Persian subtitles

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. خوب، چکرز بازی جالبی ست.
 2. این صفحه نوعی بازی چکرز است.
 3. قطعات شما ممکن است شبیه به این باشند،
 4. و قطعات حریف شما شبیه به این.
 5. و جدای از برخی از قوانین بسیار مرموز در چکرز،
 6. که واقعا در اینجا مورد بحث من نیست، صفحه در واقع
 7. تمامی حقایق و دانستنیها در مورد چکرز را به شما می گوید، پس به وضوح کاملا قابل مشاهده است.
 8. قطعیست، چرا که حرکت شما و حرکت حریف شما
 9. به وضوح بر وضعیت صفحه بازی تاثیر میگذارند به شکلی که هیچ
 10. تصادفی در آن وجود ندارد.
 11. همچنین گسسته است چرا که انتخاب اعمال محدودی وجود دارند
 12. و وضعیت های محدود صفحه هم وجود دارند،
 13. و بدیهیست که خصمانه باشد، چرا که حریف شما مشخصا بر علیه شما بازی میکند.