Return to Video

راه‌های پنهانی که پله‌ها به زندگی شما شکل می‌دهند

 • 0:00 - 0:02
  من فکر میکنم شاید پله
 • 0:03 - 0:07
  از نظر احساسی قابل انعطافترین
  عنصر فیزیکی باشد
 • 0:07 - 0:09
  که یک معمار باید با آن کار کند.
 • 0:09 - 0:12
  [چیز کوچک. ایده بزرگ.]
 • 0:13 - 0:15
  [دیوید راکویل در پله]
 • 0:15 - 0:19
  از اساس، پله راهی است
  که از نقطه الف به نقطه ب بروید
 • 0:19 - 0:21
  وقتی که اختلاف ارتفاع وجود دارد.
 • 0:21 - 0:23
  پلهها زبان مشترکی دارند.
 • 0:23 - 0:26
  سطح پله که روی آن پا میگذارید.
 • 0:26 - 0:30
  ارتفاع پله که عنصر عمودی پله است.
 • 0:30 - 0:34
  خیلی از پلهها نوعی بیرون زدگی دارند
  که لبه پله را میسازد.
 • 0:34 - 0:37
  و بعد، حاشیه که پلهها را
  به هم وصل میکند.
 • 0:38 - 0:41
  این قطعات در شکلهای مختلف
  پلهها را میسازند.
 • 0:42 - 0:45
  فرض من این است که پله زمانی به وجود آمد
  که اولین بار یک نفر گفت،
 • 0:45 - 0:48
  «میخواهم از این سنگ بالایی
  به آن سنگ پایینی بروم.»
 • 0:48 - 0:50
  مردم با هر چه میشد بالا میرفتند:
 • 0:50 - 0:52
  کندههای روی هم چیده، نردبان
 • 0:52 - 0:55
  و راههای طبیعی که در طول زمان
  شکل گرفته بودند.
 • 0:55 - 0:59
  بعضی از راهپلههای اولیه،
  مثل اهرام چیچن ایتزا
 • 0:59 - 1:01
  یا جاده کوه تای در چین،
 • 1:01 - 1:03
  برای رسیدن به ارتفاع بالاتر بود،
 • 1:03 - 1:07
  جایی که مردم بتوانند
  پرستش کنند یا در امان باشند.
 • 1:07 - 1:11
  با تکامل مهندسی، همه چیزهای
  کاربردی هم تکامل یافت.
 • 1:11 - 1:13
  پلهها را میتوان
  با انواع و اقسام مواد ساخت.
 • 1:13 - 1:16
  پلههای صاف را داریم،
  پلههای مارپیچ هستند،
 • 1:16 - 1:19
  پلهها میتوانند داخل ساختمان باشند،
  میتوانند بیرون از ساختمان باشند.
 • 1:19 - 1:21
  به وضوح در مواقع اضطراری
  به کمک ما میآیند.
 • 1:21 - 1:24
  اما همین طور خود آنها هم
  گونهای از هنر هستند.
 • 1:29 - 1:31
  همین طور که از راه پله بالا میرویم،
 • 1:31 - 1:35
  فرم پله مسیرمان، احساسمان، امنیتمان،
 • 1:35 - 1:39
  و ارتباط و پیوستگی ما
  با فضای پیرامون را به ما تحمیل میکند.
 • 1:40 - 1:44
  برای یک لحظه، تصور کنید
  از یک پله کم شیب و بزرگ پایین میآیید
 • 1:44 - 1:47
  مثل آنکه جلوی کتابخانه عمومی نیویورک هست.
 • 1:47 - 1:48
  از آن پلهها
 • 1:48 - 1:52
  میتوانید خیابان
  و تمام مردم اطرافتان را ببینید،
 • 1:52 - 1:56
  و راه رفتن شما آهسته و پیوسته است
  چون سطح پله بسیار پهن است.
 • 1:56 - 1:58
  این یک تجربه کاملاً متفاوت است
 • 1:58 - 2:01
  از اینکه مثلاً از پلههای باریک
  یک میخانه پایین بروید،
 • 2:01 - 2:03
  جایی که چکه چکه در اتاق میافتید.
 • 2:03 - 2:06
  آنجا ارتفاع پلهها زیاد است
  پس تند حرکت میکنید.
 • 2:06 - 2:08
  پله همه چیز را خیلی نمایشی میکند.
 • 2:08 - 2:12
  تصور کنید چطور پله
  یک ورودی باشکوه را نشان میدهد
 • 2:12 - 2:14
  و در آن لحظه ستاره صحنه میشود.
 • 2:14 - 2:15
  پله حتی میتواند قهرمانانه باشد.
 • 2:15 - 2:19
  راهپلهای که بعد از ۱۱ سپتامبر
 • 2:19 - 2:21
  و حمله به ساختمان تجارت جهانی سرپا ماند
 • 2:21 - 2:23
  «راهپله نجات یافتگان» لقب گرفت،
 • 2:23 - 2:27
  چون نقشی کلیدی در هدایت صدها نفر
  به جای امن بازی کرد.
 • 2:27 - 2:30
  اما پلههای کوچک هم
  میتوانند آثار بزرگ داشته باشند.
 • 2:30 - 2:33
  پلکان ورودی جایی است که همسایهها را
  به جمع شدن دور هم،
 • 2:33 - 2:36
  پخش موسیقی، و مشاهده حرکت شهر دعوت میکند.
 • 2:36 - 2:40
  خیلی برای من جالب است
  که مردم میخواهند در راهپله جمع شوند.
 • 2:40 - 2:44
  فکر میکنم آنها یک نیاز عمیق انسانی ما را
 • 2:44 - 2:49
  برای سکنی گزیدن در جایی
  غیر از سطح سیاره برطرف میکنند.
 • 2:49 - 2:52
  و بنابراین اگر میتوانید وسط پله بنشینید،
 • 2:53 - 2:55
  در جایی هستید که به گونهای جادویی است.
Title:
راه‌های پنهانی که پله‌ها به زندگی شما شکل می‌دهند
Speaker:
دیوید راکویل
Description:

پله‌ها فقط شما را از جایی به جای دیگر نمی‌برند. معمار دیوید راکویل شرح می‌دهد آنها چطور به حرکت شما -- و احساس شما شکل داده‌اند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED Series
Duration:
03:08

Persian subtitles

Revisions