Vietnamese subtitles

← 12-28 Tạo Đối Tượng - Giải Pháp

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 3 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Chúng ta cùng xem câu lệnh đầu tiên, trong đó TextView = new TextView, và
 2. sau đó chúng ta có bối cảnh là một tham số đầu vào của hàm tạo.
 3. Vấn đề của dòng mã lệnh này là chúng ta đang tạo ra một đối tượng mới nhưng
 4. chúng ta không lưu trữ đối tượng này được chính xác trong một biến số.
 5. Chúng ta nói rằng biến số phải có kiểu dữ liệu TextView nhưng
 6. chúng ta quên đặt tên biến số.
 7. Vì thế mã lệnh đúng phải nhìn giống như thế này.
 8. TextView theo sau bởi một tên biến số và sau đó bằng TextView mới.
 9. Bạn có thể đặt tên biến số là bất cứ tên gì nhưng
 10. chúng ta chỉ chọn sử dụng textView với chữ cái t viết thường.
 11. Như vậy trong trường hợp này, lỗi sai là do không đặt tên biến số.
 12. Chúng ta cùng xem câu lệnh tiếp theo.
 13. Trong đó, image view img = ImageView mới.
 14. Vấn đề ở đây là không có kiểu dữ liệu đối tượng hợp lệ.
 15. Android xác định một lớp có tên ImageView với chữ cái I viết hoa và chữ cái V viết hoa và
 16. ghép với nhau thành một từ.
 17. Một tên lớp hợp lệ không được chứa dấu cách trong đó.
 18. Tên biến số nhìn không có vấn đề gì, và
 19. Sau đó tạo một dạng xem hình ảnh mới nhìn cũng không có vấn đề gì.
 20. Vậy lỗi duy nhất là tên lớp không hợp lệ.
 21. Trong câu lệnh thứ ba, chúng ta thử tạo một nút bật tắt mới.
 22. Trong đó nút ToggleButton = tạo ToggleButton.
 23. Wchúng ta đang áp dụng lớp ToggleButton ở đây, do đó
 24. chúng ta cần sử dụng từ khóa Java mới, chứ không phải là tạo ra.
 25. Và đây là một mã lệnh đúng.
 26. Trong đó nútToggleButton = ToggleButton mới.
 27. Vấn đề ở đây là không sử dụng từ khóa Java mới.
 28. Mới tức là từ khóa chỉ ra rằng chúng ta đang thử tạo ra một đối tượng mới.
 29. Trong câu lệnh thứ tư, chúng ta đang thử tạo một cửa sổ thông báo mới.
 30. Bạn có thể tìm kiếm trên Google You để biết cách tạo cửa sổ thông báo mới và
 31. Sau đó so sánh với mã lệnh ở đây.
 32. Vấn đề ở đây là cửa sổ thông báo cần được đánh vần với chữ cái T viết hoa,
 33. bởi vì đây là tên lớp của Cửa sổ thông báo.
 34. Câu lệnh này sử dụng phương pháp trả lại đối tượng giống như chúng ta đã trao đổi trước đây.
 35. Câu lệnh này tại ra một đối tượng cửa sổ thong báo mới và sau đó lưu trữ đối tượng trong biến số này.
 36. Như vậy lỗi sai ở đây chỉ là tên lớp không đúng.
 37. Bây giờ thì chúng ta đã biết cách tạo đối tượng, chúng ta sẽ sử dụng những đối tượng này như thế nào?