Return to Video

કઈ રીતે અનુભવી એ છીએ અથવા શા માટે તે મુદો્ છે

 • 0:02 - 0:03
  હુ ચાલુ કરુ એ પેહલા:
 • 0:03 - 0:05
  હુ ખુબ જ ઉતસુક છુ.
 • 0:05 - 0:08
  હમણા જ મે બરાબર જૉયૂ શુ ચાલી રહયુ છે અહીંયા.
 • 0:08 - 0:13
  તો તેની સાથે કહીએ,આપણે તેની સાથેચાલુ કરી:
 • 0:13 - 0:16
  શુ છે આપણી સૌથી મોટી જરુરીયાત.
 • 0:16 - 0:19
  આપણા મગજ માટે સૌથી મોટી જરુરીયાત કઈ છે?
 • 0:19 - 0:21
  હૂ તમને બતાવવા માંગૂ છૂ અને કહેવા માંગુ છુ,
 • 0:21 - 0:23
  અને હકીકત માં તમને અનુભવ કરાવવા માંગૂ છૂ,.
 • 0:23 - 0:25
  તયાં ઘણી બધી વસતુઓ તમને છેલલી ૧૪ મિનિટ માં જણાવીશ.
 • 0:25 - 0:27
  તો આપણે બધા ઊભા થઈ જઈએ.
 • 0:27 - 0:32
  ટ્સ સાથે નો ટુકડો,બધા આચરણ પર જતા હતા.
 • 0:33 - 0:34
  બરાબર? અને તમે બધા જાણો છો.
 • 0:35 - 0:36
  બરાબર. તમે બધા તૈયાર છો?
 • 0:36 - 0:38
  પે્શકો:હા!
 • 0:38 - 0:40
  બેઉ લોટો:બરાબર.તૈયાર,એક,બે,તણ!
 • 0:41 - 0:42
  તે હમણા અંત છે.
 • 0:42 - 0:46
  (સંગીત: રીચારઁડ સટ્સ"સપે્સ ઝુરાસટ્રા")
 • 0:49 - 0:50
  બરાબર?
 • 0:50 - 0:52
  તમે જાણો છો તે કયાં જાય છે,.
 • 0:52 - 0:57
  (સંગીત)
 • 1:02 - 1:03
  અરે,તે આવે છે!
 • 1:11 - 1:12
  ( સંગીત અચાનક બંધ થાય છે)
 • 1:12 - 1:13
  અરે!
 • 1:13 - 1:14
  (હાસય)
 • 1:14 - 1:16
  સાચુ?
 • 1:16 - 1:17
  સામુયિક વિતરણ
 • 1:17 - 1:18
  બરાબર,તમે બેસી શકો છો.
 • 1:18 - 1:20
  (હાસય)
 • 1:20 - 1:24
  આપણી પાસે તેની નજીવી મુળભુત જરુરીયાત છે.
 • 1:24 - 1:26
  (હાસય)
 • 1:26 - 1:27
  આપણો નજીકી પે્મ.
 • 1:27 - 1:30
  (અભિવાદન)
 • 1:30 - 1:33
  પલંગ પર જતા પહેલા,હુ મોજરત ની વાતાઁ કરુ
 • 1:33 - 1:35
  તે પિયાનો વગાડતો ગયો વગાડતો ગયો.
 • 1:35 - 1:36
  "ડ-ડ-ડ-ડ-ડ".
 • 1:36 - 1:38
  તેના પિતા જે પહેલા થી પંલગ પર હતા,તે વિચારે" અરે".
 • 1:38 - 1:41
  તે ઊભો થયો અને તાર ને અંતિમ નોંધ હિટ કરી.
 • 1:41 - 1:43
  એ પહેલા કઇ કરે એ સુઈ ગયો.
 • 1:43 - 1:44
  (હાસય)
 • 1:44 - 1:49
  તેથી નજીક ની જરુરીયાત બાબત:અમને તે વિશે વિચારવા દોરી જાય છે.
 • 1:49 - 1:51
  આપણો સૌથી મોટો ડર કયો છે?
 • 1:52 - 1:57
  વિચારો-આપણો સોથીમોટો ડર કયો છે હમણા?
 • 1:57 - 2:01
  અને તે ધાઢ ડર છે.
 • 2:04 - 2:06
  આપણે અિનિશિચત છીએ.
 • 2:06 - 2:08
  આપણે જાણતા નથી તો નફરત ના કરી શકીએ.
 • 2:08 - 2:10
  આપણે નફરત કરીએ છીએ.
 • 2:10 - 2:11
  વિચારો ભયાનક પિચર વિશે.
 • 2:11 - 2:14
  ભયાનક પિચર હંમેશા ગાઢ રાત માં ઊતારેલુ હોય છે,
 • 2:14 - 2:16
  જંગલ માં,
 • 2:16 - 2:17
  રાતે,
 • 2:17 - 2:18
  સમુદ્ ની ડાણો માં,
 • 2:18 - 2:20
  કાળાશ ભયાઁ અવકાશમાં
 • 2:21 - 2:24
  અને એનુ કારણ મૃતયુ ઘણી શરણતા થી થઈ શકે છે અને એનૂ મુલયાંકન કરી શકાય છે.
 • 2:24 - 2:26
  જો તમે ચોકકસ ના હોવ તો તયાં એક શિકારી હતો,
 • 2:26 - 2:27
  તે ઘણુ મોડુ હતુ.
 • 2:27 - 2:30
  તમારા મગજ વિકસિત થવાની સંભાવના છે.
 • 2:30 - 2:32
  અને જો તમે સંભવિત ન હોવ તો તમે મતયૂ પામો.
 • 2:33 - 2:37
  અને મગજ ને સંભવિત કરવા નો સંકેતીકરણ ધારણા અને પુવઁગ્હ છે.
 • 2:37 - 2:39
  તે ઘણી વાર ભુતપુવઁ બની ગયુ છે.
 • 2:40 - 2:42
  પણ તે ધારણાઓ હમણા મગજ માંથી કાઢી દો.
 • 2:42 - 2:45
  તમે પો્જેકટ કરો દુનિયાની બહાર.
 • 2:45 - 2:47
  તયાં પશી નહી હોય.
 • 2:48 - 2:51
  તમારો પો્જેકટ નો મતલબ પડદા પર બતાવો.
 • 2:53 - 2:56
  મે તમને જે કઇ પણ કીઘુ તે બધુ મતલબ વગર નુ છે.
 • 2:57 - 3:00
  (હાસય)
 • 3:00 - 3:03
  તમે શબદ બનાવો અને પો્જેકટ પર તે મારા પર કરો.
 • 3:03 - 3:05
  અને શુ વિપશ સાચુ છે મારા માટે તે બીજા લોકો માટે પણ સાચુ છે.
 • 3:05 - 3:08
  જયારે તમે" શુ "અને "કયારે "માપો છો,
 • 3:08 - 3:10
  તયારે તમે કદી "શા માટે "એ નથી માપતા
 • 3:10 - 3:11
  તેથી અમે અનય લોકો ને રંગ આપી શકીએ છીએ.
 • 3:11 - 3:16
  આપણે તેના પર મતલબ વાળુ કાયઁ કરીએ ,શુભકામનાઓ અને અનુભવ પર,
 • 3:18 - 3:22
  કઈ ડિઝાઇન સૌથી ઉતમ છે જે હંમેશા અનિશચિતતાના વિશે ઘટાડો કરે.
 • 3:23 - 3:25
  તેથી આપણે જયારે અનિચિતતા માં પ્વેશ કરીએ છીએ.
 • 3:26 - 3:29
  આપણુ શરીર ફરી થી જવાબ આપે છે શારીરીક અને માનસીક રીતે,
 • 3:29 - 3:32
  તમારી રોગ પ્તિકારક શકિત માં બગડવાનુ શરુ કરશે.
 • 3:32 - 3:35
  તમારા મગજ ના કોષો મરી જાય અને મૃતયુ પામે છે.
 • 3:35 - 3:38
  તમારી બુધિ માં સઁજનાતમક ધટાડો થાય.
 • 3:38 - 3:42
  લગભગ ઘણી વાર ડર થી માંડી ને કો્ધ સુધી નો સમય
 • 3:42 - 3:45
  શા માટે?કારણકે ભય એ ચોકકસ પણે રાજય છે.
 • 3:46 - 3:48
  તમે નૈતિક નયાયી બની જાઓ છો.
 • 3:48 - 3:50
  તમે તમારી જાત ને અલગ ઓળખ આપી શકો છો.
 • 3:50 - 3:53
  જો તમે રુઢીચુસત હોવ,તો તમે વધુ રુઢીચુસત બની શકો છો.
 • 3:53 - 3:55
  જો તમે ઉદાર છો તો વધુ ઉદાર બની શકો છો.
 • 3:55 - 3:57
  કારણકે તમે કુટુબની જગયા એ જાઓ છો.
 • 3:58 - 4:01
  તકલીફ એ છે કે દુનિયા બદલાય છે.
 • 4:02 - 4:03
  અને આપણે પારંગત અને મૃતયુ પામીએ છીએ.
 • 4:03 - 4:05
  અને જો આપણે અ થી બ માં ફરીએ,
 • 4:05 - 4:07
  પહેલો પગલો બ નહી,
 • 4:07 - 4:10
  પ્થમ પગલો જાય છે અ ના અ--
 • 4:11 - 4:13
  ચાલો તેની મુળભુત ધારણા તરફ જઇએ.
 • 4:13 - 4:18
  ખુબ જ જગયા એ પગલુ આપણા મગજ ને ટાળવા માટે વિકસિત;
 • 4:20 - 4:23
  પગલા માંથી અજાણી જગયા એ.
 • 4:26 - 4:28
  પણ એ ધણી આવશયક છે તેથી આપણે તે જગયાએ જઇએ.
 • 4:28 - 4:31
  તેથી આપણુ મગજ આપણ ને જવાબ આપશે.
 • 4:31 - 4:33
  ગણતરી એ જ જવાબ છે.
 • 4:33 - 4:38
  અને એ આવશયક થાય છે ગહન માટે, સમજ શકિત પુવઁક નો અનુભવ
 • 4:39 - 4:42
  અને એનો અવયવસિથત અનુભવ.
 • 4:44 - 4:49
  (સંગીત)
 • 5:44 - 5:48
  (અભિવાદન)
 • 5:49 - 5:55
  (સંગીત)
 • 5:57 - 6:01
  (અભિવાદન)
 • 6:01 - 6:06
  (સંગીત)
 • 6:45 - 6:49
  (અભિવાદન)
 • 6:50 - 6:55
  (સંગીત)
 • 7:05 - 7:10
  (અભિવાદન)
 • 7:10 - 7:14
  (ઉતસાહ)
 • 7:14 - 7:18
  (અભિવાદન)
 • 7:20 - 7:23
  બયુ લોટો: અરે વાહ ,સાચુ?
 • 7:23 - 7:30
  ઑતો હવે સાચુ,તમે બધુ સંભવિ શકો છો,એક અમુક જગયાએ.
 • 7:30 - 7:31
  સાચૂ?
 • 7:32 - 7:35
  તો શુ થાય છે તમારા મગજ માં?
 • 7:36 - 7:37
  અને હજારો વષૉ માટે,
 • 7:37 - 7:40
  આપણે વિચારી એ અને લખીએ અને અનુભવીએ,
 • 7:40 - 7:43
  અને આપણ્ જાણીએ તેની નાનકડી બાબત વિશે.
 • 7:44 - 7:50
  અને આપણે સમજવાનો પ્યાસ કરીએ શુ ચાલે છે અને શુ કરે છે એ,
 • 7:50 - 7:55
  મારી પ્યોગશાળા મિસફિટ એ મને અદભુત તક મને હમણા જ આપયો
 • 7:56 - 8:01
  કામ કરવા કે જે સૌથી મોટો સજઁનાતમક છે આપણે તેને જાણીએ છીએ:
 • 8:01 - 8:04
  પલેખકો,સઁજકો,ડિરેકટર,નામુશસતરી,
 • 8:04 - 8:07
  માણસો કે જેસરકયુ ડયુ સેલો.
 • 8:08 - 8:10
  તેથી આપણે જઇએ લાસ વેગે પાસે,
 • 8:11 - 8:15
  અને આપણે સંગ્હી એ માણસો ના મગજ નીપ્વૃતિ
 • 8:15 - 8:17
  જયારે તેઓ કામગીરી જુએ છે,
 • 8:17 - 8:20
  "૧૦"માંથી " ૦ ",
 • 8:20 - 8:23
  કે જે આઇકોનિક સરકયુ કામગીરી છે.
 • 8:23 - 8:26
  અને અમે માનીએ છીએ કે તેનો કામગીરી પહેલા વઁતાવ,
 • 8:26 - 8:29
  અલગ જુથ કામગીરી પછી.
 • 8:29 - 8:32
  તેથી અમે ૨૦૦ ઉપર લોકો ને ભેગા કયૉ.
 • 8:33 - 8:35
  તો બીજુ શુ?
 • 8:35 - 8:38
  શુ ચાલે છે? તમારા મગજ માં અતયારે?
 • 8:38 - 8:41
  તે મગજ નુ રાજય . બરાબર?
 • 8:41 - 8:43
  તમારા મગજ નો પ્થમ ભાગ,પિ્ફનટલ આચછાદન,
 • 8:43 - 8:46
  કોણ દવાબદાર છે એ અદ્ભુત કામ માટે,
 • 8:46 - 8:47
  તમારો ધ્યાનપુવઁક અંકૂશ,
 • 8:47 - 8:49
  તે હમણા શરુઆત ડા્ઉનગે્લેટેડ ની.
 • 8:50 - 8:54
  તમારા મગજ ના ભાગ તમને ડી એમ એન તમને બોલાવે અને એ કાયઁરત જાળુ,
 • 8:55 - 8:58
  કઈ કાયઁરત છે ટુકાં, વિચારધારા,
 • 8:58 - 9:02
  મુદા્ માં અલગ ,દિવા સ્વપન વિચારો
 • 9:02 - 9:05
  અદેભુત મુદા્ માં જુદી જુદી અને દિવાવપ્ન રીતે વિચારો
 • 9:05 - 9:06
  તે હમણા નવો સુધારો છે
 • 9:08 - 9:10
  અને હમણા સાચુ,
 • 9:10 - 9:13
  તમારી પ્વૃતિ પ્પે્ફેવૃનકટલ કોનટે્સ માં બદલાવ
 • 9:13 - 9:16
  તે તેની પ્વૃતિ માં અસમપ્માણ છે,
 • 9:16 - 9:18
  બ્લેઝ જમણી તરફ,
 • 9:18 - 9:22
  કઇ વસ્તુુ સૌથી વધુ સરખી છે જયારે માણસ આગળ કદમ મુકે છે દુનિયા માં,
 • 9:22 - 9:23
  તેની વિરુડ્ પાછી તરફ.
 • 9:25 - 9:30
  ખરેખર,પ્વૂતિ મગજ તરફ કે જે માણસો સહભાગી હોય
 • 9:30 - 9:32
  કે જે બરાબર કૂતિ્મ જાળુ ગોઠવાયેલુ
 • 9:32 - 9:35
  તેની આગાહી માટે માણસો અનુભવી રહયા છે
 • 9:35 - 9:38
  તેની ચોકકસાઈ ૭૫ ટકા,
 • 9:38 - 9:40
  મહ્તમ ૮૩ટકા.
 • 9:43 - 9:46
  તો મગજ શુ કરે છે?
 • 9:47 - 9:49
  સારુ અહી દશાઁવયૃ છે,
 • 9:49 - 9:51
  પો્ફેસરો માટે અવરોધ કલેન્ટર,
 • 9:51 - 9:56
  માણસો નાની લાગણીઓ પણ દુનિયા સાથે જોડાયેલા છે એવુ કીધુ છે.
 • 9:57 - 10:00
  અને તેમની વ્યવસાયિક માં પણ વધારો થયો છે,
 • 10:00 - 10:03
  કારણકે તેઓ લાગણીઓ વધુ અનુભવતા હતા બીજા માટે.
 • 10:04 - 10:06
  અને અમે તે ભણવામાં પણ તે વસ્તુ બતાવી હતી
 • 10:06 - 10:10
  માણસો ને તે કોગે્ટીવ કંટો્લ ની ઓછી જરુરીઆત હતી.
 • 10:10 - 10:14
  તેઓ અિન્ચિતતા સાથે આરામદાયક હતા વગર કોઈ નજીવી
 • 10:14 - 10:17
  તેમનુ જોખમ વધતુ હતુ ભુખ માટે.
 • 10:17 - 10:21
  તેઓ સાચુ જોખમ લીધુ અને તે સારા રીતે લઇ શકતા હતા.
 • 10:22 - 10:25
  અને ઘણી વાર તે ત્દન ગહન કરેલૂ હોય છે
 • 10:25 - 10:26
  અને તેના માટે અમે માણસો ને પુછયુ,
 • 10:26 - 10:30
  "તમારી પાસે કોઇ ની જોડે અનુભવ નુ વલણ છે?"
 • 10:31 - 10:33
  તેમને ઘણો આછો જવાબ આપ્યો હતો
 • 10:33 - 10:35
  કાયઁક્મ પછી ત્યારે તેઓ[ પછી]
 • 10:35 - 10:39
  તેમની ઘણી ઓછી અવ્યાખ્યાયિત અને તેમની વાતો
 • 10:41 - 10:47
  તેથી તેમની માહીતી તેમની સંભાવના કરતા વધુ છે
 • 10:49 - 10:51
  અને દુનિયા માંજોસેપ કેમપબેલ,
 • 10:51 - 10:54
  "જાણતા રહો વધુ સશ્મ માટે અને આગળ વધો"
 • 10:55 - 10:56
  અને દુનિયા નો તમારો મિત્ર,
 • 10:56 - 10:59
  સંભાવનાઆપણા સૌથી મોટા ફોટો પાડનાર ની,
 • 10:59 - 11:01
  હજુ જીવે છે ફોટો પાડનાર,ડયુન મિહકલસ,
 • 11:01 - 11:02
  તેને મને કહ્યુ કે હમણા બીજા દિવસે
 • 11:02 - 11:07
  તે આપણી ઉત્સુકતા વધારે છે કેજે આપણ ને કાયરતા બનાવે.
 • 11:09 - 11:12
  કોણ કાળજી રાખશે? તો આપણે જ કાળજી રાખીએ?
 • 11:13 - 11:14
  સારુ આપણે સંઘશઁ કરીએ,
 • 11:14 - 11:17
  કયુ વધાર્ સઁવ વ્યાપક ઑ લાગે છે આપણી સોસાયટી માં તે સમયે.
 • 11:17 - 11:19
  જો તમે અનેહુ સંધષઁ કરીશુ,
 • 11:19 - 11:22
  એ એવુ લાગશે કે જાણે તે વિરુદ્ર હોય તેજ લાઇન માં.
 • 11:22 - 11:25
  મારી તરફ શિફટ કરી એ મારુ સુત્ર એ છે અને તમને ખોટો સાબિત કરુ
 • 11:25 - 11:28
  મુસિબત એ છે કે તમે એ કરો છો કે જે હુ કરુ છુ
 • 11:28 - 11:31
  તમે સાબીત કરો કે હુ ખોટો છુ અને મનેત મારી તરફ શિફટ કરો.
 • 11:31 - 11:36
  સંધષઁ એ તમને જીતાવશે પણ શીખવાડશે નહી
 • 11:37 - 11:39
  જો આપણે આગળ વધવુ હોય તો એ મગજ તમને ખાલી શીખવાડશે.
 • 11:39 - 11:41
  જીંદગી એ ખાલી ચળવળ છે
 • 11:43 - 11:48
  જો આપણે દૂર જઇએ તો સંધષઁ છુટકારો મેળવતો નથી--
 • 11:48 - 11:52
  સંધષઁ એ આવશયક છે સંધષઁ એ તમારા મગજ ને તૈયાર કરે છે
 • 11:52 - 11:53
  તે તમારા મગજ ને કઇ રીતે શીખવે--
 • 11:53 - 11:57
  પણ છતાંય,સંધષઁ તમને કઇ રીતે પ્વેશ મેળવવો તે બતાવે છે
 • 11:58 - 12:01
  અને જો આપણે કઇ કરીએ અને તે કઇ રીતે સક્સ્મ થાય
 • 12:01 - 12:02
  અને છેલ્લે બે અલગ ઉપાય છે?
 • 12:02 - 12:06
  એક માનવતા આપે અને હિંમત તે આપણે જાણતા નથી.
 • 12:06 - 12:11
  સાચુ? સંધષઁ માં પ્વેશ માટે શુ કરશો પ્ર્શ્નન સાથે તરત જવાબ આપો.
 • 12:11 - 12:12
  ત્યારે તમે શુ કરશો?
 • 12:12 - 12:15
  ચોકકસ ને બદલે અનિચિતતા સાથે સંધષઁ માં પ્વેશ કરીએ
 • 12:16 - 12:19
  અને બીજુ એ સંધષઁ માં પ્વેશ માટે,
 • 12:19 - 12:22
  માનવુ કે પ્વેશી લેવુ જોઇએ.
 • 12:23 - 12:27
  કારણકે બધા પોતાની જાતને કઇ ને કઇ બનાવે જ છે,સાચુ?
 • 12:27 - 12:29
  અને બીજા માણસો ને સમજો,
 • 12:29 - 12:31
  સમજો તમારા પાયા અને આધાર ને
 • 12:31 - 12:33
  કે જે તમને સાચી સલાહ આપે.
 • 12:34 - 12:37
  અને આપણે ખરેખર પાયલોટી અભ્યાસ શરુ કર્યો
 • 12:37 - 12:41
  કે તે જૂએ છે કેએ ખરેખર આપણે રલા પ્રેરિત છીઅ
 • 12:41 - 12:43
  કે સુવિધા સહનશીલતા.
 • 12:44 - 12:47
  અને પરિણામ ખરેખર હકારાત્
 • 12:47 - 12:50
  આપણે ફરીથી ગુસ્સો અને નફરત મટાડવા
 • 12:50 - 12:53
  સાચા દિલ થી અનુભવ થી કળા કરવી જોઇએ
 • 12:54 - 12:58
  તો કયાં આપણે એક માગ્ઁ શોધવા જઇએ
 • 12:58 - 13:00
  તેનુ મહત્વ આપો?
 • 13:03 - 13:05
  તો શુ...
 • 13:07 - 13:09
  સુચન:
 • 13:09 - 13:12
  તેનો માગઁ ખાલી ભવ્યતા નહી
 • 13:13 - 13:14
  માગઁ એ આવશયક છે
 • 13:14 - 13:18
  ઘણી વાર તેનો માપ પઁવતો, સંસ્કેપ.
 • 13:20 - 13:23
  પણ જો શુ આપણે તેનુ પુન:સ્થાપનકરીએ
 • 13:24 - 13:28
  અને શોધીએ અશકય નુ શકય?
 • 13:29 - 13:30
  અને જો આ સાચુ હોય,
 • 13:31 - 13:35
  અને આપણી માહિતી સાચી હોય,
 • 13:35 - 13:37
  પ્યત્નો જેવા કે વિગ્નાનિક,
 • 13:37 - 13:41
  સાહસ,કલા,વિચાર,પ્યાર,
 • 13:41 - 13:44
  ટેડ નો પરિષદ અને પ્ભાવ
 • 13:45 - 13:48
  આપણે માત્ર તેનાથી પ્રેરિત નથી,
 • 13:49 - 13:53
  પણ ખરેખર તે અનિચિતતા નોસીડી છે
 • 13:54 - 13:55
  અમને વિસ્તૃત કરવા સહાય માટે.
 • 14:15 - 14:16
  ઘન્યવાદ ઘણો આભાર.
 • 14:16 - 14:17
  (અભિવાદન)
 • 14:17 - 14:18
  મહેરબાની કરીને ,જલ્દી આવજો
 • 14:18 - 14:22
  (અભિવાદન)
 • 14:22 - 14:27
  (ઉત્સાહ)
 • 14:27 - 14:33
  (અભિવાદન)
Title:
કઈ રીતે અનુભવી એ છીએ અથવા શા માટે તે મુદો્ છે
Speaker:
બેઉ લોટો અને સરકયુ ડયુ સોલેઇલ
Description:

ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ બેઉ લોટો મહત્વકાંસા અભ્યાસ સરકયુ ડયુ સોલેઇલસાથે કરી જાણકારી મેળવી શારીરીક અને વતઁન અને લાભો મેળવ્યા હતા આ વાતો માં આપણે રુબરુ માહિતી મેળવીશુ,તે ધણી બીજી માહીતી શોધી-- અને પાછો સરકયુ ડયુ સોલેઇલ તેના પોતાના નિણઁય કે છે

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:48

Gujarati subtitles

Revisions