Return to Video

ഗോവണിപ്പടികള്‍ ജീവിതത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്ന രഹസ്യവഴികള്‍

 • 0:00 - 0:02
  എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോവണിപ്പടികൾ
 • 0:03 - 0:07
  വൈകാരികതയെ എളുപ്പം
  സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭൗതികഘടകങ്ങളാണ്,
 • 0:07 - 0:09
  ഒരു ആർക്കിട്ടെക്ടിന് ചെയ്യാവുന്ന
 • 0:09 - 0:12
  [ചെറിയ കാര്യം, വലിയ ആശയം]
 • 0:13 - 0:15
  [ഗോവണിപ്പടികളിൽ ഡേവിഡ് റോക്ക് വെൽ]
 • 0:15 - 0:19
  ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി
  'എ', 'ബി' എന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ
 • 0:19 - 0:21
  വ്യത്യസ്ത ഉയർച്ചകളിലുള്ള വഴി.
 • 0:21 - 0:23
  കോണിപ്പടികൾക്കൊരു പൊതുഭാഷയുണ്ട്.
 • 0:23 - 0:26
  പടികൾക്ക് മേലെ നാം നടക്കുന്നു..
 • 0:26 - 0:30
  രണ്ട് പടികൾക്കിടയിലെ കുത്തനെയുള്ള റൈസർ.
 • 0:30 - 0:34
  ചില ഗോവണികൾക്ക് പ്രത്യേക അഗ്രങ്ങളുണ്ട്.
 • 0:34 - 0:37
  ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഭാഗ
  ഒരു സ്ട്രിംഗറാണ്.
 • 0:38 - 0:41
  ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് എല്ലാ
  ഗോവണികളുമുണ്ടാക്കുന്നത്.
 • 0:42 - 0:45
  ഗോവണികളാദ്യമുണ്ടാകുന്നതൊരു പക്ഷേ,
  ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
 • 0:45 - 0:48
  "ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് ഉയരമുള്ളതിലേക്ക്
  പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്."
 • 0:48 - 0:50
  ആദ്യം എങ്ങനെയോ ജനങ്ങള് വലിഞ്ഞുകയറി:
 • 0:50 - 0:52
  മരക്കുറ്റിയും ഏണിയുമുപയോഗിച്ചും,
 • 0:52 - 0:55
  കാലക്രമേണ തേഞ്ഞ് പോയ വഴികളിലൂടെയും.
 • 0:55 - 0:59
  ചിചെൻ ഇറ്റ്സയിലെ പിരമിഡുകൾ പോലെ
  ആദിമകോണിപ്പടികളും
 • 0:59 - 1:01
  ചൈനയിലെ മൗണ്ട് തായിലേക്കുള്ള വഴികളും,
 • 1:01 - 1:03
  ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു,
 • 1:03 - 1:07
  ജനങ്ങള്ക്ക് ആരാധനക്കും
  സംരക്ഷണത്തിനുമായിരുന്നു ഇത്.
 • 1:07 - 1:11
  എൻജിനീയറിംഗിലെ വളർച്ച പുതിയ
  സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു, പ്രാവര്ത്തികമായ
 • 1:11 - 1:13
  എല്ലാതരം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും
  കോണിപ്പടികളുണ്ടാക്കാം.
 • 1:13 - 1:16
  നീളൻ ഗോവണികൾ,
  പിരിയൻ ഗോവണികൾ.
 • 1:16 - 1:18
  വീടിനകത്തും പുറത്തും കോണിപ്പടികൾ.
 • 1:18 - 1:21
  ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറെ സഹായകമാണിവ.
 • 1:21 - 1:24
  ഗോവണിപ്പടികളൊരു കല കൂടിയാണ്.
 • 1:29 - 1:31
  ഒരു ഗോവണിയിലൂടെ നാം നടക്കുമ്പോൾ
 • 1:31 - 1:35
  അതിന്റെ രൂപം നമ്മുടെ വേഗതയെ,
  സുരക്ഷിത ബോധത്തെ, വികാരങ്ങളെ
 • 1:35 - 1:39
  ചുറ്റുപാടുകളുടെ, വീക്ഷണത്തെ, എല്ലാം
  സ്വാധീനിക്കുന്നു.
 • 1:40 - 1:44
  ഒരു നിമിഷം ബൃഹത്തായൊരു ഗോവണിയിലൂടെ
  താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു എന്ന് സങ്കൽപിക്കൂ.
 • 1:44 - 1:47
  ഉദാഹരണം, ന്യൂയോർക്ക് പബ്ലിക്ക്
  ലൈബ്രറിയുടെ ഗോവണി
 • 1:47 - 1:48
  ആ പടികളിൽ നിന്ന്,
 • 1:48 - 1:52
  ചുറ്റുമുള്ള തെരുവും ആളുകളെയും
  നിനക്ക് കാണാം,
 • 1:52 - 1:56
  കോണിപ്പടികള് വീതി കൂടിയതുകൊണ്ട്
  നിങ്ങള് വളരെ പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്.
 • 1:56 - 1:58
  അത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരനുഭവമാണ്.
 • 1:58 - 2:01
  ഒരു പഴയ മദ്യശാലയിലെ ഇടുങ്ങിയ
  ഗോവണിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനെക്കാളും.
 • 2:01 - 2:03
  എന്നിട്ടൊരു മുറിയിലെത്തുന്നു.
 • 2:03 - 2:06
  അവിടെനിന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ
  വേഗത്തിൽ പടി കയറും.
 • 2:06 - 2:08
  ഗോവണികൾക്ക് അതി ബൃഹത്തായ നാടകീയതയുണ്ട്.
 • 2:08 - 2:12
  അവ ഒരാളുടെ പ്രവേശനത്തെ
  ഗംഭീരമാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നാലോചിക്കൂ.
 • 2:12 - 2:14
  അവ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പിടിച്ചുപറ്റും.
 • 2:14 - 2:15
  ഗോവണിപ്പടികൾ ഐതിഹാസികവുമാകാം
 • 2:15 - 2:19
  സെപ്തംതംബർ 11 നു ശേഷം
  അവിടെത്തെ ഗോവണികള് തകര്ന്നിട്ടില്ല
 • 2:19 - 2:21
  വേള്ഡ് ട്രേഡ് സെന്റെറിന് ശേഷവും
 • 2:21 - 2:23
  അതിജീവിച്ചവരുടെ പടികൾ
  എന്നാണ് പേര്.
 • 2:23 - 2:27
  കാരണം ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ
  സുരക്ഷിതരാക്കിയത് ആ പടികളാണ്.
 • 2:27 - 2:30
  എന്നാൽ ചെറിയ ഗോവണികൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
 • 2:30 - 2:33
  വരാന്തയിൽ അയൽക്കാർ ഒന്നിച്ചു കൂടാറുണ്ട്,
 • 2:33 - 2:36
  പാട്ട് കേൾക്കാറും നഗരം കാണാറുമുണ്ട്.
 • 2:36 - 2:40
  ഗോവണികളിൽ നേരം കളയാനിഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.
 • 2:40 - 2:44
  എന്റെയഭിപ്രായത്തിൽ അത് പ്രതീകമാക്കുന്നത്,
 • 2:44 - 2:49
  ഉയരങ്ങളെ കയ്യടക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ
  ആഗ്രഹത്തെയാണ് .
 • 2:49 - 2:52
  അത് കൊണ്ട് ആ വഴിമദ്ധ്യേ ഇരിക്കാന്
  സാധിക്കുന്നെങ്കില്,
 • 2:53 - 2:55
  അത് തികച്ചും മാന്ത്രികമാണ്.
Title:
ഗോവണിപ്പടികള്‍ ജീവിതത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്ന രഹസ്യവഴികള്‍
Speaker:
ഡേവിഡ് റോക്ക്വെൽ
Description:

രണ്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലെ വഴി എന്നതിനപ്പുറം ഗോവണിപ്പടികൾ വൈകാരികമായി കൂടി നിങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ടായ ഡേവിഡ് റോക്ക് വെൽ സംസാരിക്കുന്നു.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Series
Duration:
03:08

Malayalam subtitles

Revisions