Return to Video

چگونه ابهت را تجربه می کنیم - و چرا مهم است

 • 0:02 - 0:03
  قبل از این که شروع کنم:
 • 0:03 - 0:05
  من خیلی خوشحالم که اینجا هستم
 • 0:05 - 0:08
  تا از اینجا ببینم که چه
  اتفاقی قرار است بیفتد.
 • 0:08 - 0:13
  بنابراین ما می خواهیم با این
  حرف کار را شروع کنیم:
 • 0:13 - 0:16
  یکی از بزرگترین نیازهای ما
 • 0:16 - 0:19
  برای مغزمان چیست؟
 • 0:19 - 0:21
  و به جای گفتن می خواهم
  آن را به شما نشان بدهم.
 • 0:21 - 0:23
  در واقع، می خواهم احساسش کنید.
 • 0:23 - 0:25
  چیزهای زیادی هستند که می خواهم
  در ۱۴ دقیقه احساس کنید.
 • 0:25 - 0:27
  خب، اگر امکانش هست همگی برخیزید.
 • 0:27 - 0:32
  می خواهیم یک قطعه استراوس
  را باهم اجرا کنیم.
 • 0:33 - 0:34
  باشه؟ و همه آن را می شناسید.
 • 0:35 - 0:36
  بسیار خب. آماده اید؟
 • 0:36 - 0:38
  حضار: بله!
 • 0:38 - 0:40
  بیو لوتو: خب.
  آماده، یک، دو، سه!
 • 0:41 - 0:42
  آخر آهنگ هست.
 • 0:42 - 0:46
  (موسیقی: ریچارد استراوس"چنین گفت زرتشت")
 • 0:49 - 0:50
  درسته؟
 • 0:50 - 0:52
  خودتان بهتر می دانید.
 • 0:52 - 0:57
  (موزیک)
 • 1:02 - 1:03
  داریم می رسیم بهش!
 • 1:11 - 1:12
  ( قطع موسیقی به طور ناگهانی)
 • 1:12 - 1:13
  اوه!
 • 1:13 - 1:14
  (خنده حضار)
 • 1:14 - 1:16
  درسته؟
 • 1:16 - 1:17
  یکباره قطع شد.
 • 1:17 - 1:18
  خب، همه می توانید بشینید.
 • 1:18 - 1:20
  (خنده حضار)
 • 1:20 - 1:24
  باید اجازه می دادی تمومش کنیم.
 • 1:24 - 1:26
  (خنده حضار)
 • 1:26 - 1:27
  ما عاشق تمام کردن کارهاییم.
 • 1:27 - 1:30
  (تشویق حضار)
 • 1:30 - 1:33
  داشتم داستان موتزارت را
  می گفتم که قبل ازخوابیدن،
 • 1:33 - 1:35
  پشت پیانو می نشست،آهنگ می زد،
 • 1:35 - 1:36
  "دا- دا- دا- دا- دا"
 • 1:36 - 1:38
  پدرش که زودتر به رختخواب رفته بود
  به این فکر می کرد "اوه"،
 • 1:38 - 1:41
  باید بلند شود و قبل ازخوابیدن
 • 1:41 - 1:43
  تا آخرین نت آهنگ را بنوازد.
 • 1:43 - 1:44
  (خنده حضار)
 • 1:44 - 1:49
  بنابراین نیاز ما برای اتمام کارها ما را
  به فکر کردن وادار می کند که:
 • 1:49 - 1:51
  بزرگترین ترس ما چیست؟
 • 1:52 - 1:57
  فکر کنید-- واقعا بزرگترین
  ترس ما چیست، حتی همین الان؟
 • 1:57 - 2:01
  ترس از تاریکی.
 • 2:04 - 2:06
  ما از شک و تردید بیزاریم.
 • 2:06 - 2:08
  از بی اطلاعی بیزاریم.
 • 2:08 - 2:10
  واقعا بیزاریم.
 • 2:10 - 2:11
  به فیلم های ترسناک فکر کنید.
 • 2:11 - 2:14
  فیلم های ترسناک همیشه در تاریکی،
 • 2:14 - 2:16
  جنگل،
 • 2:16 - 2:17
  شب،
 • 2:17 - 2:18
  عمق دریا
 • 2:18 - 2:20
  تاریکی فضا فیلم برداری می شوند.
 • 2:21 - 2:24
  دلیل آن این است که مرگ در
  طول تکامل آسان بوده است.
 • 2:24 - 2:26
  اگر مطمئن نبودید مرگ درنده و بی رحم است،
 • 2:26 - 2:27
  خیلی سخت می شد.
 • 2:27 - 2:30
  مغز شما برای پیش بینی تکامل یافته
 • 2:30 - 2:32
  و اگر نمی توانستید پیش بینی کنید می مردید.
 • 2:33 - 2:37
  مغز شما به وسیله کدگذاری تفکرات
  و فرضیاتی در گذشته سودمند بوده اند
 • 2:37 - 2:39
  پیش بینی می کند.
 • 2:40 - 2:42
  اما فرضیات فقط داخل مغز شما نمی ماند.
 • 2:42 - 2:45
  شما آنها را وارد دنیا می کنید.
 • 2:45 - 2:47
  هیچ پرنده ای آنجا نیست.
 • 2:48 - 2:51
  توجه شما به صفحه نمایشگر جلب شده
 • 2:53 - 2:56
  هرچه الان میگویم بی معنی است.
 • 2:57 - 3:00
  (خنده حضار)
 • 3:00 - 3:03
  شما معنی را ایجاد می کنید و
  آن را برای من مطرح می کنید.
 • 3:03 - 3:05
  و آنچه درمورد اشیاء صادق است
  برای دیگران هم صادق است.
 • 3:05 - 3:08
  شمایید که می توانید "ماهیت"
  و"مدت زمان" را بسنجید،
 • 3:08 - 3:10
  البته هرگز نمی توانید"علت " را بسنجید.
 • 3:10 - 3:11
  پس ما رنگ می بخشیم.
 • 3:11 - 3:16
  ما براساس تجربیات و تفکرات
  خود آن ها را معنی می کنیم.
 • 3:18 - 3:22
  به همین دلیل همیشه بهترین طرح تقریباً
  هنگام شک و تردید ریخته می شود.
 • 3:23 - 3:25
  بنابراین وقتی با شک و تردید عمل می کنیم،
 • 3:26 - 3:29
  بدن ما از نظر فیزیولوژیکی و
  روانی واکنش نشان می دهد.
 • 3:29 - 3:32
  سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود.
 • 3:32 - 3:35
  سلول های مغزی شما آسیب
  می بینند یا حتی می میرند.
 • 3:35 - 3:38
  خلاقیت و هوش شما کاهش می یابد.
 • 3:38 - 3:42
  تقریباً بیشتر اوقات ترس ما
  به عصبانیت منجر می شود.
 • 3:42 - 3:45
  چرا؟
  چون ترس امری مسلم است.
 • 3:46 - 3:48
  به شدت آدم انتقادگری می شوید.
 • 3:48 - 3:50
  شما به شدت افراطی می شوید.
 • 3:50 - 3:53
  اگر محافظه کار هستید،
  بدتر از آن خواهید شد.
 • 3:53 - 3:55
  اگر آزادی خواه هستید،
  بدتر از آن می شوید.
 • 3:55 - 3:57
  و به آن انس می گیرید.
 • 3:58 - 4:01
  مشکل این است که جهان تغییر می کند.
 • 4:02 - 4:03
  یا باید سازگار شویم یا بمیریم.
 • 4:03 - 4:05
  اگر می خواهید از A
  به B تغییر کنید،
 • 4:05 - 4:07
  قدم اول B نیست.
 • 4:07 - 4:10
  اولین قدم این است که دیگر A نباشیم--
 • 4:11 - 4:13
  از تفکرات و فرضیاتتان رها شوید،
 • 4:13 - 4:18
  تا به جایی که مغز ما برای اجتناب از
  آن تکامل یافته است قدم بگذاریم،
 • 4:20 - 4:23
  تا به ناشناخته ها برسیم.
 • 4:26 - 4:28
  این خیلی مهم است که به جایی برسیم
 • 4:28 - 4:31
  که مغز به ما راه را نشان بدهد.
 • 4:31 - 4:33
  تکامل به ما راه حلی بدهد.
 • 4:33 - 4:38
  که احتمالاً یکی از ژرف ترین
  تجربه های ادراکی است.
 • 4:39 - 4:42
  تجربه ابهت است.
 • 4:44 - 4:49
  (موزیک)
 • 5:44 - 5:48
  (تشویق حضار)
 • 5:49 - 5:55
  (موزیک)
 • 5:57 - 6:01
  (تشویق حضار)
 • 6:01 - 6:06
  (موزیک)
 • 6:45 - 6:49
  (تشویق حضار)
 • 6:50 - 6:55
  (موزیک)
 • 7:05 - 7:10
  (تشویق حضار)
 • 7:10 - 7:14
  (تحسین حضار)
 • 7:14 - 7:18
  (تشویق حضار)
 • 7:20 - 7:23
  بیولوتو: آه، قشنگ بود، نه؟
 • 7:23 - 7:30
  بنابراین الان، احتمالا همه به نوعی
  ابهت را تجربه می کنید.
 • 7:30 - 7:31
  نه؟
 • 7:32 - 7:35
  بنابراین در حال حاضر چه اتفاقی
  در مغز شما رخ می دهد؟
 • 7:36 - 7:37
  هزاران سال است
 • 7:37 - 7:40
  که ما ابهت را تجربه می کنیم
  درموردش می نویسیم و فکر می کنیم،
 • 7:40 - 7:43
  اما هنوز اطلاعات کمی درمورد آن داریم.
 • 7:44 - 7:50
  حتی این که سعی کنیم آن را بشناسیم
  و بدانیم که چه کاربردی دارد،
 • 7:50 - 7:55
  آزمایشگاه من فرصت فوق العاده و
  لذت بخشی برای همکاری با تعدادی
 • 7:56 - 8:01
  از بزرگترین خالقان ابهت که می شناسیم داشت
 • 8:01 - 8:04
  نویسندگان، سازندگان، کارگردانها،حسابداران
 • 8:04 - 8:07
  افراد سیرک آفتاب.(افراد نمایش در این فیلم)
 • 8:08 - 8:10
  ما به لاس وگاس رفته بودیم،
 • 8:11 - 8:15
  و فعالیت مغز افراد را ثبت می کردیم
 • 8:15 - 8:17
  در حالی که اجرا سیرک را تماشا می کردند،
 • 8:17 - 8:20
  بیش از ۱۰ اجرا از "O"
 • 8:20 - 8:23
  "O" نماد سیرک است.
 • 8:23 - 8:26
  قبل از اجرای سیرک رفتار افراد را سنجیدیدم،
 • 8:26 - 8:29
  بعد از اجرا هم افرادی دیگر را سنجیدیم.
 • 8:29 - 8:32
  به این ترتیب بیش از ۲۰۰ نفر را درگیر کردیم
 • 8:33 - 8:35
  پس ابهت چیست؟
 • 8:35 - 8:38
  در حال حاضر چه چیزی
  درون مغزتان اتفاق می افتد؟
 • 8:38 - 8:41
  ابهت یک حالت روانی است،درسته؟
 • 8:41 - 8:43
  قسمت جلوی مغز شما،
  لوب پیشانی مغز،
 • 8:43 - 8:46
  که وظیفه عملکرد و کنترل توجه
 • 8:46 - 8:47
  شما را برعهده دارد،
 • 8:47 - 8:49
  عملکردش کاهش می یابد.
 • 8:50 - 8:55
  بخشی از مغز به نام DMN،
  شبکه حالت پیش فرض،
 • 8:55 - 8:58
  که بین چندین ناحیه مغز شما تعامل می کند
 • 8:58 - 9:02
  که هنگام خیال پردازی،
 • 9:02 - 9:05
  به نوعی تفکرات واگرا و
  رویاپردازی فعال است،
 • 9:05 - 9:06
  عملکردش افزایش می یابد.
 • 9:08 - 9:10
  درست همین الان،
 • 9:10 - 9:13
  عملکرد لوب پیشانی مغزتان درحال تغییر است.
 • 9:13 - 9:16
  فعالیت نامتقارنی انجام می دهد،
 • 9:16 - 9:18
  به ویژه در قسمت راست،
 • 9:18 - 9:22
  درست زمانی که افراد به جای عقب گرد در
 • 9:22 - 9:23
  کارهایشان پیشرفتی ایجاد می کنند.
 • 9:25 - 9:30
  درحقیقت، فعالیت مغزی همه این
  افراد به قدری به هم مرتبط بود
 • 9:30 - 9:32
  که ما توانستیم یک شبکه عصبی مصنوعی
 • 9:32 - 9:35
  برای پیش بینی اینکه آیا مردم
  احساس ترس دارند یا نه
 • 9:35 - 9:38
  به طورمیانگین با میزان دقت ۷۵درصد،
 • 9:38 - 9:40
  یا حداکثر ۸۳ درصد.
 • 9:43 - 9:46
  این وضعیت مغزی منجر به چه چیزی می شود؟
 • 9:47 - 9:49
  خب، دیگران این را اثبات کرده اند که،
 • 9:49 - 9:51
  منظورم، استادان هایدت و کلتنر است،
 • 9:51 - 9:56
  گفته اند: آدم ها احساس می کنند ناچیزهستند
  اما با این وجود با جهان ارتباط دارند.
 • 9:57 - 10:00
  رفتارهای اجتماعی آن ها افزایش می یابد
 • 10:00 - 10:03
  چون به دیگران احساس وابستگی دارند.
 • 10:04 - 10:06
  همچنین در این تحقیقات نشان دادیم
 • 10:06 - 10:10
  که مردم نیاز کمتری به کنترل شناختی دارند.
 • 10:10 - 10:14
  آنها با شک و تردید بی پایان راحت ترند.
 • 10:14 - 10:17
  و تمایل شان به خطر نیز افزایش می یابد.
 • 10:17 - 10:21
  آنها در واقع به دنبال خطر هستند،
  و با این قضیه بهتر کنار می آیند.
 • 10:22 - 10:25
  و چیزی که قابل تامل بود
 • 10:25 - 10:26
  این بود که وقتی از مردم پرسیدیم،
 • 10:26 - 10:30
  «آیا شما تمایل به تجربه ابهت دارید؟»
 • 10:31 - 10:33
  اکثرا بعد از تعریف عملکردهای گذشته خود
 • 10:33 - 10:35
  پاسخ مثبت می دادند.
 • 10:35 - 10:39
  درواقع آن ها گذشته خودشان
  را دوباره تعریف می کردند.
 • 10:41 - 10:47
  بنابراین ، ابهت احتمالاً احساسی
  است که از ما بزرگتر است.
 • 10:49 - 10:51
  به قول جوزف کمپبل،
 • 10:51 - 10:54
  "ابهت چیزی است که ما را
  رو به جلو سوق می دهد."
 • 10:55 - 10:56
  یا به تعبیر دوستی عزیز،
 • 10:56 - 10:59
  شاید یکی از بزرگترین عکاسان،
 • 10:59 - 11:01
  از عکاسان هم دوره دوین مایکل،
 • 11:01 - 11:02
  روزی به من گفت
 • 11:02 - 11:07
  که شاید ابهت ما را ترغیب
  به غلبه بر بزدلی مان بکند.
 • 11:09 - 11:12
  برای کی مهم است؟
  اصلا چرا باید برایمان مهم باشد؟
 • 11:13 - 11:14
  خب، تفاوت ها را درنظر بگیرید
 • 11:14 - 11:17
  که گویا درحال حاضر درجامعه
  ما بسیار پررنگ است.
 • 11:17 - 11:19
  اگر من و شما درتضاد باشیم،
 • 11:19 - 11:22
  انگار که در دو انتهای مخالف یک خط هستیم.
 • 11:22 - 11:25
  هدف من این است که ثابت کنم شما
  در اشتباهید و باید سمت من بیایید.
 • 11:25 - 11:28
  مشکل اینجاست که شماهم
  دقیقا همین قصد را دارید.
 • 11:28 - 11:31
  سعی دارید ثابت کنید که اشتباه می کنم
  و مرا به سمت خود بکشانید.
 • 11:31 - 11:36
  توجه کنید که تضاد ممکن است باعث پیروزی
  باشد اما آگاهی خاصی به همراه ندارد.
 • 11:37 - 11:39
  مغز شما فقط درصورت حرکت به آگاهی می رسد.
 • 11:39 - 11:41
  زندگی جنبش است.
 • 11:43 - 11:48
  اگر می توانستیم از ابهت استفاده کنیم،
  سعی بر خلاصی از دست تضادها نمی کردیم،
 • 11:48 - 11:52
  تضاد ضروری است،
  تضاد باعث توسعه مغزتان می شود،
 • 11:52 - 11:53
  با تضادهاست که مغزتان به آگاهی می رسد--
 • 11:53 - 11:57
  چه بسا به روشی متفاوت وارد تضاد شود؟
 • 11:58 - 12:01
  و چه می شد اگرابهت ما را
  وادار به ورود این موضوع
 • 12:01 - 12:02
  حداقل به دو روش مختلف می کرد؟
 • 12:02 - 12:06
  اول اینکه به ما تواضع و شهامت
  بدهد که بگوییم نمی دانیم.
 • 12:06 - 12:11
  درسته؟ تا به جای پاسخ دادن با
  یک سوال وارد چالش شویم.
 • 12:11 - 12:12
  بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟
 • 12:12 - 12:15
  با شک و تردید وارد یک چالش می شویم.
 • 12:16 - 12:19
  و دومین راه ورود به این چالش این است که،
 • 12:19 - 12:22
  به جای متقاعد کردن خود
  به دنبال درک درست باشیم.
 • 12:23 - 12:27
  چون همه احساس می کنند خودشان
  درست می گویند، مگر نه؟
 • 12:27 - 12:29
  و اینکه بقیه افراد همواره
 • 12:29 - 12:31
  با فرض و خطا به درک از چیزی رسیده اند
 • 12:31 - 12:33
  به این خاطر ما این فکر را می کنیم.
 • 12:34 - 12:37
  و ما در واقع یک تحقیقات
  آزمایشی را آغاز کرده ایم
 • 12:37 - 12:41
  که ببینیم آیا می توانیم از ابهت
  ناشی از هنر استفاده کنیم
 • 12:41 - 12:43
  تا به آزادی کمک کنیم.
 • 12:44 - 12:47
  و نتایج در واقع بسیار مثبت است.
 • 12:47 - 12:50
  ما می توانیم در برابرعصبانیت
  و نفرت از طریق
 • 12:50 - 12:53
  تجربه ابهت ناشی از هنر آرام تر باشیم.
 • 12:54 - 12:58
  خب کجا می توانیم ابهت را پیدا کنیم،
 • 12:58 - 13:00
  با دانش به اینکه چقدر مهم است؟
 • 13:03 - 13:05
  چه می شد...
 • 13:07 - 13:09
  یک پیشنهاد:
 • 13:09 - 13:12
  ابهت فقط در بزرگی یافت نمی شود.
 • 13:13 - 13:14
  ابهت ضروری است.
 • 13:14 - 13:18
  اغلب در مقیاس است--کوه ها و منظره آفتاب.
 • 13:20 - 13:23
  چه می شد اگر واقعاً میتوانستیم
  مقیاس خودمان را تغییر دهیم
 • 13:24 - 13:28
  و غیرممکن را در سادگی پیدا کنیم؟
 • 13:29 - 13:30
  و اگر صحت دارد،
 • 13:31 - 13:35
  و اطلاعات ما درست باشند،
 • 13:35 - 13:37
  تلاشهایی مانند علم،
 • 13:37 - 13:41
  ماجراجویی، هنر، ایده ها، عشق،
 • 13:41 - 13:44
  کنفرانس TED، عملکرد،
 • 13:45 - 13:48
  نه تنها از ابهت الهام گرفته اند،
 • 13:49 - 13:53
  بلکه می توانند نردبان ما
  به سمت شک و تردیدی باشند
 • 13:54 - 13:55
  که به ما برای توسعه کمک کنند.
 • 14:15 - 14:16
  خیلی ممنونم.
 • 14:16 - 14:17
  (تشویق حضار)
 • 14:17 - 14:18
  لطفاً ، بیا بالا.
 • 14:18 - 14:22
  (تشویق حضار)
 • 14:22 - 14:27
  (به سلامتی)
 • 14:27 - 14:33
  (تشویق حضار)
Title:
چگونه ابهت را تجربه می کنیم - و چرا مهم است
Speaker:
بیو لوتو و سیرک آفتاب
Description:

دانشمند علوم اعصاب ، بیو لوتو ، یک تحقیق جاه طلبانه با سیرک آفتاب در مورد حس ابهت و فواید روانی و رفتاری آن انجام داد. در این گفتگو و اجرای زنده ، وی برخی از یافته‌های خود را به اشتراک می‌گذارد - و عقب می‌ماند که رقصندگان سیرک آفتاب نمایشی دلهره‌آور و خاص خود را اجرا کنند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:48

Persian subtitles

Revisions