8:28 - 8:30
  این توانایی کمتر پیدا می شه.
 • 8:30 - 8:32
  جانوران کمی هستند - فکر کنم فیل ها و میمون ها می تونند این کار را انجام بدن-
 • 8:32 - 8:35
  اما جانوران خیلی کمی هستند که می توانند این کار را انجام دهند.
 • 8:35 - 8:37
  پس هماهنگی،
 • 8:37 - 8:39
  که قسمتی از فرآیند کلی همدردی ست
 • 8:39 - 8:41
  در فرمانروی جانوران بسیار قدیمی ست.
 • 8:41 - 8:43
  و البته ما می تونیم در انسان ها هم آن را
 • 8:43 - 8:45
  با واگیردار بودن خمیازه مطالعه کنیم.
 • 8:45 - 8:47
  آدم ها خمیازه می کشند وقتی دیگران هم خمیازه بکشند.
 • 8:47 - 8:49
  و این به همدردی مربوطه.
 • 8:49 - 8:51
  همون قسمت های مغز را فعال می کنه.
 • 8:51 - 8:53
  به علاوه ما می دونیم کسانی که خیلی واگیر خمیازه دارند
 • 8:53 - 8:55
  حس همدردی بالایی هم دارند.
 • 8:55 - 8:57
  کسانی که برای همدردی کردن مشکل دارند، مثل کودکان اوتیستیک،
 • 8:57 - 8:59
  واگیر خمیازه هم ندارند.
 • 8:59 - 9:01
  پس این دو با هم ارتباط دارند.
 • 9:01 - 9:04
  ما این پدیده را در شامپانزه ها با نشان دادن یک سر متحرک مطالعه می کنیم.
 • 9:04 - 9:06
  گوشه ی بالا سمت چپ آن را می بینید،
 • 9:06 - 9:08
  یک سر کارتونی که خمیازه می کشه.
 • 9:08 - 9:10
  و یک شامپانزه که به آن نگاه می کنه،
 • 9:10 - 9:13
  یک شامپانزه ی واقعی که به صفحه ی کامپیوتری که
 • 9:13 - 9:16
  ما در آن انیمیشن را نشون می دیم نگاه می کنه.
 • 9:20 - 9:22
  (خنده ی حاضران)
 • 9:22 - 9:24
  پس واگیردار بودن خمیازه
 • 9:24 - 9:26
  که احتمالاً همه ی شما باهاش آشنایید --
 • 9:26 - 9:29
  و ممکنه شما هم شروع به خمیازه کشیدن کنید --
 • 9:29 - 9:32
  این پدیده بین ما و جانوران دیگه مشترکه.
 • 9:32 - 9:35
  و این مربوط به کانال بدنی هماهنگی ست
 • 9:35 - 9:37
  که زیربنای همدردی ست
 • 9:37 - 9:40
  و اساساً در بین پستانداران فراگیره.
 • 9:40 - 9:43
  حالا ما حالت های پیچیده تری را هم بررسی می کنیم. این دلداری دادن است.
 • 9:43 - 9:46
  این یک شامپانزه ی نره که در جنگ شکست خورده و داره جیغ میزنه،
 • 9:46 - 9:48
  و یک جوان میاد و دستش را دور او میندازه
 • 9:48 - 9:50
  و آرومش می کنه.
 • 9:50 - 9:53
  این دلداری دادن ست. خیلی به دلداری دادن آدم ها شبیه است.
 • 9:53 - 9:56
  و رفتار دلداری [دادن]،
 • 9:56 - 9:58
  ناشی از همدردیه.
 • 9:58 - 10:01
  در واقع راه مطالعه ی همدردی در بچه های انسان
 • 10:01 - 10:03
  اینه که از یک عضو خانواده می خواهیم تا خود را ناراحت نشون بده،
 • 10:03 - 10:05
  و بعد می بینند که بچه های کوچک چه کار می کنند.
 • 10:05 - 10:07
  این با همدردی مرتبطه،
 • 10:07 - 10:10
  و اینا حالت های صورت است که ما می بینیم.
 • 10:10 - 10:13
  ما یک تحقیق دیگه را هم تازگی منتشر کردیم که ممکنه راجبش شنیده باشید.
 • 10:13 - 10:16
  در مورد 'نوع دوستی' و شامپانزه هاست
 • 10:16 - 10:18
  سئوال ما این بود که آیا شامپانزه ها
 • 10:18 - 10:20
  به آسایش دیگران اهمیت می دهند؟
 • 10:20 - 10:22
  در طول دهه ها ما فرض می کردیم
 • 10:22 - 10:24
  که فقط انسان ها قادر به آن هستند،
 • 10:24 - 10:27
  که فقط انسان ها به آسایش دیگران اهمیت می دن.
 • 10:27 - 10:29
  حالا ما یک آزمایش خیلی ساده انجام دادیم.
 • 10:29 - 10:32
  ما این آزمایش را بر روی شامپانزه هایی که در لورانس ویل
 • 10:32 - 10:34
  در ایستگاه میدانی یرکس انجام دادیم.
 • 10:34 - 10:36
  اونا اینطوری زندگی می کنند.
 • 10:36 - 10:39
  ما اونا رو به داخل اتاق صدا می کنیم و روشون آزمایش می کنیم.
 • 10:39 - 10:41
  در این مورد ما دو شامپانزه را پهلو به پهلو قرار دادیم.
 • 10:41 - 10:44
  یکی از آنها یک سطل پر از ژتون داره که هر کدام معنی متفاوتی دارن.
 • 10:44 - 10:47
  یکی از ژتون ها فقط به کسی که ژتون را انتخاب می کنه غذا میده،
 • 10:47 - 10:49
  ژتون دیگه به هر دوشون غذا میده.
 • 10:49 - 10:52
  این تحقیق را ما با ویکی هورنر انجام دادیم.
 • 10:53 - 10:55
  اینجا دو رنگ ژتون را داریم.
 • 10:55 - 10:57
  آنها یک ظرف پر از اونا دارند.
 • 10:57 - 11:00
  و باید یکی از دو رنگ را انتخاب کنند.
 • 11:00 - 11:03
  حالا ببینید چی می شه.
 • 11:03 - 11:06
  اگر این شامپانزه حالت خودخواهانه را انتخاب کنه،
 • 11:06 - 11:09
  که اینجا ژتون قرمزه،
 • 11:09 - 11:11
  باید اون را به ما بده.
 • 11:11 - 11:14
  ما برش می داریم و روی میزی می گذاریم که دو تا جایزه هست،
 • 11:14 - 11:17
  اما در این حالت فقط سمت راستی غذا می گیره.
 • 11:17 - 11:19
  سمت چپی دور می شه چون از قبل می دونه.
 • 11:19 - 11:22
  این آزمایش برای او دلچسب نیست.
 • 11:22 - 11:24
  ژتون بعدی از نوع 'همنوع دوستانه' ست.
 • 11:24 - 11:27
  حالا جالب میشه
 • 11:27 - 11:29
  اونی که انتخاب می کنه
 • 11:29 - 11:31
  براش فرقی نداره.
 • 11:31 - 11:34
  پس او یک ژتون 'همنوع دوستانه' به ما میده و هردوی آنها غذا می گیرند.
 • 11:34 - 11:37
  پس شامپانزه ای که انتخاب می کنه همیشه جایزه می گیره.
 • 11:37 - 11:39
  پس اصلاً براش مهم نیست.
 • 11:39 - 11:41
  اون حتی می تونه چشم بسته انتخاب کنه.
 • 11:41 - 11:43
  اما چیزی که ما می بینیم
 • 11:43 - 11:45
  اینه که او ژتون 'همنوع دوستانه' را انتخاب می کنه.
 • 11:45 - 11:48
  این خط ۵۰ درصد را نشون میده که انتخاب تصادفی ست.
 • 11:48 - 11:51
  به خصوص اگر دیگری توجه اون رو به خودش جلب کنه، بیشتر انتخاب می کنند.
 • 11:51 - 11:54
  اگر دیگری بر روی او فشار بیاره --
 • 11:54 - 11:57
  مثلاً اگر آب به او بپاشه یا بترسونه --
 • 11:57 - 12:00
  انتخاب میره پایین.
 • 12:00 - 12:02
  مثل اینه که داره می گه
 • 12:02 - 12:04
  " اگر درست رفتار نکنی، من هم امروز نوع دوست نمی شم."
 • 12:04 - 12:06
  این اتفاقیه که بدون حضور دیگری می افته،
 • 12:06 - 12:08
  وقتی هیچ کس اونجا ننشسته.
 • 12:08 - 12:10
  پس ما فهمیدیم که شامپانزه ها
 • 12:10 - 12:12
  به آسایش دیگران اهمیت می دن --
 • 12:12 - 12:15
  به خصوص در مورد اعضای دیگر گروه خودشون.
 • 12:15 - 12:18
  آخرین آزمایشی که می خواهم برای شما بگم
 • 12:18 - 12:20
  مطالعه ما بر روی انصاف است.
 • 12:20 - 12:23
  این تحقیق خیلی معروف شد.
 • 12:23 - 12:25
  و امروزه خیلی بیشتر شدند،
 • 12:25 - 12:27
  چون وقتی ما این آزمایش را ۱۰ سال پیش انجام دادیم،
 • 12:27 - 12:29
  همه جا شناخته شد.
 • 12:29 - 12:31
  ما اولین بار آن را با میمون های کاپوچین انجام دادیم.
 • 12:31 - 12:34
  حالا من اولین آزمایشی که انجام دادیم را به شما نشون میدم.
 • 12:34 - 12:37
  این آزمایش با سگ ها و پرنده ها هم انجام شده
 • 12:37 - 12:39
  و با شامپانزه ها.
 • 12:39 - 12:43
  ما به همراه سارا بروزنان با میمون های کاپوچین شروع کردیم.
 • 12:43 - 12:45
  کاری که کردیم این بود
 • 12:45 - 12:47
  که ما دو میمون را بصورت پهلو به پهلو قرار دادیم.
 • 12:47 - 12:49
  این دو در یک گروه زندگی می کنند و یکدیگر را می شناسند.
 • 12:49 - 12:52
  ما اونها را از گروه جدا می کنیم و در اتاق آزمایش قرار می دهیم.
 • 12:52 - 12:54
  کاری که اونا باید انجام بدن خیلی ساده ست.
 • 12:54 - 12:56
  کاری که اونا باید انجام بدن خیلی ساده ست.
 • 12:56 - 12:59
  اگر به هر دوی اونا به عنوان جایزه خیار بدیم،
 • 12:59 - 13:01
  دو میمون در کنار هم،
 • 13:01 - 13:03
  اونا کاملاً مایلند که این کار را ۲۵ بار پشت سر هم انجام بدن.
 • 13:03 - 13:07
  خیار، با اینکه به نظر من فقط آبه،
 • 13:07 - 13:10
  اما اونا خیار دوست دارند.
 • 13:10 - 13:13
  حالا اگر به یکی از اونا انگور بدیم -
 • 13:13 - 13:15
  ترجیح غذایی میمون های کاپوچین
 • 13:15 - 13:18
  با قیمتهای بازار ارتباط مستقیم داره -
 • 13:18 - 13:21
  خوب حالا اگه به یکی انگور بدید -- که غذای خیلی بهتریه --
 • 13:21 - 13:24
  بین اونا نابرابری ایجاد می کنید.
 • 13:24 - 13:26
  این آزمایشی ست که ما انجام دادیم.
 • 13:26 - 13:29
  اخیراً ما آن را با میمون هایی که تا حالا این آزمایش را انجام نداده بودند فیلم برداری کردیم،
 • 13:29 - 13:31
  به این امید که شاید این بار واکنش شدیدتری ببینیم،
 • 13:31 - 13:33
  و همین اتفاق هم افتاد.
 • 13:33 - 13:35
  میمون سمت چپ اونیه که خیار می گیره.
 • 13:35 - 13:38
  میمون سمت راست اونیه که انگور می گیره.
 • 13:38 - 13:40
  اونی که خیار می گیره،
 • 13:40 - 13:42
  توجه کنید که اولین تکه ی خیار مشکلی نداره.
 • 13:42 - 13:45
  اولیش را می خوره.
 • 13:45 - 13:48
  بعد می بینه که دیگری انگور می گیره و حالا می بینید چی میشه.
 • 13:48 - 13:51
  او یک سنگ به ما میده. این کارشونه.
 • 13:51 - 13:54
  و ما یک تکه خیار بهش میدیم که اون را می خوره.
 • 13:54 - 13:57
  دیگری باید یه سنگ به ما بده.
 • 13:57 - 14:00
  و همین کار را می کنه.
 • 14:00 - 14:03
  و یک انگور می گیره و می خوره.
 • 14:03 - 14:05
  دیگری می بینه.
 • 14:05 - 14:07
  حالا او سنگ را به ما میده،
 • 14:07 - 14:10
  و دوباره خیار می گیره.
 • 14:12 - 14:27
  (خنده ی حاضران)
 • 14:27 - 14:30
  حالا داره سنگ رو با به دیوار زدن امتحان میکنه.
 • 14:30 - 14:32
  اون باید سنگ رو به ما بده.
 • 14:32 - 14:35
  حالا باز خیار می گیره.
 • 14:37 - 14:41
  (خنده ی حاضران)
 • 14:43 - 14:47
  این اساساً همون اعتراضهای وال استریته که اینجا هم می بینید.
 • 14:47 - 14:50
  (خنده ی حاضران)
 • 14:50 - 14:53
  (تشویق حاضران)
 • 14:53 - 14:55
  بذارید براتون بگم -
 • 14:55 - 14:57
  هنوز دو دقیقه وقت دارم، بذارید یک داستان خنده دار براتون بگم.
 • 14:57 - 14:59
  این آزمایش خیلی مشهور شد.
 • 14:59 - 15:01
  و ما نظرات زیادی دریافت کردیم.
 • 15:01 - 15:03
  به خصوص انسان شناس ها، اقتصاددان ها
 • 15:03 - 15:05
  و فلاسفه.
 • 15:05 - 15:07
  اونا اصلاً از این خوششون نیومده بود.
 • 15:07 - 15:10
  فکر می کنم چون در ذهنشون تصمیم گرفته بودند،
 • 15:10 - 15:12
  که انصاف موضوع خیلی پیچیده ای ست
 • 15:12 - 15:14
  و جانوران نمی توانند [آنرا] داشته باشند.
 • 15:14 - 15:16
  حتی یک فیلسوف برای ما نوشت
 • 15:16 - 15:19
  که ممکن نیست میمون ها حس انصاف داشته باشند
 • 15:19 - 15:22
  چون انصاف در زمان انقلاب فرانسه اختراع شده.
 • 15:22 - 15:24
  (خنده ی حاضران)
 • 15:24 - 15:27
  یک نفر دیگه یک فصل کامل نوشت
 • 15:27 - 15:31
  و گفت که [وقتی] باور می کنه این با انصاف ارتباط داره
 • 15:31 - 15:33
  که میمونی که انگور می گیره اون رو رد کنه.
 • 15:33 - 15:35
  حالا خنده دارش اینه که سارا بروزنان،
 • 15:35 - 15:37
  که با شامپانزه ها این آزمایش را انجام داده،
 • 15:37 - 15:39
  دو ترکیب از شامپانزه ها داشت
 • 15:39 - 15:42
  که، در واقع، اون میمونی که انگور می گیره آن را رد می کنه
 • 15:42 - 15:44
  تا وقتی که دیگری هم انگور بگیره.
 • 15:44 - 15:47
  پس ما داریم به حس انصاف انسانی خیلی نزدیک می شیم.
 • 15:47 - 15:51
  و من فکر می کنم که فیلسوف ها یه مدتی باید از نو به فلسفه شون فکر کنند.
 • 15:51 - 15:53
  پس بذارید خلاصه کنم.
 • 15:53 - 15:55
  من فکر می کنم که اخلاق، تکامل یافته ست.
 • 15:55 - 15:57
  من فکر می کنم اخلاق چیزی بسیار بیش از آنچه من در مورد آن صحبت کردم است،
 • 15:57 - 16:00
  اما بدون این عناصر که ما در سایر نخستی ها یافتیم،
 • 16:00 - 16:02
  اما بدون این عناصر که ما در سایر نخستیها یافتیم،
 • 16:02 - 16:04
  که شامل همدردی و دلداری،
 • 16:04 - 16:07
  گرایش های اجتماعی، روابط متقابل و احساس عدالت است، غیر ممکن خواهد بود.
 • 16:07 - 16:10
  پس ما بر روی این موضوعات خاص کار می کنیم
 • 16:10 - 16:13
  تا ببینیم آیا می تونیم اخلاق را به قول معروف از پایین به بالا بسازیم،
 • 16:13 - 16:15
  بدون اینکه لزوماً خدا و مذهب را درگیر کنیم،
 • 16:15 - 16:18
  و ببینیم چطور می تونیم به اخلاق تکامل یافته برسیم.
 • 16:18 - 16:21
  از توجهتون ممنونم.
 • 16:21 - 16:30
  (تشویق حاضران)
Title:
فرانس د وال: رفتار اخلاقی در جانوران
Speaker:
Frans de Waal
Description:

همدلی، همکاری، عدالت و مقابله به مثل - توجه کردن به رفاه دیگران صفت‌های خیلی انسانی‌ای به نظر می رسند. اما فرانس دوال تعدادی فیلم شگفت آور از آزمایشات رفتاری، در نخستی ها و سایر پستانداران را به اشتراک می گذارد، که در آنها نشان می دهد چگونه بسیاری از این صفات اخلاقی در همه ما مشترک اند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:31

Persian subtitles

Revisions Compare revisions