Gujarati subtitles

← કઈ રીતે અનુભવી એ છીએ અથવા શા માટે તે મુદો્ છે

ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ બેઉ લોટો મહત્વકાંસા અભ્યાસ સરકયુ ડયુ સોલેઇલસાથે કરી જાણકારી મેળવી શારીરીક અને વતઁન અને લાભો મેળવ્યા હતા આ વાતો માં આપણે રુબરુ માહિતી મેળવીશુ,તે ધણી બીજી માહીતી શોધી-- અને પાછો સરકયુ ડયુ સોલેઇલ તેના પોતાના નિણઁય કે છે

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 30 created 10/28/2019 by Yashvi Shah.

 1. હુ ચાલુ કરુ એ પેહલા:
 2. હુ ખુબ જ ઉતસુક છુ.
 3. હમણા જ મે બરાબર જૉયૂ શુ ચાલી રહયુ છે અહીંયા.
 4. તો તેની સાથે કહીએ,આપણે તેની સાથેચાલુ કરી:
 5. શુ છે આપણી સૌથી મોટી જરુરીયાત.
 6. આપણા મગજ માટે સૌથી મોટી જરુરીયાત કઈ છે?
 7. હૂ તમને બતાવવા માંગૂ છૂ અને કહેવા માંગુ છુ,
 8. અને હકીકત માં તમને અનુભવ કરાવવા માંગૂ છૂ,.
 9. તયાં ઘણી બધી વસતુઓ તમને છેલલી ૧૪ મિનિટ માં જણાવીશ.
 10. તો આપણે બધા ઊભા થઈ જઈએ.
 11. ટ્સ સાથે નો ટુકડો,બધા આચરણ પર જતા હતા.
 12. બરાબર? અને તમે બધા જાણો છો.
 13. બરાબર. તમે બધા તૈયાર છો?
 14. પે્શકો:હા!
 15. બેઉ લોટો:બરાબર.તૈયાર,એક,બે,તણ!
 16. તે હમણા અંત છે.
 17. (સંગીત: રીચારઁડ સટ્સ"સપે્સ ઝુરાસટ્રા")

 18. બરાબર?

 19. તમે જાણો છો તે કયાં જાય છે,.
 20. (સંગીત)

 21. અરે,તે આવે છે!

 22. ( સંગીત અચાનક બંધ થાય છે)

 23. અરે!

 24. (હાસય)

 25. સાચુ?

 26. સામુયિક વિતરણ
 27. બરાબર,તમે બેસી શકો છો.
 28. (હાસય)

 29. આપણી પાસે તેની નજીવી મુળભુત જરુરીયાત છે.

 30. (હાસય)

 31. આપણો નજીકી પે્મ.

 32. (અભિવાદન)

 33. પલંગ પર જતા પહેલા,હુ મોજરત ની વાતાઁ કરુ

 34. તે પિયાનો વગાડતો ગયો વગાડતો ગયો.
 35. "ડ-ડ-ડ-ડ-ડ".
 36. તેના પિતા જે પહેલા થી પંલગ પર હતા,તે વિચારે" અરે".
 37. તે ઊભો થયો અને તાર ને અંતિમ નોંધ હિટ કરી.
 38. એ પહેલા કઇ કરે એ સુઈ ગયો.
 39. (હાસય)

 40. તેથી નજીક ની જરુરીયાત બાબત:અમને તે વિશે વિચારવા દોરી જાય છે.

 41. આપણો સૌથી મોટો ડર કયો છે?
 42. વિચારો-આપણો સોથીમોટો ડર કયો છે હમણા?
 43. અને તે ધાઢ ડર છે.

 44. આપણે અિનિશિચત છીએ.
 45. આપણે જાણતા નથી તો નફરત ના કરી શકીએ.
 46. આપણે નફરત કરીએ છીએ.
 47. વિચારો ભયાનક પિચર વિશે.
 48. ભયાનક પિચર હંમેશા ગાઢ રાત માં ઊતારેલુ હોય છે,
 49. જંગલ માં,
 50. રાતે,
 51. સમુદ્ ની ડાણો માં,
 52. કાળાશ ભયાઁ અવકાશમાં
 53. અને એનુ કારણ મૃતયુ ઘણી શરણતા થી થઈ શકે છે અને એનૂ મુલયાંકન કરી શકાય છે.
 54. જો તમે ચોકકસ ના હોવ તો તયાં એક શિકારી હતો,
 55. તે ઘણુ મોડુ હતુ.
 56. તમારા મગજ વિકસિત થવાની સંભાવના છે.
 57. અને જો તમે સંભવિત ન હોવ તો તમે મતયૂ પામો.
 58. અને મગજ ને સંભવિત કરવા નો સંકેતીકરણ ધારણા અને પુવઁગ્હ છે.
 59. તે ઘણી વાર ભુતપુવઁ બની ગયુ છે.
 60. પણ તે ધારણાઓ હમણા મગજ માંથી કાઢી દો.

 61. તમે પો્જેકટ કરો દુનિયાની બહાર.
 62. તયાં પશી નહી હોય.
 63. તમારો પો્જેકટ નો મતલબ પડદા પર બતાવો.
 64. મે તમને જે કઇ પણ કીઘુ તે બધુ મતલબ વગર નુ છે.
 65. (હાસય)

 66. તમે શબદ બનાવો અને પો્જેકટ પર તે મારા પર કરો.

 67. અને શુ વિપશ સાચુ છે મારા માટે તે બીજા લોકો માટે પણ સાચુ છે.
 68. જયારે તમે" શુ "અને "કયારે "માપો છો,
 69. તયારે તમે કદી "શા માટે "એ નથી માપતા
 70. તેથી અમે અનય લોકો ને રંગ આપી શકીએ છીએ.
 71. આપણે તેના પર મતલબ વાળુ કાયઁ કરીએ ,શુભકામનાઓ અને અનુભવ પર,
 72. કઈ ડિઝાઇન સૌથી ઉતમ છે જે હંમેશા અનિશચિતતાના વિશે ઘટાડો કરે.
 73. તેથી આપણે જયારે અનિચિતતા માં પ્વેશ કરીએ છીએ.

 74. આપણુ શરીર ફરી થી જવાબ આપે છે શારીરીક અને માનસીક રીતે,
 75. તમારી રોગ પ્તિકારક શકિત માં બગડવાનુ શરુ કરશે.
 76. તમારા મગજ ના કોષો મરી જાય અને મૃતયુ પામે છે.
 77. તમારી બુધિ માં સઁજનાતમક ધટાડો થાય.
 78. લગભગ ઘણી વાર ડર થી માંડી ને કો્ધ સુધી નો સમય
 79. શા માટે?કારણકે ભય એ ચોકકસ પણે રાજય છે.
 80. તમે નૈતિક નયાયી બની જાઓ છો.
 81. તમે તમારી જાત ને અલગ ઓળખ આપી શકો છો.
 82. જો તમે રુઢીચુસત હોવ,તો તમે વધુ રુઢીચુસત બની શકો છો.
 83. જો તમે ઉદાર છો તો વધુ ઉદાર બની શકો છો.
 84. કારણકે તમે કુટુબની જગયા એ જાઓ છો.
 85. તકલીફ એ છે કે દુનિયા બદલાય છે.

 86. અને આપણે પારંગત અને મૃતયુ પામીએ છીએ.
 87. અને જો આપણે અ થી બ માં ફરીએ,
 88. પહેલો પગલો બ નહી,
 89. પ્થમ પગલો જાય છે અ ના અ--
 90. ચાલો તેની મુળભુત ધારણા તરફ જઇએ.
 91. ખુબ જ જગયા એ પગલુ આપણા મગજ ને ટાળવા માટે વિકસિત;
 92. પગલા માંથી અજાણી જગયા એ.
 93. પણ એ ધણી આવશયક છે તેથી આપણે તે જગયાએ જઇએ.
 94. તેથી આપણુ મગજ આપણ ને જવાબ આપશે.
 95. ગણતરી એ જ જવાબ છે.
 96. અને એ આવશયક થાય છે ગહન માટે, સમજ શકિત પુવઁક નો અનુભવ
 97. અને એનો અવયવસિથત અનુભવ.
 98. (સંગીત)

 99. (અભિવાદન)

 100. (સંગીત)

 101. (અભિવાદન)

 102. (સંગીત)

 103. (અભિવાદન)

 104. (સંગીત)

 105. (અભિવાદન)

 106. (ઉતસાહ)

 107. (અભિવાદન)

 108. બયુ લોટો: અરે વાહ ,સાચુ?

 109. ઑતો હવે સાચુ,તમે બધુ સંભવિ શકો છો,એક અમુક જગયાએ.
 110. સાચૂ?
 111. તો શુ થાય છે તમારા મગજ માં?
 112. અને હજારો વષૉ માટે,
 113. આપણે વિચારી એ અને લખીએ અને અનુભવીએ,
 114. અને આપણ્ જાણીએ તેની નાનકડી બાબત વિશે.
 115. અને આપણે સમજવાનો પ્યાસ કરીએ શુ ચાલે છે અને શુ કરે છે એ,
 116. મારી પ્યોગશાળા મિસફિટ એ મને અદભુત તક મને હમણા જ આપયો
 117. કામ કરવા કે જે સૌથી મોટો સજઁનાતમક છે આપણે તેને જાણીએ છીએ:
 118. પલેખકો,સઁજકો,ડિરેકટર,નામુશસતરી,
 119. માણસો કે જેસરકયુ ડયુ સેલો.
 120. તેથી આપણે જઇએ લાસ વેગે પાસે,

 121. અને આપણે સંગ્હી એ માણસો ના મગજ નીપ્વૃતિ
 122. જયારે તેઓ કામગીરી જુએ છે,
 123. "૧૦"માંથી " ૦ ",
 124. કે જે આઇકોનિક સરકયુ કામગીરી છે.
 125. અને અમે માનીએ છીએ કે તેનો કામગીરી પહેલા વઁતાવ,
 126. અલગ જુથ કામગીરી પછી.
 127. તેથી અમે ૨૦૦ ઉપર લોકો ને ભેગા કયૉ.
 128. તો બીજુ શુ?

 129. શુ ચાલે છે? તમારા મગજ માં અતયારે?
 130. તે મગજ નુ રાજય . બરાબર?
 131. તમારા મગજ નો પ્થમ ભાગ,પિ્ફનટલ આચછાદન,
 132. કોણ દવાબદાર છે એ અદ્ભુત કામ માટે,
 133. તમારો ધ્યાનપુવઁક અંકૂશ,
 134. તે હમણા શરુઆત ડા્ઉનગે્લેટેડ ની.
 135. તમારા મગજ ના ભાગ તમને ડી એમ એન તમને બોલાવે અને એ કાયઁરત જાળુ,
 136. કઈ કાયઁરત છે ટુકાં, વિચારધારા,
 137. મુદા્ માં અલગ ,દિવા સ્વપન વિચારો
 138. અદેભુત મુદા્ માં જુદી જુદી અને દિવાવપ્ન રીતે વિચારો
 139. તે હમણા નવો સુધારો છે
 140. અને હમણા સાચુ,
 141. તમારી પ્વૃતિ પ્પે્ફેવૃનકટલ કોનટે્સ માં બદલાવ
 142. તે તેની પ્વૃતિ માં અસમપ્માણ છે,
 143. બ્લેઝ જમણી તરફ,
 144. કઇ વસ્તુુ સૌથી વધુ સરખી છે જયારે માણસ આગળ કદમ મુકે છે દુનિયા માં,
 145. તેની વિરુડ્ પાછી તરફ.
 146. ખરેખર,પ્વૂતિ મગજ તરફ કે જે માણસો સહભાગી હોય
 147. કે જે બરાબર કૂતિ્મ જાળુ ગોઠવાયેલુ
 148. તેની આગાહી માટે માણસો અનુભવી રહયા છે
 149. તેની ચોકકસાઈ ૭૫ ટકા,
 150. મહ્તમ ૮૩ટકા.
 151. તો મગજ શુ કરે છે?

 152. સારુ અહી દશાઁવયૃ છે,
 153. પો્ફેસરો માટે અવરોધ કલેન્ટર,
 154. માણસો નાની લાગણીઓ પણ દુનિયા સાથે જોડાયેલા છે એવુ કીધુ છે.
 155. અને તેમની વ્યવસાયિક માં પણ વધારો થયો છે,
 156. કારણકે તેઓ લાગણીઓ વધુ અનુભવતા હતા બીજા માટે.
 157. અને અમે તે ભણવામાં પણ તે વસ્તુ બતાવી હતી
 158. માણસો ને તે કોગે્ટીવ કંટો્લ ની ઓછી જરુરીઆત હતી.
 159. તેઓ અિન્ચિતતા સાથે આરામદાયક હતા વગર કોઈ નજીવી
 160. તેમનુ જોખમ વધતુ હતુ ભુખ માટે.
 161. તેઓ સાચુ જોખમ લીધુ અને તે સારા રીતે લઇ શકતા હતા.
 162. અને ઘણી વાર તે ત્દન ગહન કરેલૂ હોય છે
 163. અને તેના માટે અમે માણસો ને પુછયુ,
 164. "તમારી પાસે કોઇ ની જોડે અનુભવ નુ વલણ છે?"
 165. તેમને ઘણો આછો જવાબ આપ્યો હતો
 166. કાયઁક્મ પછી ત્યારે તેઓ[ પછી]
 167. તેમની ઘણી ઓછી અવ્યાખ્યાયિત અને તેમની વાતો
 168. તેથી તેમની માહીતી તેમની સંભાવના કરતા વધુ છે

 169. અને દુનિયા માંજોસેપ કેમપબેલ,
 170. "જાણતા રહો વધુ સશ્મ માટે અને આગળ વધો"
 171. અને દુનિયા નો તમારો મિત્ર,
 172. સંભાવનાઆપણા સૌથી મોટા ફોટો પાડનાર ની,
 173. હજુ જીવે છે ફોટો પાડનાર,ડયુન મિહકલસ,
 174. તેને મને કહ્યુ કે હમણા બીજા દિવસે
 175. તે આપણી ઉત્સુકતા વધારે છે કેજે આપણ ને કાયરતા બનાવે.

 176. કોણ કાળજી રાખશે? તો આપણે જ કાળજી રાખીએ?

 177. સારુ આપણે સંઘશઁ કરીએ,
 178. કયુ વધાર્ સઁવ વ્યાપક ઑ લાગે છે આપણી સોસાયટી માં તે સમયે.
 179. જો તમે અનેહુ સંધષઁ કરીશુ,
 180. એ એવુ લાગશે કે જાણે તે વિરુદ્ર હોય તેજ લાઇન માં.
 181. મારી તરફ શિફટ કરી એ મારુ સુત્ર એ છે અને તમને ખોટો સાબિત કરુ
 182. મુસિબત એ છે કે તમે એ કરો છો કે જે હુ કરુ છુ
 183. તમે સાબીત કરો કે હુ ખોટો છુ અને મનેત મારી તરફ શિફટ કરો.
 184. સંધષઁ એ તમને જીતાવશે પણ શીખવાડશે નહી
 185. જો આપણે આગળ વધવુ હોય તો એ મગજ તમને ખાલી શીખવાડશે.
 186. જીંદગી એ ખાલી ચળવળ છે
 187. જો આપણે દૂર જઇએ તો સંધષઁ છુટકારો મેળવતો નથી--

 188. સંધષઁ એ આવશયક છે સંધષઁ એ તમારા મગજ ને તૈયાર કરે છે
 189. તે તમારા મગજ ને કઇ રીતે શીખવે--
 190. પણ છતાંય,સંધષઁ તમને કઇ રીતે પ્વેશ મેળવવો તે બતાવે છે
 191. અને જો આપણે કઇ કરીએ અને તે કઇ રીતે સક્સ્મ થાય
 192. અને છેલ્લે બે અલગ ઉપાય છે?
 193. એક માનવતા આપે અને હિંમત તે આપણે જાણતા નથી.
 194. સાચુ? સંધષઁ માં પ્વેશ માટે શુ કરશો પ્ર્શ્નન સાથે તરત જવાબ આપો.
 195. ત્યારે તમે શુ કરશો?
 196. ચોકકસ ને બદલે અનિચિતતા સાથે સંધષઁ માં પ્વેશ કરીએ
 197. અને બીજુ એ સંધષઁ માં પ્વેશ માટે,
 198. માનવુ કે પ્વેશી લેવુ જોઇએ.
 199. કારણકે બધા પોતાની જાતને કઇ ને કઇ બનાવે જ છે,સાચુ?
 200. અને બીજા માણસો ને સમજો,
 201. સમજો તમારા પાયા અને આધાર ને
 202. કે જે તમને સાચી સલાહ આપે.
 203. અને આપણે ખરેખર પાયલોટી અભ્યાસ શરુ કર્યો

 204. કે તે જૂએ છે કેએ ખરેખર આપણે રલા પ્રેરિત છીઅ
 205. કે સુવિધા સહનશીલતા.
 206. અને પરિણામ ખરેખર હકારાત્
 207. આપણે ફરીથી ગુસ્સો અને નફરત મટાડવા
 208. સાચા દિલ થી અનુભવ થી કળા કરવી જોઇએ
 209. તો કયાં આપણે એક માગ્ઁ શોધવા જઇએ

 210. તેનુ મહત્વ આપો?
 211. તો શુ...
 212. સુચન:
 213. તેનો માગઁ ખાલી ભવ્યતા નહી
 214. માગઁ એ આવશયક છે
 215. ઘણી વાર તેનો માપ પઁવતો, સંસ્કેપ.
 216. પણ જો શુ આપણે તેનુ પુન:સ્થાપનકરીએ
 217. અને શોધીએ અશકય નુ શકય?
 218. અને જો આ સાચુ હોય,
 219. અને આપણી માહિતી સાચી હોય,
 220. પ્યત્નો જેવા કે વિગ્નાનિક,
 221. સાહસ,કલા,વિચાર,પ્યાર,
 222. ટેડ નો પરિષદ અને પ્ભાવ
 223. આપણે માત્ર તેનાથી પ્રેરિત નથી,
 224. પણ ખરેખર તે અનિચિતતા નોસીડી છે
 225. અમને વિસ્તૃત કરવા સહાય માટે.
 226. ઘન્યવાદ ઘણો આભાર.

 227. (અભિવાદન)

 228. મહેરબાની કરીને ,જલ્દી આવજો

 229. (અભિવાદન)

 230. (ઉત્સાહ)

 231. (અભિવાદન)