Vietnamese subtitles

← 02-02 Search Engines And The Web Solution

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/28/2015 by Drgn z.

 1. Trên trang web này, có 3 đường dẫn có thể click vào
  (link = đường dẫn)
 2. Đường dẫn đầu tiên dẫn đến trang Wiki
  về Giáo dục đại học.
 3. Đường dẫn thứ hai dẫn đến trang Wikipedia của Sebastian.
 4. Và đường dẫn cuối cùng là trang Wiki
  của Digital Life Design Conference.
 5. Để đi đến câu trả lời,
  đây là mã HTML mà bạn được giao cho.
 6. Ở lựa chọn thứ nhất thì URL ngay tại đây.
 7. Mặc dù đó là 1 đường dẫn URL,
  nhưng nó không phải là một đường dẫn có thể click
 8. Bởi vì nó không gói gọn trong tiền tồ này.
 9. cái mà ở trước đường dẫn.
 10. Chữ "a" có nghĩa là thẻ neo
  (a trong anchor = neo)
 11. và "href" có nghĩa là nó là hyperlink reference
  (liên kết tham chiếu)
 12. được xác định bởi các URL.
  Ví dụ:
 13. Vì vậy, đây không phải là một lựa chọn đúng
  vì nó không phải là một link
 14. mà bạn click vào.
 15. Lựa chọn thứ 2 là URL dẫn tới trang
  Wikipedia về giáo dục đại học
 16. Trình duyệt sẽ highlight dòng chữ này lên
  vì nó là một link có thể click.
 17. Lựa chọn thứ ba là trang Wikipedia của
  Sebastian Thrun.
 18. Và một lần nữa, với lý do nếu trên.
  Đây cũng là một link mà bạn có thể click vào.
 19. Lựa chọn thứ tư trong đoạn ngoặc này này.
 20. Mặc dù nó ở trong dấu ngoặc kép như các URL khác
 21. nhưng nó không ở trong thẻ nào cả
 22. Nó chỉ là một dòng chữ
  hiện bình thường ở trên màn hình.
 23. URL cuối cùng là dẫn tới trang Wikipedia
 24. của Digital Life Design Conference.
 25. Cũng giống như 2 đường dẫn trên
  nó là một đường dẫn có thể click vào.