Return to Video

Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK

 • 0:19 - 0:24
  ความหลงผิดของวิทยาศาสตร์ คือ ความเชื่อที่ว่า วิทยาศาสตร์นั้นเข้าใจ สถาพที่เป็นจริงของธรรมชาติในหลักการทั้งหมดแล้ว
 • 0:25 - 0:27
  ที่เหลือก็เพียงเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น.
 • 0:27 - 0:30
  นี่คือความเชื่อหนึ่ง ที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมของเรา.
 • 0:31 - 0:34
  มันเป็นระบบความเชื่อหนึ่งของผู้คนที่พูดว่า
 • 0:34 - 0:36
  ฉันไม่เชื่อในพระเจ้า, ฉันเชื่อในวิทยาศาสตร์.
 • 0:36 - 0:41
  มันเป็นระบบความเชื่อหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ได้ถูกกระจายไปทั่วทั้งโลก.
 • 0:44 - 0:48
  แต่มีความขัดแย้งหนึ่ง ในหัวใจของวิทยาศาสตร์ ระหว่าง "วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการไต่สวนหาความจริง
 • 0:48 - 0:53
  โดยตั้งอยู่บน เหตุผล, หลักฐาน, สมมติฐาน, และการสอบสวนที่ได้รวบรวมไว้"
 • 0:54 - 0:57
  กับ "วิทยาศาสตร์ในฐานะเป็นระบบความเชื่อหนึ่ง หรือ มุมมองหนึ่งของโลก".
 • 0:58 - 1:04
  และโชคไม่ดี ที่มุมมองของโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้มาขัดขวาง และบีบรัด
 • 1:04 - 1:08
  การไต่สวนอย่างอิสระ ซึ่งเป็นดั่งเลือดที่ให้ชีวิตแก่ความอุตสาหะทางวิทยาศาสตร์.
 • 1:10 - 1:14
  ตั้งแต่ช่วงหลังศตวรรษที่19, วิทยาศาสตร์ถูกควบคุมให้ทำตาม
 • 1:14 - 1:17
  ภายใต้มุมมองของระบบความเชื่อหนึ่ง หรือ มุมมองของโลก
 • 1:17 - 1:22
  ซึ่งโดยพื้นฐานมาจากวัตถุนิยมเป็นสำคัญ. ปรัชญาวัตถุนิยม.
 • 1:23 - 1:28
  และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆตอนนี้ได้ถูกคล้อยตาม เป็นรองแก่มุมมองของโลกแบบวัตถุนิยม
 • 1:30 - 1:35
  ผมคิดว่า, หากเราออกจากวัตถุนิยม, วิทยาศาสตร์จะสามารถกลับมางอกงามใหม่ได้.
 • 1:36 - 1:42
  สิ่งที่ผมทำในหนังสือของผม ที่ชื่อ "The Science Delusion" หรืออีกชื่อหนึ่ง "Science Set Free" ในอเมริกา
 • 1:43 - 1:50
  คือ: ดึงเอาความเชื่อที่ห้ามตั้งคำถาม (Dogma) หรือ ข้อสันนิษฐานของวิทยาศาสตร์ 10 ข้อออกมา แล้วเปลี่ยนความเชื่อ ให้กลายเป็นคำถาม,
 • 1:50 - 1:55
  ให้เห็นว่าทั้ง 10 ข้อยืนหยัดได้แค่ไหน ถ้าคุณมองความเชื่อนั้นแบบวิทยาศาสตร์จริงๆ.
 • 1:57 - 1:59
  ไม่มีข้อไหนเลยที่สามารถยืนหยัดได้ดีบนมุมมองแบบวิทยาศาสตร์.
 • 1:59 - 2:04
  ที่ผมกำลังจะทำต่อไป คือ เล่าไปทีละข้อว่า Dogma 10 ข้อ คืออะไร,
 • 2:04 - 2:08
  และต่อจากนั้น ผมจะใช้เวลาอภิปรายลงในรายละเอียดอีกนิดหน่อยของ Dogma เพียง 1 หรือ 2 ข้อ.
 • 2:09 - 2:13
  แต่ข้อที่ดูสำคัญที่สุดใน 10 ข้อ Dogma ซึ่งเป็นมุมมองอัตโนมัติของคนทั้งโลก
 • 2:13 - 2:16
  ของผู้คนที่ได้รับการศึกษาสูงสุดทั้งโลก ก็คือ,
 • 2:16 - 2:21
  ความเชื่อ Dogma ข้อแรก นั่นคือ ธรรมชาติ เป็นจักรกล หรือ เหมือนเครื่องยนต์, จักรวาลเหมือนกับเครื่องยนต์,
 • 2:21 - 2:25
  สัตว์และพืชต่างๆ เหมือนเครื่องยนต์, มนุษย์เราเป็นเหมือนเครื่องยนต์.
 • 2:25 - 2:27
  โดยแท้จริงแล้ว, มนุษย์เราคือเครื่องยนต์.
 • 2:27 - 2:31
  วลีที่ชัดแจ้ง เขียนโดย Richard Dawkins เขียนไว้ว่า เราคือ "หุ่นยนต์ที่งุ่มง่าม"
 • 2:31 - 2:34
  ที่มีสมอง เป็นคอมพิวเตอร์ ที่ถูกโปรแกรมโดยกลไกพันธุกรรม.
 • 2:36 - 2:41
 • 2:42 - 2:48
 • 2:48 - 2:52
 • 2:52 - 2:56
 • 2:56 - 3:00
 • 3:00 - 3:08
 • 3:08 - 3:12
 • 3:12 - 3:14
 • 3:14 - 3:19
 • 3:20 - 3:25
 • 3:25 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:35 - 3:40
 • 3:40 - 3:46
 • 3:47 - 3:54
 • 3:54 - 4:02
 • 4:03 - 4:08
 • 4:08 - 4:13
 • 4:14 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:22 - 4:25
 • 4:25 - 4:29
 • 4:30 - 4:37
 • 4:37 - 4:40
 • 4:40 - 4:42
 • 4:43 - 4:48
 • 4:49 - 4:53
 • 4:53 - 4:58
 • 5:00 - 5:04
 • 5:04 - 5:09
 • 5:09 - 5:12
 • 5:12 - 5:16
 • 5:16 - 5:22
 • 5:22 - 5:27
 • 5:28 - 5:34
 • 5:34 - 5:41
 • 5:41 - 5:48
 • 5:49 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:59 - 6:03
 • 6:04 - 6:09
 • 6:09 - 6:15
 • 6:17 - 6:20
 • 6:20 - 6:27
 • 6:27 - 6:31
 • 6:31 - 6:35
 • 6:36 - 6:41
 • 6:41 - 6:43
 • 6:44 - 6:46
 • 6:47 - 6:52
 • 6:52 - 6:56
 • 6:56 - 6:59
 • 7:02 - 7:07
 • 7:07 - 7:14
 • 7:14 - 7:20
 • 7:20 - 7:23
 • 7:23 - 7:28
 • 7:29 - 7:33
 • 7:34 - 7:38
 • 7:38 - 7:43
 • 7:45 - 7:49
 • 7:49 - 7:51
 • 7:52 - 7:55
 • 7:55 - 8:00
 • 8:00 - 8:03
 • 8:03 - 8:06
 • 8:07 - 8:11
 • 8:12 - 8:14
 • 8:15 - 8:19
 • 8:19 - 8:24
 • 8:24 - 8:28
 • 8:28 - 8:32
 • 8:32 - 8:37
 • 8:37 - 8:44
 • 8:45 - 8:49
 • 8:49 - 8:54
 • 8:55 - 9:00
 • 9:00 - 9:05
 • 9:05 - 9:11
 • 9:11 - 9:14
 • 9:15 - 9:21
 • 9:21 - 9:23
 • 9:23 - 9:28
 • 9:28 - 9:31
 • 9:31 - 9:35
 • 9:35 - 9:37
 • 9:37 - 9:41
 • 9:43 - 9:47
 • 9:47 - 9:51
 • 9:51 - 9:55
 • 9:55 - 9:59
 • 9:59 - 10:04
 • 10:05 - 10:07
 • 10:08 - 10:11
 • 10:11 - 10:15
 • 10:15 - 10:20
 • 10:20 - 10:24
 • 10:24 - 10:28
 • 10:28 - 10:31
 • 10:31 - 10:36
 • 10:37 - 10:42
 • 10:42 - 10:45
 • 10:45 - 10:52
 • 10:52 - 10:55
 • 10:55 - 10:59
 • 10:59 - 11:03
 • 11:03 - 11:06
 • 11:08 - 11:11
 • 11:11 - 11:13
 • 11:13 - 11:16
 • 11:17 - 11:21
 • 11:22 - 11:23
 • 11:23 - 11:29
 • 11:29 - 11:31
 • 11:31 - 11:36
 • 11:36 - 11:42
 • 11:43 - 11:47
 • 11:48 - 11:51
 • 11:51 - 11:54
 • 11:54 - 11:59
 • 11:59 - 12:03
 • 12:04 - 12:07
 • 12:07 - 12:09
 • 12:09 - 12:13
 • 12:20 - 12:23
 • 12:23 - 12:28
 • 12:28 - 12:30
 • 12:30 - 12:32
 • 12:32 - 12:35
 • 12:35 - 12:40
 • 12:41 - 12:43
 • 12:44 - 12:48
 • 12:48 - 12:50
 • 12:50 - 12:53
 • 12:57 - 12:59
 • 12:59 - 13:04
 • 13:04 - 13:11
 • 13:13 - 13:17
 • 13:17 - 13:23
 • 13:24 - 13:28
 • 13:29 - 13:33
 • 13:33 - 13:37
 • 13:38 - 13:40
 • 13:40 - 13:42
 • 13:42 - 13:47
 • 13:47 - 13:52
 • 13:52 - 13:57
 • 13:57 - 14:02
 • 14:02 - 14:07
 • 14:07 - 14:13
 • 14:13 - 14:16
 • 14:16 - 14:21
 • 14:21 - 14:24
 • 14:24 - 14:27
 • 14:27 - 14:32
 • 14:32 - 14:37
 • 14:37 - 14:41
 • 14:41 - 14:43
 • 14:43 - 14:49
 • 14:49 - 14:54
 • 14:54 - 14:57
 • 14:57 - 15:02
 • 15:02 - 15:05
 • 15:05 - 15:12
 • 15:12 - 15:13
 • 15:16 - 15:25
 • 15:25 - 15:28
 • 15:28 - 15:31
 • 15:32 - 15:35
 • 15:37 - 15:41
 • 15:43 - 15:46
 • 15:46 - 15:50
 • 15:50 - 15:54
 • 15:54 - 15:57
 • 15:57 - 15:59
 • 16:00 - 16:04
 • 16:04 - 16:07
 • 16:08 - 16:12
 • 16:13 - 16:19
 • 16:19 - 16:24
 • 16:24 - 16:26
 • 16:26 - 16:29
 • 16:29 - 16:32
 • 16:32 - 16:36
 • 16:37 - 16:38
 • 16:39 - 16:42
 • 16:42 - 16:47
 • 16:47 - 16:53
 • 16:53 - 16:55
 • 16:55 - 17:01
 • 17:01 - 17:05
 • 17:05 - 17:08
 • 17:08 - 17:13
 • 17:13 - 17:17
 • 17:17 - 17:21
 • 17:22 - 17:28
 • 17:28 - 17:32
 • 17:33 - 17:38
 • 17:39 - 17:42
 • 17:43 - 17:45
 • 17:45 - 17:49
 • 17:50 - 17:55
 • 17:55 - 17:59
 • 17:59 - 18:00
Title:
Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:20

Thai subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions