Return to Video

21-08 House Equals New Dog

 • 0:00 - 0:05
  Câu trả lời là lỗi: "imcompatible types". Chó không phải là một loại Nhà.
 • 0:05 - 0:09
  Nếu bạn cố lưu một con Chó trong một biến được tạo để lưu một Ngôi nhà,
 • 0:09 - 0:15
  bạn sẽ bị compile time error. Nếu Java mà cho phép bạn lưu Dog trong biến House,
 • 0:15 - 0:21
  bạn sau đó có thể thử gọi House methods trên con chó.
 • 0:21 - 0:25
  Và con Chó sẽ không biết cách làm chúng. Có lỗi này đúng là một điều tốt.
 • 0:25 - 0:28
  Nghĩa là Java đang giúp ta. Cái này là một trong những thứ mà ta đã nói
 • 0:28 - 0:32
  khi đề cập rằng Java là một ngôn ngữ an toàn.
 • 0:32 - 0:36
  Nếu Java để cho bạn tạo một Con Chó và lưu nó vào House, bạn có thể thử sống trong nó sau,
 • 0:36 - 0:41
  và sẽ fail thôi. Nhưng thay vì làm vậy, compiler sẽ ngay lập tức nói với bạn là
 • 0:41 - 0:44
  có điều gì đó không ổn với code của bạn. Các ngôn ngữ khác có thể sẽ cho phép bạn
 • 0:44 - 0:47
  vẫn chạy được code, và sau đó sẽ trả về một kết quả kỳ lạ nào đó.
 • 0:47 - 0:52
  Cái lựa chọn thứ 3 này không phải cái ta muốn. Nó có thể xuất hiện,
 • 0:52 - 0:57
  nếu Dog là một interface. Nếu bạn cố tạo một new Drawable,
 • 0:57 - 1:01
  rồi bạn sẽ có một lỗi như này. Error Drawable is abstract cannot be instantiazed.
 • 1:01 - 1:06
  Drawable interface chỉ có tên của các methods,
 • 1:06 - 1:12
  nó không có đủ thông tin để Java có thể tạo một object Drawable cho bạn.
Title:
21-08 House Equals New Dog
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
01:13

Vietnamese subtitles

Revisions